03 Strabag

Na rýchlostnej ceste R4 pri Milhosti sa naplno rozbehla výstavba obojstranného odpočívadla

Začiatok stavebných prác musela spoločnosť STRABAG, ktorá stavbu realizuje, odložiť o viac ako dva mesiace, keďže v dotknutom území sa v marci začal realizovať archeologický prieskum. V súčasnosti však už výstavba, najmä v podobe rozsiahlych zemných prác, prebieha naplno.

Moderné obojstranné odpočívadlo Milhosť bude situované v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou. Jeho výstavbou reaguje investor, Národná diaľničná spoločnosť (NDS), na rastúcu mobilitu ľudí a stúpajúcu nákladnú automobilovú dopravu.

Odpočívadlo poskytne veľkorysé parkovacie kapacity (77 miest na odpočívadle v smere od maďarských hraníc a 60 miest smerom do Maďarska), možnosť zakúpiť si diaľničnú známku, zaobstarať si mýtne palubné jednotky, alebo využiť priestory určené na relax a osobnú hygienu.

Súčasťou oboch odpočívadiel budú samostatné hygienické priestory pre vodičov nákladnej automobilovej dopravy, oddelené od hygienických zariadení určených pre verejnosť. Na odpočívadle v smere do Maďarska bude možné odovzdať palubné mýtne jednotky, zatiaľ čo v opačnom smere, od hraníc smerom do Košíc, bude súčasťou odpočívadla informačno-predajné miesto NDS.

V ňom si budú môcť cestujúci zakúpiť diaľničné známky či získať informácie o zaujímavých turistických atrakciách na Slovensku. Odpočívadlo bude poskytovať aj aktívnu oddychovú zónu pre deti a dospelých s detským ihriskom a workout zónou.

Na bezpečnosť oboch odpočívadiel bude dohliadať kamerový systém. Zároveň na nich budú kontrolné stanovištia, ktoré budú slúžiť Policajnému zboru SR na výkon kontroly stavu a hmotnosti vozidiel.

Parametre parkovacích kapacít sú nastavené na:
• pravostranné odpočívadlo (v smere do Maďarska): 34 miest pre osobné automobily (z toho 4 ŤZP), 20 miest pre kamióny,
6 miest pre autobusy a karavany,
• ľavostranné odpočívadlo (v smere z Maďarska): 30 miest pre osobné automobily (z toho 4 ŤZP), 41 miest pre kamióny,
6 miest pre autobusy a karavany.
Projekt v hodnote 8,76 mil. € bude financovaný zo štátneho rozpočtu. Dobrou správou pre motoristov je, že sa nemusia obávať výraznejších dopravných obmedzení, pretože prístup stavebných strojov na stavbu je riešený tak, aby minimalizoval obmedzenia premávky na rýchlostnej ceste R4.

04 Strabag
Zdroj: STRABAG

Navrhované riešenie

Riešenie spočíva v realizácii obojstranného odpočívadla na novovybudovanej rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarskej republiky. Na začiatku vymedzeného úseku vedie niveleta rýchlostnej cesty v záreze stabilizovanom zárubným múrom a hĺbkovým trativodom, ktorých sa umiestnenie odpočívadiel nedotkne. Na konci úseku je umiestnenie limitované mostom na poľnej ceste, ktorý je už vybudovaný.

Odpočívadlo sa priamo napája na existujúcu rýchlostnú cestu R4, ktorá je ukončená dočasnou cestou napájajúcou sa na cestu I/17. V súčasnosti prebieha výstavba rýchlostnej cesty M30 na území Maďarska, ktorá sa priamo napojí na rýchlostnú cestu R4 a zároveň sa zruší dočasné napojenie na cestu I/17. V rámci odpočívadla sú navrhnuté komunikácie napájajúce sa na existujúcu prístupovú cestu ponad R4, ktoré sú určené na vzájomné prepojenie oboch odpočívadiel.

Toto prepojenie bude slúžiť vozidlám obsluhy odpočívadla, bezpečnostným zložkám a tiež sa bude využívať pre potreby vrátenia vozidla na územie tej krajiny, z ktorej prišlo.

Funkcia a umiestnenie odpočívadla vyplývajú zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry (hraničné distribučné miesto pre služby mýta − poskytovanie palubných jednotiek, predaj diaľničných nálepiek) a z projektu vstupných brán (informačno-predajné miesto, predaj diaľničných známok).

Odpočívadlo bude mať charakter malého odpočívadla – D, resp. D1, s rozšírenými službami pre vodičov tranzitnej nákladnej dopravy.

Základné členenie stavby je na:
− cestné objekty, do ktorých patria spevnené plochy pravého a ľavého odpočívadla, pripájací a odbočovací pruh a dočasné prístupové cesty,
− objekty odpočívadla, ktoré sa skladajú z polyfunkčných objektov a z drobnej architektúry,
− odvodnenie odpočívadla a úpravu odvodnenia rýchlostnej cesty R4,
− predprípravu informačného systému,
− vybavenosť odpočívadla,
− inžinierske siete.

