Martin zažíva renesanciu

„Využívajúc jedinečnú polohu mesta, ležiaceho v krásnom prírodnom prostredí  Turčianskej kotliny, v bezprostrednom kontakte s horstvami Malej a Veľkej Fatry, nadväzujúc na historické obchodné, podnikateľské a kultúrne tradície mesta Memoranda národa slovenského, bude Martin mesto kultúry a kvality života pre všetkých.“ Takto sa charakterizuje vízia rozvoja v strategickom pláne hospodársko-sociálneho rozvoja Martina a zdá sa, že mesto neostáva len pri nehmotných zámeroch, ale aktívne pracuje na plnení strategickej vízie.

Strategický plán

V roku 2005 mesto prijalo dokument Strategický plán hospodársko-sociálneho rozvoja mesta, ktorý komplexne analyzuje a vytvára prognózy vývoja ukazovateľov v prioritných oblastiach rozvoja: ľudských zdrojoch, podnikaní, doprave, technickej infraštruktúre a v cestovnom ruchu. Dokumentácia je významnou pomôckou pri plánovaní rozvojových aktivít. Ďalším dôležitým dokumentom je územný plán mesta, ktorého posledná zmena nastala v roku 2003. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia zmena a mesto uvažuje aj o novom územnom pláne.

Medzi najzávažnejšie problémy spôsobujúce nedostatok investícií patrí podľa zástupkyne riaditeľa Útvaru hlavného architekta Mesta Martin Ing. arch. Viery Šottníkovej stále nerealizovaná diaľnica, ako aj skutočnosť, že väčšina pozemkov, na ktorých je plánovaný rozvoj, je vo vlastníctve súkromných osôb. „To spomaľuje tempo plánovanej výstavby, čo zvyčajne blokuje investičné zámery. Problém predstavuje aj dostavba prieluk v meste a na nezastavaných plochách, pôvodne naplánovaných tak, aby ostal väčší priestor na zariadenia občianskej vybavenosti. Tu narážame na neochotu obyvateľov lokalít akceptovať nové stavby s akoukoľvek funkciou.“

Ortofoto mapa mesta Martin
1 – Východný priemyselný park, 2 – rozvojové územie mestskej časti Košťany, 3 – rozvojové územie mestskej časti Záturčie, 4 – investičný zámer polyfunkčného centra pri pešej
zóne, 5 – investičný zámer výstavby nákupných centier      
Mapový zdroj: Geodis Slovakia s. r. o.

Rezonujúce otázky

„Mesto dlhodobo bojuje s akútnym nedostatkom bytových priestorov, a preto asi najdiskutovanejšou témou súčasnosti je zámer španielskych investorov v oblasti Veľkej hory smerom na Tomčany, kde by mala vyrásť nová bytová zástavba,“ hovorí hlavný architekt Martina Mgr. art. Róbert Dúbravec. „Komerčný zámer je zatiaľ v etape spracovania konceptu urbanistickej štúdie, ale už teraz možno predpokladať rozšírenie bytového fondu o približne 1 000 bytových jednotiek.“

Ďalším projektovým zámerom vo sfére rozvoja bývania, ktorý ešte len čaká na svojho investora, je oblasť mestskej časti Záturčie.

Ambicióznym cieľom mesta v spolupráci zo zahraničným investorom je priestorové a funkčné dotvorenie centra. Investičný zámer sa sústreďuje na priestor súčasnej mestskej tržnice a jeho napojenie na pešiu zónu. Priestor, nazývaný v územnoplánovacích dokumentoch Pred nemocnicou, prepojí historické centrum (mestskú pamiatkovú zónu) s južnou časťou. Predpokladá sa, že otvorí možnosti revitalizácie tejto časti mesta.

„Martin, označovaný aj ako mesto kultúry, by si zaslúžil myšlienkovo dopovedať svoje centrum,“ podotýka Róbert Dúbravec a zároveň verí, že sa mestu konečne podarí kompozične dodefinovať tento dôležitý kultúrny priestor.

