Modernizácia úseku cesty I/9 Janova Lehota – Lutila

V apríli začala spoločnosť STRABAG, s. r. o., s realizáciou modernizácie úseku cesty I/9 Janova Lehota – Lutila. Projekt zlepšenia parametrov cestnej komunikácie, pomerne štandardný zo stavebného hľadiska, využil stavebný tím STRABAG-u na zapojenie viacerých inovatívnych digitálnych procesov a nástrojov.

Projekt Slovenskej správy ciest zahŕňa modernizáciu cesty I/9 v cestnom staničení ckm 200,750 – 207,780, v dĺžke 7,030 km, v katastrálnych územiach Janova Lehota, Lovčice a Lutila. Kľúčovými stavebnými objektmi sú:

• rekonštrukcia vozovky v ckm 200,750 – 205,425 odfrézovaním 50 mm asfaltových vrstiev,
• rekonštrukcia vozovky v ckm 205,425 – 207,780 odfrézovaním 120 mm asfaltových vrstiev,
• chodníky s prvkami pre nevidiacich,
• rekonštrukcia mosta ev. č. 9-155, „zarúrovanie“ priekopy v ckm 200,925
– 201,050,
• 3 priechody pre chodcov,
• osvetlenie odpočívadla v ckm 206,975.

Modernizácia zahŕňa predovšetkým:
• výmenu asfaltového krytu vozovky,
• úpravu krajníc na predpísanú šírku,
• rekonštrukciu priepustov,
• odvodnenie vozovky (prečistenie a úprava priekop),
• úpravu, resp. výmenu zvislého dopravného značenia,
• obnovu vodorovného dopravného značenia,
• výmenu a doplnenie bezpečnostných zariadení,
• rekonštrukciu a výstavbu chodníkov s doplnením prvkov pre nevidiacich,
• úpravu vjazdov,
• obnovenie priechodov pre chodcov s nasvetlením,
• rekonštrukciu gabionového oporného múra,
• doplnenie osvetlenia odpočívadla.

Zdroj: STRABAG

Predmetná komunikácia je cesta I. triedy, kategórie C 11,5/60, vedie v trase Drietoma, št. hr. – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť únosnosť cesty, zlepšiť jej parametre tak, aby zabezpečovala plynulosť a bezpečnosť dopravy účastníkov cestnej premávky, zvýšiť dopravný komfort užívateľov komunikácie a predĺžiť životnosť dotknutých stavebných objektov.

Realizáciou stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest, zníži sa hladina hluku a emisií od vozidiel a zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Rekonštrukcia vozovky (SO 101-00 a SO 102-00)

Súčasťou dvoch stavebných objektov, ktoré riešia rekonštrukciu vozovky (SO 101-00 a SO 102-00), sú frézovanie a realizácia nových konštrukčných vrstiev, úprava krajníc, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava, resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení a rekonštrukcia oporného gabionového múra.

Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie na okraj vozovky cez nespevnenú krajnicu do cestnej priekopy, resp. na svah cesty alebo okolo obrubníkov do uličných vpustov a „zarúrovanej“ priekopy. Upravenie nespevnených krajníc do sklonu 8 % zabezpečí odtok dažďovej vody z vozovky do existujúcich, resp. nových dláždených priekop.

Existujúce zemné aj nové dláždené priekopy budú prečistené a upravené. Na riešenom úseku cesty sa nachádzajú aj priepusty, ktoré sa budú v rámci projektu rekonštruovať. Súčasťou prác je zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu, dosypanie krajnice štrkodrvinou s hr. 100 mm a na predmetných úsekoch rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo.

Konštrukčné vrstvy

Rekonštrukcia vozovky pozostáva z dvoch stavebných objektov, ktoré sa líšia v skladbe konštrukčných vrstiev. Zatiaľ čo úsek od Dérerovho mlyna po Lovčicu (cestné staničenie

200,750 – 205,425) počíta s výmenou 50 mm asfaltovej vrstvy, úsek od Lovčice až po koniec riešeného úseku (cestné staničenie 205,425 – 207,780) počíta s výmenou 120 mm asfaltových vrstiev a okrem novej obrusnej vrstvy bude položená aj ložná vrstva, emulzný mikrokoberec a výstužná oceľová dvojzákrutová sieť. Skladba konštrukčných vrstiev vozoviek je uvedená v tab. 1.

