Z praxe: Riešenie, ktoré je eko hneď dvakrát

Ekologický prístup sa v súčasnosti stáva samozrejmosťou aj v oblasti priemyslu a logistiky. Firmy si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť, ale aj ekonomickú efektivitu moderných zelených riešení. Jedným z nich je možnosť inštalovať vlastný zdroj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – fotovoltickú elektráreň na kľúč.

Výhodný lokálny zdroj pre firmy v SR

Lokálny zdroj umožňuje firmám využívať obnoviteľné zdroje na výrobu energie pre vlastnú spotrebu.
Podľa aktuálne platnej slovenskej legislatívy môže mať vlastný zdroj výkon do 500 kWp, pričom najvyužívanejší zdroj energie predstavujú fotovoltické elektrárne (FVE). Pri aktuálnej priemernej cene elektrickej energie a pri klesajúcich cenách komponentov pre FVE je možná návratnosť lokálnej FVE okolo 7 rokov.

Aj spoločnosť SolarEnergia, s.r.o., pôsobí v oblasti OZE a jej hlavným zameraním je využívanie solárnej energie prostredníctvom solárnych FV technológií, ktoré sú súčasťou pozemných a strešných FV systémov. Na projekte, ktorý realizovala v bratislavskej Rači, možno predstaviť základné technologické princípy fungovania lokálnych FVE zdrojov a zároveň aj ich ekonomickú efektivitu pre používateľa.

Vhodnosť lokality

Zadávateľ, teda priemyselný areál LOGIS Invest, sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Rača, oblasť Žabí majer, v rovinatom teréne zastavanom priemyselnými budovami. Dôležitým faktom je, že v oblasti dosahuje priemerná svietivosť úroveň 1 100 kWh*m2/rok. Aby sa overila vhodnosť lokality a objektu na inštalovanie FVE, analyzoval sa činný odber v 15-minútových intervaloch.

Minimálny odber na odbernom mieste (OM) sa stanovil na 11 kW, maximálne denné odbery v letných mesiacoch dosahovali až 50 kW. Krivka činného odberu OM kopíruje v letných mesiacoch krivku predpokladanej výroby FVE, takže odberné miesto vyhodnotili ako vhodné na inštaláciu FVE.

Zdroj: SolarEnergia

Odporúčaný výkon FVE

V zemepisnej šírke inštalácie a pri špecifikách objektu bola predpokladaná ročná výroba elektriny 43,378 kWh/rok (údaje zo simulačného softvéru PV-Syst), preto odborníci spoločnosti SolarEnergia navrhli optimálny inštalovaný výkon FVE 40,80 kWp, čo zodpovedá 120 panelom s nominálnym výkonom 340 Wp.

Technické komponenty lokálnej FVE

Investičné náklady predstavujú predovšetkým jednotlivé komponenty FVE – FV panely s príslušenstvom, nosná konštrukcia, striedače DC/AC (+ dokumentácia, montáž a elektroinštalačný materiál).
Pri výbere FV panelov sa posudzuje aj typ a rozloha strechy. V prípade spomenutého referenčného projektu išlo o monokryštalické fotovoltické panely Axitec 340 Wp (AC340MH/120V).

Na umiestnenie týchto fotovoltických panelov na strechách budov sa použil špecializovaný typ záťažovej konštrukcie na ploché strechy, ktorý nevyžadoval zásah do plášťa budovy. Konštrukcia FV panelov je umiestnená na oceľovej rámovej konštrukcii s rozponom 6,0 m (profil IPE100). Tento rozpon vychádza z rozmiestnenia väzníkov haly a jedine nad tieto väzníky bolo zo statických dôvodov možné umiestniť rošt. Náročné veterné podmienky si vyžiadali líniové priťaženie konštrukcie (240 kg na bežný meter podpery). Použili sa dlažobné kocky.

Pri výbere DC/AC striedača pre FVE je dôležité dbať na kvalitu a dostupnosť komponentov v danej výkonnostnej triede. V tomto projekte sa vybral a použil model rakúskeho striedača Fronius Symo 20.0-3-M s vyhovujúcimi výkonovými parametrami a overenými servisnými službami výrobcu.

Návratnosť lokálneho FV zdroja

Projekt takto navrhnutej FVE si vyžaduje vstupné náklady 50 000 €.
Za predpokladu technickej životnosti FVE zariadenia min. 20 rokov možno určiť ukazovateľ nákladovosti vyrobenej elektriny:
• Predpokladaná ročná výroba FVE: 43 400 kWh/rok
• Predpokladaná výroba počas 20 rokov 780,8 MWh (so započítaním poklesu účinnosti panelov)
• Náklady na výrobu elektriny
64 €/MWh

Keď sa tieto parametre zahrnuli do prepočtu návratnosti investície na základe cien elektriny v období jej realizácie (2021), vyšla návratnosť realizácie na úrovni 7,35 roka.

www.solarenergia.sk

Zdroj: PR článok SolarEnergia, s. r. o.