Rekonštrukcia mosta Lamač na diaľnici D2 v Bratislave

Vzhľadom na dopravnú vyťaženosť diaľničného úseku D2, na ktorom sa most v bratislavskom Lamači nachádza, prebiehala jeho rekonštrukcia v dvoch fázach počas letných školských prázdnin v rokoch 2021 a 2022. Hoci most nemá výnimočné rozmery a parametre, ide o objekt, ktorý zabezpečuje križovanie mimoriadne dôležitých a vyťažených cestných a železničných koridorov.

Most postavený v roku 1972 vedie ponad dôležitú železničnú trasu Bratislava – Břeclav a je súčasťou diaľnice D2. Jeho oprava spočívala v obnove mostného zvršku (odfrézovali sa asfalty na moste a na predpoliach, vybúral sa vyrovnávací betón až do nosnej konštrukcie, čiastočne sa vybúrali záverné múriky, demontovali sa dilatačné závery a zvodidlá), v odstránení existujúcej prechodovej dosky mosta a zhotovení novej, v realizácii povrchovej sanácie nosnej konštrukcie a spodnej časti stavby, ako aj v prácach pod mostom.

Tie spočívali v úprave existujúceho terénu, preložke sietí, spevnení svahov, realizácii prístupových schodísk do terénu pod mostom a vo zvedení vody z povrchu mosta do odvodňovacieho žľabu pozdĺž trate.

Ešte pred začiatkom hlavných prác sa na samotnom moste v lete 2021 vybudovali prejazdy cez stredový deliaci pás, vďaka čomu mohla zostať zachovaná obojsmerná premávka aj počas búrania a výstavby oboch strán mosta. Počas opravy pravého mosta, ktorého vozovka privádza motoristov zo Záhoria a z Českej republiky do Bratislavy, bola doprava presmerovaná na ľavý most, čo však znamenalo, že fungovali len tri jazdné pruhy.

Výsledkom boli rozsiahle zápchy na vjazde do hlavného mesta, preto investor Národná diaľničná spoločnosť pri oprave ľavého mosta navrhol efektívnejšie riešenie s výrazne lepšou dopravnou priepustnosťou. To spočívalo v rozšírení a vo vyasfaltovaní pravého jazdného pásu približne o 1 m, čo vo výsledku umožnilo zachovať v oboch smeroch prejazdné dva pruhy, takže počas tohtoročných opráv bola dopravná situácia neporovnateľne lepšia.

Zdroj: STRABAG

Obmedzenia vyplývajúce z povahy a rozsahu prác tak na diaľničnej trase existovali aj tento rok – najmä vo forme zníženej maximálnej povolenej rýchlosti, zúžených jazdných pruhov či uzávery nájazdovej rampy v smere od Devínskej Novej Vsi –, no výjazd smerom z Bratislavy bol pomerne plynulý a motoristi počas opráv na diaľnici pocítili len minimálne obmedzenia. A vďaka rozšíreniu diaľničného násypu a vozovky za samotným mostom v smere do Bratislavy mohlo prísť po zrušení obmedzení k trvalému predĺženiu pripájacieho jazdného pruhu.

V záujme maximalizovať stavebné tempo sa sanačné práce betónového povrchu spodnej časti mostného objektu realizovali najmä v nočných hodinách. Zároveň práce prebiehali podľa aktuálneho harmonogramu výluk na železničnej trati v koordinácii so ŽSR. V rámci opravy samotného mosta sa robila sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie, čo bolo veľmi náročné vzhľadom na intenzitu železničnej dopravy.

Dané opravy sa museli robiť počas výluk, či už čiastkových, keď bola premávka presmerovaná na jednu koľaj, alebo úplných, ktoré boli naplánované v nočných hodinách. Výluk bolo približne 35, takže aj táto časť prác pod samotným mostom si vyžadovala poctivú a kvalitnú prípravu a koordináciu.

Zdroj: STRABAG

Predmet stavby

Projekt riešil opravu mostného objektu – diaľničného mosta na diaľnici D2 cez trať ŽSR Bratislava – Břeclav –, ktorý tvorí jedna konštrukcia pre obidva jazdné smery.
V priečnom smere tvorí most 58 prefabrikátov I-67 s výškou 1,0 m a dĺžkou 21,0 m, ktoré sú vzájomne spojené v mieste prírub dobetonávkou pri hornom aj spodnom povrchu NK. Vzhľadom na šikmosť mosta sú ku krajným oporám dobetónované konzoly, aby sa minimalizovala veľkosť cípov vystupujúcich mimo koruny diaľnice.

