ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa

Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu na úseku Púchov – Žilina tak, aby sa dosiahli parametre definované v platných medzinárodných dohodách. V súčasnosti už ukončená stavba predstavuje zatiaľ historicky, investične aj technicky najnáročnejší projekt modernizácie železničnej trate. Nominácia na Stavbu roka 2022 je tak zaslúžená.

ŽELEZNIČNÁ STAVBA DESAŤROČIA 2012 – 2022:

V rámci 1. ročníka súťaže CENA FKD „ŽELEZNIČNÁ STAVBA DESAŤROČIA 2012 – 2022“, boli na slávnostnom Galavečeri konanom pri príležitosti 17. ročníka konferencie Fórum koľajovej dopravy dňa 14. marca 2023 udelené dve ceny a to :

Hlavná cena „Železničná stavba desaťročia 2012-2022 FKD“, ktorú určila odborná porota a Cena verejnosti „Železničná stavba desaťročia 2012-2022“, ktorá vzišla z internetového hlasovania.

Zo širokej nominácie sa do záverečného hodnotenia dostala pätica stavieb.

Víťazom obidvoch kategórií sa stala naša stavba: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa

STAVBA ROKA 2022

Dňa 22. marca 2023 prostredníctvom slávnostného Galavečera vyvrcholil 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2022.

Víťazom Hlavnej ceny v kategórii Inžinierske stavbyCeny MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva sa stala stavba: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa.

ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa
Stavebník – investor: Železnice Slovenskej republiky
Architektonický návrh – projektant: Reming Consult, a. s.
Technický dozor investora: DEC Interntional, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Nimnica –Doprastav, a. s. (vedúci člen združenia);
TSS Grade, a. s., Bratislava; Subterra, a. s.,Praha; Elektrizace Železnic Praha, a. s.
Celkové investičné náklady: 364 938 980,47 € bez DPH
Realizácia: 07/2016 – 05/2022
Financovanie: z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, prioritná OS 1 – Železničná infraštruktúra
(TEN-T Core)

Modernizovaním existujúcej železničnej dopravnej cesty na úseku Púchov – Žilina sa dosiahli parametre definované v medzinárodných dohodách AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Železničná trať s celkovou dĺžkou približne 39 km prechádza v tomto úseku okresmi Púchov a Považská Bystrica v Trenčianskom kraji a okresmi Bytča a Žilina v Žilinskom kraji. Dosiahnutie traťovej rýchlosti V = 160 km/h, ktoré bolo jedným z hlavných kritérií modernizácie, si vyžiadalo zmenu trasovania železničnej trate, a to hlavne v úseku Púchov – Považská Bystrica z dôvodu náročných existujúcich smerových pomerov.

V tomto úseku bolo nevyhnutné premostiť Nosický kanál a koryto rieky Váh, prejsť poza kúpele Nimnica tunelom a následne ponad Nosickú priehradu do pôvodnej trasy. Tento úsek s dĺžkou takmer 16 km predstavuje zatiaľ historicky, investične aj technicky najnáročnejší projekt modernizácie železničnej trate.

Vybudovaním modernej železničnej trate sa okrem iného dosiahli:
• skvalitnenie dopravnej infraštruktúry SR homogenizáciou ťahu Bratislava – Žilina,
• zapojenie SR do medzinárodných koridorov železničných trás,
• zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania,
• zvýšenie bezpečnosti odstránením úrovňových krížení,
• zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Obr. 2 Železničná stanica Považská Teplá, nový cestný nadjazd
Obr. 2 Železničná stanica Považská Teplá, nový cestný nadjazd | Zdroj: Doprastav

Technické údaje stavby

Predmetom stavby I. etapy bola modernizácia takmer 16 km dlhého úseku trate v úseku Púchov – Žilina. Dĺžka úseku v existujúcom trasovaní bola 18,742 km, po modernizácii 15,928 km, skrátenie železničnej trate po modernizácii tak predstavuje 2 814 m.

