Ako tímovo projektovať systémy automatizácie budov?

Pre predstavu o komplexnosti projektu automatizácie budovy stačí vymenovať niekoľko systémov, napríklad vykurovanie, klimatizácia, EPS, monitorovacie a bezpečnostné systémy, výťahy či osvetlenie. Na projekte sa podieľa viacero subjektov. Prebieha fázami plánovania, tendrov, detailným projektovaním a zmenami, implementáciou a nakoniec údržbou systému. Podpora kvalitného softvérového riešenia je tu nevyhnutná a jeho zodpovedný výber predstavuje významnú manažérsku úlohu.

Pri automatizácii budov ide primárne o projektovanie elektrotechniky vrátane merania a regulácie a o projektovanie technologických okruhov, napríklad vzduchotechniky a vykurovania. V prípade oboch disciplín sú k dispozícii špecializované profesionálne nástroje Eplan postavené na spoločnej softvérovej platforme, ktorá zabezpečuje zdieľané softvérové funkcie a podporuje jednotné postupy a metódy projektovania.

Tvorí infraštruktúru pre ucelené multidisciplinárne dáta projektu. V dobre ošetrenom viacužívateľskom prís- tupe spracovávajú projektanti vždy aktuálne údaje prístrojov či parametre zariadení. Práca v takomto prostredí má z princípu kooperatívny charakter, zamedzuje vzniku duplicít a nejednoznačností. Dáta zobrazované na výkresoch jednotlivých profesií sú teda vždy aktuálne a previazané platnými krížovými referenciami.

Podpora externej kooperácie

V stavebníctve je spolupráca externých organizácií bežná. Projektanti jednotlivých profesií pracujú na oddelených častiach celkového projektu, styčné interdisciplinárne dáta však musia navzájom korešpondovať a navzájom na seba odkazovať. Vzniká nutnosť vzájomnej komunikácie a externej výmeny dát. Ide o kritické miesto v procese projektovania, ktoré dokáže spôsobiť prestoje, chyby či komplikácie pri zapracovaní zmien.

Platí to všeobecne pre všetky profesie v sektore, a preto spoločnosti koordinujúce projektovanie stavieb využívajú PDM a BIM systémy. Takto nastavenú organizáciu projektovania podporuje Eplan funkciami externej výmeny dát automatizovane využitím API rozhrania alebo manuálne formou importných/exportných funkcií, pričom ide o prenos štruktúrovaných negrafických údajov. Účastníkom projektu, ktorí ho potrebujú iba prezerať a komentovať, poslúži cloudový nástroj eView, fungujúci v prostredí webového prehliadača bez nutnosti licencie Eplan.

Od plánovania k realizácii

Softvérové aj metodické riešenie Eplan pokrýva proces celej zákazky od plánovania cez detailné projektovanie až po spätné zapracovanie zmien z realizácie. Tu sa všetko začína plánovaním systému automatizácie budovy, ktorého kvalita určuje priebeh celej zákazky. Ide o dôležitú činnosť hlavného koordinátora projektu.

Základné koncepčné údaje, ako sú označenia štruktúr pre časti stavby a funkčných celkov technológií, parametre zariadení či koncepcia základnej silovej a dátovej kabeláže, sa spracúvajú v stromovej štruktúre v systéme Eplan Preplanning. Tieto dáta je tiež možné importovať z externého BIM systému. Ďalej je možné naplánovať počty a symboliku signálov do riadiaceho systému, zoznam softvérových funkcií či náklady na realizáciu. Takto spracované plánovanie dobre poslúži pri priebežnej kontrole projektu či zákazkových tendroch.

Na podkladoch predbežného plánovania následne vznikajú realizačné projekty dotknutých profesií. Koncepčné údaje sú postupne dopĺňané detailmi a všetky tvoria konzistentné dáta projektu až po jeho realizáciu.

Počas projekcie sa do poslednej chvíle implementujú zmeny na rôznych úrovniach. Koncepčné zmeny v označovaní štruktúr (častí stavby, rozvádzačov) sa do detailov projektu prenášajú automaticky a okamžite. Drobné realizačné zmeny je dôležité skôr spoľahlivo evidovať a rozobrať s projektantom prostredníctvom zdieľaných dát v cloudovom prostredí eView.

Automatizované projektovanie

Cieľom je zrýchliť a sprehľadniť projektovanie, ale aj odozvu na zmeny. Optimálne by sa malo všetko udiať na základe podkladov pripravených v plánovacej fáze. Tie sú tvorené zoznamom požadovaných obvodov (napríklad pohony ventilátorov, čerpadiel alebo silových vývodov) a k nim uvedených parametrov premenných (napríklad označovanie prístrojov alebo ich typové čísla). Výslednú dokumentáciu vygeneruje Eplan s využitím vopred pripravených typových schém, do ktorých sa dosadia premenlivé parametre.

www.eplan-sk.sk

Zdroj: PR článok EPLAN Software s. r. o.