Obytný súbor Nad Šúrom v Bratislave-Rači

Obytný súbor Nad Šúrom má v návrhu byty, park aj ambulancie

Zámer výstavby polyfunkčnej zóny s prevahou bývania v lokalite Nad Šúrom v Bratislave-Rači je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľom je lokálna spoločnosť Nad Šúrom Development, v ktorej jediným spoločníkom je firma VG RE Srl so sídlo v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Zámer predstavuje výstavbu v jednom variante na pozemku, ktorý je nezastavaný, neudržiavaný a čiastočne porastený náletovou zeleňou. Patrí do ochranného pásma Letiska M.R. Štefánika Bratislava s výškovým obmedzením stavieb. V blízkosti je rušná železničná trať smer Bratislava – Žilina a časť pozemku lemuje Račiansky potok.

Investor stavil aj na pestrú  občiansku vybavenosť

Plánom je postaviť polyfunkčný bytový dom s otvoreným vnútroblokom v tvare písmena U, bytový dom a administratívnu budovu. Stavby by mali mať ploché vegetačné strechy s tým, že na 6. nadzemnom podlaží administratívnej budovy bude pobytová terasa a vegetačná strecha. Parkovanie má byť na povrchu a vo viacpodlažných podzemných garážach.

Investor chce doplniť do územia Rendezu chýbajúce služby a občiansku vybavenosť. „Až 30 % podlažnej plochy je určených na prevádzky, predovšetkým menšieho charakteru. Počíta sa s aktívnym získavaním prevádzok, ktoré chýbajú obyvateľom lokality Rendez a priľahlých ďalších častí MČ Rača, napriek blízkosti viacerých väčších nákupných centier ako Vajnoria a na Zlatých pieskoch,“ uvádza sa v zámere, ktorý bol zverejnený na enviroportáli v apríli.

Umiestnenie obytného súboru Nad Šúrom v Bratislave-Rači na mapke
Umiestnenie obytného súboru Nad Šúrom v Bratislave-Rači na mapke | Zdroj: EIA

V polyfunkčnom bytovom dome sa uvažuje aj o ambulanciách pre pediatra a všeobecného lekára, jazykovej škole, detskom kútiku či potravinách. V prípade administratívnej budovy s átriom, pre lepšie presvetlenie a vetranie, sú to prenajímateľné priestory, administratíva a učiteľské byty/hotel.

Polyfunkčný bytový dom a bytový dom by mali mať sedem nadzemných podlaží s jedným ustúpeným. Administratívna budova v tvare lichobežníka je koncipovaná inak, je rozdelená na dve časti aj etapy výstavby, z ktorých jedna má 10+1 nadzemné podlažie a druhá 5+1 nadzemné podlažie.

Dažďovou vodou navrhujú polievať záhrady

V južnej časti riešeného územia pozdĺž Račianskeho potoka investor navrhuje kvetinový park, ktorý zatraktívni rekreačné zázemie lokality, ako aj promenádny priestor mestskej časti. Na novonavrhovaných obytných uliciach majú byť stredové stromové aleje, ktoré súčasne vytvoria optimálne mikroklimatické podmienky.

Znížením zastavanosti územia a rozšírením zelených plôch budú vytvorené oddychové zóny pre budúcich obyvateľov, ale aj obyvateľov časti Rendez. V súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy sú v zámere minimalizované výmery spevnených a zastavaných plôch. Plochy miestnych obslužných komunikácií sa prekrývajú s plochami zastavanými podzemnými garážami, čím ostáva väčšina vnútroblokových priestorov presiakavá.

Do týchto priestorov navrhuje investor akumulačné nádrže na dažďové dažďovú vodu, ktoré je možné využívať na zavlažovanie záhrad. Ďalej je tam možné vytvoriť tzv. dažďové záhrady pre obyvateľov obytných domov.

V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude podľa zámeru treba na základe hydrogeologickej analýzy územia spracovať podrobné riešenie. Obmedzujúcim faktorom v danej lokalite môže byť vysoká hladina podzemnej vody a možnosti jej odvádzania do vodných tokov.

Obytný súbor Nad Šúrom, Bratislava-Rača

Investor: Nad Šúrom Development
Investícia: 85 mil. eur
Počet bytov: 156
Počet parkovacích miest: 433
Celková plocha: 38 850 m2
Realizácia: 7/2024 – 7/2026
Stav: v príprave