Poziarna ochrana

Ochrana bytových domov pred požiarmi

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä so všeobecne nízkou mierou právneho povedomia.

Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Základné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi sú zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane pred požiarmi) a jeho vykonávacie vyhlášky, ktoré upravujú podmienky na ochranu života a zdravia, majetku a životného prostredia.

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky dozerá prostredníctvom Prezídia Hasičského a záchranného zboru a krajských a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru na plnenie úloh a povinností upravených v zákone o ochrane pred požiarmi.

Svojím výkonom orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečujú a koordinujú samotné fungovanie a úroveň ochrany pred požiarmi v Slovenskej republike. Hasičský a záchranný zbor – odbor, resp. oddelenia požiarnej prevencie – realizuje štátny požiarny dozor.

Požiarna prevencia vykonáva súbor činností na zabezpečenie hlavného poslania ochrany pred požiarmi, t. j. ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia. Vybrané úlohy na úseku požiarnej prevencie sú tieto:

 • výkon protipožiarnych kontrol dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
 • posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon – ide predovšetkým o posudzovanie dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania a posudzovanie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb v rámci kolaudačného konania,
 • oblasť technickej normalizácice – napr. spolupráca pri tvorbe STN a pod. Bytové domy všeobecne Bytové domy sú v Slovenskej republike navrhované tak, aby spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ale aj požiadavky, ktoré sú v súlade s európskou legislatívou.

Takto navrhnuté riešenia pomáhajú pri evakuácii osôb pri požiari a zároveň zabraňujú šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. Príslušné orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi sa v rámci stavebných, resp. kolaudačných konaní vyjadrujú k navrhovaným riešeniam.

V bytových domoch sa budujú únikové cesty, ktoré sú zásahovými cestami, čím sa výraznou mierou prispieva k efektívnejšiemu zdolávaniu požiaru a k evakuácii osôb (obyvateľov bytov). Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi taktiež vykonávajú protipožiarne kontroly, ktorých účelom je práve kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov aj počas užívania týchto stavieb.

Legislatívny rámec

Bytové domy majú v oblasti ochrany pred požiarmi osobitnú právnu úpravu najmä z dôvodu početnosti vlastníkov jednotlivých bytov a zabezpečenia dôsledného plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V tomto prípade za plnenie týchto povinností zodpovedá vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca bytového domu.

Podľa § 6a zákona o ochrane pred požiarmi: „Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik požiarnej ochrany záznam.“

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi má v bytovom dome zabezpečovať odborne spôsobilá osoba (§ 9 zákona o ochrane pred požiarmi):

 • technik požiarnej ochrany (napr. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok),
 • špecialista požiarnej ochrany (napr. vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby).

V zmysle § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov je o preventívnej protipožiarnej prehliadke v bytovom dome vyhotovený záznam, ktorý obsahuje:

 • označnie a adresu bytového domu, ƒ dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky,
 • zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia, ƒ navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ƒ meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany, ktorý záznam vyhotovil,
 • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky. Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi pre bytové domy sú tieto: ƒ Zabezpečiť v budovách a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky.
 • Zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov a priestorov.
 • Umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do budovy a priestorov kvôli vykonaniu kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať im požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie.
 • Splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách.
 • Prevádzkovať technické a technologické zariadenia, zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväného právneho predpisu.
 • Zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
 • Zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti (zákon č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon), bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.
 • Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komína štítkom.
 • Dodržiavať požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní.
 • Zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
 • Zabezpečiť plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi odborne spôsobilou osobou – technikom alebo špecialistom požiarnej ochrany.
 • Udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom.
 • Obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave požiarne zariadenia (požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, požiarne vodovody, vybavenie únikových ciest).

Z paragrafových znení vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, vyberáme:

Prístupová komunikácia:

 • Musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah.
 • Musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m.
 • Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.

Nástupná plocha:

 • Musí byť široká najmenej 4 m.
 • Musí byť trvale voľná a označná dopravnou značou ZÁKAZ STÁTIA.
 • Musí byť napojená na prístupovú komunikáciu.
 • Musí byť umiestnená pozdĺž priečelia stavby alebo kolmo na priečelie stavby tak, aby bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého požiarneho úseku priliehajúceho k priečeliu.
Tab. Počet požiarov v bytovom fonde SR v rokoch 2006 až 2020
Tab. Počet požiarov v bytovom fonde SR v rokoch 2006 až 2020 | Zdroj: plk. Ing. Jozef Vadovič

Výkon štátneho požiarneho dozoru v bytových domoch

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v § 25 upravuje vykonávanie štátneho požiarneho dozoru z hľadiska požiarnej prevencie:

 • protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,
 • posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon.

