Mosty z portfólia spoločnosti PORR

Partneri sekcie:

Spoločnosť PORR, s. r. o., pôsobí na českom a slovenskom trhu už od roku 1991 a počas svojej existencie úspešne realizovala množstvo projektov v pozemnom a inžinierskom staviteľstve.

Na Slovensku sme nedávno úspešne dokončili výstavbu D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, križovatky Triblavina a rekonštrukciu mosta I/57 ponad Vážsky kanál č. 120.

V súčasnosti sa zúčastňujeme na výstavbe projektov R3 Tvrdošín – Nižná a D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

V článku predstavujeme najzaujímavejšie mostné objekty zrealizovaných projektov.

Mostné objekty na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Približne 40 % z celkovej trasy D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec tvoria mosty. Na diaľnici sa nachádza 12 mostov, z toho tri sú na mimoúrovňových vetvách križovatiek a dva sú na miestnych komunikáciách nad diaľnicou. Na ostatných cestách je ešte sedem menších mostov.

Medzi najvýznamnejšie mosty v realizácii spoločnosti PORR, s. r. o., na trase diaľnice patria:
most v križovatke Podzávoz (SO 206-00) s dĺžkou 511 m, most na vetve „PA“ v križovatke Podzávoz (SO 207-00) s dĺžkou 370 m a Most Furmanec (SO 209-00) s dĺžkou 477 m. Hlavnú trasu tvorí Most Furmanec.

Obr. 2 Výstavba Mosta Furmanec (SO 209-00)
Obr. 2 Výstavba Mosta Furmanec (SO 209-00) | Zdroj: PORR

Ľavý most tvorí spojitý predpätý nosník s ôsmimi poľami s rozpätiami 40,0 + 6 × 50,0 + 40,0 m. Pravý most tvorí spojitý predpätý nosník s deviatimi poľami s rozpätiami 40,0 + 7 × 50,0 + 40,0 m. Priečny rez mosta tvorí komorový prierez s vyloženými konzolami. Výška nosnej konštrukcie je konštantná 2,8 m. Pravý most sa od opory 1 po pilier 5 rozširuje o 2,0 m, pričom toto rozšírenie sa odohráva v konzolách.

Krajné opory tvoria úložné prahy na veľkopriemerových pilótach s rovnobežnými krídlami a opornými múrmi. Oporné múry zachytávajú svah medzi oporou 1 pravého mosta a oporou 2 ľavého mosta. Krídlo opory P1 je predĺžené oporným múrom, aby sa zmenšil rozsah zemných prác a záberu pre svah objektu diaľnice D3.

Piliere tvoria stenové prvky s tvarovaným prierezom. Piliere sú uložené na pilótových základoch.
Šírkové usporiadanie na moste zodpovedá diaľnici kategórie D 24,5/80. Voľná šírka na moste je 2 × 11,25 m. Po oboch stranách mosta sa nachádza služobný chodník so šírkou 0,75 m. Spodnú stavbu mosta tvoria vnútorné piliere a dve krajné opory. Krajné opory sú navrhnuté ako úložné železobetónové prahy s rovnobežnými krídlami, doplnené opornými múrmi medzi oporami P1 a L2. Vnútorné piliere tvoria stenové prvky na základoch.

Obr. 3 Most Furmanec
Obr. 3 Most Furmanec | Zdroj: PORR

Opory a piliere sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Piliere sú založené na 16 ks veľkopriemerových pilót s priemerom 1 200 mm. Základová doska s rozmermi 8,0 × 9,5 × 2,0 m bola zhotovená na podkladový betón s hrúbkou 0,20 m. Základ bol zhotovený v otvorenej stavebnej jame. Horná plocha základu je smerom k okrajom základov sklonená.

Dunajské súmostie na rýchlostnej ceste D4R7

Ďalším úspešne zrealizovaným mostným objektom, ktorý realizovala spoločnosť PORR Bau GmbH v konzorciu D4R7 Construction (Ferrovial Construction Slovakia, s. r. o. a PORR Bau GmbH), je dunajské súmostie – Lužný most na rýchlostnej ceste D4R7. Bol navrhnutý ako predpätý železobetónový most a pozostáva zo štyroch navzájom spojených mostov, ktoré tvoria spolu súvislú 3 km dlhú časť diaľnice. Dva susediace mosty majú vždy jeden spoločný mostný pilier. Mostný objekt je zložený zo štyroch stavebných objektov.

Všetky mosty sú navrhnuté ako dodatočne predpäté komorové mosty s 35 m širokou mostovkou. Mosty pozostávajú z dvoch jazdných pruhov v oboch smeroch, odstavného pruhu v každom smere a rozšírenej krajnice, umožňujúcej v prípade nevyhnutnosti rozšírenie na 3 jazdné pruhy v oboch smeroch. Na jednej strane mosta sa nachádza chodník pre peších, na druhej strane cyklistická trasa, každý široký 3,0 m.