Tab. 1 Skladba konštrukčných vrstiev vozoviek SO 101-00a SO 102-00
Tab. 1 Skladba konštrukčných vrstiev vozoviek SO 101-00a SO 102-00 

Chodníky a prvky pre nevidiacich (SO 103-00 a SO 104-00)
Objekt SO 103-00 rieši výstavbu absentujúceho chodníka pre bezpečný pohyb chodcov od autobusovej zastávky v smere na Handlovú po jestvujúci priechod pre chodcov. Smerovo a výškovo je chodník naviazaný na navrhovanú úpravu cesty I/9. Navrhovaná šírka chodníka je 2,00 m + nespevnená krajnica 0,25 m.

Priečny sklon chodníka bude 2 % k vozovke. Dĺžka chodníka je 119,00 m. Predmetný objekt SO 103-00 rieši aj prvky pre nevidiacich – realizovať sa budú na autobusovej zastávke v km 200,894 I/9 vľavo a na chodníku pri priechode pre chodcov.
Objekt SO 104-00 rieši chodníky v správe obce Lovčica-Trubín s prvkami pre nevi-
diacich pre bezpečný pohyb chodcov pri priechodoch a autobusových zastávkach.

Tento objekt je rozdelený na tri úseky:
1. úsek – zahŕňa chodník pri priechode pre chodcov so zníženým cestným obrubníkom a prvky pre nevidiacich; nachádza sa v km 201,044;
2. úsek – zahŕňa chodník so zníženým cestným obrubníkom s prvkami pre nevidiacich pri priechode pre chodcov vľavo od smeru staničenia; nachádza sa v km 202,283;
3. úsek – zahŕňa prvky pre nevidiacich v existujúcich chodníkoch; tie sa nachádzajú pri priechode pre chodcov v km 205,505 po oboch stranách komunikácie.

Zdroj: STRABAG

Rekonštrukcia mosta ev. č. 9-155 (SO 201-00)

Mostný objekt ev. č. 9-155 prekonáva Lutilský potok, ktorý šikmo križuje cestnú komunikáciu. Mostný objekt je jednopoľový, s rozpätím približne 14,1 m. Šírka cestnej komunikácie je 11,5 m so šírkou jazdných pruhov 3,50 m. Nosná konštrukcia a spodná stavba sa pri rekonštrukcii nemenia, keďže nevykazujú žiadne známky zatekania ani degradácie. Nemenia sa ani rímsy a zachováva sa aj ich geometria.

Pri rímsach však dôjde k oprave ich povrchu v miestach začínajúcej degradácie a po vyhotovení opráv sa na ne nanesie ochranný náter. Prechody za rímsami budú upravené betónom triedy C35/45 XC4, XD3, XF4(SK)-Cl 0,4 – Dmax16-S3 na dĺžke 2,0 m. Pozdĺž krídiel opôr mosta sa vyhotoví opevnenie z kamennej dlažby s hr. 100 mm škárovanej cementovou maltou do lôžka z betónu s hr. 100 mm.

Pohľadové plochy mostných krídel, opôr a nosnej konštrukcie budú opatrené zjednocujúcim náterom na betónové plochy.

Jestvujúce mostné závery sa odstránia a nahradia podpovrchovými mostnými závermi. Škára medzi nosnou konštrukciou a záverným múrikom sa vyplní trvalo pružnou vlož kou. Po uložení vozovkových vrstiev sa nad škárou medzi NK a oporou vytvorí rezaná škára s hr. 20 mm a výškou 40 mm, ktorá bude vyplnená trvalo pružnou zálievkou s predtesnením.

Na oboch stranách mosta sa vymení jestvujúce zvodidlo za nové certifikované oceľové zábradľové zvodidlo so zvislou výplňou a s úrovňou zachytenia H2, kotvené do rímsy. Pred a za mostom bude zábradľové zvodidlo napojené na existujúce cestné zvodidlo. Svahy koryta potoka sa na jeho pravej strane v smere toku vyčistia od náletových drevín a porastov až po jestvujúce kamenné opevnenie.

V súčasnosti potok obmýva oporu č. 2, ktorá nie je opevnená, postupom času tak môže dôjsť k vymytiu základov. Z toho dôvodu sa navrhuje úprava potoka usmernením toku približne do stredu mostného otvoru.