Obec

V rámci kontrolnej činnosti má osobitné postavenie obec, ktorá vykonáva tzv. prenesený výkon štátnej správy. Podľa § 23 zákona o ochrane pred požiarmi obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v subjektoch, v ktorých protipožiarne kontroly nevykonávajú krajské alebo okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.

Najčastejšie zistené nedostatky

K najčastejšie zisteným nedostatkom pri protipožiarnych kontrolách v bytových domoch patria:

Nevykonávanie kontroly dokumentácie ochrany pred požiarmi. Nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok. Realizácia stavebných úprav v bytových domoch bez vedomia, resp. schválenia orgánov štátneho požiarneho dozoru.

Pri únikových cestách:

 • nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest (na spoločných chodbách a na schodiskách sa nachádzajú rôzne predmety – bicykle, kvetináče, skrinky a pod.),
 • uzamknuté únikové východy,
 • neoznačenie smerov úniku na únikových cestách,
 • akcie neschopné vetranie únikových ciest (poškodený, resp. nefunknčý ovládací mechanizmus),
 • zatarasený prístup k odvetraniu únikovej cesty (uložený nábytok a pod.).

Pri požiarnych dverách:

 • nefunkčné
 • poškodené samozatváracie zariadenie,
 • zatváracie zariadenie neuzatvára požiarny uzáver do úplne uzatvorenej polohy,
 • požiarne uzávery (požiarne dvere) zamenené za obyčajné dvere bez preukázania ich požiarnej odolnosti.

Pri zariadeniach na dodávku vody na hasenie požiarov:

 • nevykonaná kontrola hadicových zariadení a hydrantov,
 • uzamknuté skrine hadicových zariadení nie sú vybavené zariadením na otváranie v prípade núdze,
 • nezabezpečený trvalo voľný prístup k hadicovému zariadeniu (uložený nábytok pred hadicovým zariadením a pod.), – prenosné hasiace prístroje umiestnené mimo svojich stanovíšt.

Nefunkčné núdzové osvetlenie. Neprejazdné príjazdové komunikácie. Nástupné plochy pre hasičskú techniku neoznačené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA a následne využívané ako parkovacie plochy.

Na záver

Riziko vzniku požiaru nemožno nikdy úplne vylúčiť či eliminovať. Pri zamyslení nad všetkými faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku požiaru v bytových domoch, je veľmi dôležité brať oblasť ochrany pred požiarmi mimoriadne vážne a zodpovedne.

Riziko vzniku požiaru v bytovom dome možno výrazne znížiť tak vďaka legislatíve na úseku ochrany pred požiarmi, ktorá upravuje povinnosti pre subjekty zainteresované v tomto procese, ako aj zodpovedným a uvedomelým prístupom samotných vlastníkov bytov. Napomôcť v tejto oblasti môže preventívno-výchovná činnosť vyvíjaná napríklad správcom bytového domu pomocou odborne spôsobilej osoby – technika požiarnej ochrany.

Aj keď je táto činnosť istým spôsobom nad rámec legislatívnych požiadaviek, obyvatelia bytového domu môžu získať množstvo užitočných informácií na domovej schôdzi vlastníkov bytov. Súčasťou jej programu môže byť informovanie vlastníkov bytov o oblasti únikových ciest a zabezpečovania a udržiavania ich trvalej voľnosti, o tom, čo robiť a ako sa zachovať pri vzniku požiaru v bytovom dome, akým spôsobom a komu požiar oznámiť a pod. Médiá denne informujú o všetkých možných nešťastiach a katastrofách.

Všetky takéto správy by sme mali chápať aj ako varovanie a upozornenie, že je potrebné niečo preventívne urobiť aj vo svojom vlastnom záujme. Ako však už bolo uvedené, najdôležitejší je zodpovedný a uvedomelý prístup každého obyvateľa bytového domu, lebo len na jeho základe možno výraznou mierou prispieť k zníženiu rizika vzniku požiaru v bytovom dome.

plk. Ing. Jozef Vadovič, Odbor požiarnej prevencie prezídia hasičského a záchranného zboru