01Testo testo 400 long term measurement on tripod V1 EN

Ako môžu kontrolné merania a monitoring chrániť zdravie osôb na pracovisku?

Jednou z najdôležitejších podmienok optimálnej produktivity a výkonu zamestnancov sú vhodné pracovné pomery. Tie je možné zabezpečiť aj vďaka pravidelnému alebo trvalému monitoringu parametrov vnútorného prostredia v súvisiacom priestore.

Stovky miliónov ľudí na celom svete pracujú v kanceláriách. Mnoho z nich nie je spokojných s podmienkami vnútorného prostredia, v ktorých pracujú. Najčastejším dôvodom sú sťažnosti na tepelnú pohodu, ktorá neraz súvisí s kvalitou vzduchu v miestnosti.

Sťažnosti musí zvyčajne prešetriť meracou technikou technik, ktorý čelí výzve objektívneho vyhodnotenia tepelných pocitov zamestnancov s cieľom určiť, či sú sťažnosti odôvodnené, prípadne určiť ich príčiny a odstrániť ich. Z hľadiska produktivity je, samozrejme, potrebné sťažnosti brať vážne, pretože výkon zamestnancov priamo súvisí s okolitými podmienkami na pracovisku.

Ďalšou skutočnosťou je, že bez ohľadu na sťažnosti má kvalita vzduchu v miestnosti vplyv aj na imunitný systém zamestnancov a pri veľmi suchom vzduchu v miestnosti majú niektoré patogény vyššiu šancu na prežitie. Pre zamestnancov to znamená dvojité riziko, pretože môžu byť pri oslabenom imunitnom systémom vystavení väčšiemu množstvu patogénov.

Význam kvality vzduchu v miestnosti

Kvalita vzduchu v miestnosti má významný vplyv na pohodu zamestnancov, a preto je rozhodujúcim faktorom životného prostredia pri navrhovaní pracovísk. Tri najdôležitejšie veličiny, ktoré majú na kvalitu vzduchu v miestnosti vplyv, sú: teplota a vlhkosť vzduchu a obsah CO2. Pravidelné meranie týchto veličín vytvára základ na dosiahnutie optimálnej úrovne vnútornej klímy.

Na pravidelné merania vo vnútorných priestoroch pracoviska je vhodné použiť kompaktné ručné meracie prístroje určené na meranie klimatických veličín, napr. objemového prietoku, stupňa turbulencie, chladiaceho/vykurovacieho výkonu, koncentrácie CO2 a pod.
Na pravidelné merania vo vnútorných priestoroch pracoviska je vhodné použiť kompaktné ručné meracie prístroje určené na meranie klimatických veličín, napr. objemového prietoku, stupňa turbulencie, chladiaceho/vykurovacieho výkonu, koncentrácie CO2 a pod. | Zdroj: TESTO

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu je údaj, ktorý sa vzťahuje iba na vzduch ako médium, ktoré nás obklopuje, bez zahrnutia vplyvu tepelného žiarenia. Teplota vzduchu v miestnosti je potom určená príspevkom vzduchu ako takého a radiačným teplom z okolitých povrchov týmto vzduchom obklopených, ako sú steny, stropy, spotrebiče či osoby. Teplotu možno ľahko vnímať a vyhodnocovať ako spoluurčujúci faktor výsledného stupňa komfortu v miestnosti.

Vlhkosť

Vlhkosť vzduchu udáva podiel vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu. Zatiaľ čo absolútna vlhkosť vzduchu vyjadruje hmotnosť vodnej pary v jednotke objemu vzduchu, v praxi používanejšia relatívna vlhkosť vzduchu udáva percentuálny pomer medzi aktuálnym množstvom vodnej pary a teoretickým množstvom vodnej pary pri plnom nasýtení vzduchu za rovnakej teploty a tlaku.

Oxid uhličitý (CO2)

V kanceláriách a na ďalších uzatvorených pracoviskách ovplyvňujú ľudia kvalitu vzduchu v miestnosti aj vydychovaným oxidom uhličitým (CO2). Meraním oxidu uhličitého možno kvalitu vzduchu v týchto miestnostiach spoľahlivo hodnotiť. Zvýšené koncentrácie oxidu uhličitého majú väčšinou negatívny dosah na schopnosť sústrediť sa.

Monitorovanie kvality vzduchu v miestnosti v praxi

Na pracovisku je nevyhnutné na zabezpečenie čo najlepšej kvality vzduchu v miestnosti spoľahlivo monitorovať všetky príslušné klimatické veličiny. Na to sú vhodné v závislosti od systému práce alebo usporiadania miestností dva rozličné prístupy – pravidelné merania a trvalé monitorovanie.

Pravidelné merania

Ak je potrebné explicitne vyhodnotiť jednotlivé pracoviská a ich individuálne podmienky, odporúča sa pravidelné meranie univerzálnym meracím prístrojom na meranie klimatických veličín (napr. testo 400).

Trvalé monitorovanie

Na druhej strane, ak je potrebné vyhodnotiť vo všeobecnosti vnútornú klímu alebo citlivé oblasti, ako sú malé zasadacie miestnosti, predstavuje účinnejšie riešenie trvalé monitorovanie okolitých hodnôt pomocou automatického systému na monitorovanie dát (napr. testo Saveris 2).

Čo je to tepelná pohoda?

Tepelná pohoda zohráva rozhodujúcu úlohu pri ovplyvňovaní fyzických a duševných schopností. Citlivosť ľudského tela na teplo závisí v podstate od jeho tepelnej rovnováhy. Táto tepelná rovnováha je ovplyvnená fyzickou aktivitou, oblečením alebo aj okolitými atmosférickými parametrami. Tieto parametre sú: teplota vzduchu, radiačná teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu (prievan) a vlhkosť vzduchu.

Tepelná pohoda nastáva, keď sa človek cíti tepelne neutrálne. Ľudia sa tak cítia, keď považujú okolité parametre (teplotu, vlhkosť, prúdenie vzduchu a vyžarované teplo) za príjemné a nemajú žiadne požiadavky na teplejší alebo chladnejší, suchší alebo vlhší vzduch v miestnosti. Pocit tepelnej pohody závisí aj od druhu aktivity a oblečenia.

Dôvody na použitie meracej techniky

Tepelná pohoda na pracovisku nie je pre zamestnancov nadbytočným luxusom, je to základná požiadavka na udržanie optimálneho výkonu a produktivity. Preto je potrebné z ekonomického hľadiska vytvoriť vhodné okolité podmienky.

Na zabezpečenie trvale dobrého prostredia na pracovisku by sa tieto podmienky prostredia mali pravidelne alebo trvalo monitorovať vhodnou meracou technikou. Týmto spôsobom možno včas odhaliť akékoľvek abnormality a zabrániť sťažnostiam zamestnancov.

Je dôležité, aby sa existujúce sťažnosti a komentáre zamestnancov o teplotnej nepohode transformovali na objektívny výsledok merania. Ak sú všetky parametre v normálnom rozsahu, môže technik meracej techniky okamžite vylúčiť akúkoľvek nesprávnu konfiguráciu klimatizačného alebo ventilačného systému.

Analýza tepelnej nepohody zamestnanca sa musí potom vykonať na inej úrovni. Môžu existovať aj iné dôvody na sťažnosti. Napríklad nespokojnosť s prácou, problémy s kolegami, súkromné záležitosti alebo zdravotné problémy, ktoré tiež môžu mať vplyv na to, ako zamestnanec tepelnú pohodu vníma.

Viac informácií tu: https://www.testo.com/sk-SK/produkty/pohoda-prostredia

TEXT a FOTO: Testo, s. r. o.