Partner sekcie:
  • P.M.H
  • Bosch
  • Systemair

Príprava teplej vody v domácnostiach

image 85941 25 v1

Aby sa dala viesť odborná diskusia, treba poznať východiskový stav, čiže čo vlastne vedia ľudia o príprave teplej vody vo svojich domácnostiach. Na konštruktívnu odbornú diskusiu s občanmi je nevyhnutné poznať východiskový stav problematiky.

Preto vznikol dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, čo si myslia ľudia o systéme na prípravu teplej vody (TV), aké sú najčastejšie využívané zdroje energie v ich domácnostiach, v akom stave sú distribučné systémy TV v ich domácnostiach, aké sú ich želania a či sa vôbec o problematiku TV vo svojom dome zaujímajú a niečo o nej vedia alebo len platia účty za energiu a viac ich to nezaujíma.

Metodika použitá na získanie odpovedí

Na získanie predstavy, čo vedia o príprave TV obyvatelia, ktorí sa touto témou profesionálne nezaoberajú, a ako sú spokojní s kvalitou dodávanej TV, sa na internete vytvoril verejne prístupný dotazník s názvom Názory na prípravu a distribúciu TV v slovenských domácnostiach. Link na vyplnenie dotazníka sa „zdieľal“ prostredníctvom sociálnych sietí. Dokument bol vytvorený pomocou programu google.doc. a umožňoval vyplniť dotazník priamo on-line bez nutnosti stiahnuť si ho [2].

Metodika z hľadiska času

V čase od 10. novembra 2014 do 31. decembra 2014 bol dotazník verejne prístupný na internete a bolo ho možné vyplniť priamo on-line.

Metodika z hľadiska položených otázok a možnosti odpovedí

Otázky položené v dotazníku sa týkali troch okruhov:

Prvý okruh obsahoval tri otázky, ktoré slúžili na identifikáciu odpovedajúceho. Mal uviesť pohlavie, zaradenie do vekovej skupiny a potvrdiť, či býva v rodinnom alebo bytovom dome. Práve otázka, či respondent býva v rodinnom alebo bytovom dome, bola pri ďalšom vypĺňaní dotazníka kľúčová. Podľa nej sa totiž otvorili ostatné otázky, ktoré boli iné pre obyvateľov rodinného domu a iné pre obyvateľov bytového domu.

Druhý okruh otázok sa týkal samotného spôsobu prípravy TV v konkrétnom dome respondenta. Cieľom bolo zistiť, aké sú najčastejšie spôsoby prípravy TV a spôsoby prevádzky príslušných systémov v slovenských domácnostiach a či respondent niečo vie o systéme prípravy TV v dome, v ktorom býva. Tretí okruh otázok bol teoretický a sledoval, čo si respondent myslí o tom, ako by sa dal zlepšiť systém na prípravu TV.

Vyhodnotenie dotazníka

Dotazník Názory na prípravu a distribúciu TV v slovenských domácnostiach vyplnilo 367 respondentov, z toho 169 mužov (46 %) a 198 žien (56 %). Čo sa týka vekového zloženia, 22 % tvorili študenti, 76 % ľudia v produktívnom veku a 2 % tvorili dôchodcovia. Z celkového počtu opýtaných bývalo 63 % v bytovom dome a 37 % v rodinnom dome. Po vyplnení týchto všeobecných otázok sa dotazník líšil pre obyvateľov rodinného domu a  bytového domu. Vzhľadom na veľkú šírku témy sa budeme ďalej v texte venovať iba vyhodnoteniu odpovedí respondentov, ktorí bývajú v bytovom dome. Odpovede tých, ktorí bývajú v rodinnom dome, zhrnieme až v diskusii.

Vyhodnotenie odpovedí respondentov z bytových domov

Zo všetkých respondentov býva 69 % na prvom až štvrtom podlaží, 25 % na piatom až ôsmom podlaží a 7 % na deviatom až štrnástom podlaží.