Na výstavbu mosta s dĺžkou takmer 3 km, šírkou 35 m a plochou približne 102 900 m² bolo použitých viac ako 110 000 m³ betónu, 40 000 ton výstuže a 4 000 ton predpätej ocele.

Súmostie sa skladá zo západného predmostia s dĺžkou 785 m premosťujúceho pravostrannú hrádzu a Jarovecké rameno (12 mostných polí – pravidelné rozpätie 67,5 m), mosta cez veslársku dráhu s dĺžkou 470 m (130 m + 210 m + 130 m), mosta cez Dunaj s dĺžkou 430 m (130 m + 170 m + 130 m) a východného predmostia s dĺžkou 1250 m (18 mostných polí – pravidelné rozpätie 70 m), ktoré premosťuje ľavostrannú hrádzu a Biskupické rameno.

V priečnom smere je navrhnutá nosná konštrukcia jednokomorová s obojstrannými konzolami podopretými vzperami pre obidva dopravné smery. Stavebná výška mosta je 4,39 ÷ 13,09 m.
Stredná časť mostov má vymedzené plavebné profily: 150 × 10 m v koryte Dunaja a 200 × 4 m vo veslárskej dráhe.

Obr. 4 Výstavba mosta nad Biskupickým ramenom
Obr. 4 Výstavba mosta nad Biskupickým ramenom | Zdroj: PORR

Voľná šírka na moste je 26,0 m s obojstrannými chodníkmi šírky 3,0 m. Smerovo je most pôdorysne v priamke, výškovo v stúpaní +0,90 %, vo výškovom vrcholovom oblúku R = 30000,0 m a v klesaní –1,03 %. Priečny sklon je konštantný strechovitý 2,5 %. Na vonkajších stranách mosta v mieste chodníka pre peších a cyklistov je protispád 2,5 %.

Mosty sú založené na pilótach v celkovom počte 18 000 ks Ø 1 200 a 1 800 mm.
Pri výstavbe mostov sa použili dve odlišné technológie. Západné a východné predmostia boli postavené pomocou výsuvnej skruže s rozpätím dosahujúcim 70 m, hlavné mosty cez veslársku dráhu a Dunaj technológiou letmej betonáže s rozpätím hlavného poľa 170 m nad riekou Dunaj a 210 m nad veslárskou dráhou.

Obr. 5 Výstavba dunajského súmostia – Lužný most
Obr. 5 Výstavba dunajského súmostia – Lužný most | Zdroj: PORR

Výstavba hlavných pilierov mosta cez veslársku dráhu sa zrealizovala pomocou štetovníc na oboch brehoch veslárskeho kanála. Sú uložené na pilótovom záhlaví s rozmermi 27,5 × 22,6 m (30 pilót s priemerom 1,8 m) pod úrovňou terénu, aby tak spĺňali požadovanú voľnú šírku (voľných 200 m medzi šachtami).

Hlavné piliere mosta cez Dunaj sú umiestnené v hlavnom toku rieky (s hĺbkou 6 m pri normálnej hladine). Jeho šesťuholníkové pilótové záhlavie s rozmermi 42,2 m × 17,2 m (26 pilót s priemerom 1,80 m) s hydrodynamickým tvarom vrátane vonkajšej obruby je vybudované vo výške vodnej hladiny tak, aby kontúry boli viditeľné v rozmedzí výšok splavnej vodnej hladiny.

Obr. 6 Výstavba dunajského súmostia – Lužný most
Obr. 6 Výstavba dunajského súmostia – Lužný most | Zdroj: PORR

Záver

Článok predstavuje iba časť mostných objektov zrealizovaných v poslednom období spoločnosťou PORR, s. r. o. Vysoká konečná kvalita je štandardom našej spoločnosti. Aktuálne obdobie nám prináša priority, ktoré budú kľúčové pre budúcu generáciu, preto považujeme za potrebné zamerať sa na výstavbu chýbajúcej dopravnej infra­štruktúry.

[1] https://www.asb.sk/stavebnictvo/inzinierske-stavby/mosty/vyzvy-pre-mostarov-na-dialnici-d3-cadca-bukov-svrcinovec
[2] https://www.asb.sk/stavebnictvo/inzinierske-stavby/dialnica-d3-cadca-bukov-svrcinovec
[3] Dokumentácia a fotografie D4R7 Construction
[4] Dokumentácia a fotografie PORR, s. r. o

Zdroj: PR článok PORR, s. r. o.