Integrovaná doprava v Košickom samosprávnom kraji

image 75875 25 v1

Rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) je zameraný najmä na ľahšie a pohodlnejšie cestovanie v regiónoch a medzi regiónmi navzájom. To znamená, že cestujúci môžu cestovať v rámci integrovaného územia viacerými nadväznými druhmi dopravy vrátane individuálnej automobilovej dopravy, a to s jedným cestovným dokladom a pri rovnakých prepravných podmienkach.

V rámci rozvoja dopravy sa budú podporovať systémy, ktoré skombinujú pohodlnú a rýchlu intervalovú verejnú osobnú dopravu. IDS sa rozvíjajú najmä v aglomeráciách s cieľom zastaviť nárast individuálnej automobilovej dopravy a jeho dôsledky (kongescie, emisie, hluk).

Zabezpečenie úloh v oblasti IDS a hlavné princípy integrácie v KSK

Medzi hlavné úlohy odboru dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) patria:

 • inštitucionálna podpora vzniku IDS,
 • koordinácia cestovných poriadkov verejnej pravidelnej dopravy,
 • vypracovanie jednotného prepravného poriadku a tarify,
 • podpora budovania infraštruktúry IDS,
 • riadenie prevádzky IDS a jeho kontrola,
 • rozvoj IDS,
 • vytvorenie podmienok na trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu,
 • vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Za hlavné princípy integrácie dopravného systému v KSK možno uviesť:

 • optimalizáciu dopravy v Košickom kraji s ohľadom na mestskú dopravu a regionálnu železničnú a autobusovú dopravu,
 • koordináciu autobusových liniek prímestskej dopravy,
 • optimalizáciu dopravnej obsluhy pozdĺž hlavných železničných trás,
 • vytvorenie nadväzujúcich liniek optimalizovanej autobusovej dopravy s využitím autobusov so zodpovedajúcou kapacitou,
 • vypracovanie jednotného prepravného poriadku,
 • vytvorenie jednotného cestovného lístka a tarify,
 • vybudovanie kvalitného a komplexného informačného systému pre cestujúcich (informačné tabule v prestupných uzloch a dopravných prostriedkoch, prepojenie informačného a dispečerského systému dopravcov).

Štúdie na podporu realizácie trvalo udržateľného systému IDS v KSK

Košický samosprávny kraj dal vypracovať tieto inicializačné štúdie na podporu IDS v plánovacom období OPD 2007 – 2013:

 • Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja, 2008,
 • Technicko-ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc, 2009,
 • Štúdia realizovateľnosti integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc, 2009,
 • Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy SR, 2013,
 • Návrh koncepcie regionálnej integrovanej dopravy v rámci KSK – Terminály IDS, 2013,
 • Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Košického samosprávneho kraja, 2013,
 • Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice – U. S. Steel – Moldava nad Bodvou, november 2014,
 • Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja, február 2015.

Definovanie parametrov jednotlivých typov terminálov

Terminály integrovaného dopravného systému (T-IDS) integrujú rôzne druhy osobnej individuálnej a verejnej dopravy (minimálne však autobusovú a železničnú dopravu) a zároveň združujú na komerčnej báze vybavenosť pre cestujúcich využívajúcich jednotlivé integrované dopravné systémy. T-IDS zabezpečujú cestujúcim čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie prestupovanie medzi jednotlivými druhmi dopráv, resp. medzi spojmi rovnakého dopravného druhu. V závislosti od veľkosti a polohy terminálu im poskytujú primeraný štandard služieb a súvisiaci servis.
T-IDS sa z hľadiska intenzity prevádzky rozdeľujú na typ A až E:

 • typ A – špičková frekvencia nad 2 000 cestujúcich/h,
 • typ B – špičková frekvencia 1 000 až 2 000 cestujúcich/h,
 • typ C – špičková frekvencia 400 až 1 000 cestujúcich/h,
 • typ D – špičková frekvencia do 400 cestujúcich/h,
 • typ E – špičková frekvencia do 200 cestujúcich/h (prestupný bod).

Terminál slúži na prestup medzi autobusovou, železničnou aj osobnou automobilovou dopravou a cyklodopravou. K základnej vybavenosti T-IDS patria:

 • parkovacie miesta na osobné automobily (krátkodobé státie, dlhodobé státie),
 • parkovacie stojany na bicykle,
 • nástupištia,
 • bezbariérový priechod pre imobilných občanov,
 • prístrešok pre cestujúcich,
 • jednotný informačný systém, kamerový systém,
 • hlasový systém.

Aktuálny stav vo výstavbe dopravných stavieb a infraštruktúry v KSK

V rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 (OPD), prioritnej osi 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov sú ŽSR a mesto Košice konečným prijímateľom nenávratnej finančnej pomoci z Kohézneho fondu EÚ. Medzi projekty a aktivity podporujúce rozvoj IDS v Košickom regióne patria:

a) V plánovacom období OPD v 2007 – 2013:

Stavby ŽSR

 • elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné – stupeň projektovej dokumentácie spracovania stavebného zámeru, 06/2015,
 • elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou, mesto – stupeň projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia, 02/2015,
 • terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto – začiatok realizácie stavby 09/2014, dokončenie stavby 09/2015.

Terminál musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z hľadiska železničnej dopravy bude stavba slúžiť ako železničná stanica (ďalej len ŽST) bez dopravnej obsluhy. Budova terminálu bude slúžiť ako stanica verejnej autobusovej dopravy. V súlade s dlhodobými plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. Na bezproblémový prestup má slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu.

Stavby mesta Košice

 • ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa. IKD Košice, Námestie Maratónu mie­ru – Staničné námestie s napojením ŽSR,
 • obratisko Staničné námestie, obratisko Námestie Maratónu mieru.
 • Realizácia stavieb sa začala 1. 8. 2014, dokončenie stavebnej časti sa plánuje v júli 2015. V rámci stavieb sa komplexne zmodernizuje jestvujúca električková trať na zvýšenie kvalitatívnych parametrov jazdnej dráhy. Komplexná modernizácia koľajiska zahŕňa nový železničný zvršok aj spodok vrátane odvodnenia, technologické objekty a nástupištia zastávok na zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Z dôvodu zníženia prenosu emitovaného hluku a prenosu vibrácií pri prevádzke sa koľajnice uložia na gumené podložky a aplikujú sa protihlukové časti. Zníženie prenosu vibrácií do okolia sa dosiahne použitím antivibračných rohoží v konštrukcii podvalového podložia.

b) V plánovacom období OPII 2014 – 2020:

 • V tomto plánovacom období by sa mala dokončiť realizácia uvedených dopravných stavieb a bude sa pokračovať v dokončení projektovej dokumentácie a v realizácii stavieb:
 • terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov – projektová dokumentácia, 03/2015.
 • terminál integrovanej osobnej prepravy Michalovce v stavbe Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia, 04/2015.

TEXT: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
OBRÁZOK: KSK

Ladislav Olexa je vedúcim odboru dopravy na Úrade Košického samosprávneho kraja.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

KategórieDoprava