image 93375 25 v2
Galéria(11)

Kladenie veľkoformátovej dlažby

Partneri sekcie:

Podklady je potrebné pred aplikáciou lepidla na kladenie veľkoformátovej dlažby vyrovnať, spevniť a zbaviť všetkých nečistôt (prach, živica, olej a pod.), ovplyvňujúcich prídržnosť lepeného obkladového prvku. Podklady musia spĺňať všetky aktuálne platné technické normy a predpisy.

01
02
03
04
05
06
07
08

Znečistené a nesúdržné vrstvy je potrebné z podkladu odstrániť. K dôležitým krokom pred kladením dlažby patrí rozmeranie dilatačných škár a ich prerezanie v podklade tak, aby sme prispôsobili dilatáciu konštrukcii podlahy a formátu dlažby. Podkladom môže byť betón (starší ako tri mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 % CM alebo 1,8 % CM pri podlahovom vykurovaní), cementové potery a omietky, vápennocementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 % CM ), pórobetón zbavený prachu a natretý vhodným penetračným náterom.

Rovnosť podkladu

Podklad sa musí vždy vyrovnať. Prípustné odchýlky od rovnosti pri zvýšených požiadavkách podkladu, stanovené v STN 74 4505, nie sú na kladenie veľkoformátových obkladových prvkov a obkladových prvkov s rektifikovanými hranami dostačujúce. Obkladač musí zabezpečiť menšiu odchýlku od roviny, ktorá tento rámec presahuje. Odporúčaná rovnosť je ±1 mm odchýlka na 2 m. Steny je potrebné vyrovnať opravnou maltou a podlahy samonivelačnou stierkou.

Lepenie

S obkladovým prvkom by mali manipulovať minimálne traja ľudia. Najväčší problém je dostať veľkoplošné formáty na stavbu a manipulovať s danými formátmi pri lepení. Podľa normy STN EN 12004 + A1 sa odporúča na lepenie obkladov a dlažieb použiť flexibliné lepidlo. Kladenie obkladových prvkov sa musí robiť kombinovanou metódou. Na podlahy a steny sa aplikuje lepidlo zubovou stierkou č. 8. Pri formátoch väčších ako 1 500 × 1 500 mm sa odporúča na rubovú stranu obkladov a dlažieb aplikovať lepidlo stierkou č. 6. Na menšie formáty, napr. 600 × 1 200 mm, sa lepidlo aplikuje na podlahy a steny zubovou stierkou č. 10 a na rubovú stranu dlažieb a obkladov sa aplikuje len hladidlom. Korekciu dlažieb a obkladov je možné robiť približne počas 3 min. Po položení dlažby je potrebné odstrániť prebytočné množstvo lepidla po obvode dlažby, aby sa po nalepení ďalšej dlažby nezaniesla škára lepidlom. To platí aj pri lepení na steny. Dlažby a obklady sa potom vyrovnajú pomocou vyrovnávacích klinov (leveling systems), ktoré sú účinnou pomôckou pri ukladaní. Použitím klinov sa odstránia nerovnosti medzi jednotlivými doskami (nevznikajú výškové nerovnosti, tzv. zuby).

Škárovanie

Odporúčaná šírka škár je minimálne 3 mm. Dilatačná škára má byť min. 3 mm. Po akom dlhom čase možno škáry vyplniť škárovacou maltou, odporúčaná norma neuvádza. Obkladové prvky je možné za ideálnych klimatických podmienok škárovať minimálne o sedem dní po nalepení obkladu a dlažby. V prípade nižších teplôt a vyššej vlhkosti sa čas medzi lepením a škárovaním predlžuje. Na škárovanie sa odporúča použiť vhodnú škárovaciu maltu. Škárovacia malta sa zatrie gumovou stierkou do škár tak, aby boli škáry úplne zaplnené. Po krátkom zaschnutí (približne 15 min) sa z povrchu dlažby odstránia zvyšky škárovacej malty vlhkou, často vymývanou hubkou. Povlak vytvorený na povrchu dlažby sa po úplnom zaschnutí škárovacej hmoty odstráni suchou handrou. Vyškárovaná plocha je pochôdzna po 24 h. Dilatačné a prechodové škáry sa vyplnia sanitárnym silikónom.

01 | Príprava podkladu
Z podkladu sa odstránia všetky nečistoty a v prípade potreby sa vyrovná čerstvo pripravenou samonivelačnou stierkou, ktorá sa rozleje na podklad a rozhrnie sa oceľovým hladidlom alebo zhŕňacou lištou. Povrch čerstvo nanesenej zmesi sa prejde prevzdušňovacím valčekom. Na vyschnutý podklad sa nanesie penetrácia.

02 | Penetrácia podkladu
Balenie s penetračným náterom sa niekoľkokrát pretrepe. Penetračný náter sa rozleje na podklad a štetcom alebo valčekom sa rozotrie v rovnomernej vrstve tak, aby sa netvorili kaluže. Nanesená penetrácia sa nechá zaschnúť min. 2 h.

