Strešné okná z pohľadu projektanta
Galéria(9)

Strešné okná z pohľadu projektanta

Partneri sekcie:

Strešné okná patria k najdôležitejším stavebným prvkom podkrovia. Ich vlastnosti rozhodujú o kvalite života a spokojnosti užívateľov podkrovných miestností. Za výber správneho strešného okna a jeho umiestnenie zodpovedá v prvom rade projektant, ktorý by mal poznať a rešpektovať predstavu budúcich užívateľov o spôsobe využitia podkrovných miestností a tomu prispôsobiť aj výber a rozmiestnenie strešných okien.

Na úvod sa pristavme pri otázke, či je výhodnejšie strešné okno, alebo vikier. Vikier je konštrukčne náročnejší, drahší a poskytuje menej svetla. Dáva síce pocit väčšieho priestoru, no je ťažké ho prakticky využiť.

Strešné okná bez rizika

Na vylúčenie rizík, ktoré prináša použitie strešných okien v projektoch podkrovia, slúži najmä správna definícia požiadaviek na funkcie, ktoré má strešné okno spĺňať. Ďalej treba venovať pozornosť správnemu výberu strešného okna – úlohu pri tom zohráva použitý materiál, spôsob otvárania, veľkosť okna či lemovanie. Ďalšími faktormi, ktoré sa musia brať do úvahy, sú:

 • správne umiestnenie okna, ovládanie, možnosť údržby,
 • zateplenie strešného okna, vnútorné a vonkajšie izolačné a tieniace prvky,
 • vyhotovenie, vybavenosť a stupeň kompletizácie strešného okna na bezchybnú montáž.

Aké funkcie majú spĺňať strešné okná a aké požiadavky na ne kladieme, aby sa zabezpečilo ich bezproblémové užívanie?
Ide najmä o tieto hlavné požiadavky:

 • presvetlenie – plocha strešného okna je minimálne 10 % podlahovej plochy miestnosti; treba počítať aj so zatemnením;
 • tepelná ochrana:
 • je žiaduce štandardne projektovať okná so zateplením, nejde iba o únik tepla, ale aj o tvorbu kondenzátu v zime; čím kvalitnejšie zateplenie okna (nielen parametrami samotného okna), tým menej kondenzátu,
 • väčší problém znamená prienik nežiaduceho tepla v lete dovnútra ako úniky tepla v zime von – preto treba počítať so zatienením;
 • hluk – nie je vhodné umiestňovať strešné okná napr. nad postele – hluk dažďa môže v noci rušiť; samozrejme, existujú protihlukové okná, sú však finančne náročné;
 • tesnosť – viac vyhovuje kvalitné viacnásobné tesnenie a predovšetkým možnosť nastaviť polohu krídla k rámu pomocou kovania; vplyvom postupnej deformácie strechy totiž často dochádza ku skríženiu okna, takže okno je netesné, prípadne sa dokonca nedá ani otvárať;
 • vetranie – najúčinnejšie je vždy krátke intenzívne vyvetranie, okná by pritom mali mať stabilnú polohu pri otvorení; na tzv. privetrávanie je účinnejšie štrbinové vetranie ako ventilačné klapky, pretože klapka nevyužíva tepelný spád; v zime vzhľadom na kondenzáciu vzdušnej vlhkosti hrozí zamrznutie klapky a vytvorenie tepelného mosta; pri štrbinovom vetraní treba mať možnosť zabezpečiť okno proti samovoľnému alebo násilnému otvoreniu; ideálnym riešením sú okná s elektrickým pohonom a dažďovým senzorom, ktorý okno pri daždi uzatvorí; pri montáži sietí proti hmyzu treba zvoliť taký typ okna, ktorý pri otvorení sieť neroztrhá (TOP – výsuvno-kývavé alebo výklopné);
 • bezpečnosť – bezpečnostné sklo dokáže odolať krupobitiu i rozbitiu zvonka; okno by malo mať bezpečnostnú polohu na umývanie a nastaviteľnú krajnú polohu na otvorenie a malo by mať bezpečnostné kovanie; otvorené okno nesmie spôsobiť zranenie hlavy.

Funkcie strešného okna

Pri rozhodovaní o tom, aké veľké má byť okno a ako vysoko, treba mať na zreteli viacero aspektov. Podľa potreby možno zvoliť aj rozličné usporiadanie okien (samostatné okná alebo zostavy). Rozhodujúce je, na aký účel okno slúži – či na pohľad von, vetranie, alebo iba ako prívod svetla.

