Návrh nového mestského bloku Aston v Bratislave

Novému mestskému bloku v lokalite Bajkalskej a Trenčianskej má kraľovať 22-podlažná veža

Súčasný hotel Aston a súvisiace spevnené plochy v lokalite na križovaní Bajkalskej a Trenčianskej ulice v Bratislave má nahradiť výškovo veľkorysá zástavba polyfunkčným objektom ASTON 2.022 a funkcie miestnej a celomestskej vybavenosti.

Vznikne nový mestský blok, ktorý bude mať dominantu – nadzemnú časť hotela s 22 nadzemnými podlažiami. V širšom okolí sa nachádzajú ďalšie výškové stavby veží Rozadol (križovatka Trenčianska – Ružová dolina) a Telekom (križovatka Bajkalská – Prievozská).

Návrh výškovej budovy v danej lokalite bol v zmysle požiadaviek územného plánu mesta overený zákresom do relevantných diaľkových pohľadov. Hotel Aston postavili v roku 2006, jeho architektmi boli Carkov-Makara v spolupráci s Marekom Fillom.

Pozemky pod budúcou výstavbou sú vo vlastníctve spoločností KN-C, Estate 01 a ASTON ESQUIRE. V ostatne menovanej je jediným spoločníkom FACTOFIN s vkladom 2,06 milióna eur. Investor Estate 01 podal v júni svoj zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Hotel Aston na križovatke Trenčianska - Bajkalská v Bratislave
hotel Aston na križovatke Trenčianska – Bajkalská v Bratislave | Zdroj: EIA

Pozostáva z bývania, miestnej a celomestskej vybavenosti. Počíta aj s výstavbou spevnených plôch, so sadovými úpravami a s napojením na inžinierske siete. Dopravný prístup do podzemných hromadných garáží je navrhnutý vjazdovou rampou z ulice Trenčianska a výjazdovou na ulicu Mliekarenská.

Riešená lokalita s rozlohou 7 418 m2 sa nachádza v severovýchodnej časti územia, ktoré vymedzujú ulice Bajkalská, Trenčianska, Ružová dolina a Prievozská. Pôvodne to bola výrobná a skladová zóna mesta, ktorá sa postupne mení na štvrť s prevahou občianskej vybavenosti a bývania.

Bývanie je sústredené do troch bytových sekcií B1 až B 3, prvé dve sú situované pozdĺž Bajkalskej ulice, tretia rovnobežne s Mliekarenskou ulicou za individuálnymi garážami. Medzi prvými dvoma bytovými sekciami je navrhnutý hotel so 118 izbami.

V horných siedmich podlažiach hotelového bloku sú navrhnuté prenajímateľné byty, prevádzkovo oddelené od hotela. V parteri sú popri vstupných priestoroch do hotela a bytových sekcií priestory na obchod a služby, pod sekciou B3 je navrhnutá materská škola pre 60 detí. Parkovanie, technické a skladové priestory sú umiestnené v spoločnej podzemnej garáži.

Obytná sekcia B1 je situovaná v severovýchodnej časti komplexu pri križovatke Trenčianskej a Bajkalskej ulice. Má celkovo deväť nadzemných podlaží. Parter je z východnej a severnej strany ustúpený, umožňuje krytý prechod chodcov pozdĺž obchodných priestorov. Vstup do bytovej časti je zo severnej strany. Vertikálna komunikácia pozostáva zo schodiska a osobného výťahu. Je umiestnená v strede sekcie pri západnej fasáde.

Na typickom podlaží, ktoré sa nachádza  na 2. až 7.nadzemnom podlaží, sú navrhnuté štyri byty (tri dvojizbové, jeden trojizbový) orientované na východ a západ. Na 8. a 9. nadzemnom podlaží sú dva štandardné byty a dva mezonetové byty s veľkou terasou na 9. nadzemnom podlaží orientovanou na západ.

Obytná sekcia B2 je navrhnutá v juhovýchodnej časti komplexu. Má celkovo deväť nadzemných podlaží. Parter je z východnej a južnej strany ustúpený, umožňuje krytý prechod chodcov pozdĺž obchodných priestorov

Polyfunkčný objektu ASTON 2.022, Bratislava-Ružinov

Investor: Estate 01
Architekt: Ivan Masár ALMÁSSY ČEČETKA ARCHITEKTI
Počet bytov: 117
Počet prenajímateľných bytov: 42
Počet izieb na prechodné ubytovanie (hotel): 118
Počet parkovacích miest: 355
Plocha riešeného územia: 7 418,00 m2
Občianska vybavenosť: 10 319,72 m2
Hotel: 4 396,85 m2
Realizácia: 2023 – 2026
Stav: zámer v EIA