/ Biznis /

Odpočty ako veľká výzva nielen tohto roka

Zdroj: ista

Tohtoročné odpočty boli veľkou výzvou predovšetkým pre poskytovateľov služieb odčítania údajov o spotrebe a rozpočítavania nákladov na teplo a vodu. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou na jeseň sa dalo tušiť, že táto odpočtová sezóna bude iná.

Ako si poradila spoločnosť ista, ktorá zabezpečuje odpočty a rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu pre viac ako 180 000 bytov, sme sa rozprávali s Petrom Jančulom, ktorý odpočtový servis v iste manažuje už trinásty rok.

Odpočty meradiel spotreby tepla a teplej vody sa stali tento rok určitým spôsobom „obeťou“ koronakrízy. Z dôvodu pandemickej situácie sa dalo predpokladať, že nebude v možnostiach niektorých správcov bytových domov a poskytovateľov odpočtov včas dokončiť odpočty za teplo a vodu, ktoré sú podkladom na ročné vyúčtovanie.

Preto Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ARTAV) požiadala zodpovedné orgány o odklad termínu predloženia vyúčtovaní. Tejto žiadosti Ministerstvo financií SR vyhovelo a právnu úpravu zahrnulo do novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šíreným nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Podľa platného ustanovenia § 36e, ods. 1) tak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove či právnická osoba, alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, nie sú v omeškaní, ak takéto vyúčtovanie predložia do 31. júla 2021.

Hlavným dôvodom, prečo sa nepodarilo odpočty realizovať včas, bola obava, prípadne karanténa niektorých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí nemohli alebo nechceli vpustiť odpočtárov do bytov. Riešením tohto problému by boli určite meradlá, ktoré umožňujú diaľkové odpočty.

Tie mali byť pôvodne nainštalované vo všetkých bytových domoch v súlade požiadavkami Smernice RaP o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED)  z 11. decembra 2018 do 25. októbra 2020. Nakoniec sa tento termín posunul zákonom č. 419/2020 Z. z. na rok 2027.

Podľa § 32b, ods. 3) sú koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu podľa § 11 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2021 do 1. januára 2027. Poskytovatelia odpočtových služieb veria, že sa do konca roka 2026 podarí zabezpečiť premontovanie starých meradiel, a to aj napriek tomu, že niektorí vlastníci tomu nie sú ešte stále naklonení.

Digitalizácia významne zjednodušuje procesy odpočtov aj rozúčtovania a otvára nové možnosti úspor pre správcu aj vlastníkov bytov. | Zdroj: ista

Aj keď sa údaje o spotrebe odčítajú diaľkovo už druhé desaťročie, bytových domov, ktoré využívajú zastarané technológie, je stále mnoho. Je jednoduché majiteľov domov presvedčiť na premontovanie?

Pri organizácii odpočtov si každoročne robíme rešerš počtu bytov, ktoré bude potrebné odčítať so vstupom do bytov. Domy, ktoré sú vybavené meračmi bez diaľkového odpočtu, aktívne oslovujeme. Každý rokom nám ubúda približne 20 % takýchto domov. Na predstavu by som uviedol, že z desiatich domov sa nad výmenou začne vôbec zamýšľať osem, ale výmenu realizujú nakoniec iba dva domy.

Zvyšné sa spoliehajú na to, že im prístroje vydržia ešte ďalší rok, aj keď už dávno presluhujú desaťročnú životnosť. Až keď pri odpočtoch v ďalšom roku zistíme, že niektoré merače už nefungujú, vlastníci sa rozhodnú pre ich výmenu. Ak je totiž nefunkčných meračov v dome viacero, je to už zásadný problém pre vyúčtovanie. Následky potom nesie správca, ktorý je konfrontovaný s veľkou nespokojnosťou vlastníkov a s množstvom reklamácií.

