Aké povinnosti majú výrobcovia „drevostavieb“?

image 91643 25 v1

Pred uvedením výrobkov na drevostavby na trh majú výrobcovia povinnosť preukázať, že vlastnosti ich výrobkov vyhovujú požiadavkám platných technických a normatívnych predpisov. Na ktoré výrobky sa táto povinnosť vzťahuje?

Od 1. júla 2013 platia pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh EÚ,aj na trh SR tieto právne predpisy:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len nariadenie);
 • zákon č. 133/2013 Z. z. z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon);
 • vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, a vyhláška MDVRR SR č. 177/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. (ďalej len vyhláška).

Uvádzanie stavebných výrobkov na trh SR

Na trh SR sa môžu uviesť výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (nariadenie) alebo podmienky podľa zákona (zákona).
Technické špecifikácie na stavebné výrobky sú:

 • harmonizované technické špecifikácie – harmonizované európske normy (hEN); európske hodnotiace dokumenty (EAD), podľa ktorých sa vypracujú európske technické posúdenia (ETA);
 • národné technické špecifikácie – slovenské technické normy určené ako vhodné na posudzovanie parametrov podstatných vlastností, t. j. „určené normy“; SK hodnotiace dokumenty (SK technické posúdenia).

Ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy alebo z európskeho technického posúdenia, nemožno na postupy podľa zákona použiť určené slovenské normy alebo SK technické posúdenia.

Vyhláška MDRR SR č. 162/2013 Z. z. a vyhláška MDVRR SR č. 177/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ustanovuje:

 • zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov (ďalej len posudzovanie parametrov);
 • systémy posudzovania parametrov (príloha č. 1):
 • (1+, 1, 2+, 3, 4 európske systémy podľa nariadenia a harmonizovaných noriem),
 • (I+, I, II+, III, IV národné systémy podľa vyhlášky a určených národných noriem);
 • vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku (príloha č. 2) vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len SK vyhlásenie o parametroch).

Úlohy pri posudzovaní parametrov

Jednotlivé úlohy autorizovanej/notifikovanej osoby alebo výrobcu pri posudzovaní parametrov uvádza tabuľka 1.

Drevostavby

Vyhláška rozlišuje tieto stavebné výrobky z dreva a na báze dreva:

 • systémy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciou;
 • prefabrikované konštrukčné panely na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštené z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúce membránu, tepelnú izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod.

Máloktorí výrobcovia „drevostavieb“ si uvedomujú, že výrobky citované vyššie sú uvedené vo vyhláške MVDRR SR č. 162/2013 Z. z. a vyhláške MVDRR SR č. 177/2016 Z. z., ktorými sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, a podliehajú v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch posúdeniu a overeniu nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Podľa miery možného rizika po zabudovaní do stavby sa posudzovanie parametrov vykonáva viac alebo menej náročnými systémami posudzovania parametrov. Na predmetné výrobky sa uplatňuje systém posudzovania parametrov (1, resp. I).

Pre túto skupinu výrobkov momentálne neexistuje vhodná výrobková norma. Preto je pred certifikáciou nemennosti parametrov a uvedením výrobkov tejto skupiny na trh potrebné vypracovať Európske technické posúdenie (ETA) alebo národné technické posúdenie (SK TP) podľa želania výrobcov, resp. podľa toho, či plánujú umiestňovať výrobok na trhy viacerých členských štátov EÚ alebo len na trh Slovenskej republiky.
V oboch prípadoch sa technické posúdenie vypracuje podľa európskeho hodnotiaceho dokumentu EAD 007 (ETAG 007) a EAD 019 (ETAG 019).

Podľa postupov a kritérií týchto predpisov sa posudzujú, počítajú a v nevyhnutných prípadoch aj skúšajú vlastnosti týchto stavebných zostáv. Predovšetkým ide o tieto vlastnosti:

 • mechanická odolnosť a stabilita nosných konštrukcií (steny, stropy, strechy a rektifikačné skrutky) proti pôsobeniu rôznych mechanických, klimatických a výnimočných zaťažení, t. j. úžitkové zaťaženie, zaťaženie snehom, zaťaženie vetrom, a keď je súbor určený do seizmických oblastí, tak aj seizmické účinky (obr. 1);
 • bezpečnosť v prípade požiaru vyjadrená triedami reakcie na oheň jednotlivých komponentov súboru, požiarnou odolnosťou nosných a nenosných častí domu s požiarne deliacou funkciou, ako aj nosných častí bez požiarne deliacej funkcie, a reakciou strešnej krytiny na vonkajší oheň;
 • hygiena, zdravie a životné prostredie vyjadrené prestupom vodných pár a odolnosťou proti vlhkosti, vodotesnosťou vonkajšieho plášťa a mierou uvoľňovania nebezpečných látok;
 • bezpečnosť a prístupnosť pri používaní, t. j. odolnosť podlahy proti šmyku;
 • ochrana proti hluku, t. j. vzduchová a kroková nepriezvučnosť a zvuková pohltivosť vnútorných povrchov;
 • energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla vyjadrené tepelným odporom a prievzdušnosťou vonkajšieho plášťa, a tepelnou zotrvačnosťou hlavných častí domu;
 • trvanlivosť domu zostaveného z daného súboru, konkrétne vlastnosti ako odolnosť proti napadnutiu hubami a hmyzom, korózia spojovacích prostriedkov a pod.;
 • použiteľnosť vyjadrená priehybmi stropných nosníkov pri medznom stave použiteľnosti a tuhosťou podláh s ohľadom na zamedzenie neprijateľných vibrácií pri normálnom používaní;
 • medzi voliteľné vlastnosti je možné zaradiť aj požiadavky na test vzduchotesnosti budov (blower door test), infračervené snímkovanie (obr. 2) a pod.

