image 68439 25 v1
Galéria(10)

Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia

Partneri sekcie:

Architektonicky je stavba vytvorená jedinou hmotou, s pozdĺžnou osou orientovanou severojužným smerom, v miernom odklone (cca 20°) od Alejovej ulice. Skladá sa z dvoch prevádzkových a konštrukčných celkov – administratívnej časti a predvádzacej haly. Budova má jednoduchý tvar kvádra. Jej vnútorná skladba sa dá prečítať s vonkajšieho členenia plášťov.

1TRUMPF
2TRUMPF
3TRUMPF
4TRUMPF
5TRUMPF
6TRUMPF
7TRUMPF
8TRUMPF
Stavba roka 2014 partneri - Efaflex-_Logo_Slogan-slk
Spoločnosť EFAFLEX SLOVAKIA dodávala rýchlobežnú skladaciu bránu EFAFLEX , typ. EFA-SFT-S – dvojkrídlová

Jednu časť, hmotovo väčšiu predstavuje administratívna prevádzka pracovných priestorov pre vlastných zamestnancov rozložená do dvoch nadzemných podlaží s východo-západnou orientáciou. Druhú, menšiu časť zasa tvorí predvádzacia hala (koštrukčný aj prevádzkový jednotrakt).

Stavba má v princípe dve „hlavné“ pozdĺžne fasády, kde západná je hlavnou „nástupnou fasádou“, no a východná zasa spolu s reklamným stožiarom (s firemným logom) je plochou, ktorá komunikuje s prostredím Alejovej ulice (čo je hlavný vonkajší mestský dopravný okruh).

Opláštenie objektu je tvorené kolážou v princípe troch druhov charakterov povrchu.  Obkladovými plechovými lamelami z titánzinkového plechu, spájanými na uhlovú stojatú drážku, uloženými vertikálne, ktoré zvýrazňujú technický charakter budovy, presklenými plochami stavebných otvorov a ľahkým transparentným, ale nepriehľadným plášťom s polykarbonátových panelov. Farebné riešenie bude v odtieňoch spoločnosti – sivá, čierna a strieborná.
Územie stavby sa nachádza v juhovýchodnej časti tzv. šiesteho výrobného okrsku, konkrétne v jeho urbanistickom celku E3 vyčleneného so severnej strany Rozvojovou ulicou. V súčasnosti je pozemok prázdny, nezastavaný s trávnym porastom.
    
Z východnej strany je ohraničený Alejovou ulicou, zo západnej a južnej strany susedí s nezastavanými parcelami, zo severnej strany je susedná parcela predmetom projektovej prípravy areálu firmy Geokosit invest s.r.o..
    
Objekt administratívnej budovy a predvádzacieho centra je situovaný vo východnej časti parcely ako jednoduchá dvopodlažná hmota začlenená do relatívne pravidelného radu (fronty) objektov lemujúcich ulicu – vonkajší dopravný okruh mesta. Komunikačne je napojený prostredníctvom Rozvojovej ulice a miestnej (severojužnej) obslužnej komunikácie, ktorej predĺžením sa napojí budúci firemný areál vybavený vo východo-západnom smere obslužnou komunikáciou, spevnenými plochami a parkoviskami.
    
Stavebný objekt SO 01 – Administratíva a SO 01a – Predvádzacia hala budú okrem funkcie obchodno – administratívneho sídla firemného centra slúžiť ako školiace zariadenie servisných a prevádzkových obslúh distribuovaných strojárenských výrobkov a sklad technického a servisného materiálu.

Administratíva bude slúžiť na zabezpečenie potreby pracovného priestoru pre vlastných zamestnancov, obchodné stretnutia, ale aj školenia pracovných obslúh zákazníkov (obchodných partnerov). Na prízemí sú sústredené priestory pre školenia a styk s obchodnými partnermi a tiež sklad technického a servisného materiálu.

Predvádzacia hala bude slúžiť na predvádzanie prevádzkových možností techniky pre opracovanie plechu (strojov) záujemcom o nákup technológie a na školenia obsluhy, personálu firiem, ktoré si zakúpia uvedené zariadenia. Počas školení bude na inštalovaných zariadeniach demonštrované, ako sa tieto zariadenia ovládajú, prevádzkujú, a ako sa na nich vykonáva údržba.

Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r. o.
novostavba
Košice,  Galgovecká  7
Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch, M. Arch  (DE)   
Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch.,  M. Arch. (DE)
Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček  
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.  
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko
Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o.   
Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o.       
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  2,0 mil. €
Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Foto: Peter Uhrín