Dôležité sú správne nastavené poistné sumy a limity plnenia

Poistenie bytového domu by malo byť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov prvoradé. Ešte stále sa však nájdu aj také bytové domy, ktoré poistené nie sú. Akým rizikám sa ich vlastníci vystavujú a čo všetko treba radšej poistiť, nám prezradil Milan Holinďák, riaditeľ úseku produktového manažmentu PREMIUM poisťovne.

Vaša poisťovňa je jedinou čisto slovenskou neživotnou poisťovňou. Hoci je najmladšou, získala už nejedno ocenenie, spomeňme napríklad súťaž Zlatá minca 2023, v ktorej ste získali 3. miesto v kategórii Poistenie podnikania. V čom podľa vás spočívajú tieto úspechy?

Naša poisťovňa je naozaj zameraná len na neživotné poistenie a špeciálne len na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. A v tomto segmente poistenia sa snažíme byť špičkou na slovenskom poistnom trhu. Takže tejto špecializácii zodpovedajú aj samotné produkty našej poisťovne. Veľmi zaujímavé, proklientsky nastavené široké krytie za prijateľnú cenu a individuálny prístup pri riešení požiadaviek všetkých klientov sú hlavnými dôvodmi úspechu predaja.

Za týmto úspechom ďalej stojí celý tím skvelých ľudí, ktorí majú bohaté skúsenosti s poistným trhom na Slovensku. Majitelia a rovnako aj kľúčoví zamestnanci pôsobia na slovenskom poistnom trhu viac ako 20 rokov a celý svoj profesionálny život zasvätili jeho rozvoju, skvalitňovaniu poistných produktov a zúčastňovali sa na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb viacerých nadnárodných poisťovní pôsobiacich na Slovensku.

Aj vďaka tomu sme za krátky čas získali zaujímavý podiel na slovenskom poistnom trhu a na jeseň roku 2023 sme dokonca otvorili pobočku aj v Českej republike.

Aké skúsenosti máte s poistením bytových domov? V čom sa odlišuje váš prístup v tomto druhu poistenia od konkurencie?

Produkt pre poistenie bytových domov je z hľadiska podielu na trhu naším najúspešnejším produktom. To samo o sebe hovorí o skúsenostiach našej poisťovne s týmto segmentom poistenia. Naši kolegovia sa v minulosti dlhodobo zúčastňovali na tvorbe produktu pre poistenie bytových domov v konkurenčných poisťovniach a tieto skúsenosti pretavili do nášho produktu „PREMIOVÉ Bytové domy“. Ten, kto chce byť úspešný v tomto segmente poistenia, musí poznať reálne problémy správcov bytových domov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov, mal by počúvať ich pripomienky a podnety a tiež by mal rozumieť zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

A, samozrejme, mať skúsenosti s tvorbou poistných produktov a byť kreatívny. Ak toto celé skĺbite do jedného celku, tak potom vlastníci bytov a nebytových priestorov majú k dispozícii kvalitné krytie náhodných udalostí za výhodnú cenu. Našou filozofiou je predávať len kvalitne nastavené zmluvy, napr. bez rizika podpoistenia. Naopak, ako jediní na trhu dokážeme poistiť bytové domy aj na trhové ceny, čo je motivujúce pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch predovšetkým vo veľkých mestách, kde trhové (predajné) ceny prevyšujú náklady na výstavbu, na ktoré je v súčasnosti väčšina bytových domov u nás poistená.

Ten, kto chce byť úspešný v segmente poistenia bytových domov, musí poznať reálne problémy správcov a vlastníkov.

Aký je trend v poistení bytových domov na Slovensku? Je už toto poistenie väčšou samozrejmosťou ako v minulosti?

Väčšina bytových domov je už v súčasnosti solídne poistených, čo pred 10 rokmi nebolo štandardom. Je však pravdou, že ešte aj dnes nájdete na Slovensku bytový dom bez poistenia krížovej zodpovednosti za škodu, teda škôd spôsobených medzi vlastníkmi navzájom alebo s poistnou sumou (limitom plnenia) na úrovni 1/3 poistnej hodnoty. Výnimočne sa však, žiaľ, nájdu ešte aj nepoistené bytové domy. Bývanie je pre ľudí čoraz nákladnejšie a podceniť jeho poistenie určite neodporúčame. Tiež sa mení aj zloženie obyvateľov bytových domov a ich správanie, veľa bytov je prenajímaných, niektoré sú prázdne. Správcovia bytových domov to takto nemajú ľahké.

Správcovské spoločnosti majú zo zákona povinnosť mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Ako si môžeme overiť, či je správca spoľahlivý a má toto poistenie? Čo ak toto poistenie správca uzavreté nemá, aké to môže mať následky pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí majú s týmto správcom uzavretú zmluvu o výkone správy?

Správca bytových domov v zmysle zákona o správcoch bytových domov je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy.

Pri zápise do zoznamu správcov bytových domov vedenom na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky by sa mal preukázať dokladom preukazujúcim poistenie. Znamená to, že „spoľahlivosť“ správcu sa dá overiť cez zápis do tohto zoznamu, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke predmetného ministerstva.

