Skúsenosti s navrhovaním sanácií pod vozovky

Nielen v cestnom staviteľstve, ale v stavebníctve vo všeobecnosti rozhoduje podložie o celkovej cene diela. Únosnosť podložia, ktorá závisí od geologického zloženia základovej škáry, je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim návrh sanácie pod stavebné konštrukcie. Spoločnosť Amberg navrhuje nielen cestnú infraštruktúru, ale aj bytové komplexy, nemocnice a letiskové plochy, pri ktorých je zakladanie veľmi podstatné a okrem ceny má zásadný vplyv aj na celkovú životnosť.

V tomto článku sa zameriavame na niekoľko zrealizovaných úsekov rekonštrukcie cestnej infraštruktúry v extraviláne a intraviláne miest a obcí na Slovensku. Chceme upozorniť na nástrahy, ktoré striehnu na projektanta už pri samotnom návrhu projektu a na zhotoviteľa diela pri realizácii stavby.

Viaceré naše cesty (nielen prvej triedy) sú v zlom až kritickom stave. Starať sa o ne a udržiavať ich by mali ich správcovia, a to tak, aby bola jazda po nich bezpečná, rýchla a komfortná. Niekedy stačí vyčistiť priekopy a prvky odvodnenia, ktorých zanedbanie má enormný dosah na životnosť vozovky. Inokedy je potrebná výmena alebo zosilnenie asfaltových vrstiev vozovky.

Obr 2
Obr. 2 Ukladanie konštrukčných vrstiev sanácie v extraviláne | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

V poslednom prípade, keď je životnosť vozovky za svojím horizontom, je potrebná komplexná výmena konštrukcie vozovky aj s prípadnou sanáciou pod ňou, ktorá závisí od geologických pomerov in situ. Tie sa od projektantského stola dajú ťažko odhadovať bez podrobného geologického prieskumu, ktorý sa často robí až po začatí rekonštrukcie.

Zo skúseností, ktoré sme získali na projektoch v rôznych koncoch republiky, môžeme konštatovať, že každá rekonštrukcia vozovky si vyžaduje komplexnú analýzu podložia a vhodný návrh sanácie pod vozovku. Samotná konštrukcia vozovky a jej návrh vychádzajú z predpísaných parametrov, ktoré musí zhotoviteľ na stavbe dosiahnuť, aby mohol začať pokladať jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky v predpísaných hrúbkach podľa projektu.

Veľkou neznámou, ktorú sa zhotoviteľ dozvie až na stavenisku, je únosnosť podložia po odstránení existujúcej vozovky, ktorej životnosť bola prekročená.

Obr 3
Obr. 3 Príprava pláne vozovky | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Rekonštrukcia cesty II. triedy na západnom Slovensku

Pri rekonštrukcii cesty II. triedy na západnom Slovensku sme mali pri návrhu vozovky podklad od správcu cesty v podobe výsledkov z meraní prístrojom KUAB. Náš návrh obsahoval sedem variantov konštrukcie vozovky na približne 24 km dlhom úseku rekonštrukcie cesty. Jednotlivé varianty konštrukcie vozovky boli navrhnuté podľa nameraných únosností podložia.

Na obrázkoch vidieť, koľko musel zhotoviteľ odkopať pod úroveň existujúcej konštrukcie vozovky, aby bola sanácia dostatočná a funkčná na uloženie novej konštrukcie vozovky. Nebudeme tu deklarovať namerané hodnoty modulov deformácie a ani navrhované konštrukcie vozovky, ale odprezentujeme niekoľko fotiek z realizácie (obr. 1 až 5).

Obr 4
Obr. 4 Meranie modulov deformácie na pláni vozovky | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Pokusný úsek na stavbe by mal byť realizovaný v mieste, kde boli namerané najnižšie moduly deformácie podložia, aby zhotoviteľ na tomto mieste overil navrhovanú sanáciu pod vozovkou. Niekedy sú výkopy také hlboké, že zo stavebnej jamy nie je vidieť pracovníkov na stavbe a niekedy ani pracovné stroje (o tomto sme len počuli).

Všetky takéto rekonštrukcie ciest sa realizujú v priečnom reze po poloviciach komunikácie, kde je doprava riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. V ojedinelých prípadoch, kde je možné navrhnúť obchádzkovú trasu, sa rekonštrukcia realizuje v celej šírke vozovky. Vtedy sa eliminujú nedostatky, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii po poloviciach.