Zdroj: STRABAG

„Zarúrovanie“ priekopy (SO 501-00)

Objekt SO 501-00 rieši odvedenie dažďových vôd z komunikácie, chodníka a jestvujúcej priekopy do jestvujúceho priepustu DN1200. Súčasťou tohto objektu sú kanalizačné prípojky, ktoré budú odvádzať dažďové vody od uličných vpustov.

Osvetlenie priechodov pre chodcov (SO 620-00, SO 621-00 a SO 622-00)

Predmetné priechody pre chodcov sa nachádzajú v ckm 201,045; ckm 202,85 a ckm 205,505. Osvetlenie priechodov v km 201,045 a 205,505 je navrhnuté so svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, ktorý spôsobuje menšie oslnenie vodičov.

Svietidlá sa umiestnia na stožiare s výškou 6 m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel.

Svietidlá priechodu pre chodcov v km 201,045 sú ovládané riadiacou jednotkou, ktorá bude umiestnená na stožiari osvetlenia priechodu. Riadiaca jednotka zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode fungovalo osvetlenie na úrovni 40 %, a keď sa systém aktivuje, čiže keď chodec stlačí tlačidlo pre aktiváciu umiestnené na stĺpe osvetlenia priechodu, osvetlenie sa zintenzívni na 100 %.

Na osvetlenie priechodu pre chodcov v km 202,850 sú navrhnuté osvetľovacie stožiare OS1 a OS2. Vzhľadom na problémové napojenie týchto stožiarov z distribučnej siete NN rozvodu je navrhnutý samostatný solárny ostrovný systém osvetlenia APL Solar.

Zdroj: STRABAG

Osvetlenie odpočívadla (SO 623-00)

V súvislosti s modernizáciou cesty I/9 a požiadavkou správcu komunikácie vznikla potreba osvetlenia odpočívadla monitorovaného jestvujúcim kamerovým systémom v km 206,975 pred obcou Lovčica-Trubín, v smere na Handlovú. Vzhľadom na prob-
lémové napojenie osvetľovacích stožiarov z distribučnej siete NN rozvodu, resp. existujúceho rozvodu verejného osvetlenia je navrhnutý samostatný solárny ostrovný systém osvetlenia SPL 150 so 4 osvetľovacími stožiarmi.

Oprava cesty ako pilotný digitalizačný projekt

Na prvý pohľad ide o pomerne štandardný projekt modernizácie cestnej komunikácie, akých spoločnosť STRABAG realizovala na Slovensku počas viac ako troch dekád svojho pôsobenia už nespočetné množstvo.

V snahe prinášať pridanú hodnotu všetkým zainteresovaným stranám – investorom, motoristickej verejnosti ako používateľom predmetného úseku, ale tiež rôznym tímom v rámci koncernu STRABAG, ktoré vstupujú do procesu výstavby – sa vedenie stavby rozhodlo zužitkovať doterajšie skúsenosti s dostupnými nástrojmi na digitalizáciu procesov a komunikáciu medzi účastníkmi projektu v čo najväčšej možnej miere sformalizovať a zároveň zjednodušiť využitím tzv. spoločného dátového prostredia (CDE) Dalux od spoločnosti Topcon.

Zdroj: STRABAG

Z pohľadu operatívnych zložiek stavebnej spoločnosti pozostáva projekt tohto typu, teda modernizácia cestnej komunikácie, primárne z fázy plánovania a fázy realizácie. V priebehu oboch fáz vzniká veľké množstvo dát (napríklad výsledky meraní v laboratóriách), ktoré následne slúžia ako podklady pre rôzne dokumenty (napríklad protokoly o súlade s normami). Na tie nadväzujú procesy súvisiace so stavebnými prácami, napríklad proces schvaľovania použitých materiálov alebo technologických postupov.

Našou prioritou je nájsť, zdokonaliť a naplno využiť digitálne prostredie, v ktorom bude na jednom mieste prebiehať spravovanie vzniknutých dát, archivácia vytvorených dokumentov a evidencia nadväzujúcich procesov
– ide napríklad o objednávanie skúšok, prehľad o vykonaných a nevykonaných skúškach, archiváciu certifikátov a VoP, archiváciu technologických postupov alebo tvorbu mesačných reportov.

