Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce

Partneri sekcie:

Hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku trate Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce je zvýšenie technicko-prevádzkových parametrov trate.

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., ako úspešný uchádzač vo výberovom konaní, začala pre investora „Železnice Slovenskej republiky“ v októbri 2022 uskutočňovať práce na zákazke „ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2“.

Ide o dvojkoľajnú elektrifikovanú železničnú trať, ktorá je súčasťou traťového úseku 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo št. hranica. Celková lehota výstavby, ktorá je z dôvodu realizácie stavby bez úplného vylúčenia prevádzky rozdelená na dve stavebné etapy, je naplánovaná na 14 mesiacov.

Parametre zákazky

Predmetná rekonštrukcia traťových koľají zahŕňa:
– Rekonštrukciu železničného spodku
– Výmenu železničného zvršku sústavy UIC60
– Zvýšenie prevádzkovej rýchlosti na 140 km/h (konštrukčne však železničný zvršok, spodok, trolej umožňuje budúce zavedenie rýchlosti do 160 km/h)
– Kompletnú výmenu trakčného vedenia
– Opravu 3 mostných objektov
– Nové nástupištia na zastávke Jatov vrátanie prístreškov, osvetlenia a prístupov
– Rekonštrukciu 2 priecestí
– Preložku 6 kV kábla ŽSR, preložku optického kábla
– Úpravu zabezpečovacieho zariadenia

Špecifikom tejto rekonštrukcie je, že trať v úseku medzi zastávkou Jatov a ŽST Tvrdošovce v dĺžke približne 3 500 m prechádza chráneným vtáčím územím európskej siete chránených území Natura 2000. Z tohto dôvodu, resp. z dôvodu minimalizácie nepriaznivých vplyvov rekonštrukcie železničnej trate na predmety ochrany, je nutné výruby nelesnej drevinovej vegetácie obmedziť len na tie náletové dreviny, ktoré bezprostredne ohrozujú elektrické vedenie a železničnú trať a zároveň je tieto výruby potrebné vykonať výlučne v mimohniezdnom období vtákov.

Návrh technického riešenia

Z pohľadu oboch traťových koľají bude rekonštrukcia železničného spodku zabezpečovať dlhodobú deformačnú odolnosť pláne železničného spodku, odvodnenie a ochranu pred premŕzaním novej zemnej pláne. Hodnoty deformačnej odolnosti sú navrhnuté pre max. rýchlosť 160 km/h. Železničný spodok bude rekonštruovaný v celkovej dĺžke 9 765 m v navrhovanej skladbe podľa obr. 2.

Obr. 2 Charakteristický priečny rez železničným spodkom
Obr. 2 Charakteristický priečny rez železničným spodkom | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Čo sa týka železničného zvršku, dôjde k jeho kompletnej výmene. Novozriadený zvršok je v celom úseku navrhnutý ako bezstyková koľaj, zriadená zo 120 m dlhých koľajnicových pásov 60E2 upevnených bezpodkladnicovým pružným upevnením na železobetónových podvaloch BP-3, rozdelenie „u“. V koľaji budú použité montované izolované styky. V priestoroch železničných mostov budú podvaly vybavené elastomérovými pásmi.

V oboch traťových koľajach dôjde ku kompletnej výmene trakčného vedenia vrátane vybudovania nových základov trakčných stĺpov (mimo samotnej spínacej stanice). Zostava trakčného vedenia je typu S do rýchlosti 160 km/h.

Obr. 3 Trhanie koľajových polí
Obr. 3 Trhanie koľajových polí | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Na všetkých troch mostných objektoch budú vymenené izolácie nosných konštrukcií. Tiež dôjde k vyspraveniu vonkajších prasklín, očisteniu povrchov a obnoveniu ochranných náterov. Na všetky mostné objekty budú z vonkajšej strany ríms doplnené nové káblové žľaby.

V zastávke Jatov budú vybudované nové nástupištia v dĺžke 200 m. K nástupištiam bude zriadený úrovňový prístup a budú vybavené prístreškami a osvetlením.

V rámci stavby budú tiež rekonštruované obe priecestia, ktoré sa v predmetnom traťovom úseku nachádzajú, a to Kendereš v žkm 124,080 a zastávka Jatov v žkm 126,802.

Obr. 4 Montáž stĺpov trakčného vedenia
Obr. 4 Montáž stĺpov trakčného vedenia | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Záver

Vykonaním predmetnej rekonštrukcie sa zabezpečí dosiahnutie normového stavu, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu a najmä dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej železničnej dopravy na rekonštruovanej trati.

Obr. 5 Mostný objekt v žkm 125,883
Obr. 5 Mostný objekt v žkm 125,883 | Zdroj: Swietelsky-Slovakia
Obr. 6 Priecestie Kendereš
Obr. 6 Priecestie Kendereš | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

TEXT A FOTO: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.