Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo

Partneri sekcie:

O výstavbe obojstranného odpočívadla na novovybudovanej rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarskej republiky sme priniesli základné informácie už pred rokom. V tomto čísle sa k stavbe vraciame, aby sme sa pozreli na aktuálny stav a časti stavby realizované vlastnými kapacitami spoločnosti STRABAG , s. r. o.

Neustále sa rozvíjajúca dopravná infra­štruktúra priamo vplýva na rozvoj dotknutých území, a tým aj na zvyšovanie životnej úrovne. S novými pracovnými príležitosťami rastie mobilita ľudí a dopyt po tovare, čím sa zároveň zvyšujú požiadavky na jeho prepravu nákladnou automobilovou dopravou.

Za posledných päť rokov stúpla intenzita dopravy v niektorých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest aj o 50 %, stupeň automobilizácie narástol za posledných 10 rokov takmer o 30 % a Slovensko dosiahlo hodnotu 250 automobilov na 1 000 obyvateľov.

Diaľnice a rýchlostné cesty sú na celom území Slovenska spoplatnené, motoristi tak za to očakávajú kvalitné a udržiavané cesty, bezpečnú jazdu a primerané služby. Tie sa poskytujú na odpočívadlách ako obslužných zariadeniach diaľnic a rýchlostných ciest. Rozsah služieb poskytovaných na odpočívadlách vychádza z intenzít dopravy na jednotlivých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest.

Ľavé odpočívadlo je navrhnuté ako malé odpočívadlo typu „D1“.
Ľavé odpočívadlo je navrhnuté ako malé odpočívadlo typu „D1“. | Zdroj: STRABAG

Návštevnosť odpočívadiel ovplyvňuje okrem intenzity dopravy aj ich vybavenie (druh poskytovaných služieb), kvalita a pocit bezpečnosti.
Podľa STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic sa navrhujú malé a veľké odpočívadlá. Rozdelenie odpočívadiel do viacerých typov podľa kapacity poskytovaných služieb, uvádzané v koncepcii odpočívadiel, závisí od lokality odpočívadla, intenzity dopravy a podielu nákladných vozidiel v dopravnom prúde.

Odpočívadlo na rýchlostnej ceste R4 predstavuje malé obojstranné odpočívadlo s vybavením pre typ „D“ vpravo a typ „D1“ vľavo.

Obojstranné odpočívadlo na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť bude v rámci svojej kategórie nadštandardne veľké. Bude na ňom 77 parkovacích miest pre tranzit z Maďarska a 60 pre opačný smer. Odpočívadlo ponúkne aj možnosť kúpiť si elektronické diaľničné známky, mýtne palubné jednotky, posedieť si či využiť sprchu.

Celé odpočívadlo bude monitorované kamerami. Slúžiť bude aj na kontrolu hmotnosti vozidiel s možnosťou ich vrátenia na územie krajiny, z ktorej prišli. Dobudované a pripravené pre všetkých motoristov bude na konci roka 2022.

Spoločnosť STRABAG realizovala na stavbe vlastnými kapacitami terénne úpravy, spevnené plochy a konštrukcie komunikácií.

001-00 Terénne úpravy

Pravé odpočívadlo

Na základe výsledkov inžinierskogeologického prieskumu sa realizovala výmena podložia v hrúbke 1,0 m – nahradilo sa štrkodrvinou fr. 0/63 s použitím separačnej geotextílie. Súčasne sa na odvedenie priesakov podzemnej vody a na urýchlenie konsolidácie podložia vysokého násypu realizovali konsolidačné drény s gravitačným odvedením zachytenej vody do hĺbkového trativodu v päte násypového svahu odpočívadla s následným vyústením trativodu do miestneho recipienta.

Konsolidačné drény sú navrhnuté po spádnici terénu v osovej vzdialenosti 20 m. Drény majú šírku 1,0 m v dne, sklon svahov 5 : 1, hĺbku 1,25 m a výplň zo štrkodrviny fr. 0/63 s použitím tkanej geotextílie (GTW-W) kombinovanej s filtračnou geotextíliou, vyrobenej z prvotnej suroviny.