Samostatnou kapitolou sú odparovacie prístroje. Tie sa pokaziť nedajú a aj napriek vysokým poplatkom za odpočty a ekologickú likvidáciu ich vlastníci stále využívajú. Po tohtoročných skúsenostiach sa však zmenilo zmýšľanie aj v tejto skupine neoblomných zákazníkov. Očakávame, že budúci rok sa nám počet fyzických odpočtov významne zníži.

Odpočty sa realizujú v relatívne krátkom čase na prelome roka. Ich organizácia si vyžaduje dôkladnú prípravu a predovšetkým spoluprácu vlastníkov bytov. Sprístupnenie bytov bolo najväčšou prekážkou pri tohtoročných odpočtoch. Neuvažovali ste riešiť nepriaznivú pandemickú situáciu jednoducho samoodpočtami?

Pri odparovacích prístrojoch je získanie spoľahlivých údajov samoodpočtom v dome veľkým problémom. Či už z hľadiska technického vyhotovenia, ale, žiaľ, aj ľudského. Ampulka s odparovacou tekutinou sa musí z krytky vybrať a odčítať pod správnym uhlom so zohľadnením letných námerov.

Vo všetkých bytoch treba postupovať jednotnou metodikou. Samoodpočet však nerieši to, že odčítanú ampulku treba vymeniť za novú a starú ekologicky zlikvidovať. Takže vstup technika je nevyhnutný. Pri digitálnych pomerových rozdeľovačoch tepla a vodomerov je to iné.

Väčšina vlastníkov je schopná merače odčítať správne, ale stále tu ostáva pomerne veľká skupina ľudí, ktorá nemá prístup k internetu, nedokáže námery odfotiť a elektronicky poslať, je to pre nich problém. Väčšinou ide o ekonomicky slabších a starších obyvateľov bytov, ktorí sú následne znevýhodnení či dokonca potrestaní sankciami za neodčítaný byt. Sú správcovia, ktorí sú ochotní ich situáciu riešiť, ale vstup technika do bytu je opäť nevyhnutný.

Ďalším úskalím samoodpočtov pri vodomeroch sú časové odstupy. Vlastníci dodávajú údaje v rôznych termínoch, ideálne je získať ich v jeden deň, aby nedochádzalo k odchýlkam s fakturačným meradlom. My realizujeme odpočty v dvoch termínoch, no tie sa vykonávajú v krátkom časovom odstupe – max. jeden týždeň. Po druhom termíne máme odčítaných obvykle 95 % bytov.

Ako by ste zhodnotili  tohtoročné odpočty? Aké spôsoby odpočtov sa najviac využívali?

Naša spoločnosť sa dôkladne pripravovala na štandardné odpočty so vstupom do bytov, keďže sme si boli vedomí toho, že samoodpočty sa môžu negatívne odraziť v kvalite ročného vyúčtovania, ktoré dodávame pre správcov. Samoodpočet bola alternatíva pre ľudí, ktorí naozaj mali strach z nákazy, boli v karanténe, alebo mali iné dôvody.

Odpočty nahlasované telefonicky sme neakceptovali. Museli byť vždy poslané minimálne e-mailom, aby boli verifikované. Nahlasovať sa mohli aj cez zástupcu domu, aj prostredníctvom správcu. Išli sme do veľkej neistoty, ale teraz, keď máme ukončených 99 % odpočtov, môžem skonštatovať, že som milo prekvapený, dopadlo to minimálne tak dobre ako po minulé roky.

Aké boli reakcie ľudí a ich ochota sprístupňovať byty?

Realizácia odpočtov sa začala práve v období, keď pandémia udrela naplno. Prijali sa najprísnejšie karanténne opatrenia a ľudia si nevedeli predstaviť, že niekto cudzí bude vstupovať do ich bytov. Legislatíva však túto činnosť nezakázala a neposunula ani termín nahlásenia koncoročných stavov z bytových vodomerov, ktoré je správca povinný doručiť dodávateľovi tepla do 31. januára.

