Realizácia stropného systému z pórobetónu
Galéria(7)

Realizácia stropného systému z pórobetónu

Partneri sekcie:

Dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu je okrem samotnej ceny aj rýchlosť výstavby. Zhotovovatelia v priemyselnej aj individuálnej výstavbe stále viac uprednostňujú komplexné systémy, ktorých prvky do seba zapadajú, a tak umožňujú stavať rýchlo a jednoducho.

Výhoda každého uceleného stavebného systému je v tom, že zabraňuje projekčným a technickým problémom, ktoré vznikajú pri výstavbe z rôznych materiálov.

Osobitou kategóriou sú stropné systémy. To, či ich možno v budove použiť, je vždy na posúdení statika. Ten musí spočítať, či je daný systém schopný znášať záťaž vyšších poschodí. Návrh vychádza spravidla z podkladov dodaných výrobcom, ktoré obsahujú prehľad únosnosti stropného systému.

Jednou z možností osvedčenou v občianskej výstavbe je použitie stropného systému zo sivého pórobetónu. Pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek a monolitickej betónovej zálievky C 20/25 (v súlade s STN EN 206-1 Zhotovenie a kontrola betónových konštrukcií minimálne C16/20) vystuženej oceľovou sieťou s priemerom prútov 6/200/200.

Stropný nosník

Stropný nosník tvorí priehradová zvarovaná výstuž kotvená do betónovej pätky lichobežníkového prierezu s rozmermi 160 × 40 mm. Na spodnej strane je spojená s vrstvou z pórobetónu hrubou 10 mm, ktorá spolu so stropnou vložkou zabezpečuje jednotný pórobetónový podhľad stropu a dovoľuje jednoduché drážkovanie na elektrorozvody v ľubovoľnom smere. Oba konce nosníkov sú bez tejto vrstvy, čím je zabezpečená pevná betónová dosadacia plocha. Preto nie je možné nosníky skracovať.

Stropná vložka

Stropná vložka je vyhotovená z pórobetónu P3/520. Výška vložky 200 mm zaručuje konštrukčnú výšku stropu 250 mm. Tá je totožná s výškou tvárnic – je dodržané jednotné výškové členenie.

Vystuženie nosníkov

Nosníky sú vystužené dolnou aj hornou výstužou, doplnkovou výstužou z drôtov a šmykovou výstužou. Pri montáži nosníkov, ktoré majú predpísané zvýšenie, je možné prestrihnúť pomocnú hornú výstuž, aby sa dalo zvýšenie dosiahnuť. Krytie výstuže sa odporúča v hrúbke 15 mm.

Postup pri montáži stropnej konštrukcie
So stropnými nosníkmi a stropnými vložkami treba manipulovať so zvýšenou opatrnosťou, pretože prípadné poškodenia môžu mať negatívny vplyv na statiku stropnej konštrukcie. Stropná konštrukcia sa ukladá priamo na nosné steny zabezpečené betónovým vencom. Stropné nosníky sa ukladajú ručne alebo pomocou mechanizmov, a to v module 600 mm, podľa výkresu skladby stropu. Minimálna úložná dĺžka je 150 mm.

Pri zvýšenom alebo rovnomernom zaťažení (napríklad priečkou) treba uložiť dva nosníky vedľa seba. Uložené stropné nosníky treba podoprieť montážnymi podperami vo vzdialenosti maximálne 1 600 mm tak, aby vzniklo prevýšenie v strede nosníka s výškou L/300 – pokiaľ sa nezačnú dvíhať konce nosníka. Pri uložení stropných nosníkov s dĺžkou do 5 000 mm na pórobetónové murivo sa musia ukladať na betónovú roznášaciu vrstvu s minimálnou hrúbkou 50 mm vystuženú pri dolnom okraji dvoma prútmi s priemerom V6. Pri uložení stropných nosníkov s dĺžkou 5 200 až 7 400 mm na pórobetónové murivo sa musia ukladať na betónovú roznášaciu vrstvu s minimálnou hrúbkou 100 mm vystuženú pri dolnom okraji dvoma prútmi s priemerom V6.

Stropné vložky sa ukladajú na pripravené nosníky v kolmom smere až po montáži podpier. Orientačná spotreba na jeden štvorcový meter stropu je 6,67 kusa stropnej vložky na 1,67 bežného metra nosníka.
Stropné vložky krajného poľa možno ukladať jednou stranou na stropný nosník a druhou na stužujúci veniec (minimálne uloženie vložky na venci je 20 mm). Na uložené stropné vložky treba položiť priečnu konštrukčnú výstuž – odporúčajú sa ukladať oceľové prúty s priemerom 6 mm z ocele 10 216 vo vzdialenosti 200 mm alebo sieťovinu, ktorá sa upevní betonárskym drôtom k pozdĺžnym prútom nosníka.

Musíme pamätať na to, že pórobetón vstrebáva vlhkosť, preto treba stropné vložky pred betonážou navlhčiť vodou v množstve asi 4 až 6 l/m2. Betón na zalievanie medzier medzi stropnými vložkami a betónová doska s hrúbkou 50 mm sa musia zaliať v jednej vrstve. Odporúča sa použiť betón triedy minimálne C20/25. Pri prevážaní betónovej zmesi po uložených stropných vložkách treba použiť drevené fošne. Čas potrebný na vytvrdnutie betónu je asi 28 dní pri teplote vzduchu +12 až +20 °C. Pri teplote nižšej ako +12 °C sa čas tvrdnutia úmerne predlžuje. Betonáž pri teplotách pod +5 °C sa neodporúča realizovať bez potrebných prísad. Po dostatočnom vytvrdnutí betónu možno pristúpiť k odstráneniu podpier.

Napojenie balkóna

Nosníky tohto systému nie sú schopné plniť funkciu konzoly, preto je možné zhotovovať len monolitické železobetónové balkóny. Pri konštrukcii balkóna treba spíliť o 100 mm stropné vložky, ktoré sa potom kladú z vnútornej strany spílené v úseku, ktorého šírka bude rovnaká ako šírka vysunutia balkóna. Sieťoviny stropnej zálievky s výstužou balkóna je potrebné ukladať s presahom minimálne 400 mm.

Najčastejšie chyby

Pri realizácii stropných systémov sa stavebníci (investori) alebo zhotovovatelia v praxi dopúšťajú chýb, ktoré majú často za následok poruchy vyplývajúce z nesprávneho fungovania tejto vodorovnej nosnej konštrukcie.

Medzi najčastejšie patria:

  • stavebník si nezabezpečí plán kladenia,
  • podopretie pred betonážou je nevhodné alebo nedostatočné,
  • nedodržiavajú sa pracovné postupy: dĺžka uloženia, nedržanie zdvojenia nosníkov, použitie nevhodného armovania pri betonáži, nedostatočné krytie ocele.

Stropné systémy z pórobetónu sa tešia obľube predovšetkým vďaka variabilite systému, a to možnostiam úpravy (skracovanie) stropných vložiek v oboch smeroch, vytvoreniu otvorov v stropnom systéme na komínové teleso, kanalizácii, elektrickým rozvodom, klimatizácii, respektíve výstupu na povalu. Rovný podhľad je zase zárukou nízkej spotreby omietkových zmesí.

Text: PORFIX
Foto: PORFIX

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.