SO 202-00 Most na R4 v km 3,10 – dominanta stavby severného obchvatu Prešova rastie

R4 Severný obchvat Prešova, I. etapa, je súčasťou dopravnej siete Európskej únie TEN-T, ktorá patrí do medzinárodného európskeho ťahu E 371 v smere zo severu na juh. Realizáciou tejto etapy sa prevedie doprava v smere od Sabinova do mimoúrovňovej križovatky Vydumanec na diaľnicu D1, čím sa odľahčí doprava v meste Prešov.

Trasa rýchlostnej cesty sa začína v mimo­úrovňovej križovatke Prešov, západ (Vydumanec), následne prechádza po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka, kde vchádza do tunela.

Po vyústení z tunela preklenuje mostným objektom SO 202-00 cyklistický chodník, rieku Torysu, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68 (obr. 1) a vchádza do mimoúrovňovej križovatky Prešov, sever, ktorá je situovaná nad údolím potoka Dzikov. Za touto križovatkou sa trasa v km 4,3 končí a bude v budúcnosti pokračovať smerom k tunelu Okruhliak, ktorý je predmetom ďalšej plánovanej etapy.

S výstavbou sa začalo v júli 2019, lehota je 1 464 dní. Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Zhotoviteľom stavby je Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon R4 Severný obchvat Prešova.

Vedúcim členom združenia je spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava, ktorá je zároveň aj zhotoviteľom mostného stavebného objektu SO 202-00 Most na R4 v km 3,10 nad riekou Torysou, traťou ŽSR a cestou I/68. Práce na objekte realizuje Stredisko mostov Divízie Slovensko. Projektantom mosta je spoločnosť ALFA 04, a. s., Bratislava.

Charakteristika a technický popis mosta SO 202-00

Mostný objekt tvoria dve samostatné osempoľové spojité monolitické komorové konštrukcie z dodatočne prepätého betónu, každá pre jeden jazdný smer. Realizované sú technológiou letmej betonáže v kombinácii s výstavbou na pevnej skruži. Dĺžka premostenia je 451,60 m, dĺžka nosnej konštrukcie je 455,6 m s rozpätiami polí v osi mosta 36,0 + 53,0 + 82,0 + 87,0 + 58,0 + 58,0 + 48,0 + 32,0 m a celková dĺžka mosta je 468,30 m – rovnako pri ľavom (ĽM) aj pravom (PM) moste (obr. 2). Výška ĽM je 27,16 m a PM 27,6 m.

Obr. 2 Pozdĺžny rez ľavým mostom
Obr. 2 Pozdĺžny rez ľavým mostom | Zdroj: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Pri oporách č. 1, 2, 17 a 18 a pilieroch č. 13, 14, 15 a 16 je spodná stavba založená hlbinne na mikropilótach a pri pilieroch č. 3 až 12 je založená plošne.

Podpery č. 7 a 8 sú rámové stojky s členeným mnohouholníkovým tvarom s rozmermi obrysu prierezu 3,0 × 4,3 m a s pôdorysnými rozmermi základu v tvare 8-uholníka 14,0 × 14,0 m. Ostatné medziľahlé podpery majú tvar pravidelného 6-uholníka vpísaného do kružnice s priemerom 3,0 m na pätkách v tvare 8-uholníka s rozmermi 12,0 × 12,0 m (piliere č. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12), resp. 8,0 × 8,0 m (piliere č. 13 až 16).

Hlavice všetkých pilierov sa kónicky priestorovo rozširujú (obr. 3). Piliere č. 7 a 8 sú navrhnuté ako rámové stojky pevne spojené s nosnou konštrukciou. Na oporách a pilieroch je navrhnutá dvojica hrncových ložísk.

Obr. 3 Priečne rezy nosnej konštrukcie mosta vrátane charakteristického tvaru podpier
Obr. 3 Priečne rezy nosnej konštrukcie mosta vrátane charakteristického tvaru podpier | Zdroj: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Nosnú konštrukciu (NK) mosta tvorí spojitý monolitický nosník z dodatočne predpätého betónu. V priečnom reze ide o jeden komorový prierez s vyloženými konzolami a šikmými stenami. Geometria nosnej konštrukcie je daná smerovým a výškovým vedením trasy cesty 101-00. Vahadlo podpier č. 7 a 8 má premennú výšku prierezu od 6,5 do 3,2 m, v poliach na pevnej skruži sa mení výška prierezu z 3,2 na 2,2 m.

