Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

image 78389 25 v2

Zateplenie šikmých striech sa najčastejšie realizuje dvoma spôsobmi – zateplením medzi a pod krokvami alebo zateplením nad krokvami. Zateplenie nad krokvami pritom predstavuje spôsob, ako dosiahnuť energeticky úsporný štandard. Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na 1 000 mm. Na konštrukciu krovu sa kladie debnenie, ktoré tvorí podkladovú vrstvu pod tepelnú izoláciu. Vhodnými materiálmi sú jednostranné hobľované palubovky alebo dosky OSB s minimálnou hrúbkou 20 až 25 mm.

Na debnenie sa uloží parozábrana s difúznym odporom Rd ˃ 100 m. Typ parozábrany sa volí s ohľadom na montáž (bude sa po nej chodiť). Odporúča sa použiť napr. ťažký asfaltovaný pás s hliníkovou fóliou. Na parozábranu sa v mieste krokiev namontujú nadkrokvové kovové držiaky, ktoré sa kotvia špeciálnymi oceľovými pozinkovanými klincami odolnými proti vytrhnutiu. Kovový držiak sa pripevňuje na krokvu 6 klincami s dĺžkou 60 mm. Výpočet vzdialenosti kovových držiakov a veľkosti prídavných krokiev ovplyvňuje sklon strechy, hmotnosť strešnej krytiny, rozpätie krokiev a snehová oblasť. Vzdialenosť držiakov sa odporúča 2 200 až 2 600 mm. Kovové držiaky majú výšku buď 120 mm (nízky držiak) pre tepelnú izoláciu s celkovou hrúbkou 200 až 240 mm (tepelná izolácia sa vkladá v dvoch vrstvách: hrúbka 120 + 80 až 120 mm; celková výška držiaka je 165 mm, hmotnosť 2 kg), alebo 180 mm (vysoký držiak) pre tepelnú izoláciu s celkovou hrúbkou 240 až 300 mm (tepelná izolácia sa vkladá v dvoch vrstvách: hrúbka 180 + 60 až 120 mm; celková výška držiaka je 225 mm, hmotnosť 2,4 kg).

Pred vkladaním tepelnej izolácie sa vyhotoví pomocná konštrukcia, ktorá zabráni posunu tepelnej izolácie do odkvapov a umožní bezpečný pohyb po streche. Pomocná drevená konštrukcia sa oprie o ukončovacie drevené hranoly. Ak sa namiesto ukončovacích drevených profilov použije kovový držiak, oprie sa pomocná drevená konštrukcia o hornú časť držiaka. Na hornú časť kovových držiakov sa položia prídavné pomocné krokvy so šírkou 60 mm. Šírka pomocných krokiev je daná rozmerom držiaka (šírka lôžka v držiaku) a musí sa vždy dodržať. Výška prídavných krokiev sa volí v závislosti od hrúbky prídavnej vrstvy izolácie (rozmery prídavných krokiev – 60 × 60 až 120 mm). Spoje pomocných krokiev sa preplátujú. Držiaky sa na prídavné krokvy uchytia 4 oceľovými pozinkovanými klincami odolnými proti vytrhnutiu s dĺžkou 40 mm. Prvá vrstva tepelnej izolácie sa vloží medzi držiaky. Jej hrúbka zodpovedá výške zvoleného kovového držiaka – 120 alebo 180 mm.

Nasleduje vloženie druhej vrstvy tepelnej izolácie medzi pomocné krokvy. Hrúbka druhej vrstvy izolácie zodpovedá výške pomocnej krokvy – 80 až 120 mm (kovový držiak s výškou 120 mm) alebo 60 až 120 mm (kovový držiak s výškou 180 mm). Presah izolácie cez čelné a bočné obvodové murivo musí byť minimálne 150 mm. Rozvody sa vedú v tepelnej izolácii. Miesto priestupu do interiéru treba utesniť tmelom a prelepiť tesniacou páskou. Na pomocné krokvy sa po uložení tepelnej izolácie položí difúzne otvorená poistná hydroizolácia. V prípade pretrhnutia hydroizolačnej vrstvy je nevyhnutné otvor ihneď zalepiť lepiacou páskou. Na pomocné krokvy a hydro­izolačnú vrstvu sa pripevnia kontralaty s rozmermi 60 × 40 mm, ktorými sa vymedzí odvetrávacia medzera medzi odkvapom a hrebeňom. Na kontralaty sa uchytia laty (30 × 50 mm) alebo debnenie na osadenie strešnej krytiny v závislosti od zvoleného typu.

Info o materiáloch:

» Polotuhá doska z kamennej vlny na tepelnú, požiarnu a akustickú izoláciu (Rockton); súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,035 W/(m . K); trieda reakcie na oheň A1
» Polomäkká doska z kamennej vlny na tepelnú, požiarnu a akustickú izoláciu ­(Superrock); súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,035 W/(m . K); trieda reakcie na oheň A1

01 | Krokvy pod debnenie: Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na 1 000 mm. Ich prierez závisí od statických požiadaviek na strešnú konštrukciu (zaťaženie krytinou, vetrom a snehom). Minimálny sklon strechy na zateplenie nad krokvami je 5°, maximálny 90°.

