Detail štruktúry asfaltovej vrstvy a jej farebného vyhotovenia
Galéria(7)

Zelený asfalt na novom cyklochodníku v Bardejove

Posledné obdobie by sme s drobným nadsadením mohli pokojne označiť aj ako „zelené“. Stavajú sa zelené budovy, vyrába sa zelená energia a vyberajú sa zelené alternatívy. Cyklochodník postavený koncom minulého roka v Bardejove je však zelený nielen metaforicky.

Cesta k novému cyklochodníku viedla od pôvodných predstáv investora cez plány a projekty, overenie materiálov v laboratóriu až po praktické uskutočnenie riešenia premietnutého do stavebnej technológie. Výsledkom je viac než zaujímavý úsek bardejovskej cyklotrasy, za ktorým stojí tímová práca zodpovedných odborníkov z koncernu STRABAG.

Zelená farba hornej vrstvy asfaltového povrchu, ktorá sa realizovala na základe požiadavky investora (mesta Bardejov), je už na prvý pohľad najväčšou zaujímavosťou cyklochodníka na Toplianskej ulici v intraviláne mesta. Asfaltová vozovka so zelenou farbou obrusnej vrstvy krytu si pritom zachováva kvalitatívne parametre ako pri štandardnej realizácii v čiernej farbe.

Spoločnosť STRABAG, s. r. o., realizovala práce ako subdodávateľ pre hlavného zhotoviteľa, ktorý uspel vo verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky bola výstavba objektu SO 01 Cyklochodník, ktorému je venovaný tento článok.

V rámci tohto stavebného objektu sa realizovali všetky konštrukčné vrstvy, obrubníky, vpusty aj odvodňovacie žľaby. Práce sa začali v septembri 2019 so stanoveným časom výstavby tri mesiace. A hoci išlo o náročný termín, bol realizovateľný a aj napriek drobným prekážkam, ktoré sa zjavili v niektorých fázach výstavby, sa ho podarilo stihnúť. Stavba je už aktuálne sprístupnená verejnosti.

Postupné kroky laboratórnej výroby farebnej asfaltovej zmesi a) asfalt bez čierneho pigmentu, b) zelený pigment zabalený, „bezfarebný“ asfalt zabalený, zamiešaná zelená asfaltová zmes, c) laboratórne vyhotovené (zamiešané a zhutnené) skúšobné teleso
Pohľad na výstup zelenej asfaltovej zmesi z výrobne (obaľovacej súpravy v Hanušovciach nad Topľou)
Pohľad do korby nákladného vozidla
Farebný pigment dodaný v presných navážkach sa dávkoval do miešačky obaľovacej súpravy ručne.
Spoločnosť STRABAG, s. r. o., realizovala práce ako subdodávateľ pre hlavného zhotoviteľa.
Detail štruktúry asfaltovej vrstvy a jej farebného vyhotovenia
Cyklistický chodník je farebne zladený s okolitým prostredím.

Základné údaje o stavbe

Predmetom stavby bola obnova a úprava existujúceho chodníka na Toplianskej ulici v úseku od Mokrolužského mosta (Štefánikova ulica) po križovatku s Ulicou Tarasa Ševčenka. Chodník je ukončený približne 35 m pred križovatkou. Dôvodom bolo značné poškodenie existujúceho chodníka, ktorý už nespĺňal technické a parametrické podmienky na takýto druh komunikácie.

Súčasťou riešenia je aj nové verejné osvetlenie pozdĺž chodníka (SO 02) a cyklolávka cez rieku Topľa (SO 03) pozdĺž existujúceho cestného mosta, čím sa podarilo prepojiť cyklochodník od Mníchovského potoka k Mokrolužskému mostu s obnoveným úsekom na Toplianskej ulici. Cyklisti sa tak budú môcť bezpečne prepraviť z centra mesta až po križovatku na Mníchovský potok.

SO 01 Cyklochodník

Cyklochodník vedie pozdĺž južného nábrežia rieky Topľa od Štefánikovej ulice po Ulicu Tarasa Ševčenka. Smerovo a výškovo je trasa chodníka naviazaná na jestvujúci cyklistický chodník a chodník pre peších na Toplianskej ulici.

Terén je rovinatý, iba v časti zjazdu zo Štefá­nikovej ulice je v krátkom úseku miernejší svah. Chodník rešpektuje všetky vstupy do jestvujúcich objektov. Zjazd v km 0,026 k rieke Topľa je upravený asfaltovou vozovkou v maximálnom sklone zjazdu 15 %.

