Návrh modernizácie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci.

Anketa: Kultúra nie je zárobkový biznis

Samosprávy vlastnia rôzne kultúrne zariadenia, ktoré financujú a snažia sa aj o nové projekty. Ako sa im v tom darí, sme sa spýtali zástupcov krajských samospráv a miest.

Aké kultúrne objekty máte v pláne obnoviť, postaviť či opraviť počas tohto volebného obdobia?

Tomáš Holúbek, Nitra: Naším zámerom bola obnova kina Palace a využitie dvoch dvojičiek budov v bývalých kasárňach. To sa nám podarilo, v týchto piatich budovách sa už onedlho začnú rôzne kultúrne podujatia, vystúpenia a eventy.

Ďalším zámerom je obnova starej radnice a synagógy, v ktorej nutne potrebujeme riešiť odvlhčenie. Najmä v prípade radnice ide o investíciu, ktorú by sme radi financovali z externých zdrojov, pretože očakávame obrovské náklady na renováciu tejto majestátnej budovy sídliacej priamo na Svätoplukovom námestí.

Miroslava Jančová, Banská Bystrica: Podieľame sa na príprave viacerých projektových a ideových zámerov, napr. revitalizácie meštianskeho domu v Lazovnej ulici, Medeného hámra, Amfiteátra Paľa Bielika, domu kultúry i Pettermanovej veže (Barbakan).

Dnes je predčasné hovoriť o tom, ktoré máme v pláne stihnúť obnoviť ešte počas tohto volebného obdobia. Keďže finančná kondícia samospráv nie je priaznivá, plánujeme čerpať na takéto účely mimorozpočtové zdroje.

Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra
Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra | Zdroj: Archív respondenta

Dáša Jeleňová, prešovský región: Pracujeme na 5 projektoch a 5 projektov je v investičnej príprave. Do prvej skupiny patrí napr. projekt rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola, rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, II. etapa komplexnej rekonštrukcie barokového kaštieľa v Hanušovciach.

V druhej skupine sú aj Vihorlatské múzeum v Humennom – rekonštrukcia a modernizácia budovy depozitára –, Krajské múzeum v Prešove – komplexná obnova meštianskych domov vrátane dvorov – či komplexná rekonštrukcia objektu a revitalizácia areálu pobočky Podtatranského múzea v Poprade – Spišská Sobota.

Erika Jurinová, žilinský región: Získali sme nenávratný finančný príspevok vo výzve na projekty obnovy hradu Likava (3,8 mil. eur) a Liptovského múzea (1,856 mil. eur), reštaurovanie parného rušňa, stavbu novej budovy u Kubátkov, na novú drezinu, opravu krytého vozňa, vonkajšiu expozíciu s odstavnou plochou v rámci Kysuckého múzea – Úzkokoľajka (1,755 mil. eur).

V schvaľovacom procese sú zveľadenie a dobudovanie niektorých objektov Múzea liptovskej dediny v Pribyline (2,160 mil. eur) a obnova exteriéru a interiéru Oravského múzea (1,519 mil. eur).

Dáša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
Dáša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) | Zdroj: Archív respondenta

Peter Kadlic, trnavský región: Pracujeme na viacerých investičných zámeroch v oblasti kultúry. Do konca tohto volebného obdobia plánujeme dokončiť napríklad výstavbu Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači, výstavbu budovy galantskej knižnice, rekonštrukciu dielní, šatní a zázemia pre technický a umelecký úsek Divadla Jána Palárika v Trnave.

Pokračujeme aj v modernizácii Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, kde vytvoríme jedinečné návštevnícke centrum. K ďalším patria rekonštrukcia Domu ľudového bývania v Matúškove, v rekonštrukcia Esterháziho kúrie Horné Saliby, rekonštrukcia fasády Záhorského múzea v Skalici a ďalšie.

Miroslava Jančová, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici
Miroslava Jančová, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici | Zdroj: Archív respondenta

Lenka Kukučková, trenčiansky región: Pripravujeme modernizáciu kultúrnych zariadení v meste Trenčín, ktorých financovanie je plánované v projekte Európske hlavné mesto kultúry 2026. Ide o modernizáciu Verejnej knižnice Michala Rešetku a Galérie Miloša Alexandra Bazovského.

Niekoľko projektov sa pripravuje aj na Trenčianskom hrade – projekt revitalizácie amfiteátra na Dolnom hrade, rekonštrukcia Hodinovej veže, obnova Batériovej bašty a rezidenčných priestorov na prvej bráne. Okrem Trenčína bude pokračovať obnova Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach.