Zhotoviteľ počas výstavby kompletne zrekonštruoval železničnú stanicu Považská Bystrica, ako aj zastávku Považská Teplá. V tomto úseku zároveň zrušil 4 úrovňové priecestia a vybudoval dva cestné nadjazdy a 4 podchody pre verejnosť. Takisto uviedol do prevádzky komunikácie na opustenom železničnom telese – na úseku A v dĺžke 6,20 km a na úseku B v dĺžke 2,40 km – ktoré významne skrátia dĺžku medzi mestami Považská Bystrica a Púchov a ušetria čas cestujúcej verejnosti.

Z hľadiska stavebno-technického riešenia patria medzi najzložitejšie stavebné objekty mosty a železničné tunely. Úplnou novinkou bolo v rámci tejto stavby premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom.
Počas stavby sa vybudovali aj dva tunely, a to Diel s dĺžkou 1 082 m a Milochov s dĺžkou 1 861 m. Spolu sa ďalej realizovalo 14 nových železničných mostov, k tomu 4 podchody a 11 priepustov.

Stavba bola rozdelená na päť ucelených častí stavby:

1. UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina
2. UČS 44 Traťový úsek Púchov – Považská
Bystrica
3. UČS 45 ŽST Považská Bystrica
4. UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica
– Považská Teplá
5. UČS 47 ŽST Považská Teplá

Najdôležitejšie objekty stavby

Tunel Diel

Ide o jednorúrový dvojkoľajný tunel s osovou vzdialenosťou koľají 4,2 m. Razený bol na dĺžke 1 050 m a hĺbený pri portáloch na dĺžke 31,70 m. Dĺžka únikovej štôlne je 325,15 m.

Tunel bol razený v komplikovanom geologickom prostredí. Razená časť bola realizovaná v zmysle zásad Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM) pri kombinácii mechanického a trhavinového rozpojovania. Stabilita výrubu bola zaistená primárnym ostením (striekací betón a kotevný systém). Razenie prebiehalo v 3 etapách – kalota, stupeň a dno.

Obr. 3 Železničná trať nad Nosickou priehradou vchádzajúca do tunela Diel
Obr. 3 Železničná trať nad Nosickou priehradou vchádzajúca do tunela Diel | Zdroj: Doprastav

Sekundárne ostenie hornej aj dolnej klenby predstavuje konštrukciu zo železobetónu, resp. z prostého betónu. Ochrana tunela pred podzemnou vodou je zabezpečená tzv. systémom dáždnika, tzn. kombináciou plošnej izolácie a pozdĺžnych drenáží za rubom sekundárneho ostenia. Tunel Diel bol uvedený do predčasného užívania 16. 9. 2020.

Tunel Milochov

Ide o jednorúrový dvojkoľajný tunel realizovaný pre traťovú rýchlosť 160 km/h, výhľadovo až 200 km/h. Razený bol na dĺžke 1 770 m a hĺbený pri portáloch na dĺžke 91,00 m. Dĺžka únikovej štôlne je 266,400 m.

Tunel sa razil v obdobných geologických podmienkach a takisto v zmysle NRTM. Pri zakladaní východného portálu, ako aj pri razení v tejto priportálovej časti, sa narážalo na značné geologické problémy. V tomto úseku prebiehalo razenie vo vystrojovacej triede VT 6 s delenou čelbou so značným prítokom vody, čo výrazne komplikovalo plánovaný postup prác.

Sekundárne ostenie hornej klenby predstavuje konštrukciu z prostého betónu, resp. zo železobetónu v mieste napojenia únikovej cesty a výklenkov. Ostenie tunela je vystužené aj v úsekoch s nízkym nadložím (v priportálových úsekoch), prípadne aj v úsekoch geologických porúch a nadmerných nameraných, resp. neustálených deformácií výrubu počas razenia.