Na začiatku trasy chodníka je zrealizovaná nová cyklistická lávka cez rieku Topľa. Maximálny sklon chodníka je 9,5 % (na dĺžke približne 20 m), minimálny sklon je 0,3 %. Priečny sklon chodníka je 2 %.

Chodník má konštantnú šírku 3,5 m, jeho celková dĺžka je približne 818 m. Plocha cyklochodníka je 2 880 m2, pričom plocha na existujúcom cyklochodníku a na vozovke je 2 012 m2, na zeleni je to 868 m2.

Bočnú oporu cyklochodníka na ľavej strane tvorí cestný betónový obrubník s rozmermi 1 000 × 260 × 150 (resp. s dĺžkou 500 mm), ktorý je uložený do betónového lôžka C16/20 a vyvýšený 120 mm nad úroveň vozovky, na pravej strane je to obrubník so zhodnými rozmermi a uložením, ale znížený na úroveň vozovky.

Na začiatku a na konci cyklistického chodníka sú uložené varovné pásy s polguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich.

Pri napojení cyklochodníkov na vozovku sa zrealizovalo zarezanie asfaltovej vrstvy z dôvodu lepšieho napojenia na jestvujúcu konštrukciu vozovky. Medzera medzi betónovým obrubníkom a vozovkou sa zaliala trvalo pružným nepriepustným tmelom alebo asfaltovou zálievkou.

Odvodnenie

Odvodnenie chodníkov zabezpečuje 2,0 % priečny a pozdĺžny sklon smerom k ľavému obrubníku. Následne sa voda odvádza cez obrubníkové vpusty a líniové žľaby do jestvujúcich vyústení dažďových vpustov do koryta rieky Topľa, ktoré sa zrealizovali v rámci výstavby protipovodňového múra. Odvodnenie pláne zabezpečuje 3 % priečny sklon.

Trvalé dopravné značenie

Vzhľadom na charakter stavby nebolo nutné meniť pôvodné trvalé dopravné značenie – jestvujúce sa ponechalo, nové sa doplnilo na cyklistickom chodníku. Zvislé dopravné značenie je z oceľového pozinkovaného plechu, žiarovo zinkovanej oceľovej rúrky, retroreflexnej fólie triedy RA1, RA2 a spĺňa podmienky stanovené normou STN 018020.

Dopravné značky sú umiestnené tak, aby ani svojím obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t. j. 0,5 m od hlavy obrubníka, pričom optimálna vzdialenosť je v páse 1 – 2,5 m od krajnice cesty.

Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule, musí byť min. 2,5 m nad niveletou vozovky. Vodorovné dopravné značenie je zriadené nástrekovou technikou, pričom je navrhnutá retroreflexná úprava.

Konštrukcia vozovky chodníka

  • asfaltový betón zelenej farby AC 11 O; 50 mm
  • spojovací postrek PS 0,50 kg/m2
  • asfaltový betón AC 16 P; 50 mm
  • infiltračný postrek PI 0,80 kg/m2
  • cementom stmelená zmes CBGM C5/6 200 mm
  • štrkodrvina ŠD 200 mm
    SPOLU: 500 mm

Zvolená technológia – ako vznikla z čiernej zelená?

Požadovaná zmena farby asfaltovej zmesi, ktorú poznáme takmer bez výnimky len ako čiernu (aj napriek tomu, že pozostáva len z celkom malej časti z čierneho asfaltového spojiva – približne 5 %), nebola jednoduchá záležitosť.

Čiernu farbu totiž nemožno zmeniť pridaním farbiva na inú ľubovoľnú číru farbu. Vzhľadom na to sa zvolil postup zámeny čierneho asfaltového spojiva na bezfarebné, ktorý predstavoval prvý dôležitý krok na ceste k výsledku.

Podstatou zvoleného procesu je, že sa z čierneho asfaltu chemicky odstráni pigment. Následne sa tento pigment nahradí takou farbou, aká sa požaduje vo výsledku. Na kamennú kostru sa vyberá kamenivo svetlej farby, samozrejme, za dodržania požadovaných kvalitatívnych parametrov.

Myšlienku výstavby zelenej obrusnej vrstvy krytu vozovky, ktorá je podmienená najmä možnosťou výroby zelenej asfaltovej zmesi, bolo treba, prirodzene, overiť najskôr v laboratórnych podmienkach.

Potom nasledovala jednoducho definovaná, no v praxi pomerne zložito realizovateľná úloha – odstrániť zo všetkých súčastí technológie výroby, dopravy, kladenia a zhutňovania čierny asfalt, ktorý sa doteraz používal takmer všade. A to v dokonalej miere, pretože prítomnosť aj malého množstva čiernej farby výrazne zmení výslednú farbu asfaltovej zmesi.

