01SFRB 1Z2A1364

Nové podmienky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Pri vybraných typoch obnovy prišlo od 1. 4. 2023 k zvýšeniu úverových limitov. Záujemcovia o úver sa tak môžu uchádzať o vyššie čiastky.

Štátny fond rozvoja bývania ponúka v roku 2023 podporu vo forme úveru nielen v prospech znižovania energetickej náročnosti budov, ale v konečnom dôsledku aj v prospech žiadateľov – občanov. Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa vytvorili možnosti, ako obnoviť svoj bytový dom kvalitne, efektívne a výhodne.

Od 1. 4. 2023 sa zvýšili limity na poskytovanie podpory v závislosti od podlahovej plochy bytu a zároveň aj limit na výmenu výťahu. Tieto vyššie limity umožňujú získať vyššie finančné prostriedky pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu obnovu s dôrazom na úsporu energie a predĺženie životnosti stavby.

Medzi hlavné výhody úveru zo ŠFRB patria:

 • fixná úroková sadzba počas celej doby splácania,
 • podpora vo výške 100 % obstarávacích nákladov,
 • bezúročný úver.

Fixná úroková sadzba

ŠFRB poskytuje nemennú úrokovú sadzbu pre všetky typy obnovy a ich kombinácie počas celej doby splatnosti úveru. Pri významnej obnove a kombinácii minimálne troch typov obnovy, z ktorých aspoň pre jeden je stanovená úroková sadzba 0,5 %, je možné aktuálne získať veľmi výhodný úver s 0 % úrokovou sadzou a fixáciou na celú dobu splácania.

Podpora vo výške 100 % obstarávacích nákladov

 • Podpora vo výške 100 % obstarávacích nákladov sa poskytuje:
 • na zatepľovanie (ak sa dosiahne ultranízkoenergetická úroveň budovy),
  na výmenu výťahov,
 • na stavebné úpravy na vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov (vrátane možnosti inštalácie nového výťahu).

Bezúročný úver

Pre všetky typy obnovy sú stanovené veľmi výhodné úrokové sadzby od 2 do 0,5 %. Najvýhodnejšia je sadzba 0 % pri významnej obnove bytových domov počas celej lehoty splácania úveru (min. 3 typy obnovy).

Zvýšené limity pre jednotlivé typy obnovy od 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 sa limity na obnovu upravili takto:

 • Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
 • Výmena alebo modernizácia výťahu:
  výmena výťahu – max. výška úveru je 75 000 €/výťah, úroková sadzba 0,5 modernizácia výťahu – max. výška úveru je 50 000 €/výťah, úrok 0,5 %
 • Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome – maximálny limit úveru je 125 €/m² podlahovej plochy bytu, úrok 0,5 %
 • Stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – maximálny limit úveru je 175 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %
 • Iná modernizácia bytového domu – maximálny limit úveru je 110 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 2 %
 • Odstránenie systémovej poruchy bytového domu – maximálny limit úveru je 125 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %
 • Zateplenie bytovej budovy – maximálny limit úveru je 190 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom aj rodinnom dome, úroková sadzba 1 %, alebo 200 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom dome a rodinnom dome s úrokovou sadzbou 0,5 % v prípade stavby na ultranízkoenergetickej úrovni

Ako sa vypočíta výška úrokovej sadzby?

Ak sa na jednej stavbe bude realizovať jeden typ obnovy, úroková sadzba je presne určená pre daný typ obnovy podľa tabuľky 1.

Ak sa na jednej stavbe budú zároveň realizovať dva typy obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.

Ak sa na uvedenej stavbe budú zároveň realizovať minimálne tri typy obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu. Bezúročný úver sa dosiahne, ak jedným z typov obnovy bude buď výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov alebo zatepľovanie na ultranízkoenergetickej úrovni.

Aká je lehota splatnosti úveru?

Lehota splatnosti je pre každý účel samostatne aj v kombinácii maximálne 20 rokov. Výnimkou je účel zateplenie na ultranízkoenergetickej úrovni, kde je lehota splatnosti až 25 rokov, ktorá potom platí pre celý úver.

Kto môže byť žiadateľom?

O úver môže žiadať fyzická osoba, a to na:

 • zateplenie rodinného domu – fyzická osoba, občan členského štátu Európskej únie, trvalý pobyt na území SR, vek min. 18 rokov, vlastný príjem z podnikania, zo závislej činnosti, alebo príjem podľa osobitného predpisu (štipendium), dávky dôchodkového poistenia a pod.;
 • zateplenie a modernizáciu bytového domu – fyzická osoba ako reštituent bytového domu.
  Právnická osoba, ktorou sa rozumie:
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom;
 • obec, mesto;
 • samosprávny kraj;
 • iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonávala činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.
  V prípade spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné predložiť čestné prehlásenie predsedu spoločenstva, že spĺňa podmienky § 7c, ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov (účinného od 1. 7. 2016).
  Správca bytového domu musí byť zapísaný v zozname správcov v zmysle zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov.

Aké sú základné prílohy k žiadosti?

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • zápisnicu zo schôdze vlastníkov,
 • stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu (okrem udržiavacích prác v zmysle stavebného zákona),
 • kolaudačné rozhodnutie na pôvodnú budovu (len pri zatepľovaní),
 • list vlastníctva bytového domu,
 • projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní,
 • projektové energetické hodnotenie bytovej budovy,
 • zmluvu so zhotoviteľom stavby a rozpočet,
 • odborný dozor investora.

Čím možno ručiť za úver?

Za úver možno ručiť zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa, bankovou zárukou alebo nehnuteľnosťou. Podrobnosti k zárukám sú uvedené v tabuľke 2.

Termín predkladania žiadostí

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu cez mestský úrad v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

Prečo financovať
obnovu zo ŠFRB?
1. Výška úveru do 100 % obstarávacích nákladov.
2. Výška úrokovej sadzby od 0 %.
3. Garancia úrokovej sadzby počas celej lehoty splatnosti úveru.
4. Poplatok za zriadenie účtu 0 €.
5. Mesačný poplatok za vedenie účtu 0 €.
6. Dostatok finančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov.
7. Lehota splatnosti až 25 rokov s účelom zateplenie na ultranízkoenergetickej úrovni.

Ako treba postupovať?

Postup pri podaní, posúdení žiadosti a poskytnutí úveru:

 • Žiadosť sa predkladá mestskému úradu v sídle okresu podľa miesta stavby (ďalej len MÚ).
 • Žiadosť je po posúdení MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí, kde je automaticky vygenerované poradové číslo v celkovom poradovníku ŠFRB.
 • Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy, po overení pracovníkom MÚ je odoslaná ŠFRB.
 • Fond posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí určeného poradovým číslom.
 • Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
 • V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.
 • Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa.
 • Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol priložený k žiadosti. V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby, je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie zmeny cez pracovníka MÚ.

Tlačivá žiadosti, zoznamy príloh a vzory príloh pre podanie žiadosti v roku 2023 sú zverejnené na stránke www.sfrb.sk.

Zdroj: PR článok Štátny fond rozvoja bývania