Partneri sekcie:

Nové meracie prístroje na stavbe

Automatizácia je jednou z možností zvyšovania presnosti pri stavebných procesoch. Jej zavedením  sa eliminuje ľudský faktor a pri správnom použití sa môže znížiť chybovosť pri práci. Každý prístroj používaný na presné merania však treba kontrolovať …
Technológie odstraňovania konštrukcií

Technológie odstraňovania konštrukcií

Dôvodom na odstraňovanie nevyhovujúcich objektov, prístavieb, konštrukcií alebo ich častí býva potreba likvidácie nevhodných adaptácií, prípadne zmena dispozície, statickej schémy budovy, jej presvetlenie či vytvorenie nových vstupov. V osobitných prípadoch treba odstrániť aj celú budovu. …