Integrovaný dopravný systém v Košiciach

integrovany dopravny system vkosiciach

Mesto Košice sa už dlhodobo usiluje riešiť na svojom území potreby verejnej hromadnej osobnej dopravy (VHOD) prostredníctvom integrovaného dopravného systému. Jeho základ má tvoriť nosná koľajová doprava. Vychádza sa pritom z minulosti, keď boli mestské koľaje súčasťou celoštátnej železničnej siete (od roku 1913 do roku 1965). V súčasnosti, keď je už vstup na železničnú dopravnú sieť liberalizovaný a Európska únia sa usiluje posilniť konkurencieschopnosť VHOD podporou budovania systémov kombinujúcich električkovú a železničnú dopravu (tram-train) s cieľom priviesť železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest, je logické, že mesto chce využiť svoje technické podmienky z minulosti aj pre súčasné potreby moderného dopravného systému.

V rámci Operačného programu Doprava (OPD) 2007 – 2013, ktorý reflektuje na spomínané rozvojové programy, sa už v prioritnej osi 4 počíta so spolufinancovaním výstavby nosnej infraštruktúry na prevádzkovanie integrovaných systémov vo dvoch mestách na Slovensku, a to v Bratislave a Košiciach. Príprava stavieb do zásobníka projektov pre OPD už bola ukončená a mesto Košice bude v I. etape realizovať koľajovú stavbu integrovaného dopravného systému (IDS): Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR a s investičnými nákladmi vo výške 32 miliónov eur.

Nová kultúra mestskej mobility
Úsilie o budovanie integrovaných dopravných systémov v mestách na Slovensku trvá už niekoľko rokov. Rozvoj miest, zmeny životného štýlu a flexibilita súkromných automobilov v spojení s neadekvátnou verejnou dopravou spôsobili obrovský nárast prepravy. Hoci decentralizácia aktivít alebo novej bytovej výstavby je príležitosťou na systémový rozvoj verejnej osobnej dopravnej infra­štruktúry a služieb, nedostatok integrovaného politického prístupu v zabezpečení dopravy umožňuje takmer úplný monopol súkromných automobilov. Samozrejme, so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi vrátane znečistenia životného prostredia a znižovania kvality života ľudí. Aj preto sa Európska únia usiluje poskytovať obrovské finančné prostriedky na premyslené riešenia dopravy v budúcom období. Úspech verejnej hromadnej prepravy osôb sa nemôže dostaviť uplatňovaním lacných separátnych aktivít s orientáciou na vyriešenie len niektorých prvkov prepravného procesu. Je potrebná zásadná zmena v doprave, ktorá bude zabezpečovať starostlivosť o potreby cestujúcich. V súčasnosti je formulovaná ako nová kultúra mestskej mobility.

Charakteristika koľajovej siete
Električková sieť:
Dĺžka siete:    34 km
Rozchod koľají:    1 435 mm
Napäťová sústava:    600 V (plán 750 V) DC
Prepravné výkony:    25,4 mil. cestujúcich za rok

Koľajová sieť ŽSR:
Dĺžka siete:    16 km
Rozchod koľají:    1 435 mm
Napäťová sústava:    3 000 V DC

Integrovaný dopravný systém v Košiciach
Mestské zástavby v Košiciach sa v súčasnosti rozširujú aj mimo centra mesta, a to do jeho okrajových častí, respektíve až do regiónu. Užívateľské potreby sa tým menia. Obyvatelia požadujú možnosť ľahko sa pohybovať z centra mesta do jeho okrajových častí, ale aj do okolitých miest bez toho, aby museli meniť svoj spôsob dopravy. Na uspokojenie týchto potrieb spolu s potrebou zvýšiť podiel ekologickej železničnej dopravy a mestskej koľajovej hromadnej dopravy vzišla výzva na ich zlúčenie do spoločnej siete. Je to síce zásadná zmena v doterajšom organizovaní dopravy, ale požiadavka zákazníkov na železničnú dopravu je priviesť ich bližšie k zdrojom a cieľom ciest, takzvane z domu do domu. Na takéto plynulé cestovanie bez prestupovania a s kombináciou výhod železničnej a električkovej dopravy sa začínajú využívať hybridné vozidlá – vlako-električky (tram-train).

