Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo sa predĺži

Divízia 8 spoločnosti Metrostav dočasne preruší práce na modernizácii ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo pred záverečnou fázou – funkčnými skúškami. Práce na uvedení komory do prevádzky budú pokračovať po odstránení závažnej statickej poruchy, ktorá ohrozuje bezpečnú prevádzku vodného diela.

Pracovníci divízie 8 spoločnosti Metrostav postupne dokončujú práce na modernizácii Vodného diela Gabčíkovo. Jednotlivé stavebné objekty podrobujú individuálnym skúškam.

„Podľa pôvodného plánu sa funkčné skúšky ľavej plavebnej komory mali realizovať na prelome novembra a decembra, avšak z dôvodu nevyhnutného zabezpečenia statiky diela, ktorého poruchy  boli zistené v priebehu stavebných prác, nie je možné zrušiť suchý dok komory  a pokračovať sa bude až po zrealizovaní príslušných opatrení,“ vysvetľuje Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Termín uvedenia ľavej plavebnej komory sa preto posúva z januára 2023 na štvrtý kvartál roka 2023. Práce na modernizácii ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo sú však takmer ukončené a niektoré stavebné objekty sú pripravené na funkčné skúšky.

Betonáže osadených armatúr muriva na dolných vrátach, ako sú spodné a horné podporné a tesniace prahy a bočné tesniace prahy sú takmer dokončené.
Betonáže osadených armatúr muriva na dolných vrátach, ako sú spodné a horné podporné a tesniace prahy a bočné tesniace prahy sú takmer dokončené. | Zdroj: Metrostav a.s.

Dolné zhlavie a horné zhlavie

Divízia 8 naďalej pokračuje v betonážach na horných a bočných podporných prahoch na dolných vrátach. Radek Liška predpokladá, že betonáže osadených armatúr muriva sa podarí dokončiť do konca novembra.

V tom čase už budú hydraulické valce spustené v šachte, osadené do saní a pripravené na začapovanie do páky vrát. Na hornom zhlaví momentálne prebieha demontáž podpornej konštrukcie horných vrát. Časť záskokovej klapky bola zatopená a bola overená jej tesnosť.

Záskoková klapka vrátane osadených valcov úspešne prešla individuálnymi skúškami.
Záskoková klapka vrátane osadených valcov úspešne prešla individuálnymi skúškami. | Zdroj: Metrostav a.s.

Regulačné uzávery

Konštrukcia regulačných uzáverov na vtokoch a výtokoch patrí medzi tie najzložitejšie a to z dôvodu ich umiestnenia v kanáloch približne 30 m pod úrovňou terénu. Ich funkčnosť na vtokoch aj výtokoch už preverili individuálne skúšky.  Súčasne s kontrolou funkčnosti regulačných uzáverov prebehlo aj testovanie riadiaceho a hydraulického systému.

Funkčnosť regulačných uzáverov na výtokoch a záskokovej klapky už preverili individuálne skúšky.
Funkčnosť regulačných uzáverov na výtokoch a záskokovej klapky už preverili individuálne skúšky. |

Priestor plavebnej komory

Pracovníci Metrostavu si poradili aj s technicky náročnou komplexnou renováciou podzákladia. V rámci ľavej komory ešte prebieha sanácia dilatačných škár. Po dohode s investorom sa záber sanácií dilatačných škár rozšíril natoľko, aby zodpovedal rozsahu týchto prác na pravej komore.

Dokončené sú aj časovo mimoriadne náročné práce na nových drážkach bitiev. Drážky bitiev sú vybavené rozvodmi vzduchu určenými na bublinkovanie, ktoré zabezpečia odplavovanie nečistôt a taktiež znižujú riziko zamrznutia.

Horné vráta sú už ošetrené protikoróznou ochranou.
Horné vráta sú už ošetrené protikoróznou ochranou. | Zdroj: Metrostav a.s.

Riešenie statickej poruchy

Podrobný prieskum konštrukcií ľavej komory, ktorý vykonala spoločnosť Metrostav, odhalil, že v rámci plniaceho a prázdniaceho systému sa vyskytli významné statické poruchy, ktoré je nevyhnutné odstrániť pred uvedením diela do prevádzky.

Okamžite po zistení poruchy sa začalo s prípravou statického posudku a s návrhom vhodného technického riešenia. Po dôkladnom preskúmaní zo strany investora padlo rozhodnutie  zachovať na ľavej plavebnej komore suchý dok, kým neprebehne potrebná statická sanácia.

„Ani investor, ani my ako zhotoviteľ sme s týmito prácami nepočítali. Avšak závažnosť tejto poruchy viedla k rozhodnutiu investora bezodkladne realizovať statickú sanáciu. Jednotlivé časti stavebných prác preto dokončujeme do štádia úspešne zrealizovaných individuálnych skúšok, aby sme hneď po ukončení prác na statickej sanácii mohli pokračovať funkčnými a komplexnými skúškami zatopenej komory, ktoré budú zakončené skúšobnou prevádzkou,“ dodáva Radek Liška.

www.metrostav.cz

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“

Zdroj: PR článok Metrostav a.s.