dokumenty, papiere

Nový stavebný zákon: Mestá a obce stále nie sú spokojné, žiadajú stiahnutie

Partneri sekcie:

ZMOS odporúča vláde popri tvorbe novej legislatívy v oblasti stavebníctva prijať „rýchlu novelu“ stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy, ktoré sú dobre známe a spôsobujú prieťahy v konaniach.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený do medzirezortného pripomienkového konania. Ako ďalej informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, koncom mája ZMOS k pôvodnému návrhu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré majú nahradiť aktuálny stavebný zákon, uplatnilo 130 pripomienok.

Účelom právnej úpravy má byť podľa predkladateľov riešenie dlhodobých problémov stavebného práva, akými sú dĺžka konania, byrokratizácia alebo možnosť obštrukcií zo strany účastníkov konania. Podľa starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov Martina Chrena sú dané dôvody objektivizovateľné a do veľkej miery sa s nimi je možné stotožniť.

„Navrhovaná nová stavebná legislatíva však uvedené ciele dosahuje najmä na úkor zákonných práv súčasných účastníkov konania v príkrom rozpore s medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná. Navrhovaná nová stavebná legislatíva zároveň absolútne nerieši problémy, na ktoré mestá a obce sústavne upozorňujú a považujú ich za najdôležitejšie – napríklad v oblasti odstraňovania čiernych stavieb, vymáhateľnosti opatrení a fungovania stavebného dohľadu, či stavebnej polície,“ zdôraznil Chren, ktorý je zároveň šéf expertného tímu ZMOS pre stavebnú legislatívu.

Mnohé predpisy ešte neexistujú

Podľa Chrena napriek miernym úpravám oproti pôvodne navrhovaným zákonom má navrhovaná nová stavebná legislatíva stále veľmi výrazný charakter nevykonateľného a nedorobeného pokusu o prípravu legislatívy, kde viaceré oblasti nie sú riešené, medzi jednotlivými časťami zákonov a vykonávacích predpisov sú rozpory, v celom návrhu sú nezmyselne definované a zamieňané pojmy.

„Drvivá väčšina potrebnej legislatívnej úpravy a kľúčových pravidiel zatiaľ neexistuje, pretože má byť dopracovaná až v ďalších právnych predpisoch počas budúceho roka, ktoré zatiaľ vôbec neexistujú a je otázne, či vôbec budú prijaté. Návrh preto ako celok nespĺňa najnákladnejšie podmienky na legislatívno-technickú prípravu legislatívy. V predloženej podobe návrh vytvorí zmätok a je nevykonateľný,“ vyhlásil Chren.

Podľa ZMOS vzhľadom na komplikovanosť konaní navyše nový návrh neprinesie ani časovú úsporu v konaniach. Naopak, podľa združenia spôsobí taký chaos a zmätok, že hrozia významné hospodárske škody z dôvodu nejasností v zákone. Návrh je podľa ZMOS v absolútnom rozpore s deklarovanými cieľmi vlády v oblasti boja proti korupcii a ochrany verejného záujmu a vytvára obrovský priestor pre netransparentné a korupčné konanie.

Preto združenie opätovne žiada stiahnutie predložených návrhov z ďalšieho legislatívneho konania a vypracovanie novej stavebnej legislatívy. Zároveň by vláda mala v medzičase tvorby novej legislatívy prijať „rýchlu novelu“ stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy, ktoré sú dobre známe a spôsobujú aj prieťahy v konaniach.

Holý návrh nestiahne

Podpredseda vlády Štefan Holý v utorok informoval, že nestiahne svoj návrh stavebného zákona z medzirezortného pripomienkového konania. Podľa neho je 5 minút po 12-tej hodine a Slovensko si nemôže dovoliť hazard. Reagoval tak na návrh organizácie Via Iuris, ktorá považuje návrhy nových zákonov v oblasti stavebníctva za nevyvážené, uprednostňujúce záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody.

Všetky tieto tvrdenia Štefan Holý odmieta, naopak tvrdí, že návrhy zákonov nevylučujú verejnosť chrániacu životné prostredie z prípravy územnoplánovacej dokumentácie ani z konaní o posúdení vplyvov povoľovaného stavebného zámeru na životné prostredie.

SITA