Spodnú stavbu tvoria stenové opory s premennou hrúbkou od 0,65 do 1,3 m. V hornej časti opôr je priebežný úložný prah, na ktorom sú na pryžových ložiskách uložené nosníky. Opory sú ukončené závernými múrikmi (pod vozovkou s ozubom na uloženie prechodovej dosky) a ťažnými krídlami rovnobežnými s diaľnicou a so zavesenými kolmými krídlami na kratšej strane. Mostný záver je pôdorysne zalomený a lemuje koncový priečnik a dobetónovanú ŽB konzolu.

Na hornom povrchu nosníkov je vyrovnávacia betónová doska, na ktorej je izolácia a asfaltové vozovkové vrstvy. Na vonkajších okrajoch a v strede mosta sú monolitické ŽB rímsy, do ktorých sú prikotvené pätné dosky zvodidiel. Priestor medzi stredovými rímsami je dobetónovaný a prechádza ním stĺp VO, kotvený do
ŽB bloku medzi nosníkmi.

Most je odvodnený odvodňovačmi umiestnenými pozdĺž rímsy na nižšej strane vozovky (4 ks na ľavom, 3 ks na pravom moste).

Smer jazdy z Brna do Bratislavy predstavuje pravý jazdný pás, smer jazdy z Bratislavy do Brna ľavý jazdný pás.

Zdroj: STRABAG

Rozsah opravy

Na základe hlavnej prehliadky mosta a podľa zadania správcu stavby bol rozsah opravy stanovený takto:
1. obnova mostného zvršku – odbúranie existujúcich zvodidiel, stĺpov VO, ríms, vozovky, izolácie, vyrovnávacej vrstvy NK, odvodňovačov a realizácia nového mostného zvršku;
2. odstránenie existujúcej prechodovej dosky (PD) a realizácia novej PD;
3. realizácia povrchovej sanácie nosnej konštrukcie a spodnej stavby;
4. úprava pod mostom zahŕňajúca úpravu existujúceho terénu, spevnenie svahov a realizáciu prístupových schodísk na terén pod mostom; zvedenie vody z povrchu mostného objektu (z odvodňovačov) do pozdĺžnych zvodov a ich zaústenie do odvodňovacieho žľabu pozdĺž trate.

Riešenie

Oprava mosta sa plánovala po poloviciach tak, aby bola v každom okamihu prác zachovaná doprava vo vedľajšom jazdnom páse. Odstránili sa stredové betónové zvodidlá v dĺžke
2 × 80 m (a dva stĺpy VO nachádzajúce sa v dĺžke budúcich prejazdov a jeden stĺp v strede mosta) a vybudovali prejazdy so šírkou 3,0 m. V polovici prejazdov bola umiestená betónová pätka s kotevným prípravkom na upevnenie pôvodných stĺpov VO (po oprave mosta). Po vybudovaní prejazdov sa pristúpilo k oprave mosta po jednotlivých jazdných pásoch.

Stredová rímsa prvého opravovaného (pravého) mosta sa odbúrala vrátane existujúcej dobetonávky medzi rímsami ľavého o pravého mosta, po túto hranicu sa odstránil aj vyrovnávací betón. Nová stredová rímsa sa vybetónovala iba po pozdĺžnu pracovnú škáru, čím vznikol manipulačný priestor na napojenie pásov izolácie a ochrany izolácie s nutnými presahmi.

Toto riešenie však v roku 2021 viedlo k rozsiahlym zápcham na vjazde do hlavného mesta, preto sa pri oprave ľavého mosta v tomto roku našlo efektívnejšie riešenie, ktoré spočívalo v rozšírení a vo vyasfaltovaní pravého jazdného pásu približne o 1 m, čo vo výsledku umožnilo zachovať prejazdné dva pruhy v oboch smeroch.