Vzhľadom na technológiu výstavby sekundárneho ostenia tunela sa zvolila štandardná dĺžka bloku 10 m. Minimálna hrúbka sekundárneho ostenia je 350 mm v štandardnom priereze a 500 mm v priportálových úsekoch s nízkym nadložím. V spodných klenbách je konštantná hrúbka 700 mm.

Ochrana tunela pred podzemnou vodou je zabezpečená tzv. systémom dáždnika, tzn. kombináciou plošnej hydroizolácie a pozdĺžnych drenáží za rubom sekundárneho ostenia.
Tunel Milochov bol uvedený do predčasného užívania 15. 12. 2021, čím sa kompletne spojazdnil celý úsek stavby.

SO 44.33.21.1 Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Most s dĺžkou viac ako 600 m, ktorý prevádza železničnú trať s návrhovou rýchlosťou 160 km/h z tunela Diel ponad Nosickú priehradu, patrí k najnáročnejším objektom stavby.

Pred začatím prác musel zhotoviteľ vykonať hydrotechnický prepočet, ako aj kontrolné skúšky v koryte priehrady razením larsenových a skúšobných vrtov z plávajúcich pontónov. Prevažná časť základov sa nachádza v samotnom koryte priehrady s organickými nánosmi až do hĺbky 7,00 m.

Obr. 4 Trať nad Nosickou priehradou je už v plnej prevádzke.
Obr. 4 Trať nad Nosickou priehradou je už v plnej prevádzke. | Zdroj: Doprastav

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 12
Rozpätie mostných polí: 39,0 + 10 x 51,5
+ 37,59 m
Dĺžka mosta: 603,790 m
Výška mosta: 22 m
Stavebná výška mosta: 4,066 m
Plavebná výška: 9,43 m
Nosná konštrukcia: 12-poľový priamopásový extradosový most z predpätého betónu (realizovaný metódou letmej betonáže, s výnimkou krajných polí realizovaných na podpernej skruži)
Založenie: hlbinné na veľkopriemerových pilótach s ø 900 mm
Celková šírka mosta: 16,76 m

V rámci optimalizácie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby bolo na úseku UČS 44 Púchov – Považská Bystrica nevyhnutné upraviť v súvislosti s upraveným smerovým aj výškovým vedením trate železničný most, ktorý prevedie modernizovanú železničnú trať ponad Nosickú priehradu. Trať je v mieste kríženia smerovo v oblúku s polomerom R1 = 2 000 m.

Mostný objekt prevádza dvojkoľajnú trať cez Nosickú priehradu pomocou 12 mostných polí s dispozíciou 39,0 + 10 x 51,5 + 37,59 m s celkovou dĺžkou nosnej konštrukcie 593,6 m, čo tento most zaraďuje medzi najdlhšie. Objekt je založený v dvojitých ohrádzkach na veľkopriemerových pilótach, pričom širokú dvojkomorovú nosnú konštrukciu podopierajú kruhové piliere s rozšírenými hlavicami a s trojicou ložísk.

Nosná konštrukcia hornej stavby mosta je navrhnutá ako dvojkomorová z predpätého betónu, s celkovou šírkou 16,47 m a s obojstrannými chodníkmi pre chodcov a cyklistov na pravej strane, resp. s revíznym chodníkom na ľavej strane mosta. Súčasťou mosta sú pylóny s výškou 6,55 m, ktoré dotvárajú závesný EDS systém mosta.

Most svojou technologickou zložitosťou zakladania v koryte priehrady, ako aj komplikovanou polohou z hľadiska zásobovania v blízkosti železničnej trate a cesty II. triedy, patrí z hľadiska výstavby medzi najnáročnejšie objekty v rámci celej stavby.

Obr. 5 Pohľad na nový železničný most nad Nosickou priehradou
Obr. 5 Pohľad na nový železničný most nad Nosickou priehradou | Zdroj: Doprastav

Najvhodnejšia etapizácia sa zvolila na základe výsledkov hydrotechnického výpočtu – išlo o postup prehradzovania priehrady, a teda aj o postup zakladania a nadväzne realizácie spodnej aj hornej stavby. Zakladanie objektu sa realizovalo dvomi spôsobmi.