Zvyšné vahadlá sú realizované s konštantnou výškou prierezu 3,2 m (obr. 3). Šírka nosnej konštrukcie sa mení v súlade so zmenou šírky vozovky na moste z 13,30 na 14,80 m, a to zmenou dĺžky vyloženia vonkajšej konzoly prierezu z 2,15 na 3,65 m. Na moste bude vozovka s konštantnou hrúbkou 90 mm a priečnym sklonom 2,5 %.

Na moste sa budú nachádzať celomonolitické rímsy so šírkou 0,9 m (vnútorné), resp. 1,65 m (vonkajšie), s priečnym sklonom povrchu ríms 4,0 % smerom k vozovke. Na vonkajších rímsach budú po celej dĺžke mosta služobné chodníky so šírkou 0,75 m.

Na vnútorných rímsach bude bezpečnostné oceľové zábradľové zvodidlo a na vonkajších rímsach bezpečnostné oceľové mostné zvodidlo, obidve spĺňajúce triedu zadržania H2. Na vonkajšej rímse pravého mosta bude umiestnené oceľové segmentové zábradlie s výškou 1,10 m.

Na vonkajšej rímse ľavého mosta bude umiestnené oceľové segmentové zábradlie s výškou 1,10 m od opory č. 2 po km 3,173001 tohto mosta. Ďalej pokračuje na rímse protihluková stena SO 254-00.

Mostné závery budú mechanické. Prechodové dosky sú navrhnuté z monolitického betónu s dĺžkou 9 m na oporách č. 1 a 2 a s dĺžkou 6 m na oporách č. 17 a 18.

Realizácia spodnej stavby a nosnej konštrukcie mosta

Ako ochrana stavebných jám pri zakladaní podpier spodnej stavby bola navrhnutá dočasná štetovnicová stena. Pre podpery č. 7, 8, 9 a 10, nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti koryta rieky Torysa, sa nakoniec táto pôvodne uvažovaná dočasná stena ponechala z dôvodu ich ochrany ako trvalá.

V mieste podpier č. 13 a 14, kde geológia neumožnila zrealizovať technológiu zarážaných štetovníc, bola stavebná jama chránená klincovanou zeminou, ktorú tvoril striekaný betón vystužený oceľovou sieťovinou v kombinácii so zemnými klincami. Úprava úrovne základovej škáry podpier č. 15 a 16 umožnila ich plytšie založenie v otvorenej stavebnej jame.

Vzhľadom na to, že výstavba NK mosta prebieha technológiou letmej betonáže, opatrenia súvisiace s realizáciou jednotlivých vahadiel sa zohľadnili už pri projektovaní spodnej stavby. Zárodky vahadiel na podperách č. 5, 6, 9 a 10 s dĺžkou 16 m dočasne stabilizujú 4 železobetónové piliere s priemerom 1 500 mm a s maximálnou výškou až 24,6 m, umiestnené na základy týchto podpier (obr. 4).

Obr. 4 Podopretie NK mosta pri podpere 9 a realizácia lamiel betónovacími vozíkmi s nosnosťou 220
Obr. 4 Podopretie NK mosta pri podpere 9 a realizácia lamiel betónovacími vozíkmi s nosnosťou 220 | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Na krátkych zabudovaných konzolách z oceľových nosníkov v tvare I (s výškou 500 mm v hlave pomocných pilierov) v kombinácii s oceľovými konzolami v hlavici podpier bolo zároveň možné podoprieť celé debnenie zárodku.

Zárodky vahadiel č. 3, 4, 11 a 12 stabilizujú oceľové konzoly vzájomne spriahnuté predpínacími tyčami cez hlavicu piliera. Opäť slúžia aj ako podopretie debnenia zárodkov (obr. 5). Vahadlá č. 7 a 8 nebolo nutné stabilizovať, keďže sú votknuté do podpier. V spolupráci s dodávateľom debnenia sa podarilo uložiť debnenie zárodkov na konzoly kotvené do hlavice piliera.