Z hľadiska stavebných prác možno stavbu deliť na:
− demolačné práce,
− zemné práce,
− sanačné práce a hĺbkové odvodnenie,
− práce na hrubej stavbe budov,
− práce na stavbe vedení,
− práce na spodnej stavbe ciest,
− práce na vrchnej stavbe ciest,
− dokončovacie práce (natieračské, dopravné značenie),
− montáž oplotenia a zábradlí,
− inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest.

Pravostranné odpočívadlo

Je umiestnené na násype v km 13,2 až 13,6 cesty R4 Košice – Milhosť. Dopravné plochy odpočívadla tvoria tri pozdĺžne prejazdné komunikácie, medzi ktorými sú umiestnené parkovacie a relaxačné plochy. Plochy odpočívadla budú funkčne delené na oddychové plochy, oddelené parkoviská pre nákladné autá – kamióny, osobné autá, autobusy a karavany.

Odstavné plochy pre kamióny budú šikmé v uhle 45° a prejazdné. Parkovacie plochy pre autobusy a karavany budú radené pozdĺž komunikácie s možnosťou výstupu priamo na chodník pre peších. Osobné autá budú radené šikmo v uhle 45° k pochôdznym ostrovčekom.

Odpočívadlo bude vybavené prvkami drobnej architektúry, ako sú stoly a lavičky, odpadkové koše či informačný pútač. V ťažisku odpočívadla bude objekt, v ktorom budú umiestnené priestory pre osobnú hygienu vodičov a posádok osobných áut a autobusov, priestor pre predaj diaľničných známok a vybavovanie mýtnych poplatkov, samostatné hygienické priestory pre vodičov kamiónov, priestor pre informačné a propagačné stredisko.

Pohyb peších v areáli odpočívadla bude umožnený po chodníkoch a priechodoch pre chodcov.

Ľavostranné odpočívadlo

Je umiestnené v záreze v km 13,5 až 14,0 R4 Košice – Milhosť. Dopravné plochy odpočívadla tvoria štyri pozdĺžne prejazdné komunikácie, medzi ktorými budú umiestnené parkovacie a relaxačné plochy. Plocha medzi komunikáciami je funkčne rozdelená na oddychové plochy, oddelené parkoviská pre nákladné autá – kamióny, osobné autá, autobusy a karavany.

Odstavné plochy pre kamióny budú šikmé v uhle 45° a prejazdné. Parkovacie plochy pre autobusy a karavany budú šikmé, prejazdné, s možnosťou výstupu priamo na chodník pre peších. Osobné autá budú radené šikmo v uhle 45° k chodníku pozdĺž komunikácie. Odpočívadlo bude vybavené prvkami drobnej architektúry, ako sú stoly a lavičky, odpadkové koše, informačný pútač, fontánka s pitnou vodou, vybavenie pre aktívny oddych detí a dospelých.

V ťažisku odpočívadla bude objekt, v ktorom budú umiestnené priestory pre osobnú hygienu vodičov a posádok osobných áut a autobusov, priestor pre predaj diaľničných známok a vybavovanie mýtnych poplatkov, samostatné hygienické priestory pre vodičov kamiónov, priestor pre informačné a propagačné stredisko.

Pred vjazdom do odpočívadla bude umiestnená retenčná nádrž. Pohyb peších v areáli odpočívadla bude po chodníkoch a priechodoch pre chodcov.

05 Strabag
Zdroj: STRABAG

 

Konštrukcie spevnených plôch

Konštrukcia vozovky bola zvolená na základe existujúcej konštrukcie vozovky, na ktorú sa odpočívadlo priamo napája, pričom sa posúdila programom LAYMED – TS 0502. Navrhnuté konštrukcie spevnených plôch sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Navrhnuté konštrukcie spevnených plôch

Konštrukcia vozovky
asfaltový koberec mastixový SMA 11-I, PMB 45/80-75 40 mm
spojovací asfaltový postrek modifikovaný PS;PMB emulzia C60BP4 0,3 kg/m2
asfaltový betón modifikovaný AC 22L mod-I, PMB 45/80-55 60 mm
spojovací asfaltový postrek modifikovaný PS;PMB emulzia C60BP4 0,3 kg/m2
asfaltový betón AC 22P -I, CA 35/50 60 mm
infiltračný asfaltový postrek PI CB; emulzia C60B4 0,7 kg/m2
cementom stmelená zmes CBGM C5/6 200 mm
nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 0/45GC 220 mm
Spolu   min. 580 mm
Zhutnená pláň vozovky Edef2 = 90 MPa
Konštrukcia dláždených plôch a chodníkov
zámková dlažba sivá DL 60 mm
ložná vrstva ŠD fr. 4 ‒ 8 mm 50 mm
štrkodrvina ŠD 100 mm
Spolu   min. 210 mm
Konštrukcia v mieste plochy pre aktívny oddych a detského ihriska
Multifunkčná dopadová plocha s certifikovaným povrchom
EPDM gumový granulát 35 mm
štrkodrvina ŠD fr. 0 ‒ 4 mm 30 mm
štrkodrvina ŠD fr. 0 ‒ 32 mm 180 mm
Spolu   min. 245 mm

Odvodnenie

Odvodnenie stavby je riešené jednotlivo po stavebných objektoch. Voda zachytávaná zo svahov telesa je odvedená cez dláždené priekopy do odvodňovacej priekopy, ktorá odvádza vodu do recipienta – potoka Šartos. Voda v podloží je odvádzaná systémom hĺbkových trativodov, ktoré sú vyústené do existujúcich alebo navrhovaných odvodňovacích zariadení.

