IMG 8215

Vykurovanie zemným plynom – nižšie emisie, čistejší vzduch a ušetrené peniaze

Partneri sekcie:

Slovensko patrí do prémiovej tretiny európskych štátov s najnižšími emisiami CO2 v energetike, no zároveň máme tretie najviac znečistené ovzdušie tuhými znečisťujúcimi látkami (mikroskopickým prachom) v celej únii. Inými slovami, zatiaľ čo Slovensko je z hľadiska globálnej zodpovednosti v boji proti klimatickej zmene relatívne zodpovedným štátom, jeho vlastní obyvatelia sú vystavovaní škodlivému smogu, ktorý spôsobuje respiračné choroby a vysokú úmrtnosť.

Je to problém, ktorý by mal byť v centre pozornosti našej environmentálnej a energetickej politiky. Dôležité je zvoliť vhodné nástroje, ktorými nielen znížime emisie CO2, ale súčasne pomôžeme za rozumné peniaze zlepšiť aj kvalitu domáceho ovzdušia.

Z ekonomického aj ekologického hľadiska je jedným z najdostupnejších riešení zlej kvality nášho ovzdušia a znižovania emisií práve zemný plyn, najmä ako rýchla a ekonomicky efektívna náhrada využívania tuhých palív v domácnostiach. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že povedomie o ekologických a ekonomických výhodách zemného plynu je pomerne nízke a do popredia sa dostávajú riešenia, ktoré sú neekologické (pevné palivá), drahé (viaceré druhy OZE), prípadne oboje.

Vyšší podiel OZE nie je univerzálnym riešením

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú vítaným doplnením energetického mixu a zemný plyn pri nich vie poskytovať potrebné zázemie, keď „nesvieti a nefúka“. Zároveň je dôležité, aby sme sa na zvyšovanie podielu OZE nepozerali ako na cieľ sám osebe, ale posudzovali ho z hľadiska skutočných prínosov a efektivity pri riešení environmentálnych problémov.

Napríklad v prípade Slovenska problém emisií skleníkových plynov nie je až taký horúci (aj vďaka vysokému podielu jadra na energetickom mixe). No oveľa viac nás ohrozuje znečistené ovzdušie. Kým v európskom rebríčku krajín patrí Slovensko medzi prvú tretinu štátov s naj­nižšími emisiami CO2 v energetike, čo sa týka znečistenia ovzdušia, sme na nelichotivom treťom mieste od konca.

Jednak neplníme európske normy, ale, čo je oveľa hrozivejšie, máme v dôsledku znečisteného ovzdušia nadpriemerný výskyt respiračných chorôb a úmrtnosti v dôsledku smogu. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry „Air quality in Europe – 2018 report“, pre slabú reguláciu prachových častíc (PM2,5) na Slovensku ročne predčasne umiera približne 5 200 obyvateľov.

Zdroj: SPP distribúcia

Hodnota za peniaze

Zvyšovanie podielu OZE v energetike našu krajinu ročne stojí milióny v podobe dotácií. Je teda na mieste otázka, či je pre Slovensko ako malú krajinu skutočne zmysluplné dodatočne investovať ďalšie stovky miliónov eur ročne do marginálneho posunu v rebríčku krajín s najčistejšou energetikou. Alebo by sme mali konečne sústrediť viac pozornosti vyčisteniu ovzdušia.

Keby zemný plyn a OZE nahradili všetky uhoľné zdroje, nepomôžeme len ovzdušiu, ale relatívne lacno by sme znížili emisie CO2 takmer o 10 %. Priestor je aj v úsporách energie, ktoré by synergicky napomohli ďalšiemu zníženiu emisií skleníkových plynov, a to najmä v sektore priemyslu.

Nižšie emisie, čistý vzduch

V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a produkuje sa zanedbateľné množstvo prachových častíc, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov. Zemný plyn je ekologicky šetrnejší ako napríklad biomasa, ktorá sa považuje za OZE.

Vykurovaním zemným plynom je možné ušetriť až 50 % emisií CO2 v porovnaní s uhlím a až 60 % pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. V jeho spalinách nie sú prítomné oxidy síry, rovnako sú zanedbateľné aj jeho emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov.

Vykurovať ekologicky za rozumné peniaze

Dnešná ponuka vykurovacích systémov je pestrá a človek sa pri výbere rozhoduje hlavne na základe svojich finančných možností a očakávanej návratnosti investície. Nie každý však kladie dôraz na riadny prepočet investičných aj prevádzkových nákladov s prihliadnutím na životnosť svojho vykurovacieho systému. Prvotná jednorazová investícia napríklad do elektrického vykurovania je síce nízka, ale ročné prevádzkové náklady sú, naopak, značné.

Pri niektorých moderných vykurovacích systémoch je návratnosť investície prakticky nereálna. Investícia do tepelného čerpadla je zase taká vysoká, že si ju môže dovoliť iba malá časť ľudí. Príjmovo najslabšia ka­tegória obyvateľstva volí najlacnejšie vykurovanie pevnými palivami, ktoré produkujú smog. Treba preto myslieť aj na to, či v snahe ušetriť neohrozujeme svoje zdravie a zdravie iných.

Rýchle a pohodlné pripojenie

Dĺžka slovenskej plynárenskej siete je neuveriteľných 33 300 kilometrov. Na Slovensku je v súčasnosti splynofikovaných 77 % obcí, v ktorých žije viac ako 94 % obyvateľov. Zemný plyn je skutočne dostupným palivom, ktoré dnes využíva viac ako 1,5 milióna odberateľov na Slovensku.

Faktorom, ktorý výber energetického zdroja v posledných rokoch výrazne ovplyvňuje, je aj užívateľské pohodlie. Nielen pri konečnom ovládaní termostatu vo svojom obydlí, ale aj pohodlie pri vybavovaní pripojenia k energetickému zdroju vykurovania alebo pri ďalších požiadavkách na prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu. Práve v tomto smere stále napreduje aj plynárenstvo s cieľom, aby zákazník mal čo najväčšie pohodlie pri komunikácii s prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu, spoločnosťou SPP – distribúcia, ktorý pripája nových odberateľov k sieti.

Najmä elektronizácia služieb a žiadostí sa teší veľkému záujmu žiadateľov o pripojenie k zemnému plynu. Možnosť podávať žiadosti onli­ne na stránke www.spp-distribucia.sk aktuálne využívajú traja zo štyroch žiadateľov o pripojenie, resp. žiadateľov o montáž meradla.

Riešenie nepriaznivej smogovej situácie znížením objemu prachových častíc v ovzduší je teda možné zodpovedným výberom energetického zdroja vykurovania a racionálnym prístupom štátu k podpore zdrojov vykurovania, ktoré sú k životnému prostrediu a zdraviu ľudí šetrné. „Fosílnosť“ zemného plynu je však, samozrejme, zo strednodobo-dlhodobého pohľadu potrebné riešiť postupnou integráciou obnoviteľných plynov (biometán, vodík), pričom už v súčasnosti v danom ohľade prebieha niekoľko projektov na úrovni prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete.

Zdroj: PR článok SPP – distribúcia , a.s.