Splniť tento vznešený cieľ nebude ľahké. Treba sa popasovať so zmenami v územnom pláne zóny, vyriešiť odklon významnej dopravnej tepny a takisto je nevyhnutné vykonať archeologický prieskum. V prípade, že sa podarí vyriešiť tieto problémy v optimálnom časovom horizonte, stavebné práce by sa mali začať už v polovici budúceho roku.

Nový priestor umožní bezbariérový priechod z hlavnej pešej zóny na námestie pred Martinskou fakultnou nemocnicou, ktoré bude južným ukončením pešej zóny centra. V súčasnosti sa spracováva návrh štúdie, ktorá plánuje výstavbu otvoreného polyfunkčného centra s bohatou kultúrnou a rekreačnou náplňou.

Rieka – súčasť mesta

V súčasnosti mesto usilovne pracuje na príprave územného plánu zóny mestskej časti Košúty, kde sa výhľadovo plánuje výstavba bytovej, polyfunkčnej a rekreačnej zóny. „Územie možno považovať za geografický stred mesta s vynikajúcou dopravnou polohou, preto by bola škoda nevyužiť ponúkajúce sa plochy,“ tvrdí Róbert Dúbravec a zároveň dodáva, že pri projekčných prácach sa bude klásť veľký dôraz na kompozičné zapojenie prirodzených meandrov rieky Turiec, pretekajúcej okrajom zóny Košúty a celým mestom.

Priemysel a obchod

Už dávno neplatí tvrdenie, že Martin bez strojární je mŕtvy Martin. Od krachu martinských strojární uplynulo veľa času a mesto nabralo nových dych. O tom svedčí rad súčasných investícií, ako sú priemyselný park Volkswagen, firmy Trim Leader, ECCO Slovakia, Galimex, Probugas a ďalšie. Navyše sa pripravujú veľké investície v oblasti rozvoja Východného priemyselného parku, ktorý ponúka približne 172 ha plochy na ďalší rozvoj. Spoločnosť CTP už avizovala investičný zámer výstavby CT Parku s predbežnou rozlohou skladových hál a nehnuteľností typu Flexi-space na ploche 9,71 ha. Predpokladá sa, že prví nájomníci by mohli začať so svojou činnosťou v rámci CT Parku už v novembri tohto roka. Park má podľa predbežných informácií poskytnúť kapacitu 1 000 až 2 000 pracovných miest.

Takisto sa plánuje pokračovať vo výstavbe nákupného komplexu na okraji mesta, kde už dnes stojí nákupné centrum Tulip spolu s hypermarketmi Tesco, bauMax, NAY – elektrodom a iné.

Mesto: Martin

Kraj: Žilinský
Región: Turiec
Rozloha katastrálneho územia mesta: 6 774 ha
Počet obyvateľov mesta: 59 772
Počet obyvateľov okresu: 97 813
Obyvateľstvo v produktívnom veku: 66,29 %
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 52,4 %

Súčasné strategické podniky

  • Volkswagen Slovakia
  • Johnson Controls
  • Hoechst Biotka
  • Neografia
  • Ecco Slovakia
  • Samart – SKANSKA
  • Tetrapack
  • Viena international
  • Tatranábytok
  • Böhler Udeholm

Nové výzvy

Mesto Martin, ktorému nepopierateľne prislúcha status významného kultúrneho centra a strediska cestovného ruchu, určite neskrýva túžbu naďalej zotrvať v rebríčku miest s týmito prívlastkami. Svedčia o tom aj aktívne snahy o renesanciu zašlej slávy lyžiarskeho strediska na Martinských holiach. Investičný zámer je zatiaľ v polohe rokovaní, ale Martinčania sa už teraz tešia na najmodernejšie lyžiarske stredisko, s výstavbou ktorého by sa mohlo začať  koncom budúceho roka. Rozhovory sa vedú aj o investičnom zámere výstavby filmových štúdií. Ich existencia v meste by bola pokladaná za veľkú česť vzhľadom na bohatý historický a kultúrny vývoj.

Miriam Turancová
Foto: Peter Kaštíl
Mapový zdroj: Geodis Slovakia s. r. o.