Odpočívadlo v smere do Maďarska je v celom svojom rozsahu umiestnené na násypovom telese s premenlivou výškou – maximálna výška násypu je približne 9 m. Výpočet stupňa stability násypu svahu pravého odpočívadla sa vykonal na základe odvodených geotechnických parametrov zemín z vykonaných skúšok mechaniky zemín v nadväznosti na inžinierskogeologický prieskum záujmového územia.

Trvalé svahy násypu sú navrhnuté v sklone 1 : 2 s umiestnením lavičky so šírkou 2,5 m 3 m od koruny cestného telesa. Následne sa vykonal výpočet stupňa stability, na základe ktorého sa navrhli opatrenia na zabezpečenie dlhodobej stability svahov násypu.

Ľavé odpočívadlo

Na základe výsledkov z inžinierskogeologického prieskumu sa realizovala výmena podložia v hrúbke 0,5 m s použitím tkanej geotextílie (GTW-W) kombinovanej s filtračnou geotextíliou, vyrobenej z prvotnej suroviny. V rámci ľavého odpočívadla sa navrhli stabilizačné (stabilizačno-odvodňovacie) rebrá svahu zárezu v osovej vzdialenosti 10 m. Drenážne rebrá majú šírku 1,0 m v dne, sklon svahov 2 : 1, hĺbku 3,0 m a výplň zo štrkodrviny fr. 63/125 s použitím tkanej geotextílie (GTW-W) kombinovanej s filtračnou geotextíliou.

Svahové rebrá sú vyústené min. 0,25 m nad dnom hĺbkového trativodu, ktorý je súčasťou SO 101-00. V úseku km 0,239 SO 101-00 Vetva „C“ – km 0,104 SO 103-00 „PPL“ sa zárez realizoval so sklonom svahu 1 : 2,5 a pri záreze hlbšom ako 3,0 m sa navrhla lavička so šírkou 2,35 m so sklonom 5 %. V km 0,062 – 0,239 SO 101-00 Vetva „C“ sa zárez realizoval so sklonom svahu 1 : 2. Upravené svahy zárezu v úseku objektu 001-00 budú chránené protimrazovým prísypom zo štrkodrviny fr. 63/125, pričom hrúbka prísypu bude 0,80 m.

Ľavé odpočívadlo v smere do Košíc je umiestnené v celom svojom rozsahu v záreze s maximálnou hĺbkou približne 9 m. Výpočet stupňa stability zárezu svahu ľavého odpočívadla sa vykonal na základe odvodených geotechnických parametrov zemín z vykonaných skúšok mechaniky zemín v nadväznosti na inžinierskogeologický prieskum záujmového územia.

Trvalé svahy zárezu sú navrhnuté v sklone 1 : 2,5 s lavičkou po troch výškových metroch. Následne sa vykonal výpočet stupňa stability, na základe ktorého (pri uvažovaní predpokladanej maximálnej hladiny podzemnej vody) sa navrhli opatrenia na zabezpečenie dlhodobej stability svahov zárezu.

100-00 Spevnené plochy a komunikácie

Všeobecne

Objekt 100-00 rieši samotné odpočívadlo, ktoré má zabezpečiť bezpečný, plynulý a prehľadný pohyb motorovej dopravy aj peších po jeho ploche. Rovnako je súčasťou objektu rozmiestnenie parkovacích plôch.

Plochy pre stavebné objekty, drobnú architektúru a relaxačné miesta sú riešené v samostatných objektoch. Na zabezpečenie oddelenia rýchlostnej cesty od odpočívadla a ochrany odpočívadla pred hlukom je medzi odpočívadlom a rýchlostnou cestou navrhnutý zemný ochranný val.

Na ľavom odpočívadle bude predajné miesto mýta a informačné centrum.
Na ľavom odpočívadle bude predajné miesto mýta a informačné centrum. | Zdroj: STRABAG

Odpočívadlo je zložené z asfaltových ciest pre pohyb vozidiel a asfaltových parkovacích miest pre osobné autá, nákladné autá a autobusy, resp. karavany. Ďalej sú na odpočívadle realizované dláždené chodníky, spevnené plochy z dlažby určené na umiestnenie vybavenia odpočívadla a tiež zelené ostrovčeky, oddelené od spevnených plôch obrubníkmi.