Obr. 5 Vybúraná konštrukcia vozovky v intraviláne obce
Obr. 5 Vybúraná konštrukcia vozovky v intraviláne obce | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Po zhotovení pokusného úseku sanácie pod vozovkou nasleduje zmeranie únosnosti na úrovni pláne vozovky, ktorá je jasne definovaná normou pre každú cestu podľa triedy dopravného zaťaženia. Ak výsledok skúšky potvrdí minimálnu hodnotu parametrov únosnosti, spokojný je nielen zhotoviteľ, ale aj projektant, ktorý nemusí vymýšľať inú, pre objednávateľa finančne náročnejšiu alternatívu sanácie.

Najväčšia výzva pre zhotoviteľa je realizovať sanáciu v intraviláne obce alebo mesta. Nezáleží na tom, v akej ste obci, lebo všade sa nájde aspoň jedna inžinierska sieť vo vozovke, ktorá vás bude obmedzovať pri realizácii sanácie. V týchto prípadoch je projektant tlačený do maximálnych limitov využiteľnosti svojho návrhu. Druhý v poradí je zhotoviteľ, ktorý musí návrh projektanta zrealizovať.

Miestna komunikácia na západe Slovenska

Ďalším príkladom realizácie je miestna komunikácia v krajskom meste na západe Slovenska, kde sa mesto rozhodlo kompletne vybúrať vozovku a doplniť tak nezaujímavú cestu o chodník, cyklochodník a zeleň. Po výsledkoch z meraní pomocou KUAB sme navrhli pod vozovkou subtílnu sanáciu, keďže únosnosti podložia boli celkom vyhovujúce. Počas realizácie stavby zhotoviteľovi počasie neprialo a voda rozmočila podložie natoľko, že sme našu sanáciu museli prepočítať.

Ohľadom výsledku v rámci pokusných úsekov nás zhotoviteľ bombardoval počas každého kontrolného dňa natoľko, že hlavný inžinier projektu bol nútený projektovať. Na obr. 6 vidieť, aká je komplikovaná realizácia sanácie v intraviláne, kde zhotoviteľ musí brať ohľad na všetky vedenia inžinierskych sietí.

Obr. 6 Kolízie inžinierskych sietí a sanácie pod vozovkou v intraviláne mesta
Obr. 6 Kolízie inžinierskych sietí a sanácie pod vozovkou v intraviláne mesta | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Výsledkom a bodkou za každou rekonštrukciou je kolaudácia stavby, pri ktorej zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo a verí, že návrh projektanta vydrží nielen počas záručnej lehoty diela. Stavebný dozor a kvalitár dohliadajú počas realizácie stavby na dodržiavanie technologických postupov a kvalitatívnych parametrov jednotlivých konštrukčných vrstiev, aby výsledok diela preukázal životnosť na celé návrhové obdobie.

Obr. 7 Pokusný úsek sanácie pod vozovko
Obr. 7 Pokusný úsek sanácie pod vozovko | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Záver

Návrh konštrukcie vozovky a s ňou spojený návrh sanácie pod vozovkou patria medzi najdôležitejšie súčasti návrhu líniových stavieb a rozhodujú o celkovej životnosti komunikácie. Zanedbanie akéhokoľvek konštrukčného detailu alebo postupu môže viesť k rýchlejšej degradácii, čo sa môže v konečnom dôsledku odraziť v zníženej životnosti komunikácie a vo zvýšení finančných nárokov na prípadnú rekonštrukciu.

Obr. 8 Miestna komunikácia tesne pred kolaudáciou
Obr. 8 Miestna komunikácia tesne pred kolaudáciou | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Naša spoločnosť poskytuje pre objednávateľa, resp. správcu nielen projekčné práce, ale aj autorský dozor, stavebný dozor a bezpečnostný audit nielen líniových konštrukcií. Našou snahou je navrhovať také konštrukcie, ktoré počas svojej životnosti budú stabilné, bezpečné a ekonomické.

TEXT: Ing. Marián Dubravský, PhD.
FOTO: Amberg Engineering Slovakia

Marián Dubravský pôsobí ako Senior projektant na oddelení pozemných komunikácií v spoločnosti Amberg Engineering Slovakia.