Obrovské dolné vráta pravej komory sa podarilo úspešne nasadiť do ložísk.
Galéria(8)

Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo: posun druhého míľnika

Neočakávaná fyzická prekážka a prispôsobenie sa reálnym podmienkam na stavbe mali vplyv na predĺženie doby výstavby a vyžiadali si posun stanoveného druhého míľniku modernizácie Vodného diela Gabčíkovo. Pravú plavebnú komoru odovzdá spoločnosť Metrostav, a. s., v máji 2021.

Obrovské dolné vráta pravej komory sa podarilo úspešne nasadiť do ložísk.
Regulačný uzáver v kanálovom systéme
Injektáže podzákladia pravej plavebnej komory by mali byť ukončené v januári 2021.
Dokončené je aj opancierovanie rozrážačov a opancierovanie v kanáloch.
Na hornom zhlaví sa podarilo úspešne namontovať náhradnú klapku s výškou konštrukcie takmer 85 m.
Dolné vráta sa nachádzajú vo finálnej pozícii pre nastavenie tesnení dosadacieho a tesniaceho prahu.
DSC 4747
Práce na sanáciách podložia a na utesňovaní dilatačných škár nápustného objektu prebiehali za asistencie potápačov.

Začiatkom roka situáciu na stavbe skomplikovala pandémia COVID-19 spôsobená novým koronavírusom. Českí pracovníci nemohli z dôvodu núdzových stavov prekročiť hranice z Českej republiky na Slovensko a realizátor bol nútený zabezpečovať stavbu len miestnymi pracovníkmi. Táto skutočnosť spôsobila omeškanie na niektorých konštrukciách, ktoré však boli dokončené v priebehu februára.

Najproblematickejším faktorom z hľadiska dodržania postupových termínov bol neočakávaný fyzický stav niektorých zabudovaných konštrukcií, ktorý bol zistený až počas realizácie stavebných prác. Nepredvídateľná skutočnosť si vyžiadala kompletnú zmenu technického riešenia armatúr horných vrát, čo sa napokon premietlo do posunu druhého míľnika stavby – ukončenia stavebných prác na pravej plavebnej komore – z decembra 2020 na máj 2021.

Pracovníci spoločnosti Metrostav však aj naďalej robia maximum, aby sa práce skončili v čo najskoršom termíne. „Snažíme sa v maximálnej možnej miere eliminovať dosah vyššie zmienených neovplyvniteľných faktorov a robíme všetko pre to, aby sme dielo odovzdali v čo najkratšom čase,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Dolné vráta sú už vo finálnej pozícií

Povzbudzujúcim úspechom spoločnosti Metrostav z hľadiska technologického postupu montáže a výroby je úspešné nasadenie obrovských dolných vrát pravej komory do ložísk a ich zatvorenie. Vráta sa teraz nachádzajú vo finálnej pozícii pre nastavenie tesnení dosadacieho a tesniaceho prahu. Prebieha postupná betonáž týchto konštrukcií.

„Dolné vráta sa podarilo nasadiť vo vynikajúcich toleranciách, doslova s milimetrovými rozdielmi. Všetci, ktorí sa na tom podieľali z toho majú skutočne výborný pocit,“ uznanlivo konštatuje Radek Liška.

Dolné vráta sa nachádzajú vo finálnej pozícii pre nastavenie tesnení dosadacieho a tesniaceho prahu.
Dolné vráta sa nachádzajú vo finálnej pozícii pre nastavenie tesnení dosadacieho a tesniaceho prahu. | Zdroj: Metrostav a.s.

Práce idú do finále

Dokončené sú aj práce na sanáciách dilatačných a pracovných škár plavebnej komory. Takmer skompletizovaná je aj celá dodávka hydraulického systému. Pracovníci spoločnosti Metrostav zabezpečujú priebežnú montáž jednotlivých prvkov systému.

Regulačný uzáver v kanálovom systéme
Regulačný uzáver v kanálovom systéme | Zdroj: Metrostav a.s.

Posun nastal najmä v strojovniach regulačných uzáverov výtokov a vtokov. Prebieha pripojenie agregátov na potrubné rozvody, aby bolo možné osadiť všetky hydraulické valce a začať skúšať pohybovať s regulačnými uzávermi. Z Holandska dorazili tiež zrepasované hydraulické valce dolných vrát, ktoré sú na pozícii a pripravené na začapovanie do páky vrát.

Na hornom zhlaví sa podarilo úspešne namontovať náhradnú klapku s výškou konštrukcie takmer 8,5 m. Dokončené je aj opancierovanie rozrážačov a opancierovanie v kanáloch, kde zostáva dokončiť protikoróznu ochranu.

Práce na sanáciách podložia a na utesňovaní dilatačných škár nápustného objektu prebiehali za asistencie potápačov.
Práce na sanáciách podložia a na utesňovaní dilatačných škár nápustného objektu prebiehali za asistencie potápačov. | Zdroj: Metrostav a.s.

www.metrostav.cz

ZDROJ: PR článok Metrostav a.s.