02 | Kladenie debnenia: Na pripravenú konštrukciu krovu sa uloží debnenie, ktoré bude tvoriť podkladovú vrstvu pod tepelnú izoláciu. Vhodnými materiálmi sú jednostranné hobľované palubovky alebo dosky OSB s minimálnou hrúbkou 20 až 25 mm.

03 | Parozábrana: Na debnenie sa uloží parozábrana s difúznym odporom Rd ˃ 100 m (odporúča sa použiť ťažký asfaltovaný pás s hliníkovou fóliou).

04 | Montáž kovových držiakov: Na konci každej krokvy sa na parozábranu namontuje ukončovací drevený hranol. Následne sa v mieste krokiev namontujú na parozábranu kovové držiaky. Päta kovového držiaka sa pripevní na krokvu 6 klincami s dĺžkou 60 mm, vo vodorovnej vzdialenosti 2 200 až 2 600 mm.

05 | Pomocná drevená konštrukcia: Pred vložením tepelnej izolácie sa vyhotoví pomocná konštrukcia (drevená fošňa), ktorá zabráni posunu tepelnej izolácie do odkvapov a umožní bezpečný pohyb po streche. Pomocná drevená konštrukcia sa oprie o ukončovacie drevené hranoly.

06 | Pomocné krokvy: Na hornú časť kovových držiakov sa položia prídavné pomocné krokvy so šírkou 60 mm, ktoré sa pripevnia 4 oceľovými pozinkovanými klincami odolnými proti vytrhnutiu s dĺžkou 40 mm. Ich výška sa volí v závislosti od hrúbky prídavnej vrstvy izolácie (60 až 120 mm). Spoje pomocných krokiev sa preplátujú.

07 | Prvá vrstva tepelnej izolácie: Medzi kovové držiaky sa vloží prvá vrstva tepelnej izolácie. Jej výška má zodpovedať výške kovových držiakov – 120 alebo 180 mm. Izolačné dosky sa kladú vodorovne.

08 | Druhá vrstva tepelnej izolácie: Na prvú vrstvu sa uloží druhá vrstva tepelnej izolácie, a to v kolmom smere na prvú vrstvu. Hrúbka druhej vrstvy zodpovedá výške pomocnej krokvy – 80 až 120 mm (kovový držiak s výškou 120 mm) alebo 60 až 120 mm (kovový držiak s výškou 180 mm). Presah izolácie cez čelné a bočné obvodové murivo musí byť min. 150 mm.

09 | Poistná hydroizolačná fólia: Rovnobežne s odkvapom sa položí difúzne otvorená hydroizolačná fólia. V prípade pretrhnutia hydroizolačnej vrstvy je nevyhnutné otvor ihneď zalepiť špeciálnou lepiacou páskou.

10 | Montáž kontralát: Na pomocné krokvy a hydroizolačnú vrstvu sa pripevnia kontralaty s rozmermi 60 × 40 mm, ktorými sa vymedzí odvetrávacia medzera medzi odkvapom a hrebeňom.

11 | Montáž strešných lát: Na kontralaty sa uchytia laty (30 × 50 mm) alebo debnenie na osadenie strešnej krytiny v závislosti od zvoleného typu.

12 | Kladenie strešnej krytiny: Na strešné laty sa v súlade s pokynmi výrobcu uloží strešná krytina.

13 | Záklop – odkvap a štít: Po uložení krytiny sa vyhotoví drevený záklop konštrukcie šikmej strechy (v mieste odkvapu a štítov) použitím jednostranne opracovaných drevených lát.

Systém toprock

Jednostranné hobľované dosky alebo OSB dosky minimálna hrúbka 20 až 25 mm
Ťažké asfaltované pásy s hliníkovou fóliou difúzny odpor Rd > 100 m
Ukončovací drevený hranol
Kovový držiak
Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky) celková výška: 165 mm, hmostnosť: 2 kg, ks 9,76 €

alebo Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký) celková výška: 225 mm, hmostnosť: 2,4 kg, ks 10,96 €

Oceľové pozinkované klince
Klince s dĺžkou 40 mm a Klince s dĺžkou 60 mm

Tepelná izolácia
Rockton
dĺžka × šírka × hrúbka: 1 000 × 610 × 40 až 200 mm, špeciálny rozmer 1 000 × 625 mm, hrúbka: 50, 60, 80 a 100 mm, m2 od 2,98 €
alebo
Superrock
dĺžka × šírka × hrúbka: 1 000 × 610 × 50 až 200 mm, m2 od 3,12 €
alebo
Rockmin Plus dĺžka × šírka × hrúbka: 1 000 × 610 × 40 až 200 mm, m2 od 2,02 €

Hydroizolačná difúzne otvorená fólia
Kontralaty 60 × 40 mm
Strešné laty 30 × 50 mm
Strešná krytina
Drevené laty na záklop

Náradie
meter
vodováha
akumulátorový skrutkovač
kladivo
ostrý nôž na rezanie tepelnej izolácie

Statické požiadavky

Pri návrhu strešného systému je potrebné dodržiavať statické požiadavky na strešnú konštrukciu. Je potrebné brať do úvahy zaťaženie vlastnou hmotnosťou, snehom a vetrom. Výpočet rozmiestnenia a počtu kovových držiakov a veľkosti prídavných krokiev by sa mal realizovať pomocou kalkulačky na statický výpočet.

TEXT + FOTO: Rockwool