Prístup do CDE (a teda k všetkým spomenutým materiálom) má investor, zhotoviteľ aj laboratórium. Jednotliví účastníci projektu tak majú na jednom mieste nielen projektovú dokumentáciu, ale aj prehľad o aktívnych dokumentoch, ktoré je potrebné skontrolovať či schváliť.

Na ilustráciu uvedieme príklad. Na riešenom, 7 kilometrov dlhom úseku je potrebné v rámci každých položených 500 t asfaltovej obalenej zmesi odobrať a vyhodnotiť vzorku, či spĺňa kvalitu požadovanú investorom, resp. príslušnou normou. Ako ukazuje tabuľka so skladbou konštrukčných vrstiev vozovky, realizovaná rekonštrukcia si vyžadovala kombináciu jednej, resp. dvoch vrstiev – ložnej a obrusnej – zvlášť pre každý jazdný pruh. Vo výsledku to znamená približne 60 skúšok, ktoré sa týkajú len asfaltových zmesí. Všetky dokumenty podobného typu je potrebné archivovať pre potreby vyhotovenia záverečného vyhodnotenia, tzv. dokumentácie kvality stavby, pričom správa ich digitálnej formy v CDE je výrazne efektívnejšia.

Zdroj: STRABAG

Hlavným prínosom, ktorý však očakávame od využitia prostredia Dalux, je zjednodušenie odovzdávania informácií medzi účastníkmi projektu. Elimináciou práce so samostatnými, offline neprepojenými kópiami projektovej dokumentácie (a všetkými ďalšími dokumentmi týkajúcimi sa stavebného diela), a ich nahradením jedinou, zdieľanou a pre všetkých prístupnou online verziou, vznikne len jeden „zdroj pravdy“. Tým sa zabezpečí, že používateľ vždy pracuje len s najaktuálnejšími verziami jednotlivých dokumentov.

V rámci jedného digitálneho prostredia sú tiež sústredené ďalšie nástroje, ako prehliadač 2D výkresov a 3D modelov  + mračien bodov, elektronický stavebný denník, fotomanažment stavby, kontrolno-skúšobný plán či zoznam úloh.Nemenej dôležitým prínosom je tiež:
• Možnosť obmedziť pri týchto dátach a dokumentoch štandardnú papierovú formu využívajúcu podpisovanie fyzických kópií a uprednostňovať digitálnu formu s elektronickými podpismi – nielen interne v rámci STRABAG-u, ale tiež s investorom projektu, teda Slovenskou správou ciest.
• Eliminácia e-mailov či ďalších externých komunikačných platforiem, keďže Dalux umožňuje komunikovať priamo v prostredí CDE, prístupnom pomocou webového rozhrania.

Zdroj: STRABAG

Optimalizácia frézovania so systémom SmoothRide

Súčasťou prípravnej fázy tohto projektu bola tvorba digitálneho modelu riešeného úseku cesty. Náš tím ho vytvoril pomocou skenovacieho systému RD-M1, ktorý je súčasťou riešenia SmoothRide spoločnosti Topcon. Hoci pre náš realizačný tím znamenalo využitie tohto systému spočiatku vyššie nároky na analýzu pôvodného stavu vozovky, prínosom boli cenné skúsenosti pre budúcu projektovú prípravu, ako aj pre zber a uchovávanie dát o zrealizovaných a dokončených vozovkách.

Zdroj: STRABAG

SmoothRide sa zároveň ukázal ako nástroj, ktorý priniesol výhody operátorom cestnej frézy z našej koncernovej spoločnosti SAT Slovensko. Systém pomocou importovaného 3D modelu automaticky prispôsoboval presné parametre búrania (odstraňovania asfaltovej vrstvy s poškodeniami a nerovnosťami) a obsluha stroja sa tak mohla naplno venovať chodu frézy a jej pohybu v priestore.

Vozovku tak bolo možné pripraviť pre ukladanie novej obrusnej asfaltovej vrstvy s minimálnym objemom odpadu a výrazne zníženou prácnosťou pre strojnú obsluhu. Výsledkom je aj podľa analýz 3D modelov dosiahnutie požadovaného faktoru IRI (International Roughness Index), a teda mimoriadne hladkého a jemného pocitu z jazdy.

TEXT A FOTO: STRABAG, s. r. o.