Partneri sekcie:

Enef 2016

image 86140 25 v1

Asociácie energetických manažérov je spolu s realizátorom, agentúrou MEEN, už od roku 1994 hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti a využití obnoviteľných zdrojov energie. Na organizovanie si pozýva rad ďalších profesijných združení a energeticky zameraných organizácií. Medzinárodná konferencia o energetickej efektívnosti „enef“ sa organizuje v dvojročnom cykle.

Prvý raz sa konferencia uskutočnila v novembri 1994 v Banskej Bystrici. S výnimkou šiesteho ročníka, ktorý sa uskutočnil v Bratislave sa konala vždy v Banskej Bystrici. K lokalizácii miesta konania konferencie viedla organizátorov potreba priblíženia myšlienok energetickej efektívnosti a energetiky vôbec k využívateľom energie na území Slovenska.

Znižovanie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa podľa energetických odborníkov stanú pre ľudstvo v budúcnosti jedinými možnými spôsobmi získavania foriem energie. Obavy o energetické zabezpečenie budúceho života na Zemi však nemusíme mať, lebo Slnko za jednu hodinu ožiari zemský povrch desaťtisícnásobne vyšším množstvom energie, ako dokáže ľudská civilizácia spotrebovať za jeden rok. Pričom slnečná energia sa dá priamo využiť v teplovodných a fotovoltických paneloch ale má aj významnú projekciu do fotosyntézy pri tvorbe biomasy.

K zvyšovaniu využitia ostatných druhov energetických zdrojov núti ľudstvo najmä problém minimalizácie tvorby skleníkového efektu, zamedzenie otepľovania zemského povrchu a najmä maximalizácia využitia vlastných zdrojov pred dovozovými. Týmto smerom sa v súčasnosti uberá aj európsky trend. Iná alternatívna neexistuje ani pre Slovensko. Problematika úspor energie a využitia alternatívnych energetických zdrojov sa však v SR napriek jej široko proklamovanej podpore v dokumentoch exekutívy odsúvala a odsúva.

Otázka propagácie energeticky úsporných riešení nie je docenená vo všeobecnosti. Preto sa aj konferencia „enef“ snaží v rámci svojich možností dostať myšlienku rozumného využitia energie čo najbližšie ku konečnému spotrebiteľovi. Pri organizovaní konferencie sa neorientujeme na obchodníkov s energiou ale našou cieľovou skupinou sú najmä používatelia energie, zástupcovia odberateľov energie – priemyselní a komunálni energetici.

Začiatkom tohto mesiaca (októbra 2016) prijala Európska komisia nové úpravy motivácie k energetickej efektívnosti v ekonomikách členských krajín Európskej únie. Na konferencii prvý raz na Slovensku odznejú informácie o ich znení. Konferencia svojim programom ponúka v rámci sekcií rokovania aj rad ďalších aktuálnych tém z oblasti energetickej efektívnosti, využitia obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, uskladňovania energie, elektromobility, inteligentných meracích a riadiacich systémov ako aj vzťahu využívania energie a životného prostredia.

Bližšie informácie sú na webovom sídle www.enef.eu.

KategórieEnergie