Podpery P4 až P6 sa realizovali z vody pomocou pontónov a člna na veľkopriemerových pilótach, potom sa vybudovali dočasné dvojité ohrádzky so zásypom. Následne sa realizovala trysková injektáž na ochranu stavebnej jamy. Zvyšné podpery sa realizovali z dočasných násypov. Po začistení základových škár prebehla betonáž podkladových betónov, viazaní výstuže a betonáž základov s následnou realizáciou pilierov s rozšírenými hlavicami a trojicami ložísk.

Nosná konštrukcia sa realizovala kombinovane pomocou vozíkov letmej betonáže a pevnej skruže. Z dôvodu veľkej tiaže nosnej konštrukcie mostovky prebiehala jej výstavba v dvoch fázach. Najprv sa vyhotovili spodná doska a trámy a po predopnutí sa zrealizovala horná doska. Po vyhotovení NK nasledovali postupná betonáž pylónov v úsekoch spojitej NK a predpínanie EDS káblov.

Po zrealizovaní izolácie mostovky a príslušenstva mosta (rímsy, káblovody, odvodnenie a pod.) sa vyhotovilo štrkové koľajové lôžko. Zaujímavosťou objektu je inštalácia systému dlhodobého monitoringu s prvkami kontroly kvality, ktorý by mal zabezpečiť dlhodobú životnosť diela.

SO 44.33.11 Nový železničný most nad Nosickým kanálom

Most prevádza dvojkoľajnú železničnú trať s návrhovou rýchlosťou 160 km/h cez koryto Nosického kanála Váhu a priľahlé inundačné územie. Je jedinečný svojím rozponom dvoch stredných polí s dĺžkou až 125 m.

Objekt tvorí premostenie s dĺžkou 380 m, ide o 6-trámovú spriahnutú oceľobetónovú konštrukciu. Pri stredných dvoch poliach je nosná trámová oceľová konštrukcia vystužená oblúkom.

Spodná stavba je zo železobetónu, drieky pilierov P2, P3 a P5 sú z vodostavebného železobetónu. Týmto jedinečným mostným objektom je železničná trať prevedená na tzv. Ostrov, čo je železničné teleso s dĺžkou do 2,0 km, výškou až do 10 m a s celkovým objemom až 1 600 000 t násypového materiálu.

Obr. 6 Nový železničný most nad Nosickým kanálom
Obr. 6 Nový železničný most nad Nosickým kanálom | Zdroj: Doprastav

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 6
Rozpätie mostného poľa: 30,60 + 30,60 + 124,80 + 124,80 + 30,60 + 30,60 m
Dĺžka premostenia: 379,045 m
Dĺžka mostného objektu: 414,920 m
Voľná výška pod mostom: 1 608 mm od obrysu plavebného prierezu (NK 2), 2 876 mm od hladiny storočného prietoku (NK 1a)
Spodná stavba: gravitačné opory O1 a O2 s prechodovými doskami, kolmé krídlo K1 a šikmé svahové krídlo K2 pri opore O1, šikmé svahové krídlo K3 a kolmé krídlo K4 pri opore O2, 5 železobetónových pilierov P1 až P5
Šírka mosta: 1., 2., 5. a 6. pole – 12,40 m (NK1, NK1b, NK4a a NK4b); 3. a 4. pole – 13,95 m
(bez konzol pre zábradlie a PHS)
Voľná šírka na moste: 11,250 m (NK2 a NK 3)

Most tvorí 6-poľová nosná konštrukcia. Nosné konštrukcie krátkych polí č. 1, 2, 5 a 6 sú v PD označované ako NK 1a, NK 1b, NK 4a a NK 4b. Hlavné mostné polia č. 2 a 3 majú nosné konštrukcie označené ako NK2 a NK3.

