Partneri sekcie:

Štátne nájomné bývanie: NBS a Holý našli kompromis

kazimir
Zdroj: SITA

Úrad podpredsedu vlády predložil na žiadosť NBS argumentáciu k témam, ktoré boli podľa národnej banky problematické.

Národná banka Slovenska (NBS) už nemá zásadné pripomienky k návrhu zákona o štátom podporovanom bývaní po rozporovom konaní. V rámci pracovného stretnutia prediskutovali zástupcovia Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) so zástupcami NBS jednotlivé zásadné pripomienky k poslaneckému návrhu zákona a samotné fungovanie modelu ako takého.

Podpredseda vlády Štefan Holý informoval, že prišlo k názorovej zhode pri všetkých zásadných pripomienkach NBS, pochopeniu zámeru a prijatiu argumentov v prospech nájomných bytov. „NBS vyjadrila spokojnosť s navrhovanými zmenami a zároveň nevzniesla žiadne požiadavky v tejto oblasti,“ uviedol podpredseda vlády.

ÚPPV predložil na žiadosť NBS argumentáciu k témam, ktoré boli podľa národnej banky problematické. Išlo najmä o dáta a podklady k právnemu základu pre založenie agentúry, jej zloženiu zo zástupcov zakladateľov (Úrad vlády, MPSVR SR a MDV SR) a investičných partnerov, ich postaveniu a právomociam a najmä viaczdrojovému financovaniu činnosti agentúry (štátny rozpočet, príspevky členov agentúry, príjmy z vlastnej činnosti agentúry), daňových stimuloch, ako aj možnostiach nakladania s bytmi nájomného bývania. Návrh zákona nepočíta s možnosťou predaja nájomného bytu nájomcovi.

Časti vypustia

V rámci zásadnej pripomienky k navrhovaným úpravám zákona o kolektívnom investovaní prišlo k dohode, že tieto nebudú súčasťou predkladanej legislatívy a príde k ich vypusteniu.

NBS nemá žiadne zásadné pripomienky k navrhovanému balíku legislatívnych úprav v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanecký návrh o výstavbe nájomných bytov je v parlamente aktuálne v druhom čítaní.

„NBS je jednou z najvyšších autorít v oblasti verejných financií. Urobím všetko pre to, aby tak ako analytici, aby aj poslanci pochopili, že práve schválením tejto novej navrhovanej legislatívy dokážeme bežným ľuďom ponúknuť dostupné a kvalitné bývanie, ktoré by si za normálnych okolností nemohli ešte dlho dovoliť,“ skonštatoval Štefan Holý.