Zdroj: STRABAG

Realizované práce a vybavenie mosta

Prvky spodnej stavby sa povrchovo sanovali. Finálnu úpravu všetkých sanovaných povrchov betónu tvorí zjednocujúci vrchný náter, ktorý bude vytvárať súvislú ochrannú vrstvu, bude vodotesný a odolný proti pôsobeniu CO2 (karbonatácia).

Na NK sa realizovali tieto práce:
1. Odstránila sa izolácia, vyrovnávací betón a existujúce závery, očistili sa čelá koncových priečnikov, vykonala sa kontrola kotevnej oblasti.
2. Na hornom povrchu prefa nosníkov sa urobila nová vyrovnávacia doska NK vystužená kari sieťou a spriahnutá s existujúcimi prefabrikovanými nosníkmi pomocou výstuže vlepenej do vopred zhotovených vývrtov na hornom povrchu nosníkov. Horný povrch vyrovnávacej dosky bude sledovať priečny spád vozovky
2,5 %. Pod nižšou rímsou (pravou v smere staničenia) je protispád.
3. Odstránili sa staré nevyhovujúce železobetónové prekážky na ochranu pred priamym dotykom so živými časťami trolejového vedenia (súčasť dolnej príruby krajných nosníkov).
4. Sanovali sa existujúce spodné a bočné povrchy NK. Sanácia povrchu NK sa realizovala podľa rovnakých zásad ako sanácia spodnej stavby.

Na moste je vozovka s touto skladbou:
– asfaltový koberec mastixový – SMA 11 PMB (kryt vozovky), 40 mm;
– spojovací postrek (ak si to vyžadoval technologický postup);
– asfaltový betón ACO 11 (ochrana izolácie), 50 mm;
– spojovací postrek (ak je uvedený vo vyhlásení o zhode izol. systému);
– asfaltový izolačný pás, 5 mm;
– asfaltový penetračný náter.
—————————————————-
Celková hrúbka vozovky: 95 mm

Na presmerovanie dopravy na jeden most bolo potrebné previesť dopravu cez stredný deliaci pás, ktorý nebol spevnený. Z tohto dôvodu sa v mieste prejazdov stredného deliaceho pásu takisto realizovalo spevnenie.
S ohľadom na šikmosť konštrukcie, pôdorysné zalomenie a dilatačné posuny sú navrhnuté povrchové mostné závery s jednoduchým tesnením škáry, konštrukcia ktorých musí umožňovať výmenu po častiach a byť schopná vyrovnávať pozdĺžne a priečne dĺžkové zmeny od všetkých silových a klimatických účinkov.

Odvodnenie mosta je riešené pomocou odvodňovačov 500 × 500 so zvislým odtokom DN 150, umiestnených v odvodňovacom prúžku v mieste existujúcich odvodňovačov (a priestupov v NK). Vymenili sa aj odvodňovače v nižších stranách trojuholníkových cípov (300 × 300 mm).

Voda z odvodňovačov je odvedená do pozdĺžneho zberného potrubia DN 150, ktoré je zvedené po nižšej opore a zaústené krátkou priekopou do existujúcej priekopy pozdĺž trate. Odvodnenie izolácie je zaistené pozdĺžnymi a priečnymi drenážnymi kanálikmi z plastbetónu 8/16 medzi odvodňovačmi. Pozdĺžny drenážny kanálik so šírkou 150 mm prechádza po celej dĺžke mosta pozdĺž líca nižšej rímsy. Pred povrchovými závermi pri opore 1 sú aj priečne drenážne kanáliky so šírkou 50 mm.

Do krajných aj vnútorných ríms mosta je kotvené oceľové zábradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H3. Stĺpik zvodidla je kotvený do rímsy prostredníctvom lepených alebo mechanických oceľových kotiev.

Rozšírenie vozovky za mostným objektom

Ako sme už uviedli, práce na moste pokračovali v roku 2022 iným spôsobom, vďaka čomu sa značne uľahčila doprava v oblasti. Oprava ľavej časti mostného objektu si v tejto súvislosti vyžadovala v pravom páse diaľnice rozšírenie vozovky pre dočasnú prevádzku 2 + 2 (počas rekonštrukcie mosta), tzn. na minimálnu šírku 11,50 m. Toto rozšírenie vozovky má trvalý charakter.