1. otázka – riešenie zásobovania teplom

Na 1. otázku – akým spôsobom je riešené zásobovanie teplom vášho bytového domu – odpovedalo 20 % opýtaných, že ich bytový dom má vlastnú domovú kotolňu, 59 % uviedlo napojenie bytového domu na centralizované zásobovanie teplom (CZT) cez odovzdávaciu stanicu tepla (OST), 11 % vlastný kotol v byte, 10 % nevedelo odpovedať a nikto neuviedol, že by mal byt vlastnú bytovú odovzdávaciu stanicu. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 1. Z tých, čo odpovedali neviem, bolo 33 % mužov a 66 % žien. Celkovo zo všetkých odpovedajúcich mužov nevedelo odpovedať 7 %, zo všetkých žien 12 %. Zo všetkých odpovedajúcich študentov nevedelo odpovedať 19 % a zo všetkých odpovedajúcich v produktívnom veku nevedeli odpovedať asi 4 %. Dôchodcovia vedeli odpovedať všetci.

Obr. 1 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 1. otázku

2. otázka – spôsob prípravy TV

Na 2. otázku – akým spôsobom je pripravovaná TV vo vašom bytovom dome – odpovedalo 19 %, že pomocou tlakového zásobníkového ohrievača, 5 % doskovým výmenníkom tepla, 2 % kombináciou doskového výmenníka tepla a akumulácie TV v tlakovom zásobníkovom ohrievači, 69 % nevedelo odpovedať a 5 % uviedlo, že inak. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 2. otázku je na obr. 2. Celkovo zo všetkých odpovedajúcich mužov nevedelo odpovedať 66 % a zo všetkých žien 71 %. Zo všetkých odpovedajúcich študentov nevedelo odpovedať 65 % a zo všetkých odpovedajúcich v produktívnom veku nevedelo odpovedať asi 59 %. Dôchodcovia vedeli odpovedať všetci. To, že toľko ľudí nevedelo odpovedať, je prirodzené, lebo do kotolne alebo OST nemá bežný obyvateľ bytového domu prístup.

Obr. 2 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 2. otázku

3. otázka – potrubia na distribúciu TV

Na 3. otázku – aké sú v bytovom dome potrubia na distribúciu teplej vody – odpovedalo 57 %, že sú pôvodné, 24 %, že sú nové a 19 % nevedelo odpovedať.

4. otázka – izolácia potrubí v distribučnej sústave TV

Na 4. otázku – ako sú izolované potrubia v distribučnej sústave TV vášho bytového domu – odpovedalo 23 %, že sú kvalitne zaizolované, 22 %, že sú zaizolované filcovou (plstenou) tkaninou, 6 % si myslelo, že sú nezaizolované, a 50 % nevedelo odpovedať. Celkovo zo všetkých odpovedajúcich mužov nevedelo odpovedať 38 % a zo všetkých žien 58 %. Zo všetkých odpovedajúcich študentov nevedelo odpovedať 40 % a zo všetkých odpovedajúcich v produktívnom veku asi 52 %. Dôchodcovia vedeli odpovedať všetci. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 3.

Obr. 3 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 4. otázku

5. otázka – cirkulácia TV v bytovom dome

Na 5. otázku – aká je cirkulácia TV vo vašom bytovom dome – odpovedalo 50 %, že je neprerušovaná, 19 % sa domnievalo, že sa na noc vypína, a 31 % nevedelo. Celkovo zo všetkých odpovedajúcich mužov nevedelo odpovedať 11 % a zo všetkých žien 45 %. Zo všetkých odpovedajúcich študentov nevedelo odpovedať 32 % a zo všetkých odpovedajúcich v produktívnom veku nevedelo odpovedať asi 30 %. Dôchodcovia vedeli odpovedať všetci. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 4.