Nosné konštrukcie krajných dvoch a koncových dvoch polí sú riešené ako spriahnuté oceľobetónové konštrukcie zo 6 oceľových nosníkov so spriahnutou doskou plniacou funkciu hornej mostovky s priebežným koľajovým lôžkom; NK 2 a NK 3 majú tuhý trám vystužený oblúkom (Langerov trám) s priebežným koľajovým lôžkom na dolnej plechovej ortotropnej mostovke.

Opory O1 a O2 a krajné piliere (P1 a P5) sú založené na mikropilótach, stredné tri piliere (P2, P3 a P4) sú založené na veľkorozmerových vŕtaných pilótach (piliere P2 a P4 s ø 900 mm a pilier P3 s ø 1 200 mm). Výška driekov pilierov je 5,065 m (P1) a 6,380 m (P5). Drieky pilierov P2, P3 a P4 majú kvôli prúdeniu vody v kanáli kruhový tvar s vonkajším priemerom 6,00 m. Prierez driekov pilierov P1 a P5 tvorí stena s dĺžkou 6,0 m a hrúbkou 3,0 m, na okrajoch zaoblená. Krídla sú založené plošne. Nosná konštrukcia je osadená na všetkých podperách na hrncové ložiská.

SO 44.13.17 Nový most nad Nosickým kanálom pre cestujúcich a verejnosť

Nosnú konštrukciu tvorí spojitý dvojpoľový oceľový komorový trám zavesený na jednom pylóne, s rozpätiami jednotlivých polí 17,00 + 93,00 m. Väčšie pole premostenia preklenuje Nosický kanál bez medziľahlých podpier a menšie pole zabezpečuje prepojenie nosnej konštrukcie s prístupovou cestou k zastávke Nosice na ostrove.

V lokalite železničného telesa zrealizoval zhotoviteľ zastávku Nosice s dominantnou lávkou pre cestujúcu verejnosť. Ide o oceľovú konštrukciu s dĺžkou 110 m, zavesenú na pylóne s výškou 44 m, s dvomi rovinami šikmých závesov.

Obr. 7 Lávka pre verejnosť k zastávke Nosice
Obr. 7 Lávka pre verejnosť k zastávke Nosice | Zdroj: Doprastav

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 2
Rozpätie mostných polí: 17,0 + 93,0 m
Dĺžka mosta: 118,05 m
Výška pylónu od úrovne základovej dosky:
44,044 m
Voľná výška pod mostom: 2,380 m od hladiny storočného prietoku, 1,356 m od obrysu plavebného priestoru
Základná výška komorového trámu: 1,362 m
Nosná konštrukcia: oceľová komorová trámová konštrukcia zavesená v dvoch rovinách 5 závesmi na pylóne
Pylón: železobetónový, členený dvomi rovinami závesov, v tvare písmena V
Spodná stavba: dve železobetónové opory P1 a P3 s rovnobežnými krídlami
Založenie pylónu a opôr: plošné
Šírka lávky: 4,40 m
Voľná šírka na lávke: 3,60 m

Mostný objekt zabezpečuje prístup cestujúcej verejnosti z obce Nosice k železničnej zastávke situovanej na ostrove, ktorý sa nachádza medzi riekou Váh a umelým Nosickým kanálom.

Most je navrhnutý ako lávka pre chodcov a premosťuje Nosický kanál, ktorý sa v tejto oblasti nachádza v záreze. Lávka je navrhnutá so snahou minimalizovať stavebné zásahy do koryta Nosického kanála a zachovať jeho požadovaný plavebný priestor.

Spodnú stavbu mosta tvoria dve opory P1 a P3. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spojitý oceľový komorový trám zavesený na jednom pylóne dvomi rovinami šikmých závesov z 12-lanových káblov. Polia majú dĺžky 17,00 + 93,00 m.