V čom sa navzájom odlišuje poistenie bytu, bytového domu a správcovskej spoločnosti?

Ide o odlišné poistenia z hľadiska toho, kto je poistník (osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a zaviazala sa v nej platiť poistné) a kto poistený (osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje). Pri poistení bytu je zase prevažne poistníkom a zároveň poisteným samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Pri poistení bytového domu je poistníkom správca bytového domu a poisteným samotný vlastník bytu a nebytového priestoru v bytovom dome. Pri poistení správcu je poistníkom a zároveň poisteným samotný správca bytového domu.

Uvedené poistenia sa, samozrejme, líšia aj v samotnom predmete poistenia. Pri poistení bytu a aj bytového domu ide o poistenie majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v poistení správcu zase o majetok správcu. V poistení zodpovednosti za škodu v prípade bytu a aj bytového domu ide o zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva poistenej stavby a v prípade zodpovednosti za škodu správcu o zodpovednosť za škodu, za vznik ktorej zodpovedá správca pri výkone správy, tzn. pri výkone svojej činnosti.

Aké najčastejšie škody vznikajú v bytových domoch?

Až 35 % škôd je riešených z poistenia krížovej zodpovednosti za škodu, ako sú napr. vytopené byty alebo pivnice medzi vlastníkmi navzájom, prípadne zatečenia zo spoločných častí, napr. zo stúpačiek alebo strechy, z dažďových zvodov a pod. Ďalším typom škôd sú živelné riziká a tiež vandalizmus, predovšetkým grafity na vonkajších obvodových plášťoch bytových domov.

Určite však treba spomenúť požiare. Je ich síce podstatne menej, ale ich následky sú doslova fatálne. Okrem tragických ľudských príbehov sú za nimi značné majetkové škody spôsobené požiarom, zadymením a, samozrejme, aj zatečením po ich hasení. Za posledné štyri roky ich počet na Slovensku pribúda, čo ešte zvyšuje význam poistenia bytových domov.

Pre predmety poistenia odporúčame len dojednať správne nastavené poistné sumy, resp. limity plnenia.

Aké riziká nekryje bežné poistenie bytového domu a je potrebné ich špeciálne pripoistiť (napr. kotol/tepelné čerpadlo, ak majú vlastnú kotolňu alebo fotovoltické panely a pod.)?

Výluky z poistenia sú čisto v individuálnej réžii každej poisťovne na trhu. Všetky spomenuté zariadenia sú u nás kryté produktom „PREMIOVÉ Bytové domy“, či už na živelné riziká, alebo na technické riziká. Pre predmety poistenia odporúčame len dojednať správne nastavené poistné sumy, resp. limity plnenia.

Pre vlastníka bytu navyše odporúčame dojednanie poistenia domácnosti (hnuteľné veci a zariadenie bytu) a k tomu prislúchajúce poistenie zodpovednosti za škodu, ideálne prostredníctvom nášho produktu „PREMIOVÉ Bývanie“, ktoré obsahuje all-risks krytie a teda maximálne eliminuje sporné situácie pri riešení poistných udalostí.

Aké sú najčastejšie chyby pri uzatváraní poistenia bytových domov?

Bežne sa stretávame so stanovením nízkej poistnej sumy alebo limitov plnenia pre pripoistenia. Ale keďže upisovanie rizík (tvorba ponúk a následne poistných zmlúv) v poistení bytových domov je u nás na strane poisťovne, tak už pri dojednaní poistenia sa snažíme presadzovať kvalitu poistenia a predchádzať uvedenému problému.

Aké poistenie kryje škody, ktoré spôsobil v mojom byte sused (napr. vytopením)?
Pri individuálnom poistení bytového domu je to poistenie krížovej zodpovednosti za škodu, tzn. poistenie zodpovednosti za škodu medzi vlastníkmi navzájom, a to z vlastníctva bytového domu, ale aj z prevádzky domácnosti.
Pri individuálnom poistení bytu je to zase poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a z prevádzky v ňom umiestnenej domácnosti.

Existuje jedno univerzálne poistenie pre bytové domy alebo je možnosť „vyskladať“ si poistenie na mieru?

Poistný trh sa mení, poisťovatelia dopĺňajú do svojich produktov nové pripoistenia. My sa však snažíme byť inovátorom na poistnom trhu, a preto máme v našich produktoch napr. krytie typu all-risks (krytie všetkých, nielen v poistných podmienkach vymenovaných rizík) alebo 360° krytie predmetov poistenia (komplexná ponuka krytia všetkých pripoistení už v základnom krytí a bez nároku na dodatočné poistné do výšky 2 000 €) a množstvo iných benefitov (napr. uplatňovanie franšízy namiesto spoluúčasti a pod.), čo spolu predstavuje to jedno univerzálne poistenie a v čom sme na našom poistnom trhu jedineční.

Zdroj: PR článok PREMIUM Poisťovňa