Obr. 4 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 5. otázku

6. otázka – dodávka TV v bytovom dome

Na 6. otázku – aká je dodávka TV vo vašom bytovom dome – odpovedalo 70 %, že je nepretržitá, 21 % opýtaných sa domnievalo, že sa vypína na noc, a 9 % nevedelo. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 6. otázku je na obr. 5. Keby bolo rozhodnutie na respondentoch, 64 % by chcelo, aby sa TV dodávala neprerušovane a aby ju mali vždy k dispozícii, 36 % by chcelo, aby sa na noc vypínala cirkulácia a zdroj na prípravu TV vody a šetrilo sa tak energiou a peniazmi, hoci TV by počas noci nebola k dispozícii. Celkovo zo všetkých odpovedajúcich mužov chcelo s cieľom ušetriť odstávku TV 31 % a zo všetkých žien chcelo šetriť 40 %. Zo všetkých odpovedajúcich študentov chcelo šetriť 32 % a zo všetkých odpovedajúcich v produktívnom veku chcelo šetriť asi 35 %. Zo všetkých odpovedajúcich dôchodcov chcelo šetriť 66 %. To, že dodávateľ TV je povinný poskytnúť takú TV, aby do 30 sekúnd po otvorení výtokovej armatúry dosiahla teplotu minimálne 45 °C, vedelo 24 % odpovedajúcich, 76 % o tom nevedelo.

Obr. 5 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 6. otázku

7. otázka – teplota TV 30 s po otvorení výtokovej armatúry

Na 7. otázku – myslíte si, že TV vo vašom byte dosiahne do 30 sekúnd po otvorení výtokovej armatúry teplotu minimálne 45 °C – odpovedalo 77 %, že áno, a 23 %, že nie. Zo všetkých odpovedajúcich, ktorí bývajú na prvom až štvrtom podlaží, odpovedalo nie 19 %, zo všetkých, ktorí bývajú na piatom až ôsmom podlaží, odpovedalo nie 21 % a zo všetkých, ktorí bývajú na deviatom až štrnástom podlaží, odpovedalo nie 38 %.

8. otázka – čas dosiahnutia požadovanej teploty TV

Na 8. otázku – za aký čas po otvorení výtokovej armatúry dostanete TV s požadovanou teplotou – odpovedalo 30 %, že ihneď, podľa 47 % respondentov to trvá od 15 do 30 sekúnd, 18 % si myslelo, že dostane teplú vodu do minúty, a 5 % uviedlo, že po viac ako minúte. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 6.

Obr. 6 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 8. otázku

9. otázka – spokojnosť s teplotou TV

Na 9. otázku – ako ste spokojní s teplotou dodanej TV – odpovedalo 45 % respondentov, že sú veľmi spokojní, 50 % bolo spokojných, 3 % boli nespokojné a 2 % veľmi nespokojné. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 7.

Obr. 7 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 9. otázku

10. otázka – spokojnosť s kvalitou dodanej TV

Na 10. otázku – ako ste spokojní s kvalitou dodanej TV – odpovedalo 34 % opýtaných, že sú veľmi spokojní, 60 % bolo spokojných, 6 % nespokojných, nikto nebol veľmi nespokojný. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 8.

Obr. 8 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 10. otázku

11. otázka – spokojnosť s cenou za dodanú TV

Na 11. otázku – ako ste spokojní s cenou, ktorú platíte za odobratú teplú vodu – odpovedali 4 % respondentov, že sú veľmi spokojní, 62 % bolo spokojných, 28 % nespokojných a 6 % veľmi nespokojných.

12. otázka – efektívne šetrenie energiou

V 12. otázke – akým spôsobom by bolo najefektívnejšie šetriť energiou pri príprave a distribúcii TV vo vašom dome pri zohľadnení pomeru ceny a úspory energie – navrhlo 8 % výmenu starého zdroja na prípravu TV za nový s tradičným neobnoviteľným zdrojom energie, 30 % výmenu starého zdroja na prípravu TV za nový s využitím alternatívnych zdrojov energie, 13 % výmenu distribučných potrubí a ich kvalitnú izoláciu, 4 % boli za výmenu starého cirkulačného čerpadla za nové, 8 % by chcelo nočný útlm pri dodávke TV, 5 % vypnutie cirkulácie počas noci, 14 % osadenie samozatváracích batérií na odberné miesta a 10 % by šetrilo energiou iným spôsobom. Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na túto otázku je na obr. 9.