Dlhšie pole je podopreté piatimi lanovými závesmi vo vzdialenostiach 15,00 m od osi uloženia trámu na pylóne. Na opačnej strane mosta sú laná kotvené do kotevných blokov v rovnobežných krídlach mimo nosnej konštrukcie mosta. Na vyvažovacej strane s rozpätím 17,00 m je nosná konštrukcia integrovaná s oporou P1.

Pylón tvorí dominantu celej konštrukcie. Je situovaný na ostrovnej časti so šikmým úklonom hornej časti pod uhlom 85° smerom k ostrovu. Jeho výška je 44,044 m od úrovne základovej dosky.

SO 44.33.18 Nový železničný most nad Váhom

Most prevádza železničnú trať s navrhovanou rýchlosťou 160 km/h cez koryto Váhu z priľahlého inundačného územia k tunelu Diel. Most je situovaný pod rozdelením pôvodného koryta Váhu a umelého kanálu.

Spodnú stavbu tvoria krajné masívne železobetónové opory a štyri vnútorné medziľahlé podpery s pôdorysným kruhovým tvarom, hĺbkovo založené na veľkopriemerových pilótach.

Most predstavuje 5-poľový spojitý dvojkomorový nosník s dĺžkou 290 m, budovaný metódou letmej betonáže, s výnimkou časti krajných polí budovaných na podpernej skruži. Rozpätia polí sú 47,5 + 3 × 65,0 + 47,5 m.

Nosná konštrukcia hornej stavby mosta je z predpätého betónu. Celková šírka mosta je 16,42 m s obojstrannými konzolovými chodníkmi pre chodcov a cyklistov so šírkou 2,30 m. Mostovka spolu s nosnými trámami vytvára priestor na uloženie štrkového koľajového lôžka a káblovej trasy po oboch stranách mosta.

SO 44.33.12 Nový železničný viadukt na ostrove Nosice, p. č. 1

Železničný most je navrhnutý z jednorozponového tubusu. Nosnú konštrukciu tvorí 9 prefabrikovaných železobetónových klenbových oblúkov so šírkou 2,5 m (jeden prefabrikát) s presypávkou.

Pri zakladaní sa realizovali základové pásy z betónu C25/30 vystužené konštrukčnou sieťovinou. Základové pásy sú uložené na hutnených štrkových vankúšoch vystužených v spodnej časti dvomi vrstvami tuhej monolitickej šesťuholníkovej geomreže.

Na násype telesa, ktorého súčasťou sú aj presýpané klenbové konštrukcie, je koľajové lôžko so železničným zvrškom sústavy UIC 60 na betónových podvaloch B 91. Šírkové a výškové usporiadanie nosnej konštrukcie zabezpečuje požadované rozmery koľajového lôžka. Na styku prefabrikátov a zemného násypu je okolo otvoru zhotovený golier z dlažby z lomového kameňa s hrúbkou 150 mm do betónu C16/20 s hrúbkou 100 mm.

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 1
Svetlosť mostného otvoru: 13,35 m
Rozpätie mostného poľa: 13,6 m
Dĺžka mosta: 19,2 m
Voľná výška pod mostom: min. 4,64 m (v mieste komunikácie)
Nosná konštrukcia: prefabrikovaná železobetónová klenba
Založenie: plošné založenie
Šírka mosta: 32,50 m
Voľná šírka na moste: 20,0 m (horná hrana klenby)

SO 44.33.13 Nový železničný viadukt na ostrove Nosice, p. č. 2

Nový železničný most je realizovaný zo siedmich jednorozponových tubusov so šírkou 2,5 m, so svetlosťou jedného poľa 12,9 m. Nosnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové klenbové oblúky, ktoré sú v päte spojené zmonolitnením. Celá konštrukcia je založená plošne na podkladovom betóne zhotovenom na štrkových vankúšoch vystužených v spodnej časti geomrežami.

Nad hornou klenbou sú umiestnené oceľové zábradlia na samostatných prefabrikovaných základových blokoch. Zábradlie je v celej dĺžke objektu z oboch strán násypu.

