Rozpočítanie nákladov za dodané teplo podľa nových pravidiel

Partneri sekcie:

Prvé ročné vyúčtovanie podľa novej vyhlášky dostanú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch do 31. mája 2024.

Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorá upravuje nové pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, sa uplatní prvýkrát v praxi už v ročnom vyúčtovaní za rok 2023, teda tento rok. V porovnaní s predchádzajúcou legislatívnou úpravou došlo k viacerým zmenám, ktoré sa dotýkajú nielen samotných vlastníkov bytov, ale aj dodávateľov služieb rozpočítavania nákladov na energie.

Posledné rozpočítavanie v roku 2023 za obdobie 2022 sa realizovalo ešte v súlade so starou vyhláškou MH SR č. 240/2016 Z. z. Tá je už v súčasnosti v plnom rozsahu nahradená novou. O tom, aké zmeny priniesla, sme sa rozprávali s Ing. Sylviou Martinkovičovou, operation manager ista Slovakia, s. r. o.

Aké hlavné zmeny priniesla nová vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z. v pravidlách rozpočítavania nákladov za dodané teplo?

Vyhláška prináša viacero zmien aj nových pojmov. Cieľom týchto úprav má byť podľa legislatívcov spravodlivejšie rozdelenie nákladov medzi koncových spotrebiteľov v bytových domoch s centrálnym zdrojom tepla, kde sú inštalované určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Najviac diskutovanou témou je metodika rozpočítavania nákladov na vykurovanie.

Nová metodika koriguje pomer podielu základnej zložky (ZZ), ktorá sa počíta podľa podlahovej plochy bytu, a spotrebnej zložky (SZ), ktorá predstavuje nameranú spotrebu. Po novom nesmie byť základná zložka nižšia ako 30 % a rozpočítava sa aj medzi byty, ktoré sú odpojené od CTZ a nadstavby a vstavby s vlastným vykurovaním. Legislatíva myslí aj na metodiku pre bytové odovzdávacie stanice tepla (BOST).

Ako sa tieto zmeny odzrkadlia na výslednom rozpočítavaní nákladov?

Zámerom vyhlášky je zmiernenie rozdielov v platbách medzi bytmi/nebytovými priestormi, ktoré extrémne šetrili, prípadne boli neobývané, resp. mali vypnuté vykurovacie telesá, a tými, ktoré, naopak, vykurovali aj susedné priestory. Aj keď vyhláška naďalej odporúča 60 % základnej zložky, tá sa výpočtom koriguje na predpísanú hodnotu.

Náklad na vykurovanie pre konkrétny byt sa rozpočíta podľa vlastníkmi schváleného pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky, tak ako to bolo aj v minulosti. Špecifický náklad N sa vypočíta ako náklad v eurách na m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.

Vyhláška definuje nový pojem P ako podiel špecifických nákladov bytov/nebytových priestorov s najvyšším (Nmax) a najnižším nákladom (Nmin) v eurách na m2 podlahovej plochy bytu. Pri výpočte musí platiť podmienka, že P je menej alebo sa rovná hodnote 2,5. Ak je P viac ako 2,5, koriguje sa základná zložka na celé percento nahor, až sa výpočtom dosiahne, že P bude menšie alebo sa bude rovnať hodnote 2,5.

Ako určuje nová vyhláška pravidlá pre rozpočítavanie tepla pre budovy s bytovými odovzdávacími stanicami tepla (BOST)?

S bytovými výmenníkovými stanicami, ktoré predstavujú možnosť, ako docieliť samostatnosť vo vykurovaní, sa stretávame hlavne v novostavbách. BOST v minulosti vyhláška vôbec neriešila, takže legislatívne podchytenie problematiky vítame. Nová vyhláška nerozlišuje teplo na vykurovanie a teplo na prípravu teplej vody.

Rozpočíta sa len dodané teplo, pričom základnú zložku tvorí rozdiel spotrieb nameraných na pätnom merači a súčtu spotrieb nameraných určeným meradlom všetkých konečných spotrebiteľov.

Došlo k úpravám legislatívy aj v prípade, ak vlastník bytu odmietne inštaláciu merača, jeho odpočet alebo napríklad merač úmyselne poškodí?

Vyhláška myslela aj na vyššie sankcie pre byty, pri ktorých chýba koncoročný odpočet, ktorý je podkladom pre ročné vyúčtovanie. Podľa starej vyhlášky boli sankcie nedostatočné a niektorí vlastníci bytov volili radšej náhradnú spotrebu pred vyúčtovaním na základe odpočtu, pretože bola pre nich jednoducho výhodnejšia.