03 | Nanesenie lepidla na podklad
Flexibilné lepidlo sa zmieša s vodou (11 l/25 kg vrece) a zmieša sa nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 min odležať a znovu sa premieša. Zmes sa nanesie na pripravený podklad zubovou stierkou s veľkosťou zuba v závislosti od veľkosti dlažby.

04 | Nanesenie lepidla na dlažbu
Kladenie dlažby sa realizuje kombinovanou metódou. Flexibilné lepidlo sa nanesie na rubovú stranu dlažby s rozmerom väčším ako 1 500 × 1 500 mm zubovou stierkou č. 6. Na rubovú stranu menších formátov, napr. 600 × 1 200 mm, sa lepidlo aplikuje len oceľovým hladidlom.

05 | Vákuové prísavky
Na lícovú stranu dlažby s nanesenou vrstvou flexibilného lepidla sa pripevnia vákuové prísavky, ktoré uľahčujú manipuláciu.

06 | Prenesenie dlažby
Dlažba sa opatrne prenesie na miesto uloženia. S veľkoformátovou dlažbou by mali manipulovať minimálne traja ľudia.

07 | Položenie dlažby
Dlažba sa uloží do nanesenej vrstvy lepidla a dôkladne sa pritlačí. Nesmie sa klásť na styk. Je potrebné dodržať veľkosť škár od 2 do 15 mm podľa veľkosti dlažieb a účelu využitia priestoru. Polohu dlažby možno korigovať približne do 3 min. od položenia.

08 | Odstránenie prebytočného lepidla
Po položení dlažby sa odstráni prebytočné množstvo lepidla po obvode dlažby, aby sa po nalepení ďalšej dlažby nezaniesla škára lepidlom.

09 | Vyrovnávacie kliny
Dlažby a obklady sa potom vyrovnajú pomocou vyrovnávacích klinov (leveling systems).

10 | Vyrovnanie dlažby
Použitím klinov sa odstránia nerovnosti medzi jednotlivými doskami (nevznikajú výškové nerovnosti, tzv. zuby).

Info o materiáli:

Vysokoflexibilné lepidlo na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb; na lepenie dlažby s plochou > 1 m2; vysoká priľnavosť a flexibilita (trieda S1); na kritické podklady, balkóny, terasy a podlahové vykurovanie; vysoká odolnosť proti sklzu vlastnou váhou

Čo budete potrebovať

Samonivelačná stierka
Ceresit CN 68 (hrúbka 2 až 15 mm)
spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 16,62 €
alebo
Ceresit CN 69 (hrúbka 1 až 10 mm)
spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 18,78 €
Ceresit CN 72 (hrúbka 2 až 20 mm)
spotreba: približne 1,6 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 27,24 €

Penetračný náter
Ceresit CT 17 Hĺbkový penetračný náter
spotreba: od 0,1 do 0,5 l/m2 (v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu), plastový kanister 2, 5 a 10 l, 5 l 15,17 €
alebo
Ceresit CN 94 Špeciálny penetračný náter (na pórobetón)
spotreba: približne od 0,03 do 0,12 kgl/m2 (podľa spôsobu použitia), plastová nádoba 1 a 5 kg, 5 kg 32,04 €

Vysokoflexibilné lepidlo
Ceresit CM 22 Mega Format Flexible (s klasifikáciou C2TES1)
spotreba: od 2,7 do 6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu), papierové vrece, 25 kg 19,20 €
alebo
Ceresit CM 17 SuperFlex
(s klasifikáciou C2TES1)
spotreba: od 1,5 do 3,7 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu), papierové vrece, 25 kg 22,80 €
alebo
Ceresit CM 77 UltraFLEX
spotreba: od 1,5 do 3,4 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu), plastová nádoba, 8 kg 22,80 €

Škárovacia malta
Ceresit CE 43 Grand´Elit
spotreba: od 0,8 do 1,2 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu a šírky škáry), plastová nádoba 5 kg alebo papierové vrece 25 kg, 25 kg od 35,16 €
alebo
Ceresit CE 40 Silica Active
spotreba: od 0,4 do 0,7 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu a šírky škáry), plastová nádoba 2 a 5 kg, 5 kg od 10,62 €
alebo
Ceresit CM 77 UltraFLEX
spotreba: od 1,5 do 3,4 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu), plastová nádoba, 8 kg 80,40 €

Sanitárny silikón
Ceresit CS 25
výdatnosť: 1,5 až 15 m (v závislosti od veľkosti škáry), plastová kartuša, 280 ml 4,97 €

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové miešadlo
plastová nádoba
oceľové hladidlo
zhŕňacia stierka
prevzdušňovací valček
zubová stierka
hladidlo s oblými zubami
vákuové prísavky
valček na dlhej rúčke
vyrovnávacie kliny
gumové hladidlo
hubka
handrička
aplikačná pištoľ

TEXT: spracované z podkladov firmy Henkel
FOTO: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017