Zemné práce na SO.04 – V1
Galéria(6)

Považany – kanalizácia

Spoločnosť SMS a. s. uzatvorila v novembri 2019 zmluvu z Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., na realizáciu diela líniovej stavby Považany – kanalizácia. Obec Považany je bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV. Predmetom stavby je preto návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové Mesto nad Váhom

Obec Považany má 1 251 obyvateľov. Z hľadiska priorít Národného programu na vykonávanie smernice rady EÚ 91/271/EHS bola zaradená medzi obce s oprávnenými nákladmi na realizáciu kanalizácie z fondov EÚ.

Vybúranie asfaltového krytu št. cesty 1/61 v rámci SO.01 – stoka B1-1
Zabezpečenie výkopu pažením, štátna cesta 1/61, stoka B1-1
Zemné práce a zabezpečenie výkopu na stoke A1-2
Zváranie HDPE potrubia na SO.04 – výtlačné potrubie V1
Armatúra – preplachovacia šachta na SO.04 – V1
Zemné práce na SO.04 – V1

Návrh riešenia

Pre obec je navrhnutá splašková kanalizácia vrátane 3 ks čerpacích staníc a domových odbočení. Celková dĺžka stokovej siete je 9 622,55 m, z toho 8 134,87 m je dĺžka gravitačného potrubia a 487,68 m dĺžka výtlačných potrubí V2 a V3 1. Domové odbočky majú dĺžku 3 090 m a výtlačné potrubie V1 do ČOV Nové Mesto nad Váhom má dĺžku 3 411 m. Vyčistené odpadové vody sa budú vypúšťať do recipientu Biskupický kanál.

Stavebné objekty sú rozdelené na:

  • SO.01 Kanalizácia,
  • SO.02 Prečerpávacie stanice,
  • SO.03 NN Prípojky k preč. staniciam,
  • SO.04 Kanalizácia – výtlačné potrubie do ČOV Nové Mesto nad Váhom.

Prevádzkové súbory sa delia na:

  • PS.01.1 Strojnotechnologická časť PČS,
  • PS.01.2 Elektrotechnologická časť PČS.
Zváranie HDPE potrubia na SO.04 – výtlačné potrubie V1
Zváranie HDPE potrubia na SO.04 – výtlačné potrubie V1 | Zdroj: SMS

Projektová dokumentácia rieši návrh odkanalizovania predmetného územia gravitačnou splaškovou kanalizáciou s prečerpávaním do prečerpávacích staníc a výtlačných potrubí, ktorými sa budú odpadové vody transportovať do kanalizačného jestvujúceho zberača H DN 400 ústiaceho do ČOV Nové Mesto nad Váhom.

Množstvá odpadových vôd sú navrhnuté na výhľadový počet obyvateľstva a na odpadové vody z občianskych vybaveností a výrobných areálov v počte ekvivalentných obyvateľov EO 1 648. Prečerpávacie stanice sú kapacitne navrhované na dané množstvo pritekajúcich splaškových vôd.

Stavba nebude mať negatívne účinky na životné prostredie. Po vybudovaní umožní spoľahlivé odkanalizovanie územia a zlepší podmienky pre život obyvateľstva a zachovanie kvality spodných vôd.

Vybúranie asfaltového krytu št. cesty 1/61 v rámci SO.01 – stoka B1-1
Vybúranie asfaltového krytu št. cesty 1/61 v rámci SO.01 – stoka B1-1 | Zdroj: SMS

Kanalizácia

Trasy potrubí navrhovaných vetiev sú umiestnené do štátnych a miestnych komunikácií, zelených pásov, krajníc ciest, odvodňovacích priekop, spevnených plôch a pod.

Križovanie kanalizácie so štátnou cestou 1/61, vedenou celou obcou, sa bude realizovať pretláčaním oceľových chráničiek, do ktorých bude zatiahnuté PP kanalizačné potrubie pomocou RACI objímok, čelá chráničiek budú uzavreté tesniacou manžetou. Uvedené kríženia so štátnou cestou sa týkajú jednotlivých prepojení zberačov a zároveň 18 ks združených kanalizačných prípojok.

Zabezpečenie výkopu pažením, štátna cesta 1/61, stoka B1-1
Zabezpečenie výkopu pažením, štátna cesta 1/61, stoka B1-1 | Zdroj: SMS

Čerpacie stanice

Čerpacie stanice sú navrhnuté ako podzemné kruhové šachty realizované ako spúšťané kruhové studne. Použili sa železobetónové rúry (skruže) s vnútorným priemerom 3 m. Po spustení studní do predpísanej hĺbky sa dno zabetónuje. Napojenie kanalizačného potrubia na čerpaciu stanicu je cez otvor DN 200 urobený jadrovým vrtom.

Strop čerpacej stanice bude tvoriť betónový prefabrikát s otvorom na vstup do ČS uzavretý vodárenským poklopom. Čerpacie stanice sú navrhnuté ako separačné, kde sú inštalované 1 + 1 kalové čerpadlá s predradeným separačným zariadením.

Pritekajúca voda vedie potrubím do separačného modulu, v ktorom je inštalovaná spätná klapka opatrená mrežou. Tá zabraňuje vstupu väčších hrubých nečistôt z odpadovej vody prítoku do nasávacej časti akumulačnej nádrže v čerpacej stanici.

Prívod do akumulačnej nádrže má tiež guľový spätný ventil, ktorý uzatvorí prítok odpadovej vody pri zapnutí jedného čerpadla. Po spustení čerpadla sa objem nádrže vyprázdni do výtlačného potrubia aj s odseparovanými väčšími časticami bez toho, aby prešli čerpadlom. Vybavenie čerpacej stanice je súčasťou komplexnej dodávky.

Hlavné potrubné rozvody v ČS sú z nehrdzavejúcej ocele. V prípade výpadku elektrickej energie sú čerpacie stanice prispôsobené na pripojenie mobilného agregátu. Čerpacie stanice pracujú automaticky, nevyžadujú si trvalú obsluhu. Všetky dôležité údaje sa prenášajú bezdrôtovo do centrálneho dispečingu v Trenčíne.

Zemné práce a zabezpečenie výkopu na stoke A1-2
Zemné práce a zabezpečenie výkopu na stoke A1-2 | Zdroj: SMS

Výtlačné potrubie na ČOV

Cieľom investície takisto vybudovanie hlavného výtlaku SO.04 Výtlak V1 s dĺžkou 3 411 m, ktorý je privedený do ČOV Nové Mesto nad Váhom od ČS1 v k. ú. Považany, k. ú. Nová Ves nad Váhom a k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

Potrubie vedie najskôr okrajom miestnej komunikácie, následne za nespevnenou cestou popri Biskupickom kanáli severným smerom k ČOV Nové Mesto nad Váhom. Pred ČOV sa potrubie zavesí na nerezové úchyty pod stropom odľahčovacej stoky DN 1800 mm. Výtlačné potrubie je napojené do odľahčovacej komory OK-4 za jej priepadovou hranou do odtoku ČOV.

V najvyšších miestach na potrubí sa osadí podzemný hydrant ako vzdušník a v najnižších miestach ako kalník. Približne každých 300 m sa na potrubí zrealizuje preplachovacia šachta, ktorá slúži na preplachovanie výtlačného potrubia. Šachta bude vystrojená príslušnými armatúrami podľa projektovej dokumentácie.

Armatúra – preplachovacia šachta na SO.04 – V1
Armatúra – preplachovacia šachta na SO.04 – V1 | Zdroj: SMS

Záver

Spolu sa v obci vybuduje 226 ks revíznych betónových šácht a 515 ks kanalizačných prípojok. Výsledkom bude zlepšenie životného prostredia v obci. Splaškové odpadové vody sa totiž v súčasnosti zachytávajú v žumpách, z ktorých mnohé nespĺňajú podmienky tesnosti, čím dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd.

Stavba: Považany – kanalizácia
Zhotoviteľ stavby: SMS a. s., Banská Bystrica
Investor stavby: TVK, a. s., Trenčín
Termín začatia prác: december 2019
Termín ukončenia prác: december 2021
TEXT: Ing. Slavko Pavlovský
FOTO: SMS a. s.
Slavko Pavlovský pôsobí ako projektový manažér v spoločnosti SMS a. s.

www.stavbymostov.sk