Staničenie rozširovaného úseku vozovky je v km 55,615 – 55,747. V tomto úseku je diaľnica D2 v kategórii D26,5/100 s prídavným pruhom. Konkrétne je v km cca 55,770 ukončený (napájacím klinom) pripojovací pruh z diaľničnej križovatky Lamač.

Celkové rozšírenie vozovky je na šírku 11,7 m, tzn. približne o 1,0 až 1,2 m. Konštrukcia vozovky je realizovaná ako plná, z asfaltových vrstiev, zo stabilizovanej zeminy a z podkladu zo štrkodrviny, s celkovou hrúbkou 600 mm.

Stabilný násyp je postavený na svahových stupňoch, tvar krajnice zodpovedá štandardným normovým parametrom s novým oceľovým zvodidlom úrovne zadržania H2.
Rozsah zemných prác zodpovedal navrhnutému rozšíreniu diaľnice. Existujúce násypové teleso bolo odhumusované a boli odbúrané konštrukčné vrstvy existujúcej vozovky v potrebnom rozsahu. Následne boli vykopané svahové stupne na zaistenie stability nového telesa. Výška stupňov je min. 1,0 m, šírka 3,0 m. Sklon svahu násypu je jednotný, 1 : 1,75. Na začiatku a na konci úseku sa svah sklonom prispôsobuje existujúcemu sklonu na dĺžke asi 10 m.

Rozšírenie vozovky má tieto charakteristiky:
– kategória: D26,5/100
– návrhová rýchlosť: Vn = 100 km/hod.
– celková dĺžka úpravy: 132,0 m
– smerové oblúky: R = 8 500 m
– pozdĺžny sklon: stúpanie v priemere 2,3 %
– dostredný sklon vozovky: 2,5 %
– priečny sklon nespevnenej krajnice: 8,0 %
– priečny sklon pláne: 3,0 %

Výškové vedenie rozšírenej časti kopíruje výšku frézovanej hrany existujúcej vozovky.
Trvalé základné šírkové usporiadanie jazdných pruhov a krajnice sa so stavbou nemenilo a je takéto:
– stredný deliaci pás (SDP): 4,0 m
– vnútorná spevnená krajnica: 0,5 m
– jazdný pruh: 2 × 3,75 m
– vodiace prúžky: 2 × 0,25 m
– vonkajšia krajnica: 2,5 m
– nespevnená krajnica: 1,5 m

Zdroj: STRABAG

Záver

Pod mostom vedie jedna z najrušnejších železničných tratí na Slovensku a vzhľadom na stav spodnej stavby bolo na zaistenie bezpečnosti pre prechádzajúce vlaky potrebné most zrekonštruovať. Samotní motoristi budú mať z mosta úžitok v podobe komfortnej jazdy po novom povrchu vozovky s novými dilatačnými závermi, avšak najväčší úžitok z opravy bude mať samotný mostný objekt, ktorý si po 50 rokoch už naozaj zaslúžil komplexnú opravu.

Vynovený mostný objekt sme Národnej diaľničnej spoločnosti odovzdali ešte počas posledného augustového týždňa, vďaka čomu bolo možné zrealizovať trvalé vodorovné značenie a zrušiť všetky dočasné obmedzenia. Podobne ako pred rokom, keď sme pravú stranu mosta odovzdali investorovi v skoršom ako zmluvnom termíne, bolo stavebné dielo odovzdané včas a pripravené slúžiť motoristom hneď od prvého dňa nového školského roku, v čase očakávaného opätovného zvýšenia dopravnej intenzity.

Základné údaje o moste
• trámový jednopoľový most s hornou mostovkou
• smerovo v oblúku, výškovo v priamke
• dĺžka premostenia: 42,8 m (šikmá),
19,0 m  (kolmá)
• dĺžka NK: 46,46 m (šikmá), 21,0 m (kolmá)
• dĺžka mosta: 48,2 m
• šírka mosta: 87,0 m
• výška mosta: max. 11,34 m
• stavebná výška: 1,26 m
• plocha mosta: 1 827 m2 (dĺžka NK × šírka mosta)

TEXT: STRABAG, s. r. o., Národná diaľničná
spoločnosť, a. s., SHP SK, s. r. o.
FOTO: STRABAG, s. r. o.