Na pravom odpočívadle sa nachádza vetva slúžiaca na umiestnenie mobilných váh a mobilnej stanice technickej kontroly. Na ľavom odpočívadle sa nachádza vetva slúžiaca na umiestnenie váhy SO 105-00 a mobilnej stanice technickej kontroly.

Na odpočívadle sú navrhnuté cestné obrubníky (1 000 × 250 × 150 mm), oddeľujúce cesty od ostatných plôch, v miestach prechodov pre chodcov sú navrhnuté znížené obrubníky (1 000 × 120 × 150 mm), ktoré budú k cestným obrubníkom napojené cez prechodové obrubníky. Odpočívadlo je navrhnuté v zmysle debarierizačných opatrení tak, aby bol po ňom zabezpečený bezpečný pohyb osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Konštrukcia vozovky

Návrh konštrukcie vozovky bol zvolený na základe existujúcej konštrukcie vozovky, na ktorú sa priamo napája. Zvolená konštrukcia vozovky bola posúdená programom LAYMED – TS 0502.

Navrhnutá je takáto konštrukcia vozovky:
• asfaltový koberec mastixový SMA 11-I, PMB 45/80-75: 40 mm,
• spojovací asfaltový postrek modifikovaný PS;PMB emulzia C60BP4: 0,3 kg/m2,
• asfaltový betón modifikovaný AC 22L mod-I, PMB 45/80-55: 60 mm,
• spojovací asfaltový postrek modifikovaný PS;PMB emulzia C60BP4: 0,3 kg/m2,
• asfaltový betón AC 22P -I, CA 35/50: 60 mm,
• infiltračný asfaltový postrek PI CB; emulzia C60B4: 0,7 kg/m2,
• cementom stmelená zmes CBGM C5/6: 200 mm,
• nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 0/45GC: 220 mm.
Spolu: min. 580 mm
Zhutnená pláň vozovky má Edef2 = 90 MPa.
Navrhnutá konštrukcia dláždených plôch a chodníkov:
• zámková dlažba sivá DL: 60 mm,
• ložná vrstva ŠD fr. 4 × 8 mm: 50 mm,
• štrkodrvina ŠD: 100 mm.
Spolu: min. 210 mm

V rámci ľavého odpočívadla sa riešila aj konštrukcia v mieste plochy pre aktívny oddych a detské ihrisko.
Multifunkčná dopadová plocha s certifikovaným povrchom má takúto konštrukciu:
• liata guma: 35 mm,
• štrkodrvina ŠD fr. 0 × 4 mm: 30 mm,
• štrkodrvina ŠD fr. 0 × 32 mm: 180 mm.
Spolu: min. 245 mm

Parametre pravého odpočívadla

Podľa koncepcie rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel je navrhnuté ako malé odpočívadlo typu „D“, ktoré zahŕňa:
• stravovanie zabezpečené automatmi na výdaj stravy a nápojov,
• hygienické zariadenia,
• oddychovú zónu pre pasívny oddych s možnosťou konzumácie prinesenej potravy (lavičky, zastrešené lavice so stolmi),
• registračné miesto mýta.

Dopravu na pravom odpočívadle zabezpečujú tri súbežné komunikácie (vetvy „A“, „B“ a „VH“), medzi ktorými sú parkovacie miesta a vybavenosť odpočívadla.
Parkovacie plochy sú navrhnuté pre:
• 34 osobných vozidiel (z toho 4 pre OZP),
• 20 nákladných vozidiel,
• 6 autobusov, resp. karavanov.

Vetva „A“ s dĺžkou 361,12 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s voľnou šírkou 8,0 m (medzi obrubníkmi 7,0 m). Vetva „B“ s dĺžkou 386,98 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s voľnou šírkou 8,0 m (medzi obrubníkmi 7,0 m). Vetva „VH“ s dĺžkou 128,91 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s max. šírkou 4,8 m.

Šírkové usporiadanie jednosmerných vetiev „A“ a „B“ v mieste ich plnej šírky je takéto:
• jazdný pruh: 1 × 6,00 m,
• vodiaci prúžok: 2 × 0,25 m,
• spevnená krajnica: 2 × 0,25 m,
• nespevnená krajnica: 2 × 0,50 m.
Voľná šírka je tak 8,00 m.