Na realizáciu lamiel NK sú použité dva páry vozíkov letmej betonáže skonštruované na nosnosť 220 t čerstvého betónu a jeden pár vozíkov zhotovený až na nosnosť 300 t čerstvého betónu. Tieto výrobné zariadenia boli na použitie na tomto mostnom objekte navrhnuté a upravené vo vlastnej réžii zhotoviteľa mosta, spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a sú jeho vlastníctvom.

Na ľavom moste sú 300 t vozíky použité pri realizácii vahadla podpery č. 7, kde sa zhotovuje symetricky deväť lamiel s dĺžkou 5 m. Vozíkmi s nosnosťou 220 t sa potom realizujú vahadlá podpier č. 3, 5, 9 a 11, kde sa symetricky zhotovuje od troch do päť lamiel s dĺžkou 5 m, a až po spojení vahadla podpier č. 3 a 5 sa zrealizujú ešte dve nesymetrické lamely smerom k opore č. 1. Krajné pole podpier č. 13 až 17 sa zrealizuje na systémovej pevnej skruži.

Po jeho dokončení sa na konzolu pri podpere č. 13 osadí vozík letmej betonáže, ktorým sa zhotoví päť lamiel a spojenie s lamelami od podpery č. 11. Realizácia lamiel a krajného poľa podpier č. 14 až 18 bude prebiehať následne na pravom moste rovnakým spôsobom ako na ľavom.

Obr. 5 Podopretie zárodku NK mosta pri podpere 7 a realizácia lamiel betónovacími vozíkmi s nosnosťou 300
Obr. 5 Podopretie zárodku NK mosta pri podpere 7 a realizácia lamiel betónovacími vozíkmi s nosnosťou 300 | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Záver

V roku 2021 došlo k abnormálnemu nárastu cien vstupných materiálov potrebných na plynulú výstavbu – napríklad len cena mäkkej výstuže je skoro dvojnásobná oproti bežnej cene tejto komodity na trhu v čase prípravy ponuky tejto stavby v roku 2018. Podobne ostatné rozostavané stavby dopravnej infraštruktúry zápasia okrem vysokého nárastu cien materiálov aj s ich výrazným nedostatkom.

Tento stav generuje zhotoviteľovi výraznú stratu hneď pri nákupe materiálov a zvyšuje náklady na prenájmy a pracovnú silu z dôvodu meškania dodávok jednotlivých materiálov. Ako zodpovedný zhotoviteľ sme o tomto stave písomne informovali aj objednávateľa stavby a očakávame, že dohodneme primeraný mechanizmus na kompenzáciu oprávnených nákladov z dôvodu týchto nepredvídaných skutočností, ktoré nevznikli z viny zhotoviteľa.

Práce na celej stavbe zatiaľ pokračujú, výstavba mostného objektu SO 202-00 prebieha po celej dĺžke mosta (obr. 6) v maximálnej možnej miere tak, aby sa dodržal platný harmonogram stavby.

Vďaka odbornosti a odhodlaniu vlastných pracovníkov, nasadeniu vlastných výrobných prostriedkov je spoločne so špecializovanými dcérskymi spoločnosťami naším cieľom dokončiť tento nádherný a kľúčový mostný objekt stavebne aj technicky v dohodnutom termíne. To isté platí vďaka konštruktívnej spolupráci s partnerom v združení aj pre celú stavbu.

Možné to však bude len pri plnej súčinnosti a ochote objednávateľa kompenzovať oprávnené náklady zhotoviteľa, ktoré nevznikli jeho zapríčinením.

Obr. 6 Aktuálny pohľad na výstavbu NK mosta SO 202-00
Obr. 6 Aktuálny pohľad na výstavbu NK mosta SO 202-00 | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

TEXT: Ing. Mojmír Štefanec,
Ing. Jozef Mariňák a Ing. Lenka Glovová
FOTO A OBRÁZKY: VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava

Mojmír Štefanec je obchodný riaditeľ Divízie Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s. Jozef Mariňák je hlavný stavbyvedúci Strediska mosty Divízie Slovensko v tejto spoločnosti a Lenka Glovová je pracovníčka obchodného útvaru Divízie Slovensko.

Zdroje
1. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby pre SO 202-00 Most na R4 v km 3,10 nad riekou Torysou, traťou ŽSR a cestou I/68 a jej zmeny.
2. VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava.