Financovanie obnovy má svoje pravidlá

Finančné prostriedky, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), možno použiť na rôzne účely. Medzi ne patria aj zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu. O podmienkach poskytnutia úveru na tieto účely sme sa porozprávali s Ing. Jurajom Bartošom, riaditeľom odboru posudzovania a schvaľovania.

Aké najčastejšie systémové poruchy vlastníci z úveru zo ŠFRB financujú, resp. na odstránenie ktorých systémových porúch možno úver použiť?

Z prostriedkov ŠFRB sa najčastejšie financuje odstránenie systémovej poruchy balkónov a lodžií bytového domu. Ďalšie systémové poruchy, na ktorých odstránenie možno prostriedky použiť, sú: porucha obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu, porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu, porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu, porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu, porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu, porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu, porucha obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu, porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky aspoň 80 mm bytového domu, porucha atiky bytového domu, porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu, porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. Jednotlivé systémové poruchy sa vzťahujú na konkrétne typy, konštrukčné systémy a stavebné sústavy bytových domov. Inak je tento výpočet porúch zavádzajúci.

Aké posudky si musia nechať vlastníci vypracovať, ak žiadajú o úver na zateplenie obvodového plášťa bytového domu a odstránenie systémových porúch?

Žiadateľ o podporu na odstránenie systémovej poruchy musí predložiť k žiadosti odborný posudok, ktorý obsahuje výsledky stavebnej diagnostiky bytového domu s opisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia, návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovanému vzniku a orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy.

Kto musí posudok vypracovať, aby bol uznaný na účely poskytnutia úveru?

Odborný posudok na odstránenie systémovej poruchy musí byť spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.

Aký je maximálny limit úveru na zateplenie obvodového plášťa bytového domu a odstránenie systémových porúch?

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu je maximálny limit úveru 125 €/m² podlahovej plochy bytu a úroková sadzba 1 %. Na zateplenie bytovej budovy je maximálny limit úveru 190 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom aj rodinnom dome s úrokovou sadzbou 1 %, alebo 200 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom dome a rodinnom dome s úrokovou sadzbou 0,5 %, ak stavba dosiahne ultranízkoenergetickú úroveň.

Kto môže za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podať žiadosť o úver zo ŠFRB?

Žiadosť o podporu na obnovu bytového domu môžu podať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, obec, mesto, samosprávny kraj alebo iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti

Aké podmienky musia žiadatelia aktuálne splniť pri žiadosti o úver?

Podmienok pre poskytnutie podpory na obnovu bytovej budovy je viacero a sú špecifické pre každý účel. Preto je najlepšie si pozrieť webové sídlo ŠFRB – www.sfrb.sk, sekcia Obnovujte s nami – kde žiadateľ o podporu získa všetky informácie potrebné pre podanie žiadosti.

Je žiadosť spracovaná na predtlačenom tlačive? Ak áno, kde ju možno získať?

Tlačivá žiadostí o podporu sú dostupné na www.sfrb.sk v editovateľnom formáte. Tu záujemcovia o úver nájdu zoznamy príloh, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti. Ku každej prílohe je uvedené vysvetlenie, čo konkrétna príloha musí obsahovať.

Čo všetko žiadosť obsahuje a čo všetko treba vyplniť?

Žiadosť o podporu musí obsahovať všetky potrebné informácie o žiadateľovi a účele, na ktorý žiadateľ požaduje podporu. Všetky informácie sú zhrnuté v tlačive žiadosti a v zozname príloh, ktorý je návodom na spracovanie žiadosti. Každá žiadosť o podporu je špecifická, pretože obnova bytovej budovy si vždy vyžaduje iný stavebný zásah. Podmienky na financovanie obnovy sú navrhnuté tak, aby obsiahli všetky potrebné stavebné zásahy a vytvorili najvýhodnejšie podmienky pre obnovu bytového domu.

Aké povinné prílohy sú súčasťou žiadosti?

Všetky prílohy, ktoré sú uvedené v zozname príloh, sú povinné a dôležité. V žiadnej žiadosti však nemôžu chýbať zápisnica zo schôdze alebo písomného hlasovania, zmluva o dielo s rozpočtom, projektová dokumentácia atď.

Kde sa žiadosť podáva?

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

Akým poplatkom podlieha poskytnutie úveru?

Za podanie alebo poskytnutie podpory sa nepožadujú žiadne poplatky, ani za zriadenie alebo vedenie účtu, či za predčasné splatenie.

Čo všetko sa posudzuje pri schvaľovaní žiadosti?

Pri posudzovaní žiadostí sa posudzuje možnosť poskytnutia podpory v zmysle platnej legislatívy. Posúdenie žiadosti je náročný proces, v ktorom sa posudzuje každá príloha samostatne, a zároveň aj celá žiadosť vrátane vzájomného súladu všetkých dokladov.

Ako prebieha a koľko trvá schvaľovanie žiadosti?

Posúdenie žiadosti je veľmi individuálny proces, pretože každá žiadosť obsahuje iné doklady. Preto je lehota na posúdenie každej žiadosti individuálna. Ak sa v žiadosti vyskytnú nezrovnalosti, možno niektoré doklady dožiadať a vykonať tak vyjasnenie nezrovnalostí. Vydaním výzvy na odstránenie nedostatkov sa termín uzavretia žiadosti predlžuje, čo však nemá vplyv na nasledujúce žiadosti.

Ako sa vyplácajú finančné prostriedky po schválení úveru?

Finančné prostriedky poskytnuté na obnovu bytovej budovy sa uhrádzajú priamo zhotoviteľovi na základe predložených faktúr za uskutočnené stavebné práce, ktoré sa kontrolujú so zmluvou o dielo a rozpočtom.

Aké doklady je potrebné predložiť na vyplatenie finančných prostriedkov z úveru?

Na vyplatenie finančných prostriedkov z úveru je potrebné predložiť žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov, ktorej súčasťou musí byť faktúra od zhotoviteľa spolu so súpisom vykonaných prác.

Na aký účet sa poskytnuté finančné prostriedky z úveru vyplácajú?

Finančné prostriedky sú uvoľňované na základe predložených faktúr na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre.

Aké požiadavky musia spĺňať dodávatelia stavebných prác?

Zhotovitelia musia mať oprávnenie vykonávať stavebné práce a pri realizácii zateplenia, alebo pri odstránení systémovej poruchy zateplením musia mať licenciu na konkrétny tepelnoizolačný systém a správu z inšpekcie tepelnoizolačného systému zhotovenej stavby.

www.sfrb.sk

Zdroj: PR článok Štátny fond rozvoja bývania