Obr. 9 Grafické vyjadrenie výsledkov odpovedí na 12. otázku

Diskusia

Prieskum preukázal, že najčastejšie sa TV pripravuje v bytových domoch v tlakovom zásobníkovom ohrievači pripojenom na kotol a v samostatnom zásobníkovom ohrievači. Prietokový spôsob prípravy TV sa využíva menej. Najčastejšie slúži ako zdroj energie na prípravu TV zemný plyn, po ňom nasleduje elektrická energia. Potvrdilo sa tak, že zemný plyn je na Slovensku stále najvyužívanejším zdrojom energie. Alternatívne zdroje energie ako solárna energia či tepelné čerpadlá sa ukázali ako veľmi málo využívané.

Väčšina bytových domov má cirkuláciu a zaizolované pozinkované oceľové potrubia. Potvrdilo sa, že v bytových domoch sú oceľové potrubia ešte stále rozšírené. Novostavby však majú už častejšie potrubia z plastov alebo kompozitných materiálov. Príprava TV býva väčšinou neprerušovaná. Obyvatelia bytových domov sú s kvalitou dodanej TV spokojní a TV s požadovanou teplotou dostanú za krátky čas po otvorení výtokovej armatúry. S cenou, ktorú platia za TV, sú väčšinou takisto spokojní. Obyvatelia bytových domov si myslia, že najefektívnejšie by sa v ich systéme na prípravu TV dalo šetriť energiou výmenou starého zdroja na prípravu TV za nový s využitím alternatívnych zdrojov energie alebo osadením prietokových ohrievačov na odberné miesta, ktoré sa málo využívajú. Tento spôsob obnovy systému na prípravu TV je skutočne najvýhodnejší. Zároveň sa potvrdilo, že alternatívne zdroje energie predstavujú v povedomí ľudí veľmi efektívny zdroj energie.

Podľa prieskumu je väčšina bytových domov napojených na centralizované zásobovanie teplom cez odovzdávaciu stanicu tepla. Vlastnú kotolňu má bytový dom iba pri 20 % odpovedajúcich. Na otázku, akým spôsobom sa pripravuje TV v bytovom dome, väčšina (70 %) nevedela odpovedať. To, že toľko ľudí nevedelo odpovedať, je prirodzené, lebo do kotolne alebo OST nemá bežný obyvateľ bytového domu prístup. Väčšina bytových domov má pôvodné potrubia distribučnej sústavy, no obyvatelia nevedeli odpovedať, ako sú zaizolované. V polovici bytových domov je dodávka teplej vody aj cirkulácia neprerušovaná.

Keby respondenti mohli rozhodnúť, 2/3 z nich by chceli, aby sa TV dodávala neprerušovane, takže by ju mali vždy k dispozícii, 1/3 by chcela, aby sa cirkulácia a zdroj na prípravu TV na noc vypínali a tak by sa šetrilo energiou a peniazmi aj napriek tomu, že TV by počas noci nebola k dispozícii. Šetriť by chceli hlavne dôchodcovia, následne ľudia v produktívnom veku a najmenej študenti. Čo sa týka pohlavia, šetrili by viac ženy ako muži. O tom, že dodávateľ TV je povinný poskytnúť takú TV, aby do 30 sekúnd po otvorení výtokovej armatúry dosiahla teplotu minimálne 45 °C, skoro nikto nevedel, ale väčšina obyvateľov bytových domov si myslí, že ich TV dosiahne do 30 sekúnd po otvorení výtokovej armatúry danú teplotu minimálne 45 °C. Z tých obyvateľov, kde teplota nedosiahne 45 °C, býva väčšina na 9. až 14. NP, čo potvrdzuje aj náš výskum opísaný v príspevku Vyhodnotenie kvality dodávky TV v bytovom dome, ktorý sa prezentoval na konferencii Sanhyga v roku 2013.

