Poradňa pre živnostníkov. Otázky a odpovede

otázky
Zdroj: Shutterstock

V článku „Radíme živnostníkom: Podnikatelia môžu mať s hypotékou problém" sme sa zaoberali problémom, keď majú podnikatelia v porovnaní so zamestnancami ťažšiu situáciu, ak chcú získať hypotéku. Preto sme sa venovali aj konkrétnym otázkam od čitateľov a snažili sme sa im poradiť.

Kontrolný výkaz

Ak v období pandémie nestíham podať kontrolný výkaz v zákonom stanovenej lehote, ako mám postupovať? Roman, Prievidza

Máte možnosť požiadať o od­pustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Daňový úrad môže odpustiť zmeška­nie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon, teda podá kontrolný výkaz.

V žiadosti o odpus­tenie zmeškania lehoty na podanie kontrolného výkazu je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať kontrolný výkaz v zákonom stanovenej lehote, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať individu­álne.

Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty. Ak správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať. Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podávate elektronicky prostredníctvom Všeobecné­ho podania pre FS – Správa daní.

Daň z úrokov

Okrem živnosti som mala vlani aj príjem z úrokov z vkladu vo výške 1 500 €. Banka mi z nich strhla daň vo výške 19 %. Môžem požiadať daňový úrad o vrátenie tejto dane? Iveta, Poprad

Banka je povinná zraziť daň z úrokov. Zrazením dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú a tieto príjmy sa do osobitného základu dane nezahŕňajú. Preto sa tieto príjmy v daňovom pri­znaní neuvádzajú. Daň vybranú z úrokov nemožno považovať za preddavok na daň a nemôžete teda požiadať správcu dane cez podané daňové priznanie o vrá­tenie zrazenej dane.

Príjem zo štátnych dlhopisov

Minulý rok som mal okrem príjmu z podnikania aj výnosy zo štátnych dlhopisov vo výške 2 000 €. Akým spôsobom mám zdaniť tieto príjmy? Tomáš, Kúty

Výnosy zo štátnych dlhopisov plynúce zo zdroja na území SR fyzickej osobe v roku 2020 sa zaraďujú medzi zdani­teľné príjmy z kapitálového majetku. Daňovú povinnosť z týchto príjmov je daňovník povinný vyrovnať osobne po­ daním daňového priznania za rok 2020.

Tieto príjmy sa zahŕňajú do osobitného základu dane neznížené o výdavky okrem povinne plateného poistného z týchto príjmov uvádzaných v daňovom priznaní. Preto ste povinný podať za rok 2020 daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, v ktorom okrem príjmov zo živnosti uvediete aj príjmy z výnosov zo štátnych dlhopisov.

Predaj zrekonštruovaného bytu

V roku 2016 som kúpil byt za 60 000 €. V roku 2017 som ho zrekonštruoval, pričom výdavky na rekonštrukciu boli 10 000 €. V roku 2020 som ho predal za 80 000 €. Z akej sumy budem platiť daň? Ivan, Malacky

Takýto príjem z predaja bytu nie je od dane oslobodený, keďže nie je splnená podmienka oslobodenia, a to 5­-ročná lehota vlastníctva. V daňovom priznaní musíte uviesť príjem z predaja bytu v sume 80 000 €.

Ako výdavky k príjmom dosiahnutým z predaja bytu si môžete uplatniť: kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za byt pri jeho nadobudnutí (60 000 €), preukázateľné výdavky vynaložené na jeho rekonštrukciu (10 000 €), prípadne ďalšie preukázateľne zaplatené výdavky súvisiace s predajom bytu (napr. provízia realitnej kancelárii pri obstaraní bytu), najviac však do výšky príjmov z predaja. Daň sa preto bude počítať len zo zisku, ktorý ste dosiahli.

Predaj chaty

V apríli 2020 som predal rekreačnú chatu, ktorú som nadobudol v roku 2018 dedením po svojej sestre. Sestra nadobudla chatu kúpou v roku 2006. Musím zaplatiť daň? Ján, Levice

Keďže ste nehnuteľnosť nadobudli dedením v nepriamom rade, na účely oslobodenia príjmu nemožno aplikovať zákonné ustanovenie, ktoré vymedzuje, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

Pretože k predaju rekreačnej chaty došlo do piatich rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva daňovníka (úmrtie sestry), príjem z predaja nie je oslobodený od dane a podlieha zdaneniu.

Predaj auta

V roku 2013 som kúpil auto a zahrnul ho do svojho obchodného majetku. V roku 2017 som auto vyradil z obchodného majetku a v roku 2020 som ho predal. Musím z tohto príjmu zaplatiť daň? Dano, Prešov

Keďže odo dňa vyradenia motorového vo­zidla z obchodného majetku do dňa predaja neuplynulo viac ako päť rokov, príjem z pre­daja vozidla podlieha dani z príjmov, a preto ste povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní za rok 2020, ak vám vznikne povin­nosť toto priznanie podať.

Znalecký posudok

V roku 2017 som kúpil rodinný dom. V roku 2020 som sa ho rozhodol predať. Kúpu domu som financoval formou hypotekárneho úveru, v súvislosti s ktorým som si musel dať vypracovať znalecký posudok. Môžem si o výdavok na vyhotovenie znaleckého posudku znížiť základ dane z predaja nehnuteľnosti? Patrik, Senica

Výdavkami pri príjmoch z prevodu vlastníctva nehnuteľností sú aj výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.

Takýmito výdavkami sú aj výdavky na vypracovanie znaleckého posudku, ktorý daňovník preukázateľne vynaložil pri kúpe predávanej nehnuteľnosti a aj správne poplatky preukázateľne vynaložené daňovníkom v súlade s osobitnými predpismi, ak uvedené výdavky boli vynaložené výlučne na účel kúpy predávanej nehnuteľnosti a súvisia s konkrétne predávanou nehnuteľnosťou.

Peter Matula

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 03/2021.