stavba

Nový stavebný zákon je opäť v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Podľa podpredsedu vlády Štefana Holého návrhy zákonov sa systémovo nemenia, ale sú v nich zapracované úpravy od viacerých subjektov, ktorých pripomienky boli diametrálne odlišné.

Návrh zákona o územnom plánovaní aj návrh zákona o výstavbe z dielne vicepremiéra Štefana Holého boli predložené do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania. Ako informoval podpredseda vlády Štefan Holý, návrhy zákonov sa systémovo nemenia, ale sú v nich zapracované úpravy od viacerých subjektov, ktorých pripomienky boli diametrálne odlišné.

Pripomienkovanie bude trvať do 21. júla 2021, čo znamená v riadnom termíne 15 pracovných dní. Základnou legislatívnou úpravou návrhu zákona o územnom plánovaní je podľa vicepremiéra Holého zmena vzťahu medzi úrovňami samosprávy tak, aby zostala zachovaná originálna kompetencia obcí a miest. Upravil sa tiež inštitút územného plánu mikroregiónu a vypustil sa navrhovaný inštitút územného plánu významnej investície.

[/related-items

„Oba návrhy zákonov sa precizovali z hľadiska procesov a postupov tak, aby boli jasnejšie formulované povinnosti orgánov verejnej moci a práva účastníkov, vrátane účasti verejnosti. Precizovali sa aj ustanovenia, ktoré prepájajú zákon o územnom plánovaní na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v oblasti posudzovania strategického dokumentu tak, aby bolo zrejmé, že ostávajú zachované práva verejnosti, ktoré sú upravené v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,“ dodal Štefan Holý.

V oblasti výstavby postavenie verejnosti v procese EIA ostáva tiež zachované, keďže zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bude upravovať vo svojom konaní aj celkové posúdenie stavebného zámeru. V návrhoch zákonov sa upravuje aj vzťah k správnemu poriadku, ktorý bude základným procesným postupom najmä pre zákon o výstavbe.

SITA