Dopyt po financovaní nájomného bývania zo ŠFRB je veľký

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je tradičným poskytovateľom úverov pre samosprávy, podnikateľské subjekty a občanov. Podporuje nielen výstavbu nájomných bytov, ale aj obnovu bytovej budovy či obstaranie zariadenia sociálnych služieb.

Od apríla tohto roka vstúpila do platnosti dôležitá zmena, zvýšili sa limity na poskytovanie podpory v závislosti od podlahovej plochy bytu a zároveň aj limit na výmenu výťahu. Vyššie limity umožňujú získanie vyššieho objemu financií na kvalitnejšiu a efektívnejšiu obnovu s dôrazom na úsporu energie a predĺženie životnosti stavby.

Zvýšenie úrokovej sadzby na úrovni Európskej centrálnej banky (ECB) sa prejavilo na sadzbe fondu pre súkromný sektor. Aj o tejto téme sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom ŠFRB Tomášom Lamprechtom.

Ako hodnotíte vývoj, ktorým ŠFRB prechádza?

ŠFRB už dlhodobo poskytuje výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov s garantovaným úrokom počas celého obdobia splatnosti úveru. V spolupráci s Ministerstvom dopravy SR stále pracujeme na zefektívnení legislatívnych podmienok, aby sme pri výstavbe nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb mohli čo najviac napredovať.

Okrem ďalších legislatívnych zámerov sa sústredíme na progres našich interných procesov. Zintenzívnili sme kontrolu financovaných stavieb, ktorej cieľom je preveriť súlad medzi schválenou žiadosťou o financovanie, projektom, rozpočtom a dosiahnuť kvalitnejšie stavby.

V rámci stretnutí, ktoré organizuje Združenie miest a obcí Slovenska, dostávame pozitívnu spätnú väzbu, ktorá tvorí priestor na komunikáciu v oblasti legislatívy, interných procesov a podobne.

Aktuálne bola schválená novela zákona o ŠFRB, ktorá bude účinná od januára 2024 a sú v nej obsiahnuté zmeny v rámci limitov obstarávacích nákladov pre jednotlivé účely podpory, čím reagujeme na súčasnú situáciu na stavebnom trhu.

Ako môže fond pomôcť samosprávam a súkromným investorom?

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje výhodné úvery pre samosprávy, právnické a fyzické osoby. Už zo samotného názvu fondu vyplýva, že poskytujeme podporu na obstaranie rôznych foriem bývania podľa požiadaviek samotných žiadateľov.

Poskytujeme finančné prostriedky na komplexné financovanie:
• nájomných bytov pre obce a samosprávne kraje až do výšky 100 % obstarávacieho nákladu s úrokom od 0 % alebo 1% až na 40 rokov;
• na obstaranie nájomných bytov pre právnickú osobu vo výške 95 % obstarávacieho nákladu až na 40 rokov;
• na výstavbu a kúpu zariadenia sociálnych služieb vo výške 100 % obstarávacieho nákladu s úrokom 0,5 % až na 40 rokov;
• na výstavbu a kúpu ubytovacieho domu vo výške 95 % obstarávacieho nákladu až na 30 rokov s úrokom 1 %;
• na obstaranie technickej vybavenosti, ako sú vodovodná prípojka a verejný vodovod, kanalizačná prípojka a verejná kanalizácia, odstavné plochy, prístupová komunikácia s verejným osvetlením, čistička odpadových vôd a garážové stojisko.
Podporu vieme poskytnúť aj na zateplenie a modernizáciu zariadenia sociálnych služieb vo výške 100 % obstarávacieho nákladu s úrokom 0,5 % až na 25 rokov a tiež aj na obnovu bytového domu s úrokom od 0 % so splatnosťou až na 25 rokov.

Aké sú aktuálne priority ŠFRB? Zmenili sa za posledné obdobie alebo sú stabilné?

Priority ŠFRB sú stabilné, aj naďalej napredujeme vo zveľaďovaní a v rozširovaní bytového fondu na Slovensku.

Mení sa pohľad žiadateľov o úver na nájomné bývanie? Stavajú napr. menšie byty, menej bytov v projekte?

ŠFRB má presne definovaný rámec, v rámci ktorého môže financovať nájomné bývanie. Variabilnosť veľkosti nájomných bytov už závisí priamo od žiadateľa. Veľkosti bytov podľa predložených projektov sú rôznorodé, vychádzajú z požiadaviek jednotlivých samospráv a súkromného sektora podľa cieľovej skupiny, pre ktorú sú byty určené.

Za akú úrokovú sadzbu poskytoval tento rok ŠFRB úvery samosprávam a súkromným investorom?

V prípade menej rozvinutého regiónu ŠFRB poskytoval samosprávam úrokovú sadzbu 0%, ostatným samosprávam a podnikateľským subjektom vo výške 1% s lehotou splatnosti maximálne 40 rokov.

Európskej komisii sme navrhli riešenia, vďaka ktorým by sme opäť vedeli poskytovať úvery s úrokovou sadzbou na úrovni 1 %.

Aký je dopyt po úveroch na výstavbu nájomných bytov a „stíha“ ich ŠFRB poskytnúť všetkým žiadateľom?

ŠFRB musí rozhodnúť o žiadosti do 60 dní od jej prijatia, najneskôr však do konca kalendárneho roka. Snažíme sa žiadateľom vychádzať v ústrety a rozhodovať o žiadostiach v čo najkratšom čase.
Od roku 1996 k dnešnému dňu fond poskytol úvery na výstavbu cca 45-tisíc nájomných bytov v objeme viac ako 1,1 miliardy eur. Napriek nepriaznivému vývoju na stavebnom trhu evidujeme veľký dopyt po financovaní nájomného bývania.

Aký vývoj úrokových sadzieb očakávate do konca roka 2023? O čom ste rokovali s Európskou komisiou?

Aktuálna úroková sadzba ECB má nepriaznivý vplyv na výšku úrokovej sadzby ŠFRB pre súkromný sektor pri výpočte štátnej pomoci. V súčasnosti sa úroková sadzba ŠFRB vzhľadom na sadzbu ECB blíži takmer k 5 %, čo je pre tento typ produktu nereálne financovanie.

Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné komunikovať s Európskou komisiou (EK). EK sme navrhli riešenia, vďaka ktorým by sme opäť vedeli poskytovať úvery s úrokovou sadzbou na úrovni 1 % a v súčasnosti o tejto možnosti komunikujeme s Protimonopolným úradom SR.

Tomáš Lamprecht
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Pracoval v spoločnostiach RAIL WAYS, KAISER SPEDITION. Od februára 2015 pôsobí v Štátnom fonde rozvoja bývania. Najprv na poste vedúceho oddelenia evidencie a kontroly, potom ako riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov. Od júna 2021 je generálnym riaditeľom.

Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lampecht
Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lampecht | Zdroj: ŠFRB

www.sfrb.sk

Zdroj: PR článok Štátny fond rozvoja bývania