Protihlukové steny zo štiepkovocementových tvaroviek
Galéria(8)

Protihlukové steny zo štiepkovocementových tvaroviek

Partneri sekcie:

S rozvojom priemyslu a zvyšovaním životnej úrovne obyvateľstva dochádza k stále väčšiemu zaťaženiu životného prostredia hlukom. Medzi jeho významné zdroje patrí aj dopravný hluk. Budovaním nových priemyselných, obytných a obchodných centier, ako aj zhusťovaním dopravy, sa stále zvyšuje. Vo väčšej miere sa podieľa na zhoršovaní životného prostredia v mestách a v okolí ciest a železničných tratí. K ďalším zdrojom patrí hluk zo susedných bytov, zo stavieb alebo podnikov. Jedným z riešení je budovanie aktívnych protihlukových stien z rôznych druhov materiálov, ktoré majú dobré absorpčné vlastnosti, ako aj zvukovú nepriezvučnosť.

Jedným z vhodných riešení na realizáciu protihlukových stien je použitie štiepkocementových tvaroviek a absorbérov. Rôzne typy tvaroviek umožňujú zhotoviť protihlukové steny jednostranne a obojstranne pohltivé – záleží na umiestnení od komunikácie a potreby zníženia hluku. Pre silne zaťažené miesta sa odporúča využiť vysokoabsorbčné obojstranne pohltivé protihlukové steny nad 13 dB. V prípade zdroja hluku z jednej strany je možné použiť jednostranné pohltivé steny z absorbérov.

Pri navrhovaní jednotlivých protihlukových stien sa môžu vyskladať tvarovo a farebne zaujímavé riešenia, ktoré  nemajú rušivý vplyv na okolie. Zároveň sú zabezpečené požadované parametre zníženia hluku. Štiepkocementové tvarovky s vysokým stupňom zvukovej pohltivosti sa využívajú už 30 rokov. K výhodám protihlukových stien patrí aj poveternostná a požiarna odolnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovej soli. Prefarbené štiepkovocementové tvarovky nestrácajú svoje technické parametre (protihlukové steny postavené pred vyše 20 rokmi si zachovávajú svoje absorpčné vlastnosti).

 

Ochrana proti hluku pri cestách a železniciach

Pre výber štiepkocementových protihlukových stien sú rozhodujúce optimálne technické vlastnosti tvaroviek a variabilné možnosti optického a farebného usporiadania. Jednotlivé úseky sa realizujú panelmi rôznych rozmerov. Najčastejšie sa využívajú panely s dĺžkou 4 m pri rôznych výškach. Stupeň zvukovej nepriezvučnosti DLR (dB) je zaradený v triede B3. Parameter DLα (dB) obojstranne vysokoabsorpčný – zaradený do kategórie A4. Rôzne zafarbenie štiepkocementových tvaroviek umožňuje tvorivo realizovať projekty, ktoré vhodne zapadnú do celkového rázu danej krajiny.

Realizácia protihlukových stien

Realizáciu protihlukových stien možno vykonávať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie sa zhotovia panely z rôznych rozmerov, tvarov a farebného riešenia, ktoré sa následne osádzajú medzi nosné oceľové alebo betónové stĺpy. Jednotlivé panely sú zhotovené z tvaroviek, prípadne z absorbérov, v ktorých je oceľová výstuž, a sú zaliate betónom.Technika osádzania jednotlivých panelov je jednoduchá.

 

Steny možno postaviť na mieste realizácie z protihlukových tvaroviek. Tento spôsob realizácie sa využíva najmä pri budovaní oplotenia okolo obytných domov pri cestách, železniciach, ako aj od hlučných susedov či podnikov. Postavenie  plotu, ktorý má dobré zvukovoizolačné vlastnosti  zároveň slúži na ochranu majetku.

V poslednom období sa už pri projektovaní nových cestných komunikácií, železníc, diaľničných úsekov a tunelov uvažuje o ochrane životného prostredia a zdravia. Dá sa to zabezpečiť pri maximálnej miere zníženia hladiny hluku. Preto treba, aby projektanti, výrobcovia, ale aj výskumné ústavy spolupracovali pri výbere vhodných materiálov a konštrukčných riešení na vybudovanie protihlukový stien, ktoré budú spĺňať potrebné technické parametre a nebudú rušivo pôsobiť na okolie.

Ochrana životného prostredia

Vzhľadom na takmer bezodpadovú technológiu pri výrobe štiepkocementových tvaroviek nedochádza k zaťaženiu životného prostredia. Prípadné technologické zvyšky vo výrobe, ako je odpad z frézy pri kalibrácii alebo odrezky zo stavieb, sa znova použijú vo výrobe. Štiepkové tvarovky prispievajú k ochrane životného prostredia, ktoré je základom zdravého bývania.

Všetky nepriaznivé vplyvy, ktoré znečisťujú životného prostredie, ako aj zvyšovanie hluku, negatívne vplývajú na zdravie ľudí. Na budovanie protihlukových stien, zábran a oplotenia by sa preto mali používať kvalitné materiály, ktoré zabezpečia zníženie a obmedzenie šírenia hluku.Tým sa zabezpečí aj zlepšenie životného prostredia.

Božena Kotorová
Foto: Durisol-Stav

Autorka je obchodný referent spoločnosti Durisol-Stav, s. r. o.