Šírkové usporiadanie vetvy „VH“ v mieste jej plnej šírky je takéto:
• jazdný pruh: 1 × 4,80 m,
• chodník: 2 × 1,00 m.
Voľná šírka je tak 6,80 m.

Šírkové usporiadanie prvkov odpočívadla je nasledujúce:
• chodník: 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m;
• parkovacie státie:
– OA: 2,4 × 5,0 m,
– OA: 3,5 × 5,0 m (vyhradené pre osoby zo zdravotným postihnutím),
– NA: 4,0 × 20,0 m,
– BUS: 4,0 × 14,5 m.

Pohľad na riešenie pravého odpočívadla
Pohľad na riešenie pravého odpočívadla | Zdroj: STRABAG

Odvodnenie zvršku je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov, ktoré sú odvedené cestnou kanalizáciou do retenčnej nádrže, svahy násypov sú odvodnené do priekop. Odvodnenie pláne je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do trativodov, ktoré sú odvedené cestnou kanalizáciou do retenčnej nádrže. Trativody sú navrhnuté z plastových perforovaných rúr DN 150 s uhlom perforácie 220º a s dnom bez perforácie.

Z odvodňovacích zariadení sú navrhnuté:
Vetva „A“:
• km 0,000 – 0,310: dláždená priekopa vpravo s dĺžkou 337 m,
• km 0,000 – 0,310: hĺbkový trativod vpravo s dĺžkou 338 m,
• km 0,165 – 0,280: hĺbkový trativod vľavo s dĺžkou 115 m,
• km 0,005: horský vpust prefabrikovaný s rozmermi približne 1 200 × 600 × 1 000 s odtokom DN 200 mm s dĺžkou 17 m.
Vetva „B“:
• km 0,000 – 0,387: betónová žľabovka vľavo s dĺžkou 384 m,
• km 0,038 – 0,337: hĺbkový trativod vpravo s dĺžkou 299 m,
• km 0,015 – 0,353: betónová žľabovka s prídlažbou pri zemnom vale vľavo s dĺžkou 353 m.
Bilancie humusu a zeminy pravého odpočívadla sú uvedené v tab. 1.

Parametre ľavého odpočívadla

Podľa koncepcie rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel je navrhnuté ako malé odpočívadlo typu „D1“, ktoré zahŕňa:
• stravovanie zabezpečené automatmi na výdaj stravy a nápojov,
• hygienické zariadenia vrátane spŕch,
• oddychovú zónu pre aktívny oddych (zariadenia pre deti),
• oddychovú zónu pre pasívny oddych s možnosťou konzumácie prinesenej potravy (lavičky, zastrešené lavice so stolmi),
• predajné miesto mýta a informačné centrum.

Dopravu na ľavom odpočívadle zabezpečujú štyri súbežné komunikácie (vetvy „C“, „D“, „E“ a „VH“), medzi ktorými sú parkovacie miesta a vybavenosť odpočívadla vrátane plochy na váženie nákladných vozidiel.
Parkovacie plochy sú navrhnuté pre:
• 30 osobných vozidiel (z toho 2 pre OZP),
• 41 nákladných vozidiel,
• 6 autobusov, resp. karavanov.

Vetva „C“ s dĺžkou 328,12 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s voľnou šírkou 8,0 m (medzi obrubníkmi 7,0 m). Vetva „D“ s dĺžkou 353,26 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s voľnou šírkou 8,0 m (medzi obrubníkmi 7,0 m). Vetva „E“ s dĺžkou 297,64 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s voľnou šírkou 8,0 m (medzi obrubníkmi 7,0 m). Vetva „VH“ s dĺžkou 223,51 m je jednosmerná jednopruhová komunikácia s minimálnou šírkou 4,0 m a maximálnou šírkou 8,0 m.

Šírkové usporiadanie jednosmerných vetiev „C“, „D“ a „E“ v mieste ich plnej šírky je takéto:
• jazdný pruh: 1 × 6,00 m,
• vodiaci prúžok: 2 × 0,25 m,
• spevnená krajnica: 2 × 0,25 m,
• nespevnená krajnica: 2 × 0,50 m.
Voľná šírka je tak 8,00 m.