Povrchová voda z odpočívadiel je odvádzaná systémom uličných vpustov do cestnej kanalizácie a je zachytávaná v navrhnutom odlučovači ropných látok (ORL) a následne vyústená do retenčného jazierka, z ktorého odteká cez odvodňovaciu priekopu do potoka Šartos.

Na ochranu povrchových a podzemných vôd sa navrhujú dažďová kanalizácia a vsakovací systém, ktoré budú odvádzať dažďové vody zo spevnených plôch a zo striech objektov na odpočívadle. Dažďová kanalizácia bude vybudovaná samostatne na každom odpočívadle. Dažďové vody budú odvádzané do retenčných nádrží na oboch stranách odpočívadla, ktoré budú prepojené na odvodňovací systém rýchlostnej cesty R4 a môžu zároveň slúžiť ako požiarne nádrže.

Pred zaústením dažďových vôd do povrchového odtoku budú dažďové vody prečistené v ORL. Odkanalizovanie sociálnych a ostatných zariadení odpočívadla bude zabezpečené splaškovou kanalizáciou. Splaškové odpadové vody budú odvádzané do jestvujúcej kanalizácie obce Milhosť, ktorou budú odtekať do miestnej ČOV.

Terénne úpravy

V rámci terénnych úprav sa rieši únosnosť podložia a stabilita násypových a zárezových svahov telies spevnených plôch a komunikácií oboch odpočívadiel a zároveň zahumusovanie a zatrávnenie zárezových svahov.

V rámci pravého odpočívadla sa na základe inžiniersko-geologického prieskumu navrhla výmena podložia v hrúbke 1,0 m a jeho nahradenie štrkodrvinou fr. 0/63 s použitím separačnej geotextílie. Súčasne sa na odvedenie priesakov podzemnej vody a na urýchlenie konsolidácie podložia vysokého násypu realizujú konsolidačné drény s gravitačným odvedením zachytenej vody do hĺbkového trativodu v päte násypového svahu pravého odpočívadla a s následným vyústením trativodu do miestneho recipienta. Konsolidačné drény sú navrhnuté po spádnici terénu v osovej vzdialenosti 20 m.

Šírka drénov bude 1,0 m v dne, sklon svahov drénov bude 5 : 1, hĺbka 1,25 m a výplň zo štrkodrviny fr. 0/63 s použitím tkanej geotextílie kombinovanej s filtračnou geotextíliou vyrobenou z prvotnej suroviny.
Pri ľavom odpočívadle sa na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu navrhla na pláni ľavého odpočívadla výmena podložia v hrúbke 0,5 m s použitím tkanej geotextílie kombinovanej s filtračnou geotextíliou, vyrobenou z prvotnej suroviny. V rámci tohto odpočívadla sa realizujú stabilizačné (stabilizačno-odvodňovacie) rebrá svahu zárezu v osovej vzdialenosti 10 m.

Šírka drenážnych rebier bude 1,0 m v dne, sklon svahov bude 2 : 1, hĺbka 3,0 m a výplň zo štrkodrviny fr. 63/125 s použitím tkanej geotextílie kombinovanej s filtračnou geotextíliou. Svahové rebrá budú vyústené min. 0,25 m nad dnom hĺbkového trativodu.

Súčasný stav – výstavba v plnom tempe

Plné stavebné tempo sa podarilo dosiahnuť až v prvej polovici júna, kedy bola ukončená hlavná časť prác na archeologickom prieskume. Aktuálne sa realizuje tzv. sendvičový či vrstvený násyp na strane pravostranného odpočívadla, teda smerom do Maďarska, a znižovanie terénu na projektovanú úroveň sanácie na mieste budúceho ľavostranného odpočívadla – smerom od hraníc do Košíc.

S pomerne rozsiahlymi zemnými prácami pomáhajú stavebnému tímu aj technológie. Buldozéry a zrovnávače sú vybavené jednotkami s navádzaním podľa 3D modelu, vďaka čomu sa zvyšuje tempo a efektivita prác.

V prípade pokračujúcich priaznivých poveternostných podmienok by stavba mala byť do konca roka 2021 hotová na viac ako 50 %. Prvým kľúčovým stavebným míľnikom je dokončenie násypu odpočívadla na pravej strane. Zatiaľ situácia nasvedčuje tomu, že tento termín sa stihne aj napriek zdržaniu, ktoré vyplynulo z realizácie archeologického prieskumu.

Úplné dokončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2022.

STRABAG bitmap TeamsWork PNG

www.strabag.sk

Zdroj: PR článok STRABAG, s. r. o.