Pracujeme na novom priestore pre Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, modernizácii Hvezdárne Partizánskome. Z veľkej časti je hotové riešenie situácie Hornonitrianskej knižnice a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a ďalšie. Uvedené investície budeme financovať s využitím zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu aj vlastných zdrojov. Termín realizácie je závislý od vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o finančné príspevky.

Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) | Zdroj: Archív respondenta

Zuzana Ondrášová, Žilina: Mesto Žilina má počas aktuálneho volebného obdobia návrhy na obnovu týchto objektov: Burianova veža, radnica, ciachovňa, časť mestskej pamiatkovej rezervácie a kultúrne domy v mestských častiach.

Rastislav Trnka, košický región: Bežné opravy robia správcovia objektov nepretržite. Pri plánovaní rekonštrukcie pamiatok vychádzame z regionálnych priorít tak, aby rekonštrukcia bola súčasťou stratégií rozvoja kultúrnych produktov a služieb.

Nina Vrbanová, Bratislava: Mirbachov palác, kino Zora a čiastočná rekonštrukcia DPOH by sa mali uskutočniť ešte tento rok, všetko závisí od načasovania výziev. Paralelne pripravujeme novú pobočku Mestskej knižnice v kúpeľoch Grössling, ktorých obnova je plánovaná na roky 2026 – 2027.

Zintenzívnili sme aj hľadanie riešenia pre Archív mesta Bratislavy v Petržalke. Jednou z ciest je aj obnova a dostavba súčasného sídla archívu. Do majetku mesta pribudol devínsky amfiteáter a tiež areál Ekoiuventy, národné kultúrne pamiatky, preto aj ich obnova a kultúrny rámec budú v najbližšom období na stole.

Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). | Zdroj: Archív respondenta

Silvia Zeumerová, nitriansky región: V prípade dostatku finančných prostriedkov by sme najradšej obstarali nové objekty pre všetky kultúrne organizácie NSK, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch. Čo sa týka obnovy a rekonštrukcie priestorov, tak prioritou sú objekty v havarijnom stave, objekty vyžadujúce výraznú modernizáciu a tie, ktoré majú spracovanú všetku projektovú a stavebnú dokumentáciu a pod.

Do akej miery si vedia kultúrne zariadenia na seba zarobiť?

Tomáš Holúbek, Nitra: Priemerný kultúrny dom si na seba nikdy nezarobí. Náklady na prevádzku sú oveľa vyššie ako príjmy mesta z jeho činnosti. Podobne je na tom napríklad synagóga, ktorá je aj výstavnou a koncertnou sieňou mesta. Do úvahy je však potrebné brať aj verejný záujem a dostupnosť kultúry pre verejnosť. Mesto Nitra určite nechce, aby koncerty či rôzne iné kultúrne podujatia ostali pre obyvateľov nedostupné. V prípade synagógy ide aj o prezentáciu kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

Miroslava Jančová, Banská Bystrica: Kultúrne zariadenia napĺňajú prioritne kultúrno-osvetové, vzdelávacie a sociálno-výchovné poslanie. Tomu zodpovedá aj výška vstupného, ktoré nie je založené na nákladových položkách. Napríklad Robotnícky dom si vie na seba zarobiť čiastočne zo vstupného a čiastočne z prenájmu priestorov. Kultúrne zariadenia prioritne slúžia na stretávanie sa ľudí. Nie sú to podnikateľské subjekty s cieľom vytvárať zisk, ale plnia verejnoprospešný spoločenský cieľ.

Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) | Zdroj: Archív respondenta

Dáša Jeleňová, prešovský región: Odpoveď na túto otázku závisí od typu organizácie, inú mieru príjmov má najnavštevovanejší hrad v kraji a inú zas regionálna knižnica. Bežný chod každej kultúrnej organizácie PSK je dotovaný zriaďovateľom. Podstata fungovania kultúrnych organizácií nie je primárne založená na ich individuálnej zárobkovej činnosti, ale skôr na umeleckej a hodnotovej úrovni, ktorú v rámci spoločnosti zastávajú a prezentujú.

Erika Jurinová, žilinský región: Kultúrne inštitúcie majú rozpísaný podiel tržieb k výrobným nákladom vo výške od 2 – 45 %. Výška percenta závisí od typu kultúrnej inštitúcie. Najvyššie výnosy, resp. percento sebestačnosti, majú múzeá kraja (Oravské, Liptovské, Považské, Kysucké), Slovenské komorné divadlo Martin a Oravská galéria v Dolnom Kubíne.

