Klientom poskytujeme nadštandardný prístup

Zdroj: CTP

Spoločnosť CTP je dobrým príkladom, ako možno pristupovať k projektovaniu, výstavbe a k prevádzke priemyselných parkov v intenciách trvalo udržateľnej výstavby a s ohľadom na ekológiu a zachovanie pôvodných biotopov. O základnej filozofii tohto prístupu a princípoch jeho uplatnenia v praxi sme sa porozprávali s Petrom Jankom, Property managerom spoločnosti.

Ako môže stavebníctvo prispieť k tomu, aby slová ako ekológia, cirkulárna ekonomika či využitie obnoviteľných zdrojov neboli len prázdnymi frázami?

Dovolím si vysloviť názor, že v súčasnosti sa veľká väčšina stavebných výrobkov na trhu tvári ako ekologická. Stretávam sa aj názorom, že ekologické sú iba materiály ako drevo, slama, seno, hlina či kameň. No, prosím, buďme realisti.

Túto otázku je potrebné vnímať ako celok. Hovoríme tu o druhu vstupných surovín pre výrobu stavebných výrobkov, o energetickom a environmentálnom aspekte výroby stavených výrobkov, o väzbách medzi ťažbou surovín, prepravou, výrobou a konečným miestom použitia stavebných výrobkov, o životnosti stavieb, ako aj o separovaní stavebného odpadu, čo úzko súvisí s recykláciou stavebných materiálov.

Stavebníctvo ako významná zložka hospodárstva každého štátu má svojím podielom prispievať k zodpovednému správaniu k našej planéte. A to napríklad používaním recyklovaných zložiek v stavebných materiáloch, zadržiavaním zrážkovej vody, zachovaním a vytváraním plôch schopných odparovať zrážkovú vodu do ovzdušia, separovaním stavebného odpadu počas realizačnej fázy stavby, výstavbou ­budov s nízkou spotrebou energie (najmä chladenie, vykurovanie) a rešpektovaním charakteru okolitej krajiny.

Prečo je dôležitý trvalo udržateľný prístup vo výstavbe?

Vyčerpateľné zdroje, ktoré máme na Zemi k dispozícii, ďalej rozdeľujeme na obnoviteľné a neobnoviteľné. Je vždy rozumnejšie udržateľne hospodáriť s dostupnými zdrojmi, ako hľadať za ne náhradu alebo ich obnovovať.

Dobrým príkladom sú naše lesy, keď si dáme do pomeru reálnu mieru ťažby dreva so súčtom prirodzeného prírastku a novovysadených lesov. Pomer novovysadených lesov a prirodzeného prírastku bude rovnako zaujímavý.

Aké stavebné materiály, konštrukčné riešenia a technológie uplatňujete pri výstavbe priemyselných parkov, aby zapadli do tohto konceptu?

Naším cieľom je v prípade nových a rekonštruovaných budov poskytovať klientom nadštandard v podobe použitých stavebných materiálov, úrovne stavebného vyhotovenia, riešení systémov TZB, ako aj lokalizáciou.

Nosné konštrukcie našich budov sú realizované z prefabrikovaného železobetónu. Obvodový plášť tvoria stenové sendvičové panely, zložené z hliníkových plechov, medzi ktorými je 150 mm vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny. Výplňové konštrukcie obvodového plášťa tvoria okná s hliníkovým rámom a izolačným trojsklom. Strešný plášť pozostáva z trapézového plechu, tepelnej izolácie s hrúbkou 240 mm (minerálna vlna) a vrchnej hydroizolačnej vrstvy (mPVC fólia). Výplňové konštrukcie strešného plášťa tvoria oblúkové svetlíky s hliníkovým rámom a polykarbonátom s hrúbkou 20 až 40 mm.

Priemyselné haly, ktoré projektujeme, staviame a prevádzkujeme, sú v princípe ľahko odstrániteľné stavby, bez zapríčinenia environmentálnych záťaží. Ornica je pred začatím výstavby zakaždým zhrnutá do formy zemného valu a pod.