Ak sa požaduje pohľad von, je rozhodujúca výška dolnej hrany okna, pritom si však treba uvedomiť, že dovnútra vidí aj sused. Veľmi pôsobivé je spojenie fasádneho (zvislého) okna so strešným oknom, tzv. fasádne napojenie.

Pri požiadavke na vetranie sa musí zohľadniť:

 • či možno dosiahnuť na ovládacie prvky okna – možnosť okno ľahko otvoriť a zavrieť jednou rukou; ak je ovládanie dole, rozhoduje iba výška spodnej hrany okna, ak je ovládanie hore, rozhoduje horná hrana,
 • kde bude otvorené krídlo okna – krídlo nesmie vnútri prekážať, nesmie ohrozovať ani trhať siete proti hmyzu (ako ďaleko zasiahne do interiéru a v akej výške),
 • možnosť aretácie alebo nastavenia sily potrebnej na otvorenie alebo zatvorenie,
 • čo sa stane, ak budeme v zime chcieť otvoriť okno prikryté snehom,
 • čo nastane, ak sa pri daždi zabudne zavrieť okno.

Pre prívod svetla sú rozhodujúce iba veľkosť a umiestnenie okna, prípadne voľba zostavy. Rozmerový rad strešných okien a voľnosť pri voľbe ich osadenia musia umožniť správnu kombináciu veľkostí a rozmiestnení okien tak, aby sa dosiahlo požadované optimálne rozloženie svetelnej stopy v podkrovnej miestnosti aj vzhľadom na sklon strechy, plochu a veľkosť miestnosti a jej účel. Navyše, každé z okien sa musí dať ľahko a bez obmedzení otvárať.

Špeciálnou požiadavkou môže byť možnosť výstupu na strechu z obývaných priestorov, v takomto prípade treba zvoliť zodpovedajúci zateplený strešný otvor s parametrami strešného okna.

Ak projekt ráta aj so solárnymi panelmi, je dôležité vybrať značku, ktorá umožní spájanie okien a solárnych panelov do zostáv s jednotným spôsobom montáže do spoločného lemovania. Atypické riešenia ponúka špeciálna kombinácia fasádneho okna so strešným oknom alebo hrebeňový prechod, ktorý je vhodný do ateliérových podkrovných priestorov. V každom prípade musíme mať možnosť okno ľahko a bezpečne umyť.
Spôsob otvárania a umiestnenie okna

O „bezkonfliktnom“ užívaní interiéru rozhoduje typ strešného okna. Ide najmä o možnosť nastavenia optimálnej pochôdznej výšky, t. j. vzdialenosti medzi podlahou a otvoreným krídlom strešného okna. Niektorí výrobcovia strešných okien ponúkajú tri typy s rozličným spôsobom otvárania:

 • kývavé krídlo,
 • výsuvno-kývavé krídlo,
 • výklopno-kývavé krídlo.

Iba výberom vhodného modelu projektant zabezpečí ničím neobmedzený prístup aj výhľad, ktorý bude plne rešpektovať potreby užívateľa.

   
 Otváranie dole  Otváranie hore

Najbežnejším a najobyčajnejším typom strešných okien na trhu sú kývavé okná, ktoré vychádzajú z viac ako 40-ročnej koncepcie. Pri otváraní sa otáčajú okolo vodorovnej osi v polovici svojej výšky a ich horná polovica sa vyklopí do miestnosti. Je to jednoduché, ale zároveň nevýhodné, pretože otvorené okno bráni vo výhľade aj v pohybe vo svojom okolí, ohrozuje bezpečnosť, a ak je zasnežené, možno ho otvoriť len s obmedzením.

Výsuvno-kývavé okná takéto nevýhody odstraňujú. Kývavý pohyb sa pri nich vďaka originálnemu kovaniu nahrádza výsuvno-kývavým pohybom, ktorý posunie os otáčania do hornej tretiny okna a súčasne ju vysunie smerom von z miestnosti. Tak umožní neobmedzený výhľad aj pohyb v okolí strešného okna a navyše poskytne bezpečnú polohu potrebnú na umývanie. Ich cena výrazne neprevyšuje cenu bežných kývavých okien, hoci sú komfortnejšie.

Výklopno-kývavé okná sa pri otvorení vyklopia okolo hornej osi von z miestnosti, vďaka čomu poskytujú najväčší komfort, nachádzajú sa však vo vyššej cenovej kategórii.

