certifikacia

LEED, BREEAM, či WELL. Vyznáte sa v energetických certifikátoch?

Partneri sekcie:

Požiadavky na moderné stavanie sa nekončia energetickou úspornosťou, ale zahŕňajú tiež stránku sociálnu a environmentálnu. Dôležité je všetko to, čo má vplyv na užívateľa budovy i jeho okolia, preto sa starostlivo zvažujú použité suroviny a riziká pri likvidácii stavby. Jednoduchým spôsobom, ako dokázať, že stavba tieto moderné štandardy spĺňa, je niektorý z environmentálnych certifikátov.

LEED a BREEAM sú dva najrozšírenejšie globálne systémy environmentálnej certifikácie budov. BREEAM vznikol v roku 1990. Korene má vo Veľkej Británii a tiež najviac certifikácií. LEED vznikol o desať rokov neskôr v USA a má väčší medzinárodný záber.

Relatívne novým certikačným systémom je systém WELL, ktorý bol založený v roku 2014.

BREEAM certifikácia

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Vznikol v roku 1990 a je vyvíjaný britskou organizáciou BRE (British Research Establishment), ktorá sa venuje aj mnohým ďalším oblastiam od skúšobníctva v oblasti stavebných výrobkov až po otázky bezpečnosti vrátane požiarnych predpisov. BRE je rovnako certifikačnou autoritou.

Budova sa hodnotí v rámci desiatich kategórií: Management, Zdravie, Energia, Transport, Voda, Materiály, Odpad, Využitie územia a ekológia, Znečistenie a Inovácia.

Úrovne certifikátov BREEAM: Pass (30 – 45 %), Good (45 – 55 %), Very Good (55 – 70 %), Excellent (70 – 85 %), Outstanding (85 % a viac).

Druhy BREEAM certifikácie: BREEAM International NC 2016, BREEAM In-Use, BREEAM RFO, BREEAM Communities

LEED certifikácia

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Americký systém vznikol v roku 2000 a je vyvíjaný USGBC (US Green Building Council). Hodnotí budovy v oblasti navrhovania a výstavby environmentálne šetrných a udržateľných budov.

Je založený na bodovom hodnotení niektorých faktorov, akými sú napríklad dosah na okolie, vplyv vybraných riešení na životné prostredie, úspory vody a energie, vhodný výber materiálov aj kvalita vnútorného prostredia.

Generátor hodnotenia LEED umožňuje prípravu dokumentácie požadovanej na proces certifikácie LEED z hľadiska použitých izolačných materiálov. Systém LEED určuje predovšetkým to, ako stavebné objekty ovplyvňujú životné prostredie. Preto sa pri certifikačnom procese berú do úvahy rôzne aspekty.

Od umiestnenia budovy, veľkosti a polohy pozemku cez spotrebu stavebných materiálov, elektrickej energie alebo vody, vnútorného vzduchu, a to s prihliadnutím na inovácie projektu a vplyv vybraných architektonických riešení na životné prostredie.

Úrovne hodnotenia LEED: LEED Certified (40 – 49 bodov), LEED Silver (50 – 59 bodov), LEED Gold (60 – 79 bodov), LEED Platinum (80 – 110 bodov).

Spoločné rysy BREEAM a LEED

Systém LEED a BREEAM majú spoločných niekoľko rysov: venujú sa budovám vo fáze výstavby alebo prevádzky a hodnotia ich environmentálne kvality z podobných hľadísk, ako sú dosahy na ekosystémy, dosahy na klimatické zmeny, dosahy na hydrológiu a krajinu, spotreba neobnoviteľných energetických zdrojov, environmentálne aspekty použitých materiálov, kvalita vnútorného prostredia v budovách, procesy pri výstavbe a prevádzke a ďalšie.

V každej oblasti sú presne definované tzv. kredity, za ktorých naplnenie sú prideľované body. Výsledné skóre (pri LEED prostý súčet, pri BREEAM spočítaný vážený priemer) znamená dosiahnutie určitej úrovne hodnotenia.

DGNB (Deutsche Gesellscha für Nachhaltiges Bauen)

Nemecký hodnotiaci systém je považovaný za najkomplexnejší. Nehodnotí len jednotlivé kritériá, ale systém budovy ako celok. Environmentálne hľadisko udržateľnosti, sociálne hľadisko udržateľnosti, ekonomické hľadisko udržateľnosti. Preto je nazývaný certifikačným systémom tretej generácie – Blue buildings (modrá budova).

