Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce

Hlavným cieľom rekonštrukcie koľají č. 1 a č. 2 v traťovom úseku Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce bola komplexná obnova všetkých prvkov železničnej infraštruktúry v danom traťovom úseku.

Rekonštrukcia predmetnej železničnej trate vychádzala predovšetkým z jej prevádzkového opotrebovania a technicky zastaraného stavu. Jej hlavné ciele boli zaistenie dlhodobej bezpečnosti železničnej prevádzky v traťovom úseku, zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h, zvýšenie výkonnosti trate a zvýšenie komfortu cestujúcich využívajúcich železničnú osobnú dopravu.

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., začala pre investora Železnice Slovenskej republiky realizovať v októbri 2022 práce na zákazke ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2. Ide o dvojkoľajnú elektrifikovanú železničnú trať, ktorá je súčasťou traťového úseku 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo – št. hranica. Celková lehota výstavby bola naplánovaná na 14 mesiacov.

Parametre zákazky

Predmetná rekonštrukcia traťových koľají v celkovej dĺžke 19 141 m zahŕňala:
• prípravné práce – výruby drevín, vybudovanie prístupových ciest a nových základov trakčných stožiarov,
• rekonštrukciu železničného zvršku a spodku v celej dĺžke,
• zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h (konštrukčne však železničný spodok a trakčné vedenie umožňujú zavedenie traťovej rýchlosti až 160 km/h),
• zhotovenie nových nástupíšť v celkovej dĺžke 400 m na zastávke Jatov vrátane nových prístreškov, vizuálneho informačného systému, bezbariérových prístupov a osvetlenia,
• rekonštrukciu dvoch železničných priecestí v celkovej dĺžke 33,60 m,
• rekonštrukciu troch mostných objektov,
• osadenie nových traťových značiek a zariadení,
• kompletnú rekonštrukciu trakčného vedenia v celej dĺžke,
• preložku 6 kV kábla a optického kábla,
• úpravu zabezpečovacieho zariadenia v celej dĺžke.

Špecifikom tejto rekonštrukcie bolo, že trať v úseku medzi zastávkou Jatov a ŽST Tvrdošovce prechádza chráneným vtáčím územím európskej siete chránených území Natura 2000 SKCHVU005 Dolné Považie, a takisto sa nachádza v blízkosti územia európskeho významu SKUEV0095 Panské lúky. Z tohto dôvodu sa museli nevyhnutné výruby nelesnej drevinovej vegetácie obmedziť iba na tie náletové dreviny, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky a trakčné vedenie. Zároveň bolo nutné tieto výruby realizovať výlučne v mimohniezdnom období vtákov.

Technické riešenie zákazky

Z pohľadu oboch traťových koľají bola vykonaná rekonštrukcia železničného spodku zabezpečujúca dlhodobú deformačnú odolnosť pláne železničného spodku a ochranu pred premŕzaním novej zemnej pláne, a to zriadením vápennocementovej stabilizácie s hrúbkou 0,50 m (obr. 2), rozprestrením netkanej geotextílie s plošnou hmotnosťou 350 g/m2 a zhotovením podkladovej vrstvy s hrúbkou 0,25 m. Uvedená skladba železničného spodku vyhovuje pre traťovú rýchlosť 160 km/h. Pozdĺžne odvodnenie je zabezpečené sústavou spevnených a nespevnených priekop.

O2 Vápenno cementová stabilizácia
Obr. 2 Vápennocementová stabilizácia | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

V priebehu realizácie železničného spodku sa zistilo, že územie medzi zastávkou Jatov a priecestím Kendereš je značne podmočené a projekčne navrhnuté technické riešenie nie je vhodné. V spolupráci so špecializovanou podzhotoviteľskou spoločnosťou sme v danom úseku zrealizovali oceľovú stabilizačnú konštrukciu ŠIDLO-X B25 (obr. 3 a 4), ktorá nám umožnila budovanie železničného spodku aj v jarných mesiacoch pri vysokej hladine spodnej vody.

Obr. 3 Vzorový priečny rez ŠIDLO-X B25
Obr. 3 Vzorový priečny rez ŠIDLO-X B25 | Zdroj: Swietelsky-Slovakia
O4 ŠIDLO X B25
Obr. 4 Oceľová stabilizačná konštrukcia ŠIDLO-X B25 | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Železničný zvršok bol kompletne vymenený. Novo zhotovený železničný zvršok je zrealizovaný z koľajníc tv. 60E2, zo železobetónových podvalov BP-3 s pružným bezpodkladnicovým upevnením SKL14, s rozdelením podvalov U. V oblasti železničných mostov sú použité podvaly s podpodvalovými podložkami. Koľaj je zvarená do bezstykovej koľaje z dlhých koľajnicových pásov s dĺžkou 120 m. V celom úseku trate boli zároveň osadené nové traťové značky a zariadenia. Na zastávke Jatov boli vybudované nové nástupištia zo železobetónových konzolových dosiek typu PRE 200 v celkovej dĺžke 400 m. K nástupištiam bol zhotovený bezbariérový prístup, vybudovali sa nové osvetlenie nástupíšť, nové prístrešky a nový vizuálny orientačný systém.

Obr. 5 Podbíjačka 09-3X
Obr. 5 Podbíjačka 09-3X |

V rámci stavby boli zrekonštruované aj dve priecestia, a to Kendereš v žkm 124,010, a Jatov v žkm 126,802 (obr. 6). V oboch prípadoch boli staré panelové konštrukcie vymenené za celogumové priecestné konštrukcie typu STRAIL. Takisto staré priecestné zabezpečovacie zariadenie bolo nahradené novým reléovo elektronickým priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie s úplnou väzbou na pohyb železničného vozidla v oblasti priecestia a pri každom priecestí boli doplnené priecestné domčeky.

Obr. 6 Priecestie a zastávka Jatov
Obr. 6 Priecestie a zastávka Jatov | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Na všetkých troch mostných objektoch bola vymenená izolácia nosných konštrukcií. Okrem toho boli na mostných objektoch opravené vonkajšie praskliny, očistené povrchy a obnovené ochranné nátery. Na všetkých mostných objektoch sú doplnené nové káblové žľaby.

V oboch traťových koľajach došlo ku kompletnej výmene trakčného vedenia vrátane výmeny starých trakčných stožiarov za nové. V medzistaničnom úseku je použitá plno kompenzovaná zostava reťazovkového typu S do rýchlosti 160 km/h.
Úprava traťového zabezpečovacieho zariadenia bola zrealizovaná výmenou traťového a súhlasového kábla v celej dĺžke traťového úseku vrátane výmeny starých návestidiel za nové.

Obr. 7 Zrekonštruovaný most v žkm 120,533
Obr. 7 Zrekonštruovaný most v žkm 120,533 | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Záver

Vykonaním predmetnej rekonštrukcie koľají sa zabezpečilo dosiahnutie normového stavu, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu, a najmä dosiahnutie vyššieho štandardu osobnej železničnej dopravy na zrekonštruovanej trati.

TEXT A FOTO: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.