Z hľadiska umiestnenia (výšky nad podlahou) je pri manuálnom ovládaní základnou podmienkou ľahká dostupnosť ovládacieho prvku. Túto požiadavku najlepšie spĺňajú okná s ovládacím prvkom na spodnom okraji okenného krídla. Tento spôsob ovládania umožňuje osadiť okno v strešnej konštrukcii o čosi vyššie, a tak zväčšiť využiteľný priestor podkrovia a zlepšiť jeho celkové osvetlenie. Kľuka musí umožniť jednoduchú a pohodlnú manipuláciu so strešným oknom v ľubovoľnej pozícii. Okrem polôh uzavretia a otvorenia možno pri všetkých moderných strešných oknách nastaviť štrbinové vetranie.

Pri stavbách v drsnejších klimatických podmienkach, prípadne pri zvýšených požiadavkách na bezpečnosť príde vhod štvorbodové centrálne uzatváranie, ktoré zabezpečí spoľahlivú ochranu a dokonalú tesnosť strešného okna. Konštrukcia a kovanie strešných okien musia takisto umožniť bezpečné a pohodlné umývanie vonkajších častí priamo z miestnosti (tzv. umývacia poloha). Vo vysokom priestore, ktorý ponúka efektné spájanie okien do zostáv nad sebou, sa môže stať, že ani kľučka na spodnom okraji krídla neumožní pohodlné otváranie horných okien. Pre tieto prípady slúžia elektricky ovládané strešné okná alebo ovládacie tyče na manuálne otváranie. Univerzálna teleskopická tyč môže navyše poslúžiť aj na ovládanie vnútorných a vonkajších roliet.

Drevo alebo plast?

Podkrovie sa veľmi často buduje s využitím krovu ako priznaného pohľadového prvku a s ďalším využitím dreva ako finálnej úpravy podhľadov. Preto je taký veľký dopyt po strešných oknách z dreva, a to aj vtedy, keď otvory vo zvislých konštrukciách domu vypĺňajú plastové okná a dvere.

V podkrovných miestnostiach je nevyhnutná montáž parotesnej zábrany, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti vyprodukovanej ľudskou činnosťou do tepelných izolácií. Preto sa v podkroví ľahko zvyšuje vlhkosť, ktorú treba udržiavať na čo najnižšej hodnote vetraním. Napriek tomu sa nedá celkom vylúčiť rosenie okien, a to najmä v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne alebo spálne. To výrazne znižuje životnosť ochranných náterov na drevených konštrukciách okien, a preto je potrebná ich pravidelná údržba. Paradoxne, často je práve drevené strešné okno jediným dreveným prvkom v podkrovných kúpeľniach. Aj z týchto praktických dôvodov musí projektant voliť medzi oknom s profilom z dreva a celoplastovým profilom. Plastové okná sú vyrobené z troj- alebo štvorkomorových PVC profilov. PVC profily musia mať vysokú odolnosť proti prerazeniu a UV žiareniu, ako aj nekorodujúcu výstuž zabraňujúcu deformáciám okna. Kvalitné plastové strešné okná majú aj lepšie tepelnotechnické parametre ako drevené okná.

V niektorých priestoroch, ako sú napr. kúpeľne, kuchyne, ale aj spálne, kde je zvýšená vlhkosť zapríčinená spôsobom užívania daného priestoru, vždy dochádza ku kondenzácii vlhkosti na oknách – aj v prípade kvalitného vetrania. To znižuje životnosť aj tých najkvalitnejších náterov a povrchových úprav dreva, takže sú potrebné opravy, na čo sa však veľmi často zabúdalo a aj zabúda. Znamená to demontáž okien, obrúsenie zvyškov pôvodných povrchových úprav a nanesenie nových náterov – v prípade menej kvalitnej povrchovej úpravy pri lacných strešných oknách dokonca už po dvoch-troch rokoch. Ak sa chceme týmto opravám vyhnúť, musíme si vybrať taký materiál okien, ktorý takúto údržbu nepotrebuje.

Celoplastové okná nepodliehajú pôsobeniu kondenzátu ani pri použití v mimoriadne vlhkých priestoroch a ich údržba je veľmi jednoduchá – stačí otrieť a vysušiť sklo a rám. Navyše, použitím plastových okien v podkroví možno materiálovo zjednotiť výplne otvorov v celom dome v prípade použitia plastových fasádnych okien a dverí.

Profesionálne riešenie predpokladá kombináciu plastových a drevených strešných okien podľa požiadaviek a predpokladaného zaťaženia kondenzátom, z exteriéru medzi nimi nevidno nijaký rozdiel.