Výstavba nosnej koľajovej dopravnej infraštruktúry
Na začiatku projektovej prípravy a definovania podmienok na výstavbu nosnej koľajovej dopravnej infraštruktúry bola Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Košickým samosprávnym krajom (KSK), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a mestom Košice. ŽSR v celom procese výstavby dopravnej infraštruktúry pre potreby IDS zohrávajú dôležitú úlohu investora a prijímateľa finančnej pomoci z EÚ, pretože realizáciou stavieb sa má zabezpečiť interoperabilita pri výkone dopravy medzi železničnou a električkovou sieťou v meste. Týmto spôsobom si železnice zvyšujú aj technickú spôsobilosť na uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov – dopravcov na zlepšenie príťažlivosti železničnej dopravy na dopravnom trhu.

Projektová príprava na realizáciu integrovaného systému sa začala ešte koncom roka 2006 a následne v roku 2009 vypracovaním Technicko-ekonomickej štúdie integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc (TEŠ). Jej cieľom bolo zistiť možnosti, návrh technického riešenia jednotlivých stavieb IDS Košíc a vytvoriť podmienky na vznik moderného fungujúceho systému, ktorý zabezpečí zásadnú zmenu a vyššiu kvalitu dopravnej obsluhy mesta Košice s napojením na regióny východného Slovenska pri rešpektovaní ekonomicky hospodárnej realizácie.

Pri spracovaní TEŠ sa vychádzalo z existujúceho technického stavu a rozloženia električkovej a železničnej siete na území mesta Košice a určenia základných prvkov a formy zabezpečenia ich vzájomnej kompatibility. Rozdiely budú riešené hybridným vozidlom tram-train.

Na takto vybudovanej koľajovej sieti IDS sa plánuje zabezpečovať dopravnú obsluhu územia týmito dopravnými prostriedkami:

  • vlaky,
  • vlako-električky (tram-train),
  • električky.

Systémom tram-train sa plánuje uskutočňovať pravidelná intervalová doprava z centra Košíc do regiónu na týchto trasách:

  • T1: Košice – Prešov,
  • T2: Košice – Trebišov – Humenné,
  • T3: Košice – Čierna nad Tisou,
  • T4: Košice – Kechnec,
  • T5: Košice – Moldava nad Bodvou-mesto.

Aktuálny stav
Do prípravy na čerpanie finančnej pomoci z prostriedkov OPD boli na základe TEŠ zaradené tri stavby. Na všetky spracováva projektant Združenie SUDOP Brno – IKP projektovú dokumentáciu.

Technické a technologické riešenie stavieb
Stavba č. 1: Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR
Rozpočtové náklady na stavbu sú 32,3 mil. eur a stavba je zaradená do OPD 2007 – 2013. Trať má vozidlami tram-train zabezpečiť priamu dopravu z regiónu (Humenné, Čierna nad Tisou, Kechnec) do centra mesta. Riešenie je založené na modernizácii existujúcej električkovej trate s dĺžkou 3,3 km v intraviláne mesta. Ide o komplexnú rekonštrukciu trate Dopravného podniku mesta Košice spolu s ostatnou infraštruktúrou (trakčné vedenie a zabezpečovacie zariadenie, preložky príslušných inžinierskych sietí, rozhlasové a informačné zariadenia, inovačné prevádzkové a riadiace zariadenia), zastávky a nástupišťa. Trať má byť po modernizácií pripravená aj na zmenu napájacej sústavy zo súčasných 600 V na 750 V DC. Koľajové prepojenie Staničného námestia s koľajou ŽSR je oproti súčasnému stavu novostavbou.
Trať má mať v celom úseku parametre na prevádzku vozidiel tram-train a električiek. V mieste styku dráh IDS a ŽSR má mať trať parametre železničnej trate so zabezpečovacím a oznamovacím zariadením pre stupeň vlakovej dopravy. Miesto styku dráh a organizovanie dopravy medzi mestskou a železničnou dráhou bude riadiť výpravca železničnej stanice Košice.