Obr. 1 Overenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií

Obr. 1 Overenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií

Obr. 2 Infračervené snímkovanie

Obr. 2 Infračervené snímkovanie

Každý výrobca podľa svojich individuálnych požiadaviek stanoví požiadavky na projektovanie, aplikáciu, montážne detaily a údržbu výrobku.
Na technické posúdenie (obr. 3) nadväzuje overenie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov systémom 1, resp. I, v ktorom autorizovaná, resp. notifikovaná osoba (ak ide o ETA a označenie CE), vykoná overenie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov, podľa technického posúdenia a v kladnom prípade vydá príslušný certifikát o nemennosti parametrov (obr. 4).

Obr. 3 Vzor SK technického posúdenia (poznámka: obdobný je aj vzor Európskeho technického posúdenia)

Obr. 3 Vzor SK technického posúdenia (poznámka: obdobný je aj vzor Európskeho technického posúdenia)

Obr. 4 SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

Obr. 4 SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

Každý rok sa vykonávajú priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby u výrobcu. Priebežné dohľady sa vykonávajú najskôr vo výrobni, kde sa skontroluje výrobný proces, účinnosť systému riadenia výroby, ako aj na stavbe pri samotnej realizácii „drevostavby“ (kontrola technologického postupu pri realizácii, montážne detaily a pod.).

Rovnaký postup pri posúdení a overení nemennosti parametrov by bol aj v prípade, ak výrobca deklaroval svoj výrobok ako prefabrikovaný konštrukčný panel na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštený z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúci membránu, izoláciu (napr. tepelnú, zvukovú), výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod. V tomto prípade sa technické posúdenie vypracuje podľa európskeho predpisu EAD (ETAG) 019 Prefabrikované nosné opláštené panely na báze dreva.

Nedostatočné informácie o uvádzaní výrobkov na báze dreva na trh majú aj výrobcovia konštrukčných nosníkov (obr. 5 a 6), väzníkov, stĺpov a dosiek z lepeného lamelového a prírodného dreva, ľahkých kompozitných nosníkov a stĺpov na báze dreva najmenej s jedným konštrukčným komponentom na báze dreva, prefabrikovaných konštrukčných panelov na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštených z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúcich membránu, izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod. a v neposlednom rade aj výrobcovia konštrukčného reziva.

Obr. 5 Konštrukčné nosníky z dreva
Obr. 5 Konštrukčné nosníky z dreva
Obr. 6 Konštrukčné nosníky z dreva
Obr. 6 Konštrukčné nosníky z dreva

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ako orgán technického posudzovania, autorizovaná a notifikovaná osoba a skúšobné laboratórium poskytuje výrobcom, prípadne dovozcom uvedených výrobkov komplexné služby a podporu pri posúdení a overení nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov.

V rámci ústavu sa na oblasť výrobkov z dreva a na báze dreva špecializuje pobočka vo Zvolene. Jej pracovníci, okrem služieb vyplývajúcich zo zákona, poskytujú pred samotným posúdením parametrov či technickým posúdením, ak je potrebné, konzultácie vedúce k optimálnym postupom z hľadiska časovej a finančnej náročnosti, pri dodržaní všetkých požiadaviek zákona.

Zamestnanci Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., sa snažia každoročne oslovovať výrobcov drevostavieb na základe dostupných informácií prostredníctvom informačných listov, osobných konzultácií na výstavách, konferenciách a iných podujatiach.
Zároveň spolupracujú aj so Združením spracovateľov dreva, sekciou Drevostavby, pre ktoré úspešne certifikovali množstvo výrobcov „drevostavieb“.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., má dlhoročnú tradíciu. Od roku 1953 jeho pracovníci skúšajú a posudzujú vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytujú ďalšie odborné služby slovenskému stavebníctvu.

V súčasnosti ústav pôsobí predovšetkým v regulovanej sfére podľa príslušných zákonov ako autorizovaná a notifikovaná osoba na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov širokého spektra stavebných výrobkov, autorizovaná osoba na technické posudzovanie, resp. orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA.

Vydáva európske (ETA), resp. národné (SK TP) technické posúdenia pre stavebné výrobky. Pôsobí ako autorizovaná osoba na overovanie meradiel, znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, má spôsobilosť na vykonávanie energetickej certifikácie budov.

TEXT: Ing. Gabriela Dordová, riaditeľka pobočky Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., Zvolen
FOTO: archív autorky, isifa/Shutterstock

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017.