Inštalácia a montáž

Stavebný otvor na strešné okno musí mať predovšetkým správnu veľkosť. Či už bude okno zateplené klasickým spôsobom, alebo pomocou originálneho zatepľovacieho bloku, stavebný otvor vždy musí byť po celom obvode väčší minimálne o tri centimetre, než je daný rozmer okna. Vo vodorovnom smere nad a pod oknom možno túto požiadavku bez problémov splniť, keďže stavebný otvor sami vybudujeme montážou podporných lát. Problém býva po stranách, kde musíme dbať na to, aby rám okna nebol umiestnený tesne pri krokve.

Po osadení a zabudovaní okna do strechy sa pri novostavbách občas mierne deformuje krov a škáry medzi krídlom a rámom nie sú rovnomerné, takže sa okno skríži. Kvalitné strešné okná sú na rozdiel od lacných výrobkov vybavené mechanikou, ktorá umožňuje dodatočné nastavenie krídla v ráme pomocou excentrických skrutiek umiestnených na ramenách okna. Tie umožňujú rektifikáciu ±3 mm. Okná, ktoré takéto vybavenie nemajú, sa musia demontovať a opäť osadiť.

Na vylúčenie závažných nedostatkov pri napojení strešného okna do jednotlivých vrstiev strešného plášťa slúži:

 • parotesná zábrana a jej napojenie na rám strešného okna znútra,
 • poistná hydroizolačná fólia a jej napojenie na rám strešného okna zvonka,
 • kvalitné zateplenie rámu strešného ­okna po celej výške a obvode,
 • správny výber vonkajšieho lemovania okna s ohľadom na použitý typ strešnej krytiny.

Najkvalitnejším riešením sú strešné okná s parotesnou fóliou a polypropylénovým zatepľovacím blokom namontovaným na ráme okna už pri výrobe. Vďaka tomu sa ich montáž stáva jednoduchou, rýchlou, kvalitnou a najmä úplne bezpečnou z hľadiska dokonalého spojenia so strešným plášťom. Možno tak ušetriť peniaze nielen úsporou času pri montáži, ale predovšetkým kvalitou zabudovania strešných okien do strechy. Tieto prvky zabraňujú nekontrolovaným prienikom vlhkosti a následnej kondenzácii vodnej pary v strešnej konštrukcii a tiež zlepšujú tepelnú izoláciu strešných okien, a teda aj celého podkrovia.

Kvalitnú funkciu okna zabezpečí bezchybne navrhnuté a realizované ostenie. Ostenie môžu tvoriť sadrokartónové dosky, palubovky alebo upravené nenasiakavé doskové materiály, prípadne si možno zadovážiť originálne ostenie priamo od výrobcu. Materiál možno voliť podľa funkcie miestnosti a estetického cítenia, predpísaný tvar by sa však mal vždy dodržať, keďže správna realizácia vnútorného ostenia veľmi významne zamedzuje tvorbe kondenzátu. Spodné ostenie sa má realizovať zvislo na rovinu podlahy a horné vodorovne tak, aby umožňovalo plynulé prúdenie vzduchu pozdĺž celého okna a ponechávalo teplému vzduchu prístup až ku sklu.

Naozaj kvalitné originálne ostenie má navyše rozšírenú prechodovú hranu v spodnej aj hornej časti kolmo na strešnú plochu o približne 8 cm, aby sa neprerušilo prúdenie teplého vzduchu na sklo a aby sa zároveň zväčšil priestor na tepelnú izoláciu rámu okna.

Na správne prúdenie vzduchu je najvhodnejšie umiestniť vykurovacie teleso priamo pod okno. Tak sa nielen ohrieva vzduchu prúdiaci pozdĺž skla, ale rastie aj povrchová teplota v okolí okna, čím sa odďaľuje kondenzácia na povrchu okna aj ostenia. Ak treba realizovať konštrukciu s parapetom, potom je nevyhnutné zabezpečiť prúdenie vzduchu vetracou škárou medzi parapetom a ostením, prípadne vetracími mriežkami alebo kanálikmi.

Prúdenie vzduchu Prúdenie vzduchu – riešenie s parapetom

Špeciálne okná a doplnky

Dobrý projektant má prehľad aj o ponuke nízkoenergetických a protihlukových strešných okien, o možnostiach elektronického a automatického ovládania strešných okien pomocou snímačov, solárnej energie, diaľkových ovládačov a pod., aby mohol uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov, prípadne aby zabezpečil splnenie hygienických a bezpečnostných noriem.

Ing. Jiří Vlk
Foto a grafické prílohy: ROTO stavební ­elementy, s. r. o.

Autor je prokuristom v spoločnosti ROTO stavební elementy, s. r. o.