Aké ďalšie aspekty robia vaše projekty ekologické?

Či už to považujeme za ekológiu alebo za samozrejmosť, dažďová voda zo striech budov v CTParkoch, ako aj zo spevnených plôch priamo alebo cez odlučovače ropných látok vsakuje späť do zeme. Rovnako sa snažíme nahrádzať pri polievaní pitnú vodu za dažďovú.

Od roku 2020 postupne vo všetkých ­CTParkoch nahrádzame posypovú soľ používanú pri zimnej údržbe komunikácií za chlorid horečnatý. Týmto sledujeme znižovanie uvoľňovania chloridov do životného prostredia a nulovú toxicitu pre živočíchy.

Začali sme s pilotnými projektmi vegetačných stien. V tejto aktivite budeme pokračovať a v ďalšom kroku sa chceme zamerať na strešné plášte, kde popri tzv. „zelených strechách“ zvažujeme ďalšie dve alternatívy. Všetky strechy priemyselných hál v štandarde CTP sú staticky pripravené na inštaláciu FTV alebo solárnych panelov. Aktuálne realizujeme štyri pilotné projekty FTVE na strechách našich budov.

Nezanedbateľným faktorom je osvetlenie priestorov v CTParkoch. LED technológiu považujeme za štandard, preto ňou svietime už vo všetkých objektoch a vonkajších priestoroch. To prináša potrebu vyrovnať sa s kapacitnou jalovou energiou a byť opatrný v prípade svetelného smogu. Nestotožňujeme sa s myšlienkou pretvárania noci na deň. Našim cieľom je, aby všetky CTParky boli v čo najväčšej miere v symbióze s ich okolitým prostredím a to aj v prípadoch, že nimi sú obytné zóny.

Vo svojom portfóliu máte aj priemyselné parky s certifikátom BREEAM. V čom je proces certifikácie priemyselných stavieb v porovnaní napr. s certifikáciou budov na bývanie alebo administratívnych budov špecifický?

Metodika hodnotenia priemyselných a administratívnych budov je v princípe rovnaká. Avšak samotná BREEAM certifikácia pozná dva spôsoby prístupu. Prvým (ktorý uplatňujeme aj v CTP) je tzv. BREEAM in Use (v skratke BIU).

Certifikuje už skolaudované budovy. Druhým prístupom je BREEAM New Build. Tento sleduje budovu už od projekčnej fázy, cez jej výstavbu a uvádzanie do prevádzky.
V CTP sme si ako štandard stanovili, že všetky nové budovy budú dosahovať úroveň BIU – Excellent.

Výstavbou sa to, samozrejme, nekončí, ale dôležitá je samotná prevádzka objektov. Vy ste aktívni aj v segmente facility managementu. Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti v tejto oblasti?

Správne. Všetky budovy prevádzkujeme vlastným tímom zloženým s facility manažérov, administrátorov a údržbárov. Medzi najväčšie výzvy patrí znižovať energetickú triedu náročnosti budov s vekom desať a viac rokov tak, aby držali krok s požiadavkami energetickej efektívnosti dnešnej doby.

Chceme to my ako vlastník a rovnako tak naši klienti. Tu sa nám potvrdzuje, že používanie kvalitných stavebných materiálov s tepelnoizolačnými vlastnosťami prevyšujúcimi aktuálny štandard dáva zmysel z hľadiska ekológie, ekonómie aj prevádzkového hľadiska.

Súčasná situácia v EÚ, reflektujúca minulé rozporuplné rozhodnutia štátnych predstaviteľov viacerých členských štátov, zapríčiňuje dopyt po výrobných a skladových priestoroch vysokého štandardu v celej strednej Európe. V tomto smere považujeme za výzvu pre celú EÚ schopnosť konkurencieschopne vyrábať v ekonomických, environmentálnych a legislatívnych podmienkach, ktoré sme si sami nastavili.

Peter Janko
Peter Janko | Zdroj: CTP