Postupné kroky laboratórnej výroby farebnej asfaltovej zmesi a) asfalt bez čierneho pigmentu, b) zelený pigment zabalený, „bezfarebný“ asfalt zabalený, zamiešaná zelená asfaltová zmes, c) laboratórne vyhotovené (zamiešané a zhutnené) skúšobné teleso
Postupné kroky laboratórnej výroby farebnej asfaltovej zmesi
a) asfalt bez čierneho pigmentu, b) zelený pigment zabalený, „bezfarebný“ asfalt zabalený, zamiešaná zelená asfaltová zmes, c) laboratórne vyhotovené (zamiešané a zhutnené) skúšobné teleso |

Skúška typu zelenej asfaltovej zmesi

Prípravné práce prebiehali v laboratóriu spoločnosti TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o., v Geči, ako servisnej spoločnosti koncernu STRABAG. Na cyklistický chodník sa použila asfaltová zmes s označením AC 11 O 50/70; SG 97F.

Ako kamenivo do asfaltovej zmesi sa zvolil vápenec z lomu Sedlice (svetlý minerál), vďaka ktorému lepšie vyniká farebný pigment. Zloženie zmesi kameniva sa pritom výrazne neodlišuje od asfaltovej zmesi pre asfaltový betón podobného druhu.

Ako spojivo sa použil bezfarebný asfalt s fyzikálnymi parametrami cestného asfaltu 50/70 značky Dekobit. Zelené farbivo, pigment (FEPREN-\G820\900092), sa dávkovalo v množstve 1,5 % hmotnosti asfaltovej zmesi, ktorou sa nahradila časť frakcie kameniva 0 – 2 mm.

Zamiešanie asfaltovej zmesi v laboratóriu sa vykonalo obvyklým spôsobom. Farbivo sa pridalo do zmesi kamennej múčky, ktorá sa takto primiešala do zmesi kameniva. Pri miešaní bola teplota 165 °C, pri hutnení 150 °C.

Následne sa stanovili fyzikálne parametre asfaltovej zmesi – objemová hmotnosť a pomer pevnosti v priečnom ťahu. Ako problematická sa však ukázala kontrola zloženia spojiva z asfaltovej zmesi pomocou extrakcie, ktorej cyklus sa zopakoval až 9-krát.

Pohľad na výstup zelenej asfaltovej zmesi z výrobne (obaľovacej súpravy v Hanušovciach nad Topľou)
Pohľad na výstup zelenej asfaltovej zmesi z výrobne (obaľovacej súpravy v Hanušovciach nad Topľou) |

Technológia výroby a kladenia zelenej asfaltovej zmesi

Asfaltová zmes bola vyrobená v obaľovacej súprave firmy STRABAG, s. r. o., v Hanušovciach nad Topľou, pričom súprava bola prečistená od zvyškov čierneho asfaltu opakovanými miešaniami zmesi kameniva. Bezfarebný asfalt sa dávkoval priamo z mobilnej cisterny.

Farebný pigment dodaný v presných navážkach sa dávkoval do miešačky obaľovacej súpravy ručne. Napriek maximálnemu úsiliu zabrániť prítomnosti pôvodného asfaltu bola prvá vyrobená asfaltová zmes aj tak jemne znečistená čiernou farbou.

Pred začatím prác sa musela dokonale očistiť aj strojná technológia (korby nákladných vozidiel, finišer a valce). Posledným krokom pred finálnym položením a zhutnením asfaltovej zmesi dokonalej farby bolo potom overenie výsledku na časti podkladovej asfaltovej vrstvy.

Farebný pigment dodaný v presných navážkach sa dávkoval do miešačky obaľovacej súpravy ručne.
Farebný pigment dodaný v presných navážkach sa dávkoval do miešačky obaľovacej súpravy ručne. |

Dôkladná príprava, výborný výsledok

Dobrý výsledok je priamo úmerný príprave. A treba povedať, že vybudovanie úseku dopravnej plochy pre cyklistov s pomerne malou odlišnosťou od bežnej asfaltovej zmesi (iná farba) si na zaistenie požadovaného efektu vyžiadalo veľmi náročnú prípravu v procese návrhu, overenia, výroby a spracovania. No výsledok stojí za to.

Cyklistický chodník je farebne zladený s okolitým prostredím.
Cyklistický chodník je farebne zladený s okolitým prostredím. |

NA TEXTE SPOLUPRACOVAL: Ing. Zsolt Boros (v článku sú použité aj informácie z projektu
na realizáciu stavby)
FOTO: STRABAG, s. r. o., TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.

Zsolt Boros pôsobí v spoločnosti TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.