Zuzana Ondrášová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Žilina
Zuzana Ondrášová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Žilina | Zdroj: Archív respondenta

Peter Kadlic, trnavský región: Je to veľmi individuálne. Výška vlastných príjmov závisí od typu kultúrnej inštitúcie – iná miera je pri divadle, ktoré vlastnými príjmami pokrýva približne 25 % prevádzkových nákladov, a iná napríklad pri knižniciach, kde je pomer vlastných príjmov vo vzťahu k nákladom symbolický.

Lenka Kukučková, trenčiansky región: Všetky kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú príspevkovými organizáciami, ktoré sú na rozpočet kraja napojené príspevkom. Platia pre ne finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Najväčšie príjmy generuje Trenčianske múzeum v Trenčíne, z celkových príjmov  kultúrnych zariadení 1,405 mil. eur tvorí príjem tohto múzea až 1, 244 mil. eur, čo je 88,52 % z celkových príjmov.

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) | Zdroj: Archív respondenta

Zuzana Ondrášová, Žilina: Momentálne sú prehliadky kultúrnych zariadení zdarma. V budúcnosti plánuje mesto zavádzať symbolické vstupné, ktoré by pokrylo bežnú údržbu objektov. Mestské divadlo je príspevková organizácia mesta a musí generovať aj vlastné výnosy, ktoré sa v súčasnosti pohybujú približne na úrovni 30 % (vstupné, prenájmy, organizovanie iných podujatí, zájazdy a pod.) z celkovej sumy rozpočtu od mesta.

Rastislav Trnka, košický región: Otázka nie je vhodne formulovaná s ohľadom na právnu formu kultúrnych organizácií, pretože v prípade Košického samosprávneho kraja ide o príspevkové organizácie. V priemere vlastné príjmy tvoria cca maximálne 30 % príjmov v rozpočte organizácie.

Celkovo vlastné príjmy rastú, medziročne (2022 – 2023) sme zaznamenali nárast o 34 %, v roku 2023 boli vlastné príjmy (vstupné, vložné, poplatky mimo externých zdrojov) na úrovni 1 296 309 eur. Okrem toho vyhodnocujeme ukazovateľ „spolupodieľanie sa na nákladoch na fungovanie organizácie“, kde zohľadňujeme viac premenných a priemerne sa pohybujeme v rozmedzí od cca 10 % – 25 %.

Nina Vrbanová, vedúca oddelenia kultúry hlavného mesta Bratislavy
Nina Vrbanová, vedúca oddelenia kultúry hlavného mesta Bratislavy | Zdroj: Gabriela Birošová

Nina Vrbanová, Bratislava: Z 8 kultúrnych organizácií je 6 príspevkových, 1 neziskovka a 1 je formálne referátom oddelenia kultúry magistrátu. Všetky zriadilo alebo založilo mesto, aby najprv napĺňali jeho víziu rozvoja a hodnôt kultúry. Je to služba vo verejnom záujme, ktorá nemôže byť závislá na schopnosti „si na seba zarobiť“.

Z pohľadu príjmov na tom najlepšie Múzeum mesta Bratislavy, najmä vďaka vysokej návštevnosti a atraktivite hradu Devín. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v rámci podnikateľskej činnosti realizuje Bratislavské Vianoce, ktoré sa samofinancujú. Vypredané predstavenia mestského divadla spolu s ponukou voľných dní, keď je možné atraktívne priestory poskytnúť externým subjektom a podujatiam, tvoria rovnako dôležitý príjem do rozpočtu DPOH. V prípade niektorých organizácií sa vlastné príjmy podieľajú aj na krytí mandatórnych výdavkov.

Silvia Zeumerová: Možnosti zabezpečiť si zdroje z vlastnej činnosti sú determinované jednak typom inštitúcie (divadlo, knižnica, múzeum…), typmi kultúrnych služieb poskytovaných verejnosti a jednak podmienkami, v ktorých organizácie pracujú (napr. vlastné priestory s možnosťami prenájmu). Naším cieľom však nie je vyberať vstupné, ale ponúkať obyvateľom nášho kraja kvalitné kultúrne zážitky či možnosti kreatívne využiť voľný čas.

Silvia Zeumerová, hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK)
Silvia Zeumerová, hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) | Zdroj: Archív respondenta