Zimná údržba chodníkov okolo bytových domov

držba chodníkov

Podľa platných právnych predpisov sú údržbu chodníkov najnovšie povinní zabezpečovať správcovia miestnych komunikácií a nie správcovia bytových domov alebo spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov, ako to bolo doteraz.

Vývoj ide dopredu. Zasiahol aj oblasť starostlivosti o prístupové a priľahlé chodníky okolo bytových domov, avšak nielen okolo nich. Desaťročia a možno aj viac bolo zaužívané, že o prístupové chodníky sa boli povinní vo všeobecnosti starať vlastníci budov, okolo ktorých sa chodníky nachádzali. Išlo predovšetkým o zimnú údržbu.

Každé mesto či obec malo prijaté všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoré presne vymedzovalo povinnosti vlastníkov a správcov nehnuteľností súvisiace so zimnou údržbou vrátane sankcií za ich nedodržanie. Všetci si dobre pamätáme (a poniektorí si toho pamätáme viac), že bytové domy nezávisle od formy správy museli túto službu zabezpečovať.

Skoro ráno, zvyčajne ešte pred šiestou, museli byť chodníky očistené od snehu a posypané. Robili sa kontroly a vyrubovali sankcie. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov boli zodpovední aj za prípadné úrazy, ktoré sa stali na prístupových či priľahlých chodníkoch. Kto to absolvoval vie, že to neboli príjemné „vybavovačky“.

Každý rozumný správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov malo zakomponované do poistenia bytového domu aj poistenie proti „tretím osobám“. Z vlastnej skúsenosti viem, že nikomu sa to nepáčilo, pretože v prvom rade sa zimná údržba zabezpečovala z vlastných finančných zdrojov bytových domov, a to ako náklady na posypovú soľ a nástroje na jej zabezpečenie, tak aj náklady na odmenu či mzdu osôb, ktoré túto údržbu vykonávali.

Niektoré bytové domy mali zmluvne zabezpečené firmy, ktoré túto službu poskytovali, a platili faktúry. V konečnom dôsledku sa táto služba rozpočítavala na vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Niekde bola hradená z fondu prevádzky, údržby a opráv, čo bolo v konečnom dôsledku v rozpore so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý jasne definuje použitie tohto fondu.

Údržba po novom

Vyzerá to tak, že toto by už malo byť minulosťou, a to od nadobudnutia účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tento zákon svojimi ustanoveniami zasahuje aj do znenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a to presne do tých častí, ktoré ukladajú vlastníkom budov povinnosť zabezpečiť na chodníkoch zimnú údržbu. Novela č. 106/2018 Z. z. bola schválená 14. marca 2018 a je účinná od 20. mája 2018.

Čo sa zmenilo?

Cestný zákon v § 9, ktorý hovorí o zjazdnosti a schodnosti, v ods. 2 ukladá povinnosť z hľadiska údržby takto: „Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.“

Ďalšie ustanovenie novely hovorí, že: „Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli chyby v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto chyby odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.“

Ako to bude vyzerať na chodníkoch túto zimu?

Veríme, že chodníky budú očistené od snehu a ošetrené tak, ako to doteraz zabezpečovali správcovia a spoločenstvá. Z reakcií na tieto zmeny publikovaných v médiách je zjavné, že mestám a obciam sa tieto novoty nepozdávajú a odvolávajú sa na to, že ich rozpočty na to neboli pripravené a že ich budú finančne zaťažovať.

Nedá mi na tomto mieste nepodotknúť, že doteraz boli finančne zaťažovaní občania a boli nútení starať sa o majetok, ktorý im nepatrí, a zároveň boli braní na zodpovednosť. Z hľadiska správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možné brať tieto zmeny pozitívne. Majú o jednu starosť menej. Ako to všetko dopadne, uvidíme na budúci rok na jar.

Text: Otília Leskovská
Foto: Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2018.

KategórieSpráva budov