Niektorí správcovia majú dokonca zazmluvnené šibeničné termíny, ako napr. 4. január, ale to je každoročný problém. Prvé búrlivé reakcie prišli okamžite po vyvesení oznamov o konaní odpočtov. Ak nás vlastník bytu kontaktoval, situácia sa mu vysvetlila, a aj keď dostal na výber z viacerých alternatív odpočtov, nakoniec 70 až 80 % vlastníkov preferovalo fyzický odpočet.

Ako by ste zhodnotili spoluprácu so správcami?

Spoločná koordinácia so správcami bola nevyhnutná, a to najmä v kritických regiónoch. Postup odpočtov sme s nimi vopred konzultovali, takisto sme intenzívne komunikovali aj s úradom verejného zdravotníctva, predovšetkým v súvislosti s Nitrou.

Situácia nebola jednoduchá, správcovia boli tlačení hláseniami vody do konca januára. Myslím, že to, že sme sa od začiatku pustili ťažšou cestou – odpočtami so vstupom do bytov a nespoliehali sme sa iba na samoodpočty, mnoho správcov ocenilo.

Myslíte si, že zmena termínu ročného vyúčtovania bolo správne rozhodnutie?

Rozhodnutie o posunutí termínu predloženia ročného vyúčtovania do 31. júla 2021, ktoré iniciovalo združenie ARTAV a správcovské spoločnosti, samozrejme, podporujeme a bolo potrebné, aj keď z hľadiska získavania odpočtov pre našu spoločnosť už nehralo žiadnu rolu. V čase, keď prišlo, sme mali 99 % bytových domov odčítaných.

V súčasnosti už spracovávame ročné vyúčtovania pre koncových spotrebiteľov. Zatiaľ sa držíme pôvodného časového plánu a naším cieľom je doručiť vyúčtovanie za teplo a vodu našim zákazníkom v pôvodnom termíne, t. j. do 31. mája 2021. Prispel k tomu fakt, že máme vysoké percento meracích prístrojov vybavených diaľkovým odpočtom a vyše polovicu všetkých prístrojov odčítame úplne automaticky zbernicami dát. Táto technológia umožňuje elektronický prenos dát z koncových meracích prístrojov do softvéru rozpočítania, čo významne zvyšuje rýchlosť a kvalitu ich spracovania.

Najnovšie technológie diaľkových odpočtov dokážu odčítať denné dáta, ktoré sú pre vlastníkov bytov aj správcu prístupné on-line. | Zdroj: ista

V roku 2027 musia byť všetky meradlá a pomerové rozdeľovače tepla v bytových domoch s centrálnym vykurovaním a celkovou plochou 500 m2 vybavené diaľkovým odpočtom. V čom vidíte budúcnosť merania spotreby v bytových domoch?

Samozrejme, tieto zmeny vnímame veľmi pozitívne. Nové technológie diaľkových odpočtov a smart systémy posúvajú správu údajov o spotrebe na úplne inú úroveň. Dnes dokážeme odčítať denné dáta, ktoré sú prístupné on-line.

Dáta vieme analyzovať a zobrazovať nielen na rozúčtovanie nákladov, ale aj na potreby energetického manažmentu. Digitalizácia významne zefektívňuje procesy odpočtov aj rozúčtovania a otvára nové možnosti úspor pre správcu aj vlastníkov bytov. Očakávame, že častejšie informácie o spotrebe alebo o vyúčtovaní budú čoskoro štandardom, takže budúcnosť vidíme v smart technológiách.

Peter Jančula
obchodno-technický konzultant ista Slovakia, s. r. o.

Peter Jančula je súčasťou spoločnosti ista od roku 2008. Pôsobil na viacerých pozíciách technického aj obchodného zamerania. V rokoch 2015 až 2019 bol poverený vedením obchodného tímu. Dnes sa venuje prevažne kľúčovým zákazníkom a novej výstavbe na pozícii technicko-obchodného konzultanta.

www.ista.sk

Zdroj: PR článok ista Slovakia