Šírkové usporiadanie vetvy „VH“ v mieste jej plnej šírky je takéto:
• jazdný pruh: 1 × 4,00 m,
• chodník 1 × 1,00 m.
Voľná šírka je tak 5,00 m.

Šírkové usporiadanie prvkov odpočívadla je nasledujúce:
• chodník: 1,0 m, 2,0 m;
• parkovacie státie:
– OA: 2,4 × 5,0 m,
– OA: 3,5 × 5,0 m (vyhradené pre osoby zo zdravotným postihnutím),
– NA: 4,0 × 20,0 m,
– BUS: 4,0 × 14,5 m.

Odvodnenie zvršku je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov, ktoré sú odvedené cestnou kanalizáciou do retenčnej nádrže, svahy násypov sú odvodnené do priekop. Odvodnenie pláne je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do trativodov, ktoré sú odvedené cestnou kanalizáciou do retenčnej nádrže.

Z odvodňovacích zariadení sú navrhnuté:
Vetva „C“:
• km 0,000 – 0,328: dláždená priekopa vpravo s dĺžkou 328 m,
• km 0,005 – 0,328: hĺbkový trativod vpravo s dĺžkou 323 m,
• km 0,005 – 0,325: hĺbkový trativod vľavo s dĺžkou 320 m,
• km 0,042 – 0,105: hĺbkový trativod vľavo, parkovisko BUS, s dĺžkou 66 m,
• km 0,235: priepust DN 500 s dĺžkou 14 m.
Vetva „D“:
• km 0,012 – 0,338: hĺbkový trativod vľavo s dĺžkou 326 m.
Vetva „E“:
• km 0,000 – 0,298: dláždená priekopa vľavo s dĺžkou 366 m,
• km 0,000 – 0,275: hĺbkový trativod vpravo s dĺžkou 275 m,
• km 0,000 – 0,275: dláždená priekopa vľavo s dĺžkou 300 m.
Vetva „VL“:
• km 0,000 – 0,210: trativod vľavo s dĺžkou 198 m.

Bilancie humusu a zeminy ľavého odpočívadla sú uvedené v tab. 2.

Aktuálna situácia vo výstavbe

V čase písania článku bola ľavá strana odpočívadla hotová na 85 % a pravá na 60 %. Do ukončenia výstavby zostáva zrealizovať približne ešte 60 % obrusnej vrstvy SMA, vodorovné a zvislé dopravné značenie, sadové úpravy (hydroosev), montáž mobiliára, uloženie zámkovej dlažby, montáž oplotenia a dokončenie budovy (omietka, SDK, obklady, revízia).

V čase písania článku bola pravá strana odpočívadla hotová na 60 %.
V čase písania článku bola pravá strana odpočívadla hotová na 60 %. | Zdroj: STRABAG

Osobitná situácia nastala pri ľavej strane odpočívadla, ktorá bude skolaudovaná a odovzdaná investorovi do predčasného užívania v skoršom termíne, ako sa plánovalo na začiatku výstavby. Pripravená na odovzdanie bude do 14. 9. 2022, keďže tento termín bol podľa požiadaviek investora, Národnej diaľničnej spoločnosti, určený ako termín kolaudácie. Je totiž nutné premiestniť prevádzku spoločnosti SkyToll, a. s., ktorá musí fungovať nepretržite.

Táto prevádzka sa v rámci projektu neriešila, no keďže jej doterajšie umiestnenie bráni v pokračovaní stavebného diela, je potrebné odovzdať polovicu parkoviska do predčasného užívania. Na základe požiadaviek NDS sa preto musia odovzdať aj dotknuté/súvisiace objekty a dokumenty a ďalšie práce realizovať tak, aby nebránili užívaniu odpočívadla.

Ak budú stavebné práce pokračovať v doterajšom tempe a nebudú negatívne ovplyvnené mimoriadnymi poveternostnými vplyvmi, predpokladá sa ukončenie diela v skoršom ako stanovenom termíne.

TEXT A FOTO: Dopravoprojekt, a. s.,
STRABAG, s. r. o.