Stavba č. 2: Námestie Maratónu mieru – Terminál Sever (s plánom napojenia na ŽSR)
Rozpočtové náklady na stavbu sú 47,2 mil. eur. Stavba bude zaradená do plánovacieho obdobia OPD 2014 – 2020. Funkciou trate má byť vedenie priamej koľajovej dopravy z centra mesta na sídlisko Ťahanovce a na trase budúceho linkového vedenie Košice (centrum) – Prešov. Trať je novostavbou dvojkoľajovej trate s dĺžkou 2,70 km, ktorá nadväzuje na stavbu č. 1 (Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR). Predmetom stavby je aj vybudovanie novej zastávky Terminál Sever, cez ktorý má byť v budúcnosti zabezpečené priame prepojenie mestskej koľaje IDS s celoštátnou koľajou ŽSR na trať Košice – Kysak. Miesto styku dráh IDS a ŽSR bude zabezpečovať výpravca v železničnej stanici Košice. Na trati je plánovaná výstavba štyroch zastávok – Masarykova, Alvinczyho, Terminál Sever a zastávka Magnezitárska. Za zastávkou Terminál Sever trať odbočuje na sídlisko Ťahanovce (stavba č. 3: Terminál Sever – Ťahanovce). V zastávke Terminál Sever sa v prvej etape vybudujú spoločné nástupištia na električkovú a koridorovú trať s dĺžkou 250 m. Na posúdenie sa pripravuje aj variantné riešenie, na základe ktorého by táto trať viedla namiesto po Alvinczyho ulici ďalej po Masarykovej ulici a mimoúrovňovým križovaním cez koľaje ŽSR do Terminálu Sever.

Stavba č. 3: Terminál Sever – sídlisko Ťahanovce
Rozpočtové náklady predstavujú 31,4 mil. eur a stavba bude zaradená do plánovacieho obdobia OPD 2014 – 2020. Trať má viesť priamu koľajovú dopravu z centra mesta na sídlisko Ťahanovce s počtom 23 000 obyvateľov. Systémom tram-train sa má obslúžiť aj priame prepojenie sídliska s priemyselnými centrami US Steel a Kechnec a regiónom. Trať je novostavbou dvojkoľajovej trate s dĺžku 2,80 km a nadväzuje na stavbu č. 2 (Terminál Sever – Námestie Maratónu mieru). Prvá časť novostavby v dĺžke 1,3 km je umiestnená na samostatnom telese. Úsek na sídlisku Ťahanovce vedie v samostatnom strednom páse Americkej triedy. Trať budú využívať vozidlá tram-train a električky a bude na nej umiestnených päť zastávok. Zaujímavosťou je, že v dĺžke 317 m bude trať viesť po estakáde.

Realizáciou uvedených stavieb získajú Košice podmienky na vybudovanie IDS s nosnou koľajovou dopravou a možnosťou organizovať dopravu systémom vlako-električiek, ako sa to veľmi intenzívne realizuje v mnohých vyspelých mestách EÚ. V budúcnosti sa počíta s ďalšími mestskými koľajovými stavbami v smere na letisko a mestskú časť Krásna.


Plánované riešenie terminálu IDS Košice východ

Terminály IDS
Vzhľadom na súčasné požiadavky na kvalitu VHOD sú terminály založené na vysokej úrovni poskytovaných služieb v jednotlivých dopravných uzloch. Projekt IDS v Košiciach počíta s tým, že v dopravnej infraštruktúre sa vybuduje päť dopravných terminálov verejnej osobnej dopravy. Ich funkciou je nielen komplexné zabezpečovanie dopravných služieb, ale aj plnenie potrieb cestujúcich v rozsahu multifunkčného centra.
Koľajové vozidlá tram-train

Na úspešné napĺňanie programu IDS je veľmi dôležité aj zabezpečenie nových koľajových vozidiel systému tram-train. Spolu s výrobcami Bombardier, Siemens, Stadler a Alstom, ktorí zvládli, resp. pripravujú ich výrobu, sa plánujú zabezpečiť súvisiace legislatívne, technické, ekonomické a organizačné podmienky tak, aby sa Košice mohli zaradiť medzi mestá ako Karlsruhe (Nemecko), Kassel (Nemecko), Chemnitz (Nemecko), Mulhouse (Francúzsko) či Nen Haag (Holandsko), kde sa už takéto systémy prevádzkujú.

Záver
Prebiehajúci proces projektovej prípravy na tri stavby a ich financovanie z OPD dáva predpoklad, že sa plánované ciele podarí ­zrealizovať. Veľmi dôležité je zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov v rámci relokácie OPD prebiehajúcej v súčasnosti a nastavenie OPD 2014 – 2020.

TEXT: Ing. Ján Šarák
FOTO: Magistrát mesta Košice

Ján Šarák je manažérom projektu IDS v Košiciach.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

–>–>

KategórieDoprava