Náhradná spotreba pri neumožnení zapojenia meracích prístrojov na vykurovanie alebo ich odčítania sa po novom vypočíta ako 1,1-násobok maximálnej hodnoty eur/m2 v objekte. Pri teplej vode ide o 1,5-násobok priemernej spotreby v objekte. Pri neoprávnenom zásahu alebo poškodení určených meradiel na meranie množstva teplej vody sa náhradná spotreba vypočíta ako 3-násobok priemernej spotreby.

V prípade poruchy prístrojov je možnosť použiť priemer spotreby za posledné dve zúčtovacie obdobia. Dobrou správou je, že počet sankcií a výpočtov náhradných spotrieb sa za posledné roky u našich zákazníkov významne znížil, a to vďaka automatickým diaľkovým odpočtom zbernicami dát, ktoré odčítajú denné dáta a priebežne monitorujú aj stav prístrojov. Odpočet sa vykonáva automatizovane, bez účasti vlastníkov bytov, a chyby pri meraní naše servisné oddelenie neodkladne rieši.

Aké dôsledky bude mať nová vyhláška v praxi? Na čo sa musia vlastníci pripraviť?

Po zapracovaní novej metodiky výpočtov do nášho rozúčtovacieho softvéru sme testovali vzorku nášho portfólia budov z roku 2022. Výpočty ukázali, že iba približne 10 % budov bolo v súlade s novou vyhláškou, čiže špecifický náklad P sa rovnal 2,5. Približne 60 % budov sa pohybovalo v hodnotách Pmax = 2,5 až 10. Pre ročné vyúčtovanie je dôležité nastavenie pomeru ZZ a SZ.

Nepriaznivý pomer bude spojený s väčšími preplatkami pre byty s najväčšími spotrebami a, naopak, nedoplatkami pre byty s najnižšími spotrebami. Špecifickou skupinou sú byty, ktoré sú odpojené od centrálneho zdroja tepla a doteraz sa nemuseli podieľať na spoločnom vykurovaní. Pre mnohých vlastníkov nadstavieb a nebytových priestorov s vlastným kúrením bude nová položka vo vyúčtovaní novinkou.

Predpokladáme, že prvý rok aplikácie vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. v praxi prinesie na zvýšenie počtu otázok a neoprávnených reklamácií, ktoré nebudú súvisieť so spotrebou, ale s nákladmi. Tohtoročné vyúčtovanie bude rozhodujúcim podkladom aj pre úpravu zálohových predpisov platieb za dodané teplo na vykurovanie a teplú vodu na ďalšie obdobie. Dôsledky novej vyhlášky v praxi budeme dôkladne vyhodnocovať na základe konkrétnych dát po konečnom spracovaní ročných vyúčtovaní.

Aké zmeny priniesla nová vyhláška pre vašu spoločnosť – dodávateľa služieb merania, odčítania a rozpočítania nákladov na vodu a teplo?

Naša spoločnosť poskytuje služby viac ako 270 000 bytom a odčíta takmer
1 000 000 meracích prístrojov. Denne spracovávame množstvo dát nielen o spotrebe, ale aj o meracích prístrojoch, vykurovacích telesách, štruktúrach budov, osobných údajoch vlastníkoch bytov a pod.

S novou vyhláškou sa zvýšili nároky na rozúčtovateľov, museli sa vykonať úpravy softvéru a systém sa musel následne testovať. Výpočty a korekcie spotreby sú prácnejšie, preto je našou prioritou zdokonaľovať vzájomné digitálne prepojenie našich systémov. Dôležitú úlohu zohráva naša technológia diaľkového odčítania koncových meračov zbernicami dát.

Viac ako 80 % portfólia našich meračov nimi odčítame úplne automaticky. Pri reklamáciách máme na lepšiu identifikáciu problému k dispozícii históriu denných spotrieb, informácie o nulových spotrebách, spätných prietokoch na vodomeroch či prietokových únikoch vody. Na včasné odhalenie chýb merania sme začali používať novú monitorovaciu aplikáciu AMM monitoring, lebo presné dáta a ich bezchybné spracovanie sú základným predpokladom na dosiahnutie vysokej kvality energetických služieb.

www.ista.sk

Zdroj: PR článok ista Slovakia, s.r.o.