ilustracny1

Ilúzia úspor tepla z nových alebo vymenených okien – Poznatky z technického dozoru na stavbách

Podľa www.energie-portal.sk môžu okná zodpovedať až za 40 % tepelných strát budovy. Na stratách okien sa rovnakým dielom podieľajú straty vyhotovením okna a straty nekvalitou montáže do stavby.

Vplyv vyhotovenia okna

Z pohľadu tepelných strát sa po zabudovaní okna podieľajú na stratách tepla straty škárami (obr. 1). Pokiaľ okno zodpovedalo pri počiatočnej skúške svojimi charakteristikami vyhláseniu parametrov a CE označeniu, ďalšie straty môžu byť spôsobené zmenou prievzdušnosti najmä funkčných škár počas používania.

obr.1 2
Obr. 1 Názvy škár okna | Zdroj: MOBILab

Túto zmenu spôsobujú zmeny tvaru okenných krídiel a rámov a to najčastejšie priehyby a skrútenie profilov. Zmeny tvaru izolačného skla, nasledujúce často po úniku náplne, sú sprevádzané zmenou (zúžením) dutiny medzi tabuľami izolačného skla.

Zúženie dutiny medzi tabuľami skla môže spôsobiť aj tlakový rozdiel medzi miestom výroby a zabudovania okna. Tieto zmeny ovplyvňujú priamo zmenu súčiniteľa prechodu tepla izolačným sklom (tabuľka 1).

tabulka1024 1
Tabuľka 1: Vplyv veľkosti medzisklenej dutiny a obsahu náplne argónu na zmenu súčiniteľa prechodu tepla izolačného dvojskla | Zdroj: MOBILab

Z tabuľky je vidieť, že zúženie dutiny medzi sklami má významnejší vplyv na zhoršenie súčiniteľa prechodu tepla, ako keď vo výrobni zabudnú niektorú dutinu naplniť argónom.

obr.2 1
Obr. 2 Meranie % náplne izolačného skla | Zdroj: MOBILab

Meraniami na stavbe zisťujeme často absenciu argónu (obr. 2), skoro vždy sprevádzanú aj so zúžením medzisklenej medzery v strede izolačného skla (obr.3). Zo zistení nám vychádza veľká pravdepodobnosť existencie tohto defektu u izolačných skiel šírky väčšej ako 2 m, či už ide o pevné zasklenia, zdvižne posuvné terasové dvere alebo zasklené steny.

obr3 2
Obr.3 Meranie hrúbky skla a veľkosti medzisklenej dutiny | Zdroj: MOBILab

Na objednávku investora sme výberovo preverovali izolačné sklá osadené v oknách v dvoch novopostavených ešte neobývaných budovách v novej obytnej štvrti na okraji Bratislavy. Výber okien v rôznych bytoch a na rôznych poschodiach vykonal sám investor.

U dvojskiel sme zistili 30% izolačných skiel nedosahujúci normové požiadavky a u trojskiel bolo až na jeden byt v každom byte zistené nedostatočné naplnenie izolačného skla argónom. Podobné skúsenosti máme aj z iných meraní veľkorozmerových izolačných skiel. Výrobcovia okien podceňujú výber dodávateľov izolačného skla podľa jeho kvality.

Spoliehajú sa, že sa zhoršenie tepelne izolačných vlastností užívateľ nezistí alebo ak áno, tak to výrobca izolačného skla vyrieši výmenou (keď je ekonomicky prijateľná). Zisťujeme, že ani táto výmena nie je vždy stopercentná. Projektované úspory tepla budovy pri tejto praxi budú len ilúziou. Investori by sa mali zaujímať o zabezpečenie vstupnej kontroly izolačných skiel u každého z dodávateľov okien.

Vplyv zabudovania okna

Požiadavky na spôsob zabudovania okien do stavby sú určené STN 73 3134. Materiály, ktoré sa majú použiť na zabudovanie okna určuje STN 73 3133. Dnes už by malo byť vylúčené, aby okná montovali montážne skupiny bez licencie na montáž okien (STN 73 3134 čl. 4.1).

tabulka 2 1
Obr. 4 Profil prievzdušnosti pripojovacej škáry nadpražia okna. Z grafu je zrejmá vysoká prievzdušnosť pripojovacej škáry okna v rohu styku nadpražia s ostením, spôsobená nedostatočným prekrytím škáry interiérovou paronepriepustnou fóliou | Zdroj: MOBILab

Že to nestačí, dokazujú opakované zistenia, prejavujúce sa plesňami alebo nežiaducou prievzdušnosťou pripojovacej škáry okna. Jeden, za viaceré výsledky meraní je v grafe na obr. 4. Vo vykurovacom období je pomôckou na odhaľovanie chýb pripojenia okna do stavby termovízne meranie a meranie povrchových teplôt pripojovacích škár (obr.5).

Výskytu defektov pri montáži okien môžu predchádzať investori vyžadovaním preukázania kvality zabudovania okien od montážnych skupín vyššie ilustrovanými meraniami.

obr5
Obr. 5 Identifikácia netesnosti spojov zasklenej steny termovíznym meraním | Zdroj: MOBILab

Záver

Výber vhodných okenných konštrukcií do stavby z pohľadu tepelnoizolačných vlastností, popri iných opatreniach, sú prioritnými úlohami z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy. Pocit sálania chladu od izolačných skiel vo vykurovacom období alebo prehrievanie skla v lete sú predzvesťou poruchy zasklenia.

Zvýšená prievzdušnosť funkčných škár alebo nežiaduca prievzdušnosť pripojovacích a zasklievacích škár je popri vplyve na tepelné straty dehonestujúca okná aj z pohľadu akustických vlastností.

Investori môžu náprave kvality okien a ich zabudovania významne pomôcť. Majú v rukách nástroje, aby plánované úspory z nových alebo vymenených okien neboli len ilúziou. Pri pretrvávaní opísaného stavu  si to v konečnom dôsledku odnesú budúci majitelia bytov a domov, keď okrem ceny nehnuteľností si musia rezervovať peňažné prostriedky aj na odhaľovanie a vymáhanie odstraňovania chýb okien a ich zabudovania.

Autor: Ing. Pavol Panáček, PhD., MOBILab, s.r.o., kontakt: panacek@mobilab.sk

Zdroj: PR článok MOBILab, s.r.o.