Ekologické jednotky Geniox VOClean pre kuchynské odsávacie systémy

Ekologické jednotky sú vetracie zariadenia šité na mieru požiadavkám kuchynských odsávacích systémov. Jednotky zohrávajú zásadnú úlohu pri udržiavaní kvality vnútorného ovzdušia, čo je rozhodujúce v prostrediach, kde mastnota, dym a pachové častice emitované z varenia majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a ovplyvňujú komfortné podmienky v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch alebo zábavných podnikoch.

Ak sa akumulácia prchavých organických zlúčenín (VOC) a iných častíc uvoľňovaných počas varenia v potrubiach výfukového zariadenia nerieši, vedie to k zvýšenému riziku požiaru. Nahromadenie týchto látok vedie tiež k upchávaniu a kontaminácii ventilátorov a filtrov, čo znižuje životnosť a účinnosť vetracích systémov.

Konštrukčné kritériá

Najvýznamnejším kritériom návrhu pri návrhu ekologických jednotiek je typ stravovacieho zariadenia. Pretože množstvo tuku, pary a častíc vo výstupnom vzduchu sa líši podľa typu pripravovaného jedla, sú pre rôzne kuchyne vhodné rôzne modely jednotiek. Bežné typy stravovacích zariadení môžeme rozdeliť do štyroch hlavných kategórií podľa očakávanej záťaže – koncentrácie pachov a mastnoty.

Mierna záťaž (napr. kaviareň/čajovňa):

Postačujú štandardné kuchynské odťahové ventilátory vhodné na nepretržitú prevádzku pri vysokej teplote.

Stredná záťaž (napr. pizzéria):

Vyžaduje sa filtrácia elektrostatickým filtrom nasledovaná uhlíkovou filtráciou s minimálnou dobou kontaktu 0,1 sekundy.

Vysoká záťaž (napr. fast food):

Vyžaduje sa filtrácia elektrostatickým filtrom nasledovaná dvojstupňovou uhlíkovou filtráciou s minimálnou dobou kontaktu 0,2 sekundy.

Veľmi vysoká záťaž (napr. steak house):

Vyžaduje sa dvojstupňová filtrácia elektrostatickým filtrom nasledovaná dvojstupňovou uhlíkovou filtráciou a systémom UV pri minimálnej dobe kontaktu 0,2 sekundy alebo bez systému UV pri minimálnej dobe kontaktu 0,4 sekundy.

Elektrostatický odlučovač

V ekologickej jednotke je najdôležitejšou súčasťou systému elektrostatický odlučovač (ESP). Jedná sa o komponent, ktorý zachytáva väčšinu prachových a mastných častíc. Vzduch prechádza do kombinovanej ionizačnej/kolektorovej bunky a častice v prúde vzduchu sa polarizujú na negatívny potenciál. Keď pokračujú cez ionizátor a medzi doskami kolektorových buniek, sú polarizované častice odpudzované od negatívne nabitých doštičiek a priťahované k uzemneným doštičkám, kde sa držia. To umožňuje odfiltrovanie častíc z prúdu vzduchu.

Systém automatického umývania elektrostatických odlučovačov

Elektrostatické odlučovače sú filtračné systémy, ktoré vyžadujú časté čistenie a citlivú údržbu v závislosti od hustoty použitia a kuchynských aplikácií. Aby sa znížili náklady na údržbu a čas, ekologické jednotky môžu byť vybavené automatickým umývacím systémom. Tento automatický systém má svoj vlastný integrovaný ovládací panel prepojený s riadiacim systémom ekologickej jednotky a proces umývania je možné vykonávať podľa vopred naprogramovaného harmonogramu, keď jednotka nie je v prevádzke. Na zachytávanie sú inštalované eliminátory kvapiek, ktoré zabraňujú kvapkám vody zasiahnuť ďalšiu sekciu.

Filter s aktívnym uhlím

Na povrchu filtra s aktívnym uhlím sú milióny pórov a každý gram granule aktívneho uhlia má väčšiu povrchovú plochu ako 1 000 m2. Vďaka týmto pórom sa adsorpciou odstraňuje veľa druhov organických, nebezpečných plynov a nepríjemných pachov. Pre efektívnu filtráciu je veľmi dôležitý kontaktný čas medzi vzduchom a aktívnym uhlím, ako aj hmotnosť uhlíka.

UVV technológia

UV technológia sa efektívne využíva pri vetraní kuchýň, ako aj v mnohých ďalších aplikáciách po celom svete. Ultrafialové lúče sú rozdelené na A-B-C. UV lúče sú v rozsahu vlnových dĺžok 100-200 nm. Pretože ozón (O3) sa produkuje v tomto rozsahu, je optimálna hodnota vlnovej dĺžky akceptovaná ako 185 nm.

UV lúče s vlnovou dĺžkou 185 nm, ktoré sa často používajú v kuchynských aplikáciách, umožňujú procesy fotolýzy a ozonolýzy. Zatiaľ čo väzby medzi atómami tvoriacimi častice oleja sa rozkladajú fotolýzou, atómy kyslíka (O2) vo vzduchu sa v procese ozonolýzy oddelia a tieto atómy sa spoja, aby vytvorili ozón (O3). Výsledné molekuly ozónu interagujú s olejom a inými organickými zlúčeninami vo vzduchu a pomáhajú zadržiavať nepríjemný zápach. UVV lampy majú životnosť 9.000-10.000 hodín. Po uplynutí životnosti ich treba vymeniť.

Zdroj: Systemair

Aplikácie s vysokými teplotami

Niektoré spôsoby varenia a kuchynské aplikácie sa vyznačujú vysokými teplotami odsávaného vzduchu. Za týchto podmienok štandardný vetrací systém nepostačuje, resp. tieto náročné podmienky môžu viesť k tomu, že systém po krátkom čase stratí svoju funkciu. Štandardný vetrací systém má vyššie náklady na údržbu a krátku životnosť. Systemair ponúka plne modifikovaný plášť a komponenty s cieľom zabrániť škodám pôsobeným vysokými teplotami. Jednotku je možné nakonfigurovať na nepretržitý chod pri teplotách až do 120°C.

Systemair a.s.

 

www.systemair.sk