Ukázalo sa, že kvalita dodanej TV klesá so vzdialenosťou bytu od zdroja tepla. Celkovo boli obyvatelia bytových domov spokojní aj s teplotou, aj s kvalitou dodanej TV. Nespokojní boli najmä obyvatelia na vyšších podlažiach. S cenou, ktorú platia obyvatelia za dodávanú TV, boli spokojné 2/3 z nich, 1/3 bola nespokojná. Nespokojní boli hlavne tí, ktorých bytové domy sú zásobované sústavou CZT. Tí, ktorých bytový dom mal vlastnú prípravu TV, boli zväčša spokojní. Obyvatelia bytových domov si myslia, že najefektívnejšie by sa v ich systéme na prípravu TV dalo šetriť energiou výmenou starého zdroja na prípravu TV za nový s využitím alternatívnych zdrojov energie a výmenou distribučných potrubí a ich kvalitnou izoláciou. Tu sa tiež potvrdilo všeobecné povedomie o alternatívnych zdrojoch energie ako o úsporných zdrojoch. To, že najväčšia úspora energie v teplovodnom systéme môže nastať pri obnove distribúcie a jej kvalitnej izolácii, vie tiež veľká časť obyvateľov. Mnohé staršie bytové domy teraz riešia rekonštrukciu distribučných potrubí a jej následky sa rýchlo prejavia v energetických úsporách.

Anketa preukázala, že obyvatelia bytových domov, ktorí sa o systém na prípravu TV musia sami starať a majú aj priamy prístup do kotolne, majú o problematike prípravy TV oveľa väčšiu vedomosť a viac sa o ňu zaujímajú ako obyvatelia bytových domov zásobovaných TV z CZT. Celkovo o problematike prípravy a distribúcie TV vedia viac muži ako ženy, čím sa potvrdzuje, že práve muži sa starajú o technický chod domácnosti. Čo sa týka vekového zloženia, najviac o svojom systéme na prípravu TV vedia dôchodcovia, nasledujú ľudia v produktívnom veku a najmenej sa zaujímajú mladí ľudia – študenti.

Záver

Dotazníkový prieskum ukázal, ako sa jednotlivé skupiny obyvateľov zaujímajú o systém na prípravu a distribúciu TV vo svojej vlastnej domácnosti a aký je súčasný stav dodávky TV v slovenských domácnostiach. Podľa prieskumu sa obyvatelia rodinných domov o svoj systém na prípravu TV zväčša zaujímajú, kým obyvatelia bytových domov sa preukázali skôr ako konzumenti dodávky TV, ktorí len platia účty za energiu a viac ich to nezaujíma. Preto by bolo dobré zlepšiť povedomie o príprave a distribúcii TV v laickej verejnosti, aby vedela, ako pracuje ich systém na prípravu TV a aké sú možnosti zlepšiť jeho efektivitu. Zlepšenie efektivity distribučného systému by mohlo prispieť k úspore energie, zlepšeniu životného prostredia a v konečnom dôsledku by sa priaznivo prejavilo aj v nákladoch, ktoré užívatelia zaplatia za dodanú TV.

Obrázky: autorky, isifa/Shutterstock

Literatúra

  1. KRIPPELOVÁ, Z.: Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch. Dizertačná práca. 2015.
  2. KRIPPELOVÁ, Z.: Názory na prípravu a distribúciu teplej vody v slovenských domácnostiach. Dostupné z: https://docs.google.com/forms/d/1kxnOJMnG6A_Lg7By_WERCJ1oVQXNMCPQj8ELbz32xak/edit?c=0&w=1#.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK

KategórieEnergie