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 1
Svetlosť mostného otvoru: 12,90 m
Rozpätie mostného poľa: 13,20 m
Dĺžka mosta: 17,42 m
Voľná výška pod mostom: 7,5 m (od upraveného terénu po spodnú hranu klenby)
Nosná konštrukcia: prefabrikovaná železobetónová klenba
Založenie: plošné založenie
Šírka mosta: 40,0 m
Voľná šírka na moste: 18,0 m (horná hrana klenby)

SO 44.33.14 Nový železničný viadukt na ostrove Nosice, p. č. 3

Nový železničný most je realizovaný ako jednorozponový tubus. Nosnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové klenbové oblúky,ktoré sú v päte spojené zmonolitnením. Celá konštrukcia je založená plošne na podkladovom betóne zhotovenom na štrkových vankúšoch s vystužením.

Nosná konštrukcia je v priečnom smere rozdelená na dilatačné celky so šírkou 2,5 m, čo je skladobná šírka jedného prefabrikátu. Nad hornou klenbou je umiestnené oceľové zábradlie kotvené pomocou chemických kotiev do prefabrikátov.

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 1
Svetlosť mostného otvoru: 12,90 m
Rozpätie mostného poľa: 13,20 m
Dĺžka mosta: 34,56 m
Voľná výška pod mostom: 7,5 m (od upraveného terénu po spodnú hranu klenby)
Nosná konštrukcia: prefabrikovaná železobetónová klenba
Založenie: plošné založenie
Šírka mosta: 40,0 m
Voľná šírka na moste: 18,0 m (horná hrana klenby)

SO 44.33.15 Nový železničný viadukt na ostrove Nosice, p. č. 4

Nový železničný most je realizovaný ako jednorozponový tubus. Nosnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové klenbové oblúky spojené v päte zmonolitnením. Celá konštrukcia je založená plošne na podkladovom betóne, ktorý je zhotovený na štrkových vankúšoch s vystužením.

Nosná konštrukcia je v priečnom smere rozdelená na dilatačné celky so šírkou 2,5 m, čo je skladobná šírka jedného prefabrikátu. Nad hornou klenbou je umiestnené oceľové zábradlie.

Základné technické parametre objektu:

Počet mostných polí: 1
Svetlosť mostného otvoru: 12,90 m
Rozpätie mostného poľa: 13,20 m
Dĺžka mosta: 37,745 m (celková dĺžka v osi koľaje č. 1)
Voľná výška pod mostom: 7,5 m (od upraveného terénu po spodnú hranu klenby)
Nosná konštrukcia: prefabrikovaná železobetónová klenba
Založenie: plošné založenie
Šírka mosta: 40,0 m
Voľná šírka na moste: 18,0 m (horná hrana klenby)

SO 44.33.21.2 Nový železničný most nad cestou III. triedy

Nový železničný most prevádza železnicu ponad cestu III. triedy. Konštrukcia mosta je z rámového prefabrikovaného železobetónového tubusu z betónu C45/55. Tubus pozostáva z 25 prstencov so šírkou 2,49 m. Rozpätie klenby je 9,5 m.

Rám je vzájomne spojený monolitickou dobetonávkou externých pätiek a petlicovým stykom z betónu C35/45. Celá nosná konštrukcia je presypaná. Výška nadnásypu v najvyššom mieste rámovej konštrukcie je cca 1,0 m.

Základné technické parametre objektu:
Počet mostných polí: 1
Rozpätie mosta: 12,78 m
Rozpätie klenby: 9,5 m
Dĺžka premostenia: 32,61 m
Celková dĺžka mosta: 46,62 m
Výška mosta: 6,1 m
Stavebná výška mosta 1,40 m
Nosná konštrukcia: presypaný rámový prefabrikovaný železobetónový tubus
Založenie: monolitické pätky
Celková šírka mosta: 62,73 m
Voľná šírka na moste: 61,930 – 62,730 m

TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.