Vznikla v roku 2007 v spolupráci s nemeckým ministerstvom pre dopravu, výstavbu a územný rozvoj. Ich cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré je ekologicky prijateľné, šetrné k zdrojom za ekonomicky prijateľných podmienok a vytvára zdravú a komfortnú mikroklímu pre užívateľov.

Nemecký certifikačný systém vychádza vo všetkých oblastiach so zreteľom na normy, zákony a smernice Európskej únie.

WELL, Fitwel

Certifikácie WELL (vznikol v roku 2014) a Fitwel charakterizujú najvýraznejšie súčasný trend, pričom oba systémy sa zaoberajú vplyvom budov na ľudské zdravie, produktivitu a pocit pohody.

Prvé zahraničné analýzy hovoria o tom, že WELL budovy dominujú lokálnym trhom z hľadiska priemernej výšky nájmu aj obsadenosti. Požiadavky WELL vychádzajú z medicínskych výskumov, takže sledujú vplyv budov na konkrétne orgány a ústrojenstvo.

WELL obsahuje početné požiadavky na fyzikálne a chemické parametre budovy, ako sú koncentrácie mnohých zlúčenín vo vzduchu a vode, vlnová dĺžka umelého osvetlenia a jej vplyv na cirkadiálny rytmus, pokročilé filtre vzduchu, vody a podobne, nevyhýba sa ani ďalším náročným témam a oblastiam.

WELL predstavuje výrazné rozšírenie kategórie IEQ (Indoor Environment Quality) v certifikácii LEED. Detailne rieši kvalitu vnútorného prostredia a vplyv budovy na zdravie a produktivitu. Nerieši energiu, spotrebu vody atď.

Veľký rozdiel je, že WELL Rewiever (osoba poverená GBCI, Green Business Certification Inc.) príde zmerať kľúčové parametre a zhodnotiť, či sú splnené požiadavky, až potom možno získať WELL certifikát. V LEED takáto kontrola neexistuje.

Ďalší rozdiel je, že LEED netreba obnovovať, WELL treba obnovovať každé tri roky. Výrazný rozdiel je aj vo výške poplatkov a v cene vyvolaných nákladov. LEED je na trhu dlhšie, je preto, prirodzene, podstatne lepšie zvládnutý a dodávatelia a projektanti sú naň podstatne lepšie prispôsobení.

LEVEL(S)

Európska komisia oficiálne uviedla Level(s) – európsky rámec pre udržateľné budovy. Level(s) sú významným krokom k udržateľnosti stavebného sektora a výrazným príspevkom pre Európsku zelenú dohodu (Euroapena Green Deal), Akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku (Circular Economy Action Plan) a Vlnu obnovy (Renovation Wave) v oblasti stavebníctva.

Level(s) by sa mali stať jednotným a spoločným rámcom pre výstavbu a renovácie budov v udržateľnom štandarde naprieč celou Európou. Level(s) pracuje so základnými parametrami udržateľnosti – meranie uhlíkovej stopy, posudzuje materiály, narábanie s vodou, zdravie a komfort v budove, vplyv na zmenu klímy – to všetko v celom životnom cykle budovy a pri hodnotení aj ekonomických parametrov.

SKGBC ako hlavný ambasádor udržateľného stavebníctva na Slovensku víta uvedenie prvého celoeurópskeho nekomerčného systému pre hodnotenie udržateľnosti budov.

„Je to veľká príležitosť aj pre legislatívu, ktorá v oblasti stavebníctva bude môcť zaradiť parametre udržateľnosti do všeobecne záväzných právnych predpisov a zvýšiť tak dôraz na prechod k udržateľnému stavebníctvu,“ povedal Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

Zdroje:
• WELL certifikácia a trendy v oblasti trvalej udržateľnosti. In: TZB Haustechnik 2/2019.
• Zelená certifikácia budov. In: www.ytong.sk (online)
• ISOVER Environmentálna certfikácia budov LEED & BREEAM. In: www.isover.sk (online)
• Level(s) – Európsky rámec pre udržateľné budovy. In: www.skgbc.eu (online)
• Certifikáty LEED, BREEAM, WELL a simulácie budov. In: www.salvis.sk (online)

Ľudovít Petránsky

